Bugünden 1930'a 5,484,734 adet makaleKatalog


«
»

AltNAİİANIJ SATIŞLAR ÜCRETSfZ GÖNDERİM SİÎRPRİZ KANPANYALAR kitap .cumhuriyeti c< Cumhuriyet V Kltapları Cumhuriyet EE2EH kltap. cumhuriyeti c<Cumhurlyet r V Kitapları %30 INDİRİN F1RSATI TAKSİTLf ALIŞVERlŞ 85. YIL SAYI: 30203 / 75 YKr (KDViçinde) (KKTC'de: 1 YTL) Sath-ı Mail Yazımızın başlığını yeni kuşaklar bilmeyebilirler, Osmanlıcada çok kullanı- lan bu deyiş 'eğik düzey' anlamına gelir; siyasal dil- de kendine göre bir özellik kazanmıştır. Türkiye -ne yazık ki- bu- gün "ılımlı lslam devleti" kurnıak hevesi ve amacının ağır bastığı bir sath-ı mai- le girmiştir; dengelerini ye- niden kazanması zor görü- nüyor. • 1923 Cumhuriyeti, uy- garhğın çok iyi bilinen ta- rihi 'Aydınlanma' üzerine kurulmuştur; bu sürecin tcmcl koşulu da dcvletin laikleşmesine dayanır. Avrupa'da 'Aydınlanma' kolay olmamıştır; yüzler- ce yıllılv sancılı ve kanlı bir tarihin ürünüdür. Türkiye'de de 'Aydın- lanma'mn bir kuşakta top- lıımuıı gözeneklerine işle- mesi beklenemezdi. Bu nedenle günümüzde olan bitenlere bakarak ve karşıdevrimin iktidarı ele geçirmesine aldanarak hü- küm vermek acelecüik sa- yılabilir; hesaplaşma, azımsanmayacak bir za- man daha sürecektir; bu- nun bütün göstergeleri son günlerde sergileniyor. • Geçen hafta hcm yargı- dan hem de askerden iki açıklama geldi; içerikleri aynı olmakla birlikte her ikisi de dinci kesimden ge- len saldırılardan yakını- yordu. Gerçekten de dinci ke- sim neredeyse çddırmış gi- bidir. Bu çılgınhk acaba elle- rinden bir fırsatın kaçtığı- nı duyutnsamanın sonucu mudur? Siyasal iktidardan sonra devleti de ele geçirmenin açık seçik bir operasyona dönüştüğü sırada ortaya çıkan tamamıyla hukuksal ve yasal engeller karşısın- da çılgına dönen kimi din- ci odaklar ve yandaşları Türkiye'yi tehlikeli bir sath-ı maile sürüklemiş- lerdir. • Türkiye bugün taııı bir polis devleti görünümü sergiliyor. Kimi devlet odakları ve resmi kurum- lar hasım olarak belledik- leri kişileri gizlice izliyor, dinliyor, kişinin mahre- miyetine giriyor, elde et- tikleri sözüm ona belgele- ri yandaş medyaya ileti- yorlar. tnsan haklarına dayalı hiçbir demokraside gö- rülmeyecek bir utanç manzarası toplum iletişi- minde ve medyasında ege- menleşiyor. Telefonlarda, iki kişi arasında ya da buluşma- larda sarf edilen basit söz- cükler ya da şakalar, geç- miş yaşamda kendi kap- samı içinde değerlendiri- lecek fotoğraflar, ash astan bulunmayan iddialarla or- taya dökülüyor. Devleti ele geçirme ope- rasyonu, laik devleti çö- kertmek siyasetine dö- nüşmüştür. • Yukarıda kısaca ana hatlarıyla çizilen ülke manzarası Türkiye'nin bir sath-ı mailde kaydığını vurguluyor. Bu eğik düzeyden kur- tulmak ve dengeye kavuş- ıııak için ülkedeki bütün si- yasal güçlerin 1923 laik Cumhuriyetinin temel il- kelerini benimscnıesi ge- rekiyor. AKP bu temel koşulu içtenlikle benimsediği an- da Türkiye sath-ı mailden kurtulur ve dengelerine kavuşur. Cumhuriyet ISSN 1300-0934 00 3 O O O B 3 4 O £> KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 16 HAZİRAN 2008 PAZARTESİ ÖSS çilesi bitti Üniversiteli olmak isteyen bir buçuk milyondan fazla gencin ter döktüğü Oğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) dün yapıldı. l milyon 530 bin adayın katıldığı sınavın sonuçlarının, daha önce söylendiği gibi 10 -l 5 Temmuz tarihleri arasında değil, daha sonra açıklanacağı belirtildi. • Yozgat'ta öğrencileri taşıyan minibüs kaza yapınca 3 kişi yaşamını yitirdi. • Kopya çekmeye çalışan onlarca kişi yakalandı. %/ Konya'da askılı penye ile sınava girmek isteyen bir öğrencinin görevliler tarafından öğretmen önlüğü giydirilerek salona alındığı belirtildi. • Türbanlı öğrenciler, binalara türbanları çıkarılarak alınırken Kâğıthane imam Hatip Lisesi'nde bazı kızların sınava türbanlı girdikleri öne sürüldü. • istanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan, velilere ücretsiz su, çay, meyve suyu ve kek dağıtılan stantta iki türbanlı kadın görev aldı. Soru ve yanıtlar 11, 12, 13, 14. sayfalarda Newsweek dergisi, iktidardaki AKP'nin özgürlüklere bakışma dikkat çekti Işine gelinceliberal Dlnl değerlere donııs ABD'H düşünce kuruiuşu Was- hington Enstitüsü'nün uzmanlanndan Soner Çağaptay, Newsweek'te yayımlanan makalesinde, AKP'nin ekono- mide liberal görünürken sosyal konulardaki tavnnm "ge- leneksel dini değerlere dönüş" şeklinde olduğunu belirt- ti. 1 Mayıs'ta Türkiye'de yaşanan polis terörüne işaret eden Çağaptay, AKP'nin ancak liberal olduğunu kanıtlarsa ka- pannıaktan kurtulabileceğini öne sürdü. • 5. Sayfada 3'ÜAĞIR15YARALI Astana'da Türk işçilere satırlı saldın Kazakistan'ın Astana şehrinde kongre salonu inşaatında çalışan Türk işçilere yaklaşık 1500 Kazak işçinin demir çu- buk, bıçak, satır ve sopalarla saldır- dığı ileri sürüldü. Sembol Turizm AŞ firmasının şantiyesinde çalışan Türk işçilerden Recep Duran, saldırıdan güçlükle kurtulduklarını söyledi. Duran, Türk Konsolosluğu'nun kendi- leriyle ilgilenmediğini, şantiyede ge- celeri demir çubuklarla nöbet tut- tuklannı belirterek "Can güvenliğimiz yok" dedi. Kazakistan'da Türklere yö- nelik 2006'da meydana gelen saldı- nda da 140 işçi yaralanmıştı. ALl AÇAR'ııı haberi • 9. Sayfada YANAN OKULDA OTOPARK Parayı görünce tarihi unuttular tstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Mü- dürlüğü'ne ait vakfm işlettiği Ortaköy Gaziosmanpaşa llköğretim Okulu'nun bahçesindeki otoparkı, "tarihi cserin mevcut durumunun daha da tahrip ol- masını" gerekçe göstererek kaldııttı. Aynı bahçede bu kez İstanbul ll Özel ldaresi, tstanbul Valisi Güler'in yöne- timindeki ÖZÎDAŞ aracılığıyla otopark işletmeciliğine başladı. AYKUT KÜ- ÇÜKKAYA'ıuıı haberi • 6. Sayfada İklyÜZİÜ tavir Adalet Bakanhğı, AKP hakkındaki kapatma davası nedeniyle yıpratma kampanyası başlatan iktidar yan- lısı medyaya karşı savcıları göreve çağıran Anayasa Mahkemesi'ne olumsuz yanıt verdi. Bakanlık, AB'ye uyum için yapılan değişiklikler uyannca savcılara talimat verme yetkisi olmadığını savundu. Oysa bakanlık, Zaman'da çı- kan haberler nedeniyle îlhan Selçuk hakkında soruşturma yazısını savcılığm "takdirine" sunmuştu. • 6. Sayfada AKP türbam es geçtl AKP'nin, kapatma davasına iliş- kin bugün Anayasa Mahkemesi'ne esas savunmayı sun- ması bekleniyor. Savunmasında türbanla ilgili iptal kara- nna ilişkin yorum yapmamayı yeğleyen AKP, türbanla il- gili düzenlemenin temel hak ve özgürlükleri genişletme amacıyla çıkanldığını ileri sürecek. Savunmada partinin laiklik karşıtı eylemlerin odağı olmadığı görüşü dile ge- tirilecek. EMİNE KAPLAN'ın haberi • 5. Sayfada Ulusal Futbol Takımı Avrupa Şampiyona- ı. Ay-Yıldızlılar Çek Cumhuri- rrt • • 7 • 7 _/* 7 7 Ulu 1 urkıye çeyrekjınalde *yeti'ni 3-2 yenerek inanılmazı gerçckleştir- di. Çeklerin ilkyanda Koller, 62. dakikada ise Plasil ile bulduğu gollere Arda ve Nihat ile yanıt veren uhısallar, biti- me sadece 1 dakika kala öne geçmcyi başardı. tkinci yarıda sahanın yıldızı olan Nihat, müthiş bir şutla kalcci Cech'i avlayıp ulusal takımı dcstckleyen herkesi büyük sevince boğdu. Karşılaşmamn uzatnıa dakikalarında kaleci Volkan kırnnzı kart gördü. Ay - Yıldızlılar çeyrek finalde Hırvatistan ile eşleşti. ARİF KIZILYALIN'uı yazısı • Spor'da Tuzla 'da eylem Cinayete karşı grevvar Tuzla tersane işçileri, işyerlerinde kuralsız çahştırma sonucu meyda- na gelcn işçi ölümlerinin sorumlu- larını protesto etmek ve somut adımlar atılması için bugün DtSK'e bağlı Limtcr-lş öncülüğünde grev yapıyor. Greve çok sayıda sendika, demokratik kitle örgütü, yazar ve sa- natçı destek veriyor. • 6. Sayfada Kene vakaları Doktorlar tedavi altında Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fa- kültesi Araştırma Hastanesi'nde gö- rev yapan 2 doktor ile 1 yardımcı sağ- lık personeli, Kınm Kongo Kanama- lı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi al- tına alındı. Ankara'da aynı hastalık teşhisiyle tedavi gören 3 doktor ile 1 sağlık görevlisinin durumlannın ise iyi olduğu belirtildi. • 3. Sayfada • M Ü M T A Z SOYSAL'IN YAZISI • 6. Sayfada Tapu çetesinin suç dosyası kabanyor Bcykoz'da gayi'imenkul zengini, yaşlı ve kimsesiz gayrimüslimleri mallannı ele geçirmek için hedef alan çetenin, 24 kişiyi domuz bağı yöntemiyle öl- dürdüğü öne sürülüyor. Gözaltındakilerin sorgu- sunda Beykoz'da mülklerine el konulduktan son- ra öldürülen Vanda Ayaşlı Eser'in evlatlık oğlu lb- rahim'in de aynı çetc tarafından kaçırılarak 8 ay boyunca işkence gördüğü ortaya çıktı. • J. Sayfada Cumhuriyet'le birlikte. Eryılmaz: Gökçek ağır suç işledi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'in Kı- zıhrmak suyunu 20 günden fazla bir süre hiç kün- seye açıklama yapmadan Ankaralılara kullandır- ması tepkilere neden oldu. Çankaya Belediye Baş- kanı Prof. Eryılmaz, bu uyanlan yapanların ba- şında geliyordu. Eıyılmaz, Gökçek'in bu yaptı- ğını "ağtr suç ve skandal" olarak niteledi. LEYLA TAYŞANOĞLU'muı söyleşisi • 15. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BAIBAY Başbuğ'a Büyükanıt Süreci' mi Uygulanıyor? Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral llker Başbuğ'la ilgili üretilen kimi haberler, akla ister istemez, önü- müzdeki ağustos ayında gerçekleşecek Genelkurmay Başkanlığı değişimini getiriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geleneksel yapısı çer- çevesinde ağustosta, Genelkurmay Başkanı Orgeneral • Arkası Sa. 6. Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog