Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

AKNAfıANIJ SATIŞLAR ÜCRETSİZ GÖNDERİN SİIRPRİZ KAMPANYALAR mm, kitap. cumhuriyeti C< Cumhuriyel 'V Kltapları Cumhuriyet kitap* cumhuriyeti vsanita oc Cumhuriyetr V Kitapları 85. YIL SAYI: 30202 / 75 YKr (KDViçinde) (KKTC'de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 15 HAZİRAN 2008 PAZAR OSS Soru ve Yanıtları! mm 195 dakikalık maraton başlıyor 1 milyon 5 3 0 bin adayın katılımıyla OSS bugün yapılacak. Adaylar, giriş ve kimlik belgesi ile nüfus cüzdanı ve bir fotoğrafla sınava girebilecek. p telefonuyla gelenler salonlara alınmayacak. Hazirandı ve işçiler yürüyordu OSS, Türkiye'de tüm il ve bazı ilçeler olmak üzere 1 5 1 merkezde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da toplam 5 bin 200 binada, 8 1 bin 1 38 salonda gerçekleştirilecek. Sınav günü binalarda 239 bin 191 kişi görev alacak. Sınava 1 milyon 530 bin aday katılacak. Sınav saat 09.30'da başlayacak ve tek oturumda 195 dakika sürecek.MlO.Sayfada YARIN Cumhuriyef'te. .C^^^ÎHSS^r^. IUGÜN Genelkurmay, TSK'yi hedef alan haberlere sert tepki gösterdi 'Saldırınııı hesabım yargıya verecekler' YARGI, DÜZENLEMEYİ İADE ETMEStNl İSTEMİŞ Gûl'e türban uyarısı Üniversitelerde türbaıı serbestisine yönelik anayasa değişikliği Cum- hurbaşkanı Gül'ün önündeyken Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi üyeleriniıı Cumhurbaşkanı'na kaos uyansında bulunduklan öğ- renildi. Yargıçlann, Cumhurbaşkanı'na türbana yönelik düzen- lemelerin anayasa ile yapılmasınm yaratacağı tehlikeleri anlattıklan ve düzenlemeyi iade etmesini istedikleri bildirildi. Ancak Gül, dü- zenlemeyi onayladı. İLHAN TAŞCl'mıı habcri • 4. Sayfada • 'Karalama kampanyasi' Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Paksüt ile Kara Kuvvetleri Komutanı Or- general Başbuğ arasında yapılan görüşme ve Genel- kurmay 2. Başkanı Orgeneral Saygun'un sağlık duru- muna ilişkin haberler üzerine Genelkurmay Başkanlı- ğı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, TSK'ye karşı maksatlı ve seviyesiz bir karalama kampanyası başlatıldığı belirtildi. • Bayağl ve saldirgan' Açıklamada, bu haberler için "hiçbir izan ve insaf ölçüsüne sığmayacak kadar bayağı ve saldırgan" ifadesi kullanıldı. Bu yaklaşımlara karşı yargıya başvurulacağının vurgulandığı açıklamada, "Işlerine geldiğinde yargıyı öven, işlerine gelmediğinde de saldıran kişi ve kurumlar, TSK'ye yaptıkları saldınların hesabım yargı önünde vereceklerdir" denildi. • 8. Sayfada Yakılan okulu, otel yapıyorlar Ortaköy'deki Gazi Osman Paşa llköğretim Okulu'nun tarihibinası 2002'deyandı. O dönem birçok yetkili, tarihi yalının yeniden eğitim yuvası olacağını söyledi. Aradan 6 yıl geçti, verilen sözler unu- tuldu. AKP'lilerin önerge- siyle il genel meclisi, tarihi yalıyı turizmc açma kararı al- dı. AYKUT KÜÇÜKKA- YA'nın habcri • 8.Sayfada GENÇLER UMUDU KESTt Yarın başlayacak grev öncesi, tersane işçilerine destek yağdı Tuzla dayamşması ATO'nun hazırladığı rapora göre, Tür- kiye'de 20-24 yaş grubunda, askerlik ya- panlar ile hastane ve cezaevinde bulu- nanlar hariç, 510 bin yüksekokul mezu- nu bulunuyor. Bunlann yüzde 72'sini ise işsiz ve iş aramaktan ümidini kesmiş gençler oluşturuyor. • 15. Sayfada Yazar, siyasetçi ve gazetecilerin de aralannda bulunduğu 400'ü aşkın aydın, bir basın top- lantısı düzenleyerek Tuzla'da yaşanan iş ci- nayetlerinin artık onur meselesi haline geldiğini vurguladı. Çcşitli ünivcrsitelerdcn 112 öğrctim üyesi de Tuzla tcrsanelenndeki işçi ölümleri- ni engcllemek için bilimsel katkıda bulunma- ya hazır olduğunu açıkladı. • 7. Sayfada Çok sayıda demokratik kitle örgütü temsilci- si de tersane grevine destek vereceklerini be- lirterek emekçi ve duyarlı yurttaşlara da greve katılma çağnsında bulundu. Yapılan ortak açıklamada, tersanclcrdcki kuralsızlığa, ör- gütsüzlüğün ve ölümlerin dayatılmasına "dur" demek için bütün örgütlerin grev boyunca iş- çilerin yanında olacağı vurgulandı. • 7. Sayfada Ulusal takıın. Çek Cumhuriyeti'ni yenerse şampiyonada en iyi 8 takıın arasına girecek. Rakip Çek Cumhuriyeti Türkiye için ya devam ya tamam Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden ulusal takım, Çek Cumhuriyeti'yle çeyrek fınal biletini almak için karşılaşacak. Portekiz'in lider olduğu grupta 3 puanla 3. sı- rada bulunan Türkiye, çeyrek finale çıkabil- mek için Çek takımını yenınek zorunda. Maçın berabere bitmesi durumunda çeyrek fınalistin penaltı atışlarıyla belirleneceği mücadele, Cenevre'nin Geneve Stadı'nda sa- at 21.45'tc başlayacak. Çek Cumhuriye- ti'yle 4 kez karşılaşan Ay - Yıldızlılann ra- kibi karşısında galibiyeti yok. • Spor'da Pinhâni grubunun 2. albümü 'Zaman Beklemez' Son iki yılda yıldızı parlayan Pinhâni, genç dinleyicilerini bekletmeden ikinci albümle- ri "Zaman Beklemcz"i çıkardı. "Kavak Yel- leri" adlı televizyon dizisinin müziklerini yap- maya başladıklannda bir anda şarkılan dil- lere dolanan Pin- hâni 'nin başarı- smda yıllann usta gitaristi Akın El- des'in desteğinin de payı büyük. HATİCE TUN- CER'iıı söyleşisi • 9. Sayfada Hazirandı ve işçiler yürüyordu Biz kendimiz için yurüdük, çünkü sendikalarımızı kapatıp haklanrnızı elimizden alacaklardı... Türkiye tarihindeki en büyük işçi direnişlerinden 1 5-16 Haziran'ı böyle anlatıyor tanıkları. Fabrikalardan sokaklara dökülürken böyle büyük bir direnişin parçası olacaklarını tahmin etmiyorlardı. Cumhuriyet'le birükte. BRUKSEL Çizgi romanın başkenti 2009 yılı "Brüksel Çizgi Roman Yılı" olarak kutlana- cak. Merkezindeki 31 soka- ğina çizgi roman kahraman- lannın adının verildiği ve bi- naların dış cephe duvarlanııı çizgi romanfigürlerininsüs- lediği Brüksel, dışanda sa- dece AB'nin değil, çizgi ro- manın da başkenti olarak bi- liniyor. ERDtNÇ UTKU'mın yazısı • 12. Sayfada FRANKFURT Osmanlılar geliyor, savulun Tabii, geçmişle şimdiki za- man arasında fark var. Ör- neğin Osmanlılann Viyana kapılanna dayandıkları za- manları da biliyoruz; bugü- nün Osmanlıları onlar gibi değil. Daha çok 1919'daki Osmanh'nın kulları bunlar. Başka giysiler, gerekçeler ve "renklerle" sahnc alıyor- lar. OSMAN ÇUTSAY'ın \ a/.ısı • 12. Sayfada BİŞKEK Kırgızlar yas tutuyor Dünyanın en büyük roman- cılarından ve 60'tan fazla dile çcvrilen kitapları 120'ye yakın ülkede okunan Cengiz Aytmatov aıtık yok! Kırgı- zistan'ın yanı sıra Türk dün- yası ulu çınarın ebediyete intikal etmesinin acısını ya- şıyor. OSMAN KARA- KAŞ'uı ya/.ısı • 12. Sayfada STOCKHOLM Güneşli günler.... Puslu havalardan bunaldı- ğımızdan olsa gerek, umu- dumuzu yitinnişçesine "Yaz gelecek mi acaba?" diye ko- nuşup dururken bırdenbire geliverdi. Hem de ne geliş. Avrupa'nın en sıcak günle- rini yaşadık. OSMAN İKİZ'iıı ya/.ısı • 12. Sayfada Avni Anıl'ı yitirdik Ünlü Tüık sanat müziği bes- tekân Avni Anıl, solunum yet- mezliği nedeniyle düıı sabah yaşamını yitirdi. Anıl'ın ce- nazesi bugün Izmir'de toprağa verilecek. • 18. Sayfada tiSS^>4 1 3OO-OB3400 7 V 1 3 0 O O 0 3 - 4 O S GUNCEL CUNEYT ARCAYTJREK İki KİŞİ Cumhuriyet kurulduğundan beri ilk kez devleti tem- sil eden ile yürütme erkinin başında olan kişinin yar- gılanması gerekiyor. Ama yargılanamıyorlar. Çankaya'daki AKP'li -Erbakan'ı ev hapsine mah- kûm eden- kayıp trilyonlar davasında sanık. CHP milletvekili Atilla Kart'ın saptamalarına göre Çankaya'daki ile ilgili dosya uzun zaman gizlendi. An- kara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 7 Ocak'ta Adalet Ba- • Arkası Sa. 8. Sii. 1 'de • Almanya Büyükelçisi Cuntz: Kapatma davası Türkiye'nin iç işi Türban karanyla, AKP'nin kapatılmasına ilişkin dava arasında bağ görmediğini be- lirten Cuntz, bu davanın Türkiye'nin iç işi olduğunu söyledi. Cuntz, "Türki- ye'deki kurumlann laik bir devlet için ta- şıdıklan sorumluluğun bilincinde olma- sını dilerim" dedi. LEYLA TAVŞAN- OGLU'nuıı söyleşisi • 14. Sayfada • Görüş ayrılığı yaşanıyor AKP'nin durumu ABD'yi de böldü ABD'de Demokrat ve Cumhuriyetçiler ara- sında AKP'nin kapatılması davasına yö- nelik görüş aynlığı yaşanıyor. Demokrat Obama, dava konusunda "sert tepki" ve- rilmediğini belirtirken Cumlıuriyetçiler, ABD'nin "laiklik" vurgusu yapmasından yana tutum sergiliyorlar. ELÇİN POY- RAZLAR'uı haberi • 13. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY AKP Hrflderhn Toplu Saldımsı... Kuralsızlığın kural haline getirildiği amansız birsü- reç yaşıyoruz. AKP hükümetinin "Ben iktidarsam is- tikrar vardır, yoksam yoktur" kuralıyla başlattığı mü- cadele 4 koldan devam ediyor. Bu ortamda devlet ku- rumlarının hiçbiri hükümetle dengeli ilişki kuramaz. AKP yelpazesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve • Arkası Sa. 8. Sii. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog