Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

ARMAĞANH SATIŞLAR tCRETSİZ GÖNDERİN SÜRPRİZ KANPANYALAR EE3K kitap. cumhuriyeti IH'lııPMı Of Cumhuriyel V KKaplan Cumhuriyef craa kitap. cumhuriyeti aonnöı c<Cumhuriyet Kitapiarı % 3 0 İNDİRİN Gt'NÜN FIRSATI TAKSlTLİ AL1ŞVERİŞ 85. YIL SAYI: 30200/ 75 YKr (KDVİçinde) (KKTC'de: 1 YTL) Galibiyetin sırrı devre arasında Terim: Yeniliriz diyen dönsün İsviçre önünde ilkyarıyı yenik kapayan ulusal ftıtbol takımımız, devre arasında- ki gelişmeler sonrası ikinci yarıda maçı çevirip yoluna devam etti. Tekııik Direktör Fatih Terim'in, "Siz lsviçre'den iyi ta- kımsınız, skora aldırmadan oyııayın. Ye- nilseniz de bu ülke sizleri alkışlar ama ye- niliriz diyen otele dönebilir" sözleri do- ping etkisi yaptı. Avnıpa basuıı ulusal ta- kımın İsviçre'yi şampiyona dışı bırak- masına geniş yer verdi. • Spor'da Fotoğraf: AA KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Sebzelerin denetimi yetersiz îlaçlı ürün mü tüketiyoruz? Almanya biber, Rusya domates alımını kesti, de- netimlerin gevşek olduğu Türkiye'de ise satış sürüyor. Türkiye'de üretim yapan her çiftçi, bir ziraai ilaç satan dükkâna girip istediği ilaçtan istediği kadar satın alabilir, kullanabilir. Bu ko- nuda herhangi bir denetim söz konusu değil. Uz- manlann verdiği bilgi, Tarım Bakanı Eker'in "İlaç kalıntılı ürünü ne içeri, ne dışarı satmı- yoruz" sözünün pek de doğru olmadığını gös- teriyor. OLCAY BÜYÜKTAŞ AKÇA ve ZEYNEP ŞAHtN'in haberi • 11. Sayfada 13HAZİRAN2008CUMA Yanlanna yerleştikleri yaşlıları, mallannı üzerlerine geçirip domuz bağıyla öldüren çeteye darbe Çetenin vahşetplanı Beykoz'da düzenlenen miras çetesi baskınında aralarında Beykoz Tapu Müdürü G.D.T. ilc doktorlaruı da bulunduğu 36 kişi gözaltına alın- dı. Çete üyelerinin işledikleri cinayetleri dok- tor raporuyla "normal ölüm" gibi gösterdikleri tespit edildi. Beykoz'da evini satan bir kadı- nın ölü bulunmasınm ardından operasyon başlatan polts, 2 kişinin daha ccscdinc ulaştı. Polisin kayıp cesetlere ulaşmak için 4 ayn vil- lanın bahçesinde kazı yapacağı öğrenildi. BELEDİYE PLANI DEĞIŞTİRDt Damada Boğaz'da villa arsası Başbakan Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın genel müdür vekili olduğu GAP lnşaat Yatınm ve Dış Ticaret AŞ'nin Boğaziçi Köprüsü yakı- nındaki 95 dönümlük araziye 120 villa yaptna iha- lesi verilmesinden sonra lstanbul Büyükşehir Be- lediye Meclisi önceki gün araziye ayrılan yüz- de 45.6'lık yeşil alan zorunluluğunu yüzde 36.47'ye düşüı-dü. Kat sayısı da 2'den 3'e çıka- nldı. ÜENİZ TATARER'in hal>cri • 8. Sayfada lstanbul Habcr Servisi - lstanbul polisi son yıllann en büyük çcte operasyonuna imza at- tı. Beykoz'da evini satan bir kadının ölü bu- lunmasının ardından başlatılan operasyonda, aralannda gayriınüslimlerin de bulunduğu yaş- lı ve zcngin kişileri, mallannı üzerine geçir- dikten sonra öldürmekle suçlanan 36 kişi göz- altına alındı. Zanlılar arasında Beykoz Tapu Müdürü G.D.T. ile doktorlann da bulundu- ğu öğrenildi. Domuz bağı yapılarak işkence ile öldürüldüğü belirlencn 1 kişi ile kardeşi- nin cesetleri bulunurken kayıp olduğu ifade edilen iki kişinin cesetleri aranıyor. Beykoz'da yaşlı bir kadının ölü bulun- masından sonra yetkili makamlara miras için başvuran üvey oğlu, kadının evini ve diğer gayrimenkullerini 20 gün önce sattığını ancak hesabında para bulunmadığını öğre- nerek emniyete başvurdu. Bunun üzerine söz konusu kadının ölüm nedenini araştıran po- lis, doktor raporuyla "normal ölüm" gibi gösterilen ölüm olayının cinayet olduğunu ERDOĞAN 'DAN YA TIR1M ÇA ĞRISI Araplara davetiye Türk-Arap Ekonomi Forumu'nda konuşan Başbakan Erdoğan, Körfez ülkelerinin başbakanlan ve yatı- rımcılanna Türkiye'nin potansiyelini anlattı. Er- doğan Arap sermayesine GAP, inşaat ve altyapı ya- tınmlan, elektrik dağıtımı gibi gündemdeki yatırmı alanlannı hedef gösterdi. Maliye Bakanı Unakıtan da, Arap yatınmcılann gayrimenkul vc bankacılıkta yeni alımlar yapacağını açıkladı. • 10. Sayfada N e w Y o r k ' t a Broadway'de sahnelenen «K anhNigâr" dün ilkkezTürkseyirci- siyle buluşurken oyun büyük beğeni ka- zandı. Sadık ŞendiHn yazdığı, tiyatro oyuncusu Sönmez Atasoy'un yönettiği oyun sonunda seyirciler oyuncuları dakikalarca ayakta alkışladı. Oyunu i/lemeye gelenler arasında, si- nema oyuncusu Hülya Koçyiğit, pop şarkıcısı Burak Kut da yer aldı. (Fotoğraf: AA) belirledi. Soruşturmayı genişleten polis ekipleri Beykoz Tapu Müdürü G.D.T'nin te- lefonlannı dinlemeye aldı. G.D.T'nin bir çe- te üyesiyle görüşmesini belirleyen polis, ka- dının mallannm çete üyelerine devredil- mesinin ardından öldürüldüğünü ortaya çı- kardı. Bu arada iki kardeşin kayıp olduğu id- diasuıı da araştıran polis, bu kişilerin de çe- tenin kurbanı olduklarını belirledi. MArkasıSa. 8, Sü. 3'te Savcılık adres istedi Humeyni hayranları hakkında soruşturma Fatih Altaylı'nın sunduğu programda "Humeyni'yi se- viyorum, Mustafa Kemal Atatürk'ü sevmiyorum" di- yen Nuray Bezirgan ve Kev- ser Çakır hakkında soruştur- ma başlatan lstanbul Beyoğ- lu Cumhuriyet Başsavcılığı, polise yazı yazarak Nuray Bezirgan ve Kevser Çakır'ın adreslerinin tespit edilmesi- ni istedi. • 9. Sayfada VaJat gazetesi Hakaret suçlaması Bakırköy Cumhuriyet Baş- savcılığı, Anayasa Mahke- mesi üyelerine hakaret ettik- leri savıyla Vakit gazetesi yazarlan Dilipak, Karakaya ve Karahasanoğlu hakkında "halkı suç işlemeye teşvik ettikleri", "Anayasa Mahke- mesi üyelerine hakaret" ve "yargıyı aşağılamak" suçlannı işledikleri savıyla soruşturma başhttı.M 9. Sayfada TİSK Kyoto'ya karşı da lürletelim Türkiye lşveren Sendikaları Kon- federasyonu, Kyoto Sözleş- mesi'nin onaylanmasının, Tür- kiye'nin kalkınmışlık düzeyi- ne ve büyüme ihtiyacına uygun olmadığını iddia etti. TlSK'in açıklamasında, ülkenin uzun vadeli sürdürülebilir ve hızlı büyüme hedefinin dikkate alın- ması, kişi başına sera gazı emisyonu gelişmiş ülkelere göre bu denli düşükken her- hangi bir taahhüt altma giril- memesi istendi. • //. Sayfada Guantanamo Üssü'nde sayıları 270 olduğu talımin edilen zanlılann ba- zılaıı yaklaşık 6 yıldır gözaltında tu- tuluyor. ABD, tutukluları "düş- man savaşçı" olarak tanımlıyor. TutuUulara itiraz hakkı Bush yargı karanna uyacak ABD Yüksek Mahkemesi, Guan- tanamo'da terorizm şüphesiyle gö- zaltında tutulanlara, ABD mahke- melerine başvurarak tutuklulukla- rına itiraz hakkı veren karan kabul etti. Mahkeme böylelikle tutuklu- lann haklanru elinden alan Bush yö- netiminin uygulamalannı geçersiz kıldı. Karan değerlendiren Bush, "Mahkemenin karanna uyacağız, ancak bu onu kabul ettiğimiz anla- mına gelmiyor" dedi. • 8. Sayfada Türkiye anketi ABD 'düşman' görülüyor 24 ülkede gerçekleştirilen Pew Kü- resel Eğilimler anketinin sonuçlanna göre Türkiye'de ABD'yi "ortak" olarak görenlerin oranı yüzde 8 iken, Türklerin yüzde 70'i ABD'yi "düşman" olarak görüyor. Ankette Türklerin yüzde 75'inin ülkenin gidişatından memnun ohnadığı be- lirtildi. ELÇtN POYRAZLAR'm haberi I 8. Sayfada ÖĞRENCİLERİ UYARD1 MAHKEMELİK OLDU • 3. Sayfada YARGI OBJEKTİFLİK İSTİYOR • 5. Sayfada TUZLA ÖLÜMLERİ PROTESTO EDİLDİ H 6. Sayfada ISSN 1300-003100 7 " 7 1 3 0 O GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Olaylar ve Olasılıklar Birinin söylediği diğerinin söylediği ile çakışmıyor. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, "Bütçe başanlı. Bir de siyasi istikrar olsa bizi kimse tutamaz" diyor. Oysa başbakanları dört beş yıldır başka hava ba- sıyor. AKP iktidarlarıyla ülkeye istikrar geldiğini, kal- kınmanın, dışarıdaki itibann böylece sağlandığını söy- lüyor. İstikrar herhalde durup durduk yerde bozulmadı. • Arkası Sa. 8. Sü. 1 'de Hakkâri'de 1 şehit Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütünün araziye döşediği mayının patlaması sonucu er Hasan Tarkan şehit oldu. Tezke- resine 2 ay kala şehit dü- şen Tarkan'ın, geçen yıl yaşanan Dağlıca saldınsı sırasında görevde olduğu öğrenildi. • 4. Sayfada AKP'de sıkıntı AKP'nin vitrin isimlerin- den Reha Çamuroğlu, Er- doğan'ın danışmanlığından aynldı. Alevi açılımıyla il- gili olarak verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle gö- revi bırakan Çamuroğlu, bazı bakan ve vekillerin tavnndan rahatsız olduğu- nu bildirdi. • 4. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Çankaya'nın Gül-dür Giil-dür Çöküşii ve Sezer... Gazetelerde birkaç gündür işlenmekte olan iki ha- ber, Çankaya Köşkü'nü yeniden sütuna yatırmamı- za neden oldu. 5728 sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Ama- cıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Da- ir Kanun Meclis'in bütün duraklarından geçmiş, 28 m Arkası Sa. 8. Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog