Bugünden 1930'a 5,486,121 adet makaleKatalog


«
»

ARMAĞANU SATIŞLAR ÜCRETSlZ GÖNDERtN SÜRPRİZ KANPANYALAR BMVİV kitap.cumhuriyeti c<Cumhuriyet Kitapları Cu mhuriyet mca kitap. cumhuriyeti V c<Cumhuriyet Kilapları % 3 0 . INDIRIM FIRSATI TAKSİTlj AL1ŞVERİŞ 85. YIL SAYI: 30199 / 75 YKr (KDViçinde) (KKTC'de: i YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 12 HAZİRAN 2008 PERŞEMBE ODTÜ, 'onay aldık' diyen Melih Gökçek'i yalanladı Ankara'ya arserdkli su Gökçck aldattığı halkın sağlığıyla oynuyor. AKP'li Melih Gökçck yönetimindeki Ankara Anakent Be- lediyesi'nin, Kızilirmak suyunun "ODTÜ'den onay aldı- ğı" iddiası, ODTÜ Rektörü Ural Akbulut tarafından ya- lanlandı. Akbulut, Kızılımıak suyunda linıit dcğerin iki ka- tı arsenik bulunduğunu tespit ettiklerini de açıkladı. Akbulut, "Limitin iki katı arsenik varken o rapor (belediyenin ODTÜ'den alındığını iddia ettiği rapor) limitin onda biri olarak gösteriyor, '0.1 arsenik var' diyor. Bu gerçekdışı" dedi. CHP de Kızılırmak suyunun sağhklı olup olmadığının tespit edilmesi için Meclis araştırniası istedi. • 6. Sayfada Ulusal Takım, Isviçre 'yi 2-1 yendi Viyana yolu açıldı Ulusal futbol takımı, Euro 2008 A Crubu ikinci maçında turnu- vanın ev sahibi ekibi Isviçre'yi 2-1 yenerek ikinci tur için büytik avantaj yakaladı. Ay - Yıldı/.lılar ilkyarıyı 1-0 geridc kapamusıııa karşın ikinci devrc Seınilı ve Arda'nın gollcriylc ınücadeleyi kazandı. Tîirkiyc aldığı sonuçla lıeın 2005'leki olaylı nıaçın rö- vanşını aldı hem de rakibini kıı- pa dışı bıraktı. Türkiyc turnu- vadaki son grup maçını 15 Ha- /irırn'da Çek Cumhuriyeti'yle oynayacak. • Spor'da Başbakan Erdoğan, AKP'den kopuşlaraı önüne geçmeye çalışıyor Parçalanma korkusu CHP LtDERİ BAYKAL 'Küstahça tepkilervar' Baykal, Anayasa Mahkemesi'nin türban karanna haksız tepkiler oldu- ğunu belirtirken "Uçaklarda bazı AKP milletvekillerinin Anayasa Mah- kemesi üyelerine yüksek sesle haka- ret eden konuşmalar yaptığını duvu- yoruz" dedi. CHP Genel Sayınaıu Oz- yiirek de ufiıkta erken seçimin gö- ründüğünü söyledi. • 8. Sayfada DTP'DE SAFLAŞMA Ahmet Türk aday oldu DTP'dc "şahinler-güvercinler" kav- gası büyüyor. Kandil ve Imrah'nın vize vcnnemesi nedeniyle "özeleş- tiri" yapıp kenara çekilen Türk, mil- letvekillerinin büyük bölümünün desteğiyle 20 Temmuz'da yapılacak 2. olağan kongredc gencl başkanlı- ğa aday olma karan aldı. AYŞE SA- YIN'uı habcri • 4. Sayfada AKP'nin kapatılması dummunda bazı milletvekillerinin yeni oluşıunlara ve muhalefet partilerine kayabileceği en- dişesi taşıyan Erdoğan, Meclis'i yaz ay- larında çahştırmak istiyor. Erdoğan, "Sizin birliğiniz, bütünlüğünüz benim için çok öııemli. Tren yoluna dcvam ede- cek. Trenden inen bir daha binemez" di- yc milletvekillerini üstü kapalı uyardı. Erdoğan, bu yolla partinin kapatılma- sı dummunda crken genel seçim kara- rını daha kolay almayı planlıyor. Mec- lis tatil olursa ycni seçilen milletvekil- lerinin 2 yıllannı doldumıadıkJarı için emeklilik hakkını kazanmamaları ne- deniyle olası bir erken seçim karanna ya- naşmayacakları belirtiliyor. EMİNE KAPLAN'uı habcri • 5. Sayfada PETROL FİYATLARININ BİR YILLIK SEYRİ 139 133 Gazprom piyasalan kaygılandırdı 'Petrol 250 dolar olur' Petrolün 139 doları görmesinin ardından fiyata iliş- kin spekülasyonlar hız kazandı. Rus Gazprom şir- ketinin başkanı Miller, bir varil petrolün 2009'da 250 dolara kadar yükselebileceğini söyledi. Ulus- lararası Enerji Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Ta- naka, fıyat aıtışlanna bakıldığında bu yaşananlann "petrol krizi" olarak değerlendirilebileceğini belirtti. Ekonomi Servisi - 2008 yıhnın başında "100 dolar olur mu olmaz mı?" denilen petrol fıyatlannın, geçen haf- ta sonu 139.12 dolara ulaş- ması, bu konuda sert tah- minler yapılmasma ncden oldu. Fiyatlar arttıkça tah- minler sertleşirken, Uluslar- arası Enerji Ajansı son dö- ncmde yaşananları bir "pet- rol krizi" olarak adlandırdı. Uluslararası Enerji Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi No- buo Tanaka son dönemdeki fıyat aıtışlanna bakıldığında bu yaşananlann "petrol kri- zi" olarak değerlendirilebile- ceğini belirtti. Fiyat artışlan- nm, global düzeyde dizginle- me çabalanna karşın artmaya devam etmesinin endişe verici olduğunu söyleyen Tanaka, petrol arzının talebi yakala- yaınadığı bir ortamda,fiyatar- tışlarının global petrol piya- sasında kritik ve yapısal bir sorunun varlığını ortaya koy- duğunu belirtti. Bu yaşanan- ların kriz olup olmadığı tar- tışması sürerken, bugüne ka- darki en sert petrol fıyatı tah- mini Rus Gazprom Başka- nı'ndan geldi. MArkasıSa.8, Sü. 3'te AKP ekonomiyi de yönetemedi Beklentiler ltüst oldu Küresel ekonomik durgunluk kadar lıüküme- tin seçim ve olası diğer siyasi gelişmeleri gö- zeterek mali gevşeme eğilimine ginnesi bek- lentilerin çarpıcı bir şekilde kötüleşmesine yol açtı. Piyasalann, yılın başında yüzde 6.4 dü- zeyinde bulunan yıllık enflasyon beklentisi haziran başında yüzde 10.5'e, cari açık bek- lentisi 39.6 milyar dolardan 46.8 milyar do- lara çıkarken büyüme beklentisi yüzde 5'ten yüzde 3.8'e geriledi. • 13. Sayfada Irak'ı batırdı, günah çıkarıyor Bush: Savaş adamı değilim Irak sava-' şının ulus- lararası top- lum arasın- da bölün- müşlüğe neden olma- sından büyük üzüntü duyduğunu söyleyen ABD Başkanı, sözleri- nın dünya genelinde kendisi için "savaşma- ya hevesli" izlenimi ya- rattığmı kabul ederkcn bunun gerçeği yansıt- madığını savundu. Bush bir yandan da "Keşke dünya sahnesinde bun- dan farklı bir ton, söy- lem kullansaydım" di- yerek pişmanlığını dile getirdi. • 11, Sayfada ABD vurdu Pakistan üssüne dost fözesi Afganistan'daki ABD güçleri tarafından atı- lan füzenin Pakistan as- keri üssüne isabet et- mesi sonucu 11 Pakistan askeri öldü, 9 asker de yaralandı. Saldrnyı "ne- densiz ve korkakça" ola- rak nitelendiren Pakis- tan, bunun "teröre karşı savaşta" ABD'yle yap- tığı işbirliğini tehlikeye düşürebileceğini bildir- di. ABD, soruşturma başlattı. • 10. Sayfada Ahmedinejad rahat 'ABD artık bize saldıratnaz' tran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, görev sü- resi kasım ayında sona erecek olan ABD Baş- kanı Bush'un, "artık Iran'a saldıramayacağı- nı" söyledi. Ahmedine- jad, Bush'un geçen yıl lran'a saldırmak istedi- ğini ancak komutanları- nı ikna edemediğini be- lirtti. • //. Sayfada TEİMM ONUR ÖDÜLÜ PROF. İNALCIK'A • 4. Sayfada MEMURA ENFLASYON ZAMM1 I A'. Sayfada AKP İLÇE BAŞKANI GÖZALTINDA • 9. Sayfada T 7 1 3 O O O GUNCEL CUNEYT ARCAYIJREK Bellek Günlerce sustuktan sonra uzun ve saldırgan bir ko- nuşma yapıyor. "Anayasanın 148. maddesinde açıkça yapılama- yacağı yazılı olduğu halde, hangi gerekçeyle bir anayasa değişikliğinin esastan görüşülerek karara bağ- landığı hususu mutlaka açıklığa kavuşmalıdır" diyor. Diyor ama, bir an önce açıklanmasını istediği ka- rar gerekçesini beklemeden bir saati aşan konuşmanın • Arkası Sa. 8, Sü. l'de • ÖSYM Başkanı Yarımağan: ÖSS daha kolay 15 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek sı- navın geçen yılkinden daha kolay olaca- ğını belirten Ünal Yanmağan, baraj pu- anlanyla ilgili önerisinin olduğunu be- lirterek, "Bu adaylann lehine olacak. 185 ve 160 puan almak mevcut sisteme göre daha kolaylaşacak, daha çok aday 185 puanı geçebilccek, dolayısıyla daha fazla aday tercih yapma imkânına sahip olacak" diye konuştu. • 7. Sayfada İnsanlaşmanın ilacı, içtenlik' Kaan Arslanoğlu yeni romanı @*"ong Karşıdevrimciler'de, devrimcilik, solculuk, ulusalcılık, sosyal- demokratlık, liberallik ve sivil toplumculuk gibi artık içi çe geçmiş ve birbirinin yerine kullanılmaya başlanan kavramları sorguluyor.BUGİİN Cumhuriyet'le birlikte. GUNDEM MUSTAFA BALBAY AKFde B-olünnıe Korkusu! Halkımız haftanın ikinci günü için "salı sallanır" der... Deyim, siyaset için de geçerlidir. Salı günleri, parti- lerin grup toplantılarında liderler başta birbirlerini ol- mak üzere iyi sallarlar! Bu salı da öyleydi... AKP, CHP ve MHP'nin grup toplantıları, önümüz- deki yaz izleyecekleri politikalann belirginleşmesi ba- kımında da verimliydi. M Arkası So. 8, Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog