Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

4RMAGANLI SATIŞLAR ÜCRETSİZ GÖNDERlM SÜRPRfZ KAMPANYALAR kitap. cumhuriyeti C< CumhurlyeC V Kllapları Cumhuriyet BAVIV* kitap. cumhuriyeti û C< Cumhuriyet V Kitaplan % 3 0 . INDIRIM GIINUN FIRSATI TAKSİTLİ ALlŞVERfŞ 85. YIL SAYI: 30198 / 75 YKr (KDViçinde) (KKTC'de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 11 HAZİRAN 2008 ÇARŞAMBA Dışişleri Bakanı Ali Babacan AB üyeliği konusundaki düşüncesini Condoleezza Rice'a itiraf etti Bizi almayacaklar DÜNYA KARARSIZ, AKP HÜKÜMETl KUCAK AÇTI Arap sermayesinin Istanbulbuluşm AKP döneminde satm almalarla Türkiye'ye ilgisini yoğunlaştıran Arap sennayesı, bugün lstanbul'da buluşacak. Türk-Arap Ekonomi Forumu'na fınans scktörüylc yakında ilgilenen en az 150'si Arap milyarderi olmak üzerc ortalama 400 yatı- rımcının katılması bekleniyor. Körfcz ülkelcri başta olmak üzere zengin Arap ülkelerindc, pet- rol ve doğalgaz fıyatlanna bağlı ola- rak biriken 1.2 rrilyon dolarhk fon- laıin yeni yatınmlannın forunıda şe- killcnmcsi bekleniyor. FATMA KO- ŞAR'ııı haberi • 75. Sayfada Washington ziyareti sırasında ABD Dışişleri Bakanı Rice ile görüşen Babacan 'ın Fransa 'nın tutumuna kar- şı destek isterken "Türkiye'nin AB'ye alınmayacağını biliyoruz. Ama ortaya çıkan olumsuz havanın da- ğılması ve kamuoyunun tepki göstermemesi için Fransa 'ya baskı yapmamzı istiyoruz " dediği öğrenildi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Dış- işleri Bakanı Ali Babacan, Washington zi- yareti sırasında ABD Dışişleri Bakanı Con- doleezza Rice'a AB itirafında da bulundu. Rice'tan, ABD'nin Fransa'ya baskı yap- masını isteyen Babacan, "Türkiye'nin AB'ye alınmayacağını biliyoruz" dedi. Babacan'ın ABD ziyaretine ilişkin ay- rıntılar netleşmeye başladı. Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre Babacan, ABD'li mevkidaşı Rice ile yaptığı görüşmede, AKP'nin dış politikadaki taleplerini ortaya koydu. Ancak beklediği desteği bulamadı. Görüşmede Fransa'nm AB konusunda Tür- kiye aleyhtarı tutumunu gündeme getiren Babacan, Rice'a, "Türkiye'nin AB'ye alınmayacağını biliyoruz. Ama ortaya çı- kan olumsuz havanın dağılması ve Tür- kiye'de kamuoyunun tepki gösterme- mesi için sizin Fransa'ya baskı yapmamzı istiyoruz" dedi. Özellikle son dönemde AB'de giderek yükselmekte olan Türkiye aleyhtarı hava, Türk kamuoyunun da tcp- kisine neden olmuştu. Yapılan biitün ka- muoyu yoklamalan, Türk halkının AB'den uzaklaşmakta olduğunu gösteriyor. Bu da özellikle türban ve laiklik konusunda "din ve ifade özgürlüğü" bağlamında AB üze- rinden politika yürütme çabasında olan AKP'de rahatsızlık yaratıyor. Babacan'ın Rice'tan talepleri AB konu- sundaki destek beklentisi ile sınırlı kalma- dı. BM'nin Irak Özel Temsilcisi Stefan de Mitsura'nın haz.ırlayacağı öncri paketi ön- cesindc ABD'nin Kerkük konusunda Tür- kiye'nin yaklaşımlarına uygun çözümler üretmesini de istcdi. Babacan'ın bu sözle- ri üzerine Rice ise "Bu konuyu bizimle de- ği), bölgesel Kürt yönetimi başkanı Me- sud Barzani ile konuşun" yanıtmı verdi. Böylece Rice, bölgesel Kürt yönetimini Ker- kük konusunda "taraf olarak gördüğünü ortaya koymuş oldu. Babacan, Washing- ton'da bulunduğu süre içinde Başkan Yar- dımcısı Dick Cheney, ABD Dışişleri Ba- kanı Rice, ABD Başkanı Ulusal Güvenlik Danışmanı Stephen Hadley ve bazı Kon- gre üyeleriyle görüşmelerde bulunmuştu. • AVRUPA'YA VEDA TURUNA ÇIKAN BUSH: TÜRKİYE AB ÜYESİ OLMAL1 • 12. Sayfada Anayasa Mahkemesi'nin türban karannı değerlendiren liderler birbirlerine ağır eleştiriler yöneltti Baykal: Durumu hazmet YAVUZ'DAN ITÎRAFLAR Cemaatin karanlık planları Fethullah Gülen'e yakınlığı ile bilinen Ha- kan Yavuz, cemaatle ilgili ilginç değer- lendimıelerde bulundu. Yavuz "lslamı özünden kopanyorlar. Cemaat Ergenekon, Yücel Aşkın, Atalar, Sauna ve Şcmdinli da- valarına yön vcrmeye çalıştı. Okullar, fı- nans kuruluşlan, medya kuruluşları; bun- lar bir sistemin parçalarıdır. lnsanlan ça- ğırıp yazı yazdırmak ya da konuşrurmak karşıhğı paralar veriliyor. Cemaat bazı ba- kanlıklan sardı. AKP diye bir parti yok. Bir lider var sadece. Anayasa Mahkemesi bir hayaleti kapatıyor" dedi. • 4. Sayfada ŞEVKİ AYDIN: Kadını cehaletin içine gömdük Diyanet tşleri Başkan Yardımcısı Şevki Aydın, "cehaletle savaşmayı gündeminin ilk sıralarına almış bir dinin mensuplannın bu- gün cahil ve eğitimsiz olduklarını" beliıtti. Aydın, "Kadın gibi çok önemli bir eğiticiyi varlığından habersiz olacak kadar cehaletin karanlığına gömdük" dedi. • 7. Sayfada Erdoğan Başbakan, Anayasa Mahkeme- si'nin karanm "biiyük bir ta- lihsizlik" olarak nitelendirerek gerekçesinin açıklanmasını is- terken, gclincn durumdan CHP'yi sorumlu tuttu. CHP'nin yasama ile yargı erkleri arasın- da yetki çatışması çıkanna gay- retleri olduğunu savunan Erdo- ğan, milli egemenlik, kuvvetler ayrımı, demokrasi ve laikliğin aynı önemde korunması gerek- tiğini söyledi. • 4. Sayfada Baykal Türkiye için kader maçı Türkiye, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında ev sahiplerinden İsviçre'yle karşılaşıyor. Puansız iki ekibin nıücadelesi 'final' havasında geçecek. Ye- nilgiyle ayrılan takım şampiyonaya büyük olasılıkla vcda edccck. İki takıınm 2005'te- ki olaylı maçı sonrası ilk kez karşılaşacak ulması, gcrginlik endişesini arttırıyor. ARİF KlZlLYALLN'ın izlenimleri, MEHTAP CENGIZ'in haberi • Spor'da CHP lideri, Başbakan'ı uyar- dıklannı ama onun dinlemedi- ğini belirtti. Baykal, "Sakın ha; 'Anayasayı değiştirivere- lim, mahkemeye haddini bil- direlim, yetkilerini kısalım', diyenlerin tavsiyelerine kulak asma. Durumu hazmet. (...) Sakın ha, kendine göre yargı düzeni yapmaya kalkışma, dü- zeni bozarsan altında kalırsın" diye konuştu. • 5. Sayfada j Bahçell MHP lideri eleştiri oklarını hem yargıya, hem hükümete hem de askere yöneltti. Ana- yasa Mahkemesi'nin türban kararına "Anayasal denetim, parlamento kayyumluğu de- ğildir" diyerek tepki göstercn Bahçeli, kararı "malumun ila- nı" olarak nitelendiren askerleri de hedef aldı. • 5. Sayfada Cengiz Aytmatov öldü Dünya bir ustayıyitirdi Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov (80), tedavi gördüğü Al- manya'nın Nümberg kentinde yaşa- mını yitirdi. Aytmatov, geçen ay böbreklerinden rahatsızlanmıştı. 1963'te ilk Lenin Edebiyat Ödü- lü'nü,1968'te Büyük Sovyet Edebi- yat Ödülü'nü kazan Aytmatov, Top- rak Ana, Cemile-Sultan Murat, Elveda Gülsan, Dişi Kurdun Rüyalan, Cen- giz Han adlı yapıtlarıyla geniş oku- yucu kitlesine ulaşmıştı. Aytmatov, Türkiyc'dc Selvi Boylum Al Yaz- malım adlı cscrinin sinemaya uyar- lanması ile de tanınmıştı. • 8. Sayfada Sınavpazar günü ÖSS için son uyarılar 1 milyon 603 bin öğrencinin ge- leceğini bclirlemcsinde önemli rol oynayacak olan ÖSS, bu pazar yapılacak. Uzmanlar öğrencilere sı- navdan 2 gün öncesine kadar öğ- rendikleri bilgilcri teki"ar etmelerini, cuma günündcn sonı-a çalışmayı bı- rakmalannı öneriyor. Anna baba- lardan da çocukları korkutmama- lan isteniyor. • 9. Sayfada KEY ÖDEMELERİ ERTELENDİ • <V. Sayfada İNGİLÎZİN EVİ BAŞINA YIKILDI • 16. Sayfada I3SSN 1 3ÜO-O«34OO 7 7 1 3 O O O 0 3 A O C: GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Türban Sorunu Yok Yasama Sorunu Yaşanıyor(muş)... Türban sözcüğünü söylemeden türban sorununu bütün partilere mal etmeye çalışıyorlar. Bakanlar Kurulu toplantısından sonra sözcü Çi- çek Cemil'in açıklamaları bu saptamayı doğruluyor. Üstelik Çiçek Cemil'in öne sürdüğü görüşler RTE'nin öne süreceği çözüm olasılıklarına hazırlık niteliğinde. • Arkası Sa. 8. Sü. 1 'de Yüzbaşı: Suikast ihbarı geldi Dink davasında talimatla ifade veren Yüzbaşı Metin Yıldız, Trabzon Jandarma Komutan- lığı'nda istihbarat şube müdürlüğü görevin- deyken Dink'in öldürüleceği yolunda istih- barat geldiğini, amiri Albay Ali Öz'ün "Bu konuyu sonra görüşürüz" dediğini söyledi. Yıldız, idari soruştunna sırasında sorumlu ast- subay ile uzman çavuşu korumak amacıyla bu ifadeyi vennediğini söyledi. • 8. Sayfada ı e —«4«. \Trek Turlznf] ekobHet.com GUZELBAhLÜE Cumhuriyet'le birlikte. Türkiye'de pasif ötanazi yapılıyor Ötanazi için Hollanda'ya gitmek isteyen felçli öğ- retmen Tuğrul Cankurt'un durumunu değerlen- diren hekimler, Türkiye'de "hastayı yaşatacak ge- rekli ortamın sağlanmaması, hastanın yaşamını uzatacak önlemlerin alınmaması" anlamına ge- len pasif ötanazinin uygulandığını söylüyor. Özürlü ailelerinin de kendilerindcn sonrasını dü- şünerek tedaviyi ihmal edcbildiği belirtiliyor. MELTEM YILMAZ'm haberi • 8. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog