Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

ARNAĞANLI SATIŞLAR DCRETSfZ GÖNDF.RİN SVRPRİZ KANPANYALAR GÜE9M kitap. cumhuriyeti C< CumhuriyeC Kitapları Cumhuriyet kitap • cumhuriyeti ranmûî Of Cumhuriyet V Kitapiarı INDİRlN GİİNİİN FIRSATI TAKSlTLİ ALIŞVERİŞ 85. YIL SAYI: 30197 / 75 YKr (KDViçinde) (KKTC'de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 10HAZİRAN2008SALI İhtilaflı bölgeler raporu, Kuzey Irak için Kosova fonnülü düşünüldüğünü gösteriyor BM eliyle Kürdistan Sınırötesi harekât MEWye taşmdı Londra merkezli Kürt lnsan Hakları Projesi kuruluşu aracılığıyla AİHM'ye başvuran bir grup K. Iraklı Kürt, Türk ordusunun PKK terör örgütüne yönelik sınır ötesi operasyonları sırasmda can ve mal kaybına uğradıklarını öne sü- rerek tazminat talep ediyor. Davaların "emsal" oluşturacağına ve Türkiye'yi sı- nır ötesi operasyonlara mahkeme önün- de açıklama getirmek zorunda bıraka- cağına dikkat çekiliyor. • 10. Sayfada Birleşmiş Milletler'in Irak Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın raporunda Kürt yönetimi ayrı bir devlet gibi gösteriliyor. İhtilaflı bölgeler diye yalnızca Kürtlerin talep ettiği Irak topraklarından söz ediliyor. Staffan de Mistura'nın ra- porundaki bu topraklar arasında Türkmen kenti olan Telafer de bulunuyor. BAHADIR SELtM DİLEK ANKARA - BM'nin Irak Ozel Temsilcisi Staffan de Mistu- ra'nın, Irak'taki ihtilaflı bölge- lerle ilgili sunduğu plan, bölgc- sel Kürt yönetiminin Irak içindeki sınırlarının özellikle Türkmen- ler aleyhine genişletilmesinin önünü açtı. Plan aynı zamanda, BM'nin bölgesel Kürt yönetimini "ayrı bir devlet gibi" meşrulaştır- masına da zenıin hazırladı. Cumhu- riyet, De Mistura'nın sunduğu planın tam metnine ulaştı. Plan ihtilaflı ol- duğu ileri sürülen bölgeleri kapsıyor gibi görünse de sadecc Kürtlerin Irak içinde talep ettiği bölgeleri öne çıkardı. De Mistura'nın, planında bölgesel Kürt yönetiminden "ayrı bir devlet gibi" söz etmesi, 1991 yılındaki Kör- fez Savaşı'ndan bu yana Kürtlerin de- netimi altında bulunan bölgelerdekı toplumsal ve yönetsel değişiklikleri dikkate almaması, Irak'ın kuzeyinde adım adım "Kosova" plamnın uygu- lanmakta olduğunu ortaya koydu. De Mistura'nın önerileri uygulamaya ko- nursa, bölgesel Kürt yönetimi Irak içindeki sınırlarını, Türkmenler ve Araplar aleyhine genişletmiş olacak. • Arkası Sa. 8, Sü. 3 'te TBMM Başkanı ve partililer öneri üstüne öneri getiriyor. Hükümet anayasa değişikliği istiyor AKP'de çözüm telaşı'Yargıyı by-pass' çabası TBMM Başkam Top- tan'ın senato önerisinin ardından Adalet Komisyonu Başkanı AKP'li Ahmet lyimaya da "erkler ayrı- lığını" ortadan kaldıracak bir öneriyi tartışmaya aç- tı. lyimaya, Meclis karanyla Anayasa Mahkeme- si kararlannın askıya alınabilmesini istedi. Başbakan Yardımcısı Çiçek, her iki önerinin de hükümetin gündeminde olmadığını söyledi. • 4. Sayfada 10 YILDA 98 ÎŞÇÎ YAŞAMIN1 YİTİRDÎ Tiızla'da îşçi ölttmleri protesto edildi DİSK'e bağlı Liman, Tersane, Gemi Yapım ve Onanm lşçileri Sendikası (Limter-tş) üyesi bir grup tersane işçisi, Tuzla'da birbiri ardına meydana ge- len işçi ölünılerini dün Selahattin Aslan Tersane- si önünde protesto etti. Tersanelerde 10 yılda 98, son bir ay içinde de 4 kişi yaşamını yitirdi. Tersane önünde "16 Haziran'da grevdeyiz" yazılı öncelikli sorun anayasa' çiçek, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararla TBMM'nin görev alanının büyük ölçüde daraltıldığını savundu. Meclis'in öncelikle bu konuyu tartışması gerekti- ğini belirten Çiçek, "Mevcut anayasanın Türkiye için yeterli olmadığını artık herkes kabul ediyor. Do- layısıyla ortada böyle bir ihtiyaç varsa TBMM'nin buna bir çare bulması gerekir" dedi. • 5. Sayfada CÖZİer ErdOğan'a çevrîldi Anayasa Mahke- mesi'nin kararı konusunda sessizliğini bozmayan Başbakan'ın, ilk değerlendirmesini bugünkü grup toplantısında yapması bekleniyor. Erdoğan katıl- dığı bir televizyon programında "Halkın verdiği yet- kiyi ancak halk alır. Başı açık hanım kardeşimle ba- şı örtülü hanım kardeşimin bir sıkıntısı olmasını is- temem. Bunun teminatıyız" dedi. • 5. Sayfada TRABZON Türban dayağı iddiası Çaykara ilçcsindc Ata- köy Sağlık Meslek Lisc- si'nde türbanli öğrenci- lerin okula ginnesine izin venncyen öğretmen Be- kir Himmetoğlu, gece karanlığında bir grup ta- rafından dövüldü. Him- metoğlu, "Sen ne kanşı- yorsun öğrencilerin ba- şörtüsüne" denilerek ken- disine saldırıldığını söy- ledi. 15 gün iş göremez raporu alan Himmetoğlu, okul idaresi tarafından da tehdit edildiğini ileri sürdü. I 6. Sayfada 300-003400 T 7 1 3 0 0 O O 3 ^ O £ pankart açan Lim- ter-lş üyesi grup, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep be- raber ya hiçbirimiz" sloganı attı. TKP Istanbul ll Örgütü ise tersanelerde ya- şanan ölümlerin ba- sit iş kazası değil iş cinayeti olduğunu belirtti. • 7. Sayfada jHHjlJt/iltlUtJ Itl 15. Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali'nin ikinci temsilinde, Anka- ra Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, Giuseppe Verdi'nin iinlü eseri Nabucco'yu sahneleyecek. 2000 yıllık Aspendos Tiyatrosu, Babil ve Asurlular arasında yaşanan savaşın anlatıldığı Nabucco operasına ev sahipliği yapacak. Bugün sahnelenecek eseri BaşrejisÖr Gürçil Çeliktaş sahneye koyu- yor. Eserde, orkestra şefiiğini ise iinlü İtalyan Şef Bruno Aprea üstleniyor. Eserin dekor ve kostüm tasarımları İsıııail Dede'ye, eserde yer alan dansların korcografısi Nilgün Bilsel Demireller'e, ışık tasarımı Tahsin Çetin'e ait. Nabucco operasının görkemi- ni yansıtan koroyu ise Alessandro Cedrone çalıştırdı. Operada Nabucco rolünde Eralp Kıyıcı, Ismaele rolünde Mario Leonar- di, Zaccaria rolünde Mithat Karakelle, Abigaillc rolünde Elizabeth Blancke Biggs, Fenena rolünde Şebnem Algın, 11 Gran Sa- cerdote rolünde Gürhan Gürgen, Abdallo rolünde Okan Başel ve Anna rolünde Mehlika Karadeniz görev yapıyor. (Fotograf: AA) Galibiyet için kenetlendiler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruptan çıkma şansını sürdür- mek için yarın ev sahibi İsviçre'yle karşılaşacak ulusal takımda tek- nik direktör Fatih Terim'in ilk 11 'de bazı değişikliklere gideceği öğrenildi. FutbolcuJar ise tsviçre'yi yenme sözü verdi. • Spor'da • HOLLANDA SON DÜNYA ŞAMPİYONU İTALYA'YI FARKLI YENDl.m Spor'da Yarış hızlanıyor Silah gıdadan önemli Dünya genelinde 2007 yılındaki askeri harcamalar 1 trilyon 339 mil- yar dolara çıktı. 2007, ABD'nin 547 milyar dolarla 2. Dünya Sava- şı'ndan beri silahlanmaya en fazla para harcadığı yıl oldu. 2001 'den bu yana ABD'nin askeri giderleri yüz- de 59 oranında arttı. Yunanistan'ın 2007'deki askeri harcamaları 522 milyon dolar artarak 9 milyar 346 milyon dolara ulaşırken, Türki- ye'nin askeri giderleri bir önceki yı- la görc 14 milyon dolar geriledi. OS- MAN İKİZ'in lıaberi • //. Sayfada GUNCEL CÜNEYT ARCAYUREK Bir Salı Günü Boşuna gayret. Değiştik gibi göründüler, görüne- cekler. Sonra?.. Yargı kararı düşlerinden uyandırınca hay- laz, arsız bir çocuk gibi ağlamaya, sızlanmaya baş- ladılar. Anayasa Mahkemesi'nin türban yasağını bir kez daha onaylayan kararına karşı günlerdir söyleme- dikleri kalmadı. M Arkası Sa. 8. Sü. l'de Hem modem hem yerli üretim TSK, ihtiyaçlannı karşılamada "dışa bağım- lı" bir yapıdan, "yerli üretime" dayalı birya- pıya geçiyor. Hemen bütün savunma alaııla- nnda, ciddi bir savunma sanayii reel sektörü yaratıldı. Geçen yıl 420 milyon dolarhk dış- satun gerçekleştirildi! Savunma Sanayii Müs- teşarı Bayar, "Silahlı Kuvvetler Komuta Kontrol Merkczi'nin elektronik haberleşme yc- teneği hiçbir Avrupa ülkesinde yok" dedi. ORHAN BURSALrnuı yazısı • 6. Sayfada Cumhuriyet 'le birlikte. GUNDEM MUSTAFA BALBAY • •Siyasal Yelpaze. Yaşadıklarımız gösteriyor ki, bir ülkede demokra- sinin karaya değil de rayına oturması için iki temel gereksinim var: 1- Iktidarların güçlü seçeneklerinin olması... 2- Denetim mekanizmalarının sağlam ve ödün vermez olması... Türkiye'de kim iktidara gelse ilk şunu söylüyor: Seçeneğimiz yok... • Arkası Sa. 8. Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog