Bugünden 1930'a 5,485,930 adet makaleKatalog


«
»

ARNAĞANLI SATIŞLAR ÜCRETSİZ GÖNDERİN SURPRİZ KANPANYALAR Hi.vi.vi kitap .cumhuriyeii GC Curnhuriyet Kitaplan Cumhuriyet kitap. cumhuriyeti OC Cumhuriyet Kitaplan %30 İNDİItfM fit'NÜN FIRSATI TAKSİTI.İ ALIŞVERlŞ 85. YIL SAYI: 30188 / 75 YKr (KDViçinde) (KKTC'de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 1 HAZİRAN 2008 PAZAR Ramazan Akyürek'in yönettiği Emniyet İstihbarat Dairesi, yurttaşlann her türlü iletişimini takibe aldı Tiim iüke izleniyor CHP'Lİ ÖYMEN'DEN VAKtT'E YANIT: Herkes yanlış mı yaptı Vakit gazetesinin "Önder Sav, telefonunu açık bı- raktiğı için konuşmalarını duyduk" iddiasını ya- nıtlayan CHP'li Öymen, cep telefonlan kapah ol- sa bile, bu cihazlar üzerindcn dinleme yapılabil- diğini anımsattı. Öymen, "Erdoğan Teziç de, ll- han Sclçuk da, pek çok yüksek rütbeli subay da mı yanlış düğmcye bastı" diye sordu. • 8. Sayfada Telekulak skandalının tartışıldığı günlerde, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihba- rat Dairesi Başkanlığı'nın tüm yurtta, her türlü iletişimi izlediği ortaya çıktı. İs- mi çeşitli tartışmalı olaylar ve emniyetteki Fethullahçı yapıyla anılan daire baş- kanı Akyürek, "telefon detay kayıtlan" konulu bir yazıyla tüm iletişimleri izle- mek için Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Iletişimin takibe alın- masına gerekçe olarak da "terör örgütlerine yönelik istihbarat" gösterildi. Mahkeme, istihbarat dairesinin istemini kabul ederken izleme kararının üç ay- lık dönemlerde uzatılması yoluna gidildi. İstihbarat dairesinin izlemek istediği iletişim alanları arasında sabit hatlı telefonlarla yapılan görüşmeler, cep telefo- nu görüşmeleri ve mesajları, e-posta yazışmaları gibi çok sayıda unsur yer al- dı. Bu çerçevede, partilerden basm kuruluşlanna, kitle örgütlerinden işadamla- lşte dinleme için yapılan başvurunun belgesi. nna kadar herkesin İZİenmesİnİn ÖnÜ açildl. tLHAN TAŞCI'ıun haberi • 8. Sayfada Başsavcı, partinin RP ve FP'nin kapatilmasından ders çıkardığını belirtti ' AKP' nin örtülü bir progamıvar' • Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yal- çınkaya, AKP hakkında açtığı kapatma davasıyla ilgi- li verdiği mütalaada, partinin siyasi amaçlanna ulaşmak için örtülü bir program uyguladığını vurguladı. Yal- çınkaya, AKP'nin olası tepkileri bertaraf etmek için de- mokrasi, iıısan haklan, din ve vicdan, Örgütlenme ve ifade öz- gürlüğü gibi evrensel değerleri kullandiğına dikkat çekti. ELEKTRİK TEMMUZA KALDI Doğalgaza zam geldi BOTAŞ doğalgaza konutlarda yüzde 7.4, saııayide yüzdc 8.3 zam yaptı. Bu- günden itibaren geçcrli olacak zamlar ile doğalgaz yılbaşından beri konutlarda yüzde 15.34, sanayide de yüzde 15.33 oranında arttı. Doğalgaza 2 Ocak 2008 tarihindc konutta yüzde 7.4, sanayide ise yüzdc 6.5 oranında zam yapılmıştı. Doğalgazın fıyatını Türkiye'nin belirle- mediğini söyleycn Başbakan Erdoğan, "Fiyatı, doğalgaz üreticileri belirliyor. Lütfen bunıı gönnezlikten gelmeyin" dedi. Erdoğan, temmuz ayından itiba- ren elektrikteki fıyat artışlarının oto- matiğe bağlanacağını, dünyadaki artış ve azalışların aynı şekilde Türkiye'ye yansıyacağını belirtti. • 5. Sayfada • Yalçınkaya, mütalaasında, "Iktidar partisine karşı ka- patma davası açılamayacağına ilişkin savunma da hu- kuki temele dayanmamaktadır" ifadesini kullandı. Baş- savcı Yalçınkaya, iktidar partisi hakkında kapatma da- vası açılamayacağına ilişkin bir düzenleme olmadı- ğına ve iktidara ayrıcahk tanınamayacağına vurgu yaptı. tL- HAN TAŞCl ve EMİNE KAPLAN'ın haberi • 4. Sayfada 'Ateş Kuşu' Leipzig de Alınanva'ııııı Leipzig kentinin opera ve bale topluluğu, Rus besteci İgor Stravinsky'nin bale için bestelcdiği ilk yapıtı olan "Ateş Kuşu"yla sa- natseverlerin karşısına çıktı. Başdansçılar Itziar Mendizabal (önde) ve Jean Sebastien Colau ile arkadaşları, dün akşam yapılan galada tam not aldı. Stravinsky'nin 1910 yılında, bir Rus masalından esinlenerek bestelediği vc aşkın do- ğaüstü güçlerin yardı- ııııyla kötülüğü yenmesi- ni anlattığı ünlii yapıtın- da rol alan dansçıların, sahnedcki, izleyenlcri masal âlemine götüren ustalığı dakikalarca ayakta alkışlandı. (Fotoğraf: AP) Iki aydır kapalı olan altın madeninin 'ko- ıııına' gerekçesiylc çalıştırıldığı belirlendi. Danıştay 'ı dinlemediler Altmcılar çevreyi kurtarmış! Uşak Kışladağ'da siyanürle altın çıkaran ço- kuluslu şirket Eldorado Gold'un (Tüprag Me- tal Madencilik A.Ş.) Danıştay'ın yürütmeyi durdurma karannm ardından iki ay sonra ma- den kapalıyken "sade madeni korumak" ge- rekçesiyle bölgede faaliyetini sürdürdüğü or- taya çıktı. Şirket çalışmayla büyük çevre fe- laketinin önlendiğini savundu. AYKUT KÜ- ÇÜKKAYA'ıuıı haberi • 7. Sayfada FundaArar 'dan yeni albüm Yaldızh sandıkta Pop müzikte en önemli sesler arasına giren Arar, Türk sanat müziği cserlerini seslendirerek bir rüyasını gerçekleştirdi. Arar, Türk sanat müziğinin \ yaldızh bir sandıkta, ama ke- narda bırakıldığını düşünüyor. TJHfc. HATİCE TUNCER'üı söy- leşisi • 9. Sayfada BRUKSEL Bir selama 25 bin Avro Hiç tanımadığınız bir lcişi si- ze en son ne zaman merhaba demişti? Ya da siz hiç tanı- madığınız birine en son ne za- man selam venııiştiniz? Usul- ca yaklaşıp sırfsevdiğiniz bi- rine benzediği için değil, hiç mi hiç tanımadığınız birine. Zaten yaşamın doğal bir par- çası olması gereken davranış biçimleri şimdilerde kam- panyalarla anımsatılır oldu. En azından Belçikalılai' bunu ya- pıyorlar. Biraz geç de olsa, bu yazımı bu kampanyaya ayır- dım. ERDtNÇ UTKU'nun yazım • 12. Sayfada WASHINGTON Mormonlar ve kadınlar Bir ay kadar önce ABD'nin Teksas eyaletinde Mormon tarikatı üyelerine ait bir çiftli- ğe yapılan baskın, ABD'nin din sahnesinde başka bir per- de araladı. Söz konusu Mor- mon çiftliğinin çokeşlilik, re- şit olmadan evlendinne, cinsel taciz ve şiddet eylemlerinin odağı haline geldiği iddialan ABD'nin ruhani liderlerini ne kadar endişeye boğdu orası kuşkulu. ELÇİN POYRAZ- IAR'uı yazısı • 12. Sayfada KİEV Bir ülke iki tarih Yazılanmda gördüğünüz Ki- ev vinyeti, Ukrayna'nın ulu- sal kahramanı Bogdan Hmel- nitski'nin Kiev'deki anıtı. Hmelnitski, 1648'de Ukray- nalı köylülerin Polonya'ya karşı ayaklanmasına öncülük eden, fakat Polonya'ya karşı direnemeyeceğini görünce Rusya'yla anlaşan ünlü Kazak önderi. DENİZ BERKTAY'm ya/.ısı • 12. Sayfada 11 YENİ ÜNtVERStTE • 10. Sayfada KRİZ İHMALİN BEDELİ I 15. Sayfada TOPLUMSAL BİR RUH KAZ1SI • 18. Sayfada iSN 1300-003400 O 0 3 <4 O 5 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Değişik Alanlarda Aynı Amaçla İki İnsan Adından söz ettirmeyi nihayet başardı. Dışişleri Ba- kanı Ali Babacan boyundan büyük sözler söylüyor, açıklamalar yapıyor... Gürültü koparan açıklamaları birgazeteye verdiği demeçten kaynaklanmıyor. "Türkiye'de Müslüman ço- ğunluğun da dini özgürlükle ilgili sorunlar yaşadığını" • Arkası Sa. 8. Sü. 1 'de AKP kampta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Cum- huriyet Başsavcısı Abdur- rahman Yalçınkaya'nın AKP'yi kapatma davasıy- la ilgili mütalaasını en kı- sa sürede değerlendirerek yanıtlarını Anayasa Mah- kemesi'ne sunacaklarını söyledi. • 5. Sayfada Nuri Bilge Ceylan "Üç Maymun" filmiyle Cannes'da ödül alınca Türkiye'nin de havası değişti... Cumhuriyet'le birlikte. Terim'den tepki Terim, F.Bahçe'yle anlaştı- ğı yönündeki iddialara tepki gösterdi. Terim, "Bcn burada oyunculanmızın ve teknik he- yetimin son bir haftaya giril- tnişken konsantrasyonu için inanılmaz çaba harcarken ba- sın bu konuda yardımcı ol- muyor. Ben kimseyle görüş- medim" dedi. MSpor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY AKP Davasının 'Esas'ları! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yal- çınkaya, AKP davasına ilişkin "esas hakkındaki gö- rüşünü" verdi. Böylece davanın açılmasından sonraki ikinci aşa- ma da tamamlanmış oldu. 61 sayfalık metnin 45 say- fası ana bölüm, 16 sayfası eklerden oluşuyor. Bundan sonraki süreç şöyle işleyecek: - AKP, Başsavcı'nın esas hakkındaki görüşlerine M Arkası Sa. 8. Sü. 8'de I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog