Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

9 MAYIS 2008 CUMA CUMHÜRİYET SAYFA 11A.DİİI.KXJ.İİJ.I\ dishab©cumhurlyet.com.tr KAVŞAK ÖZGEN ACAR Kutlu Doğum Haftası' Kimln? /^alatasaraylı Hakan Şükür, 27 VJI Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile yapılacak şampiyon adaylığı maçı öncesinde, "izleyicileri şiddetten uzak davranmaya" çağıran birdemeç verdi. Bir sporcu için elbette soylu bir dav- ranışl Ancak şu sözleri çok tartışıldı: "Futbolda alınan sonuçlar, kimileri- ne göre önemli, kimilerine göre hayati önem taşıyabilir. Fakat biz öyle güzel bir haftanın içinde bulunuyo- ruz ki bunun kıymetini bilmek durumundayız. 'Kutlu Doğum Haftası' içindeyiz ve ona layık olmalıyız. peygamberimize la- yık olmalıyız. Çocuklanmızı, gençlerimizi de Peygamberi- mizin hoşgörüsü etrafında ha- yata hazırlamalı, yaşantılanmı- zı ona göre şekillendirmeliyiz." Diyanet Işleri Başkanlığı in- ternet sitesinde yer alan "Kut- lu Doğum Haftası" konusuna göz atalım. Ramazan, Şeker ve Kurban bayramları, her yıl "Kameri (ay)" takvimi ile Isa'nın doğumuyla bağlantılı "Miladi" takvim farkından do- layı 10 gün öne alınarak ge- rekleri yapılır. Bu uygulama Muhammet'in doğum günü için "meW/f"kutlamalarındada geçerliydi. Müslüman ülkelerinde yal- nızca Türkiye'de, Başbakanlık ve Di- yanet Vakfı'nın kararları ile 1989'da "Kutlu Doğum Haftası"n\n kutlanma- sına başlandı. 1994'te ise "kameri" takvimden "miladi" takvime geçilerek peygamberin doğumu 20 Nisan'a sa- bitleştirildi. Kimi yıllarda 20-26, kimi yıllarda 16-22 Nisan tarihleri arasında kutlandı. Her nedense Ramazan, Şe- ker ve Kurban bayramlannda miladi Gülen takvime geçilmedi! Haftanın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na rast- laması üzerine Diyanet Işleri Başkan- lığı daha sonraki yıllarda "Kutlu Do- ğum Haftası"m 14-20 Nisan tarihleri arasında dondurdu. Şimdi gelelim Şükür'ün "Kutlu Do- ğum Haftası'na... Galatasaray-Fener maçı ne gün oynandı? 27 Nisan Pa- zar günül Peki, "Kutlu Doğum Hafta- sı" Diyanet Işleri Başkanlı- ğı'nın dondurmasına göre bir hafta geride kalmadı mı? O halde Şükür, bu haftayı ne- den 27 Nisan Pazar günü kut- ladı? Yanıt açık! 27 Nisan 1941'de dolar milyarderi, çağdaş peygamberimiz Fet- hullah Gülen Efendi Hazret- leri doğmuştu! Jetonu geç düşen Galata- saray topluluğu da, Galata- saray Lisesi Mezunlan Derne- ği Başkanı sanatçı Candan Erçetin'in öncülügünde, Şü- kür'ün günahını çıkarmak üzere apar topar Anıtkabir'i ziyaret etmek zorunda kaldı. Fethullah Efendi'ye bir do- ğum günü hediyesi de Ame- rikan "Foreign Policy" ve In- giliz "Prospecf'dergilerinden geldi. Iki dergi düzenledikleri "Yaşayan en büyük 100 ay- dın" listesinde Fethullah'ın adına Or- han Pamuk'la birlikte yer verdi. Her- halde Pamuk büyük onur duymuştur. Zaman gazetesine göre dergilerin oluşturduğu bir internet sitesine gi- renler, seçecekleri beş kişinin adları- nı tıklayarak oy kullanabilecekler. Ya- kında, hoca efendinin "dünyanın en aydın insanı" seçildiğini duyarsak şa- şırmayalım. Şükür Müsülman Priapos'lar! Nisan sonunda 48 saat içinde- ki bazı haberleri kesmiştim! 26 Nisan Hürriyet: Topkapı Sarayı'nın Kutsal Ema- netler Bölümü'nde 24 saat Kuranı- kerim okuyan hafızlardan evli ve iki çocuklu Süleyman E. (35) geçen hafta Bayrampaşa'da bir parkta 10 kişi tarafından dövülürken kurtarıl- dı. Nedeni, 15 ve 16 yaşındaki kız- lara tecavüz etmek! Mütecaviz Sü- leyman tutuklandı... 26 Nisan Hürriyet: "özgür Çiçekler ve özgûr Renk- ler" adlı tesettür defilesiyle Müslü- manları karıştıran konfeksiyoncu Mustafa Karadu- man'ın (51) üç ev- li olduğu ortaya çıktı. "Tekbir" fir- masının sahibi Ka- raduman, basına yaptığı açıklama- da "Eğer tekeşlilik mümkün olsaydı umumhaneler, kerhaneler olmazdı. Yasal olan her şey doğru mu? O kadınlara yüzler- ce erkekgitmekte ve sınırsızzinaya- pılmakta. Allah'ın emriyle biri evle- niyorsa (kendisiniima ediyor)yerye- rinden oynuyor. Kuranıke- rim bunu helal kılmışsa kal- kıp da birilerinin bunu ya- saklama, kendi inancına zarar getirir." 27 Nisan Hürriyet: Vakit gazetesi yazarı 78 yaşındaki Hüseyin Üzmez, 14 yaşındaki bir kıza teca- vüzden tutuklandı. Üzmez, 1952 yılında gazeteci Ah- met Emin Yalman'ı öldür- meye teşebbüsten 10 yıl hapis yat- mıştı. Mütecaviz yazar, beş yıl önce kendinden 50 yaş küçük bir kızla ev- lenmişti... 28 Nisan Hürriyet: Üzmez'in "Can Pazan" adlı kita- bından kendinden 40 yaş küçük üniversiteli bir kıza olan aşkından alıntılara yer verildi. Ve 8 Mayıs Hürriyet: Yazarını korumak amacıyla Vakit gazetesinin, görüşüne başvurduğu eski llahiyat Profesörü Süleyman Uludağ, "Sufi Gözüyle Kadın" kita- Priapos bındaki "cinsel gücün keramet ol- duğu" sözleriyle savunmaya geç- tikten sonra ekledi: "80 yaşındaki Şeyh Ahmet Cam Nameti. bekâretini bozduğu 14 ya- şındaki bir kızla ilk gece 60 kere cin- sel ilişkide bulundu. (O gece kıza) eğersana acımamış olsaydım, bu sa- yıyı 100'e çıkarırdım. Artık bir daha annen 'Kızımı 80'lik bir ihtiyara ver- mek istemem' diyemezdi." Bu olay- lar değerli karikatürist Turhan Sel- çuk'un yandaki çizgisini çağrıştırdı! Bilindiği gibi "tekbir", kurban ke- silirken "Allahü ekber, Allahü ekber. La ilahe illallahü vallahi ekber, Allahü ekber, ve'l lillah il-hamd" biçi- mindekibirdua- dır. Bu kişilerin 14'lük kızları kurban ettikle- rinde "tekbir" getirip getirme- diklerini elbette bilemeyiz. Ancak bildiğimiz bir baş- ka şey var... Küçük çocuklarla ilişki kuranlara Yunancadan psikoloji bilimine ge- çen "pedo-fili (çocuk-sever/süb- yancı)" diye bir deyim var. "Pedofili"\\k Islamiyetle nasıl bağdaşır, bilemeyiz. Bildiğimiz bir başka şey daha var. Antik Yunan'da, cinsel organı kendinden büyük ve sürekli kalkık do- laşan bir yaratık vardır. Adı Priapos'tur. Bu ad Mar- mara kıyısındaki Kara Biga ilçesinin eski antik kenti- nin de adıdır. Priapos'u anımsarsınız! Hani Selçuk Müze- si'nde sergilenip de kartpostallara ve anahtarlıklara konu olan yaratık... Bu yaratığın özelliği olan cinsel organının sürekli kalkık durumda oluşundan dolayı günümüzde ben- zeri psikolojik hastalığa "priapizm" denilir. Art arda çıkan bu haberleri okuduktan sonra, genç kızlarımızı, Vakit gazetesinin Uzmez için kul- landığı "mümin (imanlı)" dediği dini bütün "pedofili priapos"lardan ko- rumasını dilemekten başka bir şey elimizden gelmiyor. Başba- ^ Cumhuriyet'e Çuvaldız!>kan Re- cep Tayyip Erdoğan'ın Türkçesine dikkat edi- yor musunuz, bilmiyorum. Sanki Türkiye'nin değil de Fransa'nın baş- bakanı! Bolca Fransızca sözcükler attırarak, kendisinin ne kadar Batı kültürü yalamış bir aydın özentisi içinde olduğunu gözlüyorum. Ismet Inönü'nün yalın, Bülent Ecevit ve Ahmet Necdet Sezer'in salt Türkçe konuşmalarına alışık kulaklanmız kir- lendikçe kirleniyor. Erdoğan'ın 1 Mayıs bağlantılı ko- nuşmalarında, Istanbul Valisi Mu- ammer Güler ve TRT ile ortak pay- dası "provokasyon, provokatör, pro- vokatif, provoke etmek" ve "illegal" sözcükleri idi. Ağızlarından "pra-"he- cesi çıktıktan sonra sözcüğün isim, sıfat ve fiil halini mi söylemeleri ge- rektiğini düşünmeye başladıklarında "pro.-, prrro..." diye kekelediklerini duymuşsu- nuzdur. "Tahrik" ya da "kışkırtma" ve "yasadışı" sözcük- leri yerine söylemeyi beceremedik- leri Fransızca sözcükler ile bu yazıyı yazmam için beni resmen kışkırttılar. Ancak yazımın hedefi; ne Başbakan, ne Vali ne de TRT... Hedefim, 84. yı- lını kutlayan kendi gazetem Cum- huriyet'te son aylarda yoğunlaşan yabancı sözlüklü başlıklar... 1 Mayıs olaylarına ilişkin Cumhuriyet haber- lerinin başlıklarında da "provokas- yon" eksik olmadı. Sevgili Genel Yayın Yönetmeni Ib- rahim Yıldız! Cumhuriyet gazete- sinde bu özensizlik sürecek olursa torunlarının ilkokulda dilbilgisi ders- lerinde şöyle bir fiil çekimine tanık olursan yadırgama!: "Provoke ettim... Provoke ettin... Provoke etti... Pro- voke ettik... Provoke ettiniz... Provo- ke ettiler..." Myanmar yönetimi, tepkilerin ardından yardım uçaklannın girişini onayladı Cunta sonunda izinverdi Nergis kasırgasından ölenlerin sayısının 100 bini aşmasından korkuluyor. Kasırgada ölen ve kaybolanlann yanya yakını çocuk. BM uzmanlannın bir kısmına 6 gün sonra vize veren Myanmar cuntası ABD yardımlannı da kabul etmek zorunda kaldı. Dış Haberler Servisi - Myan- mar' ı cumartcsi günü vuran Ncrgis kasırgasında, sadece ülkenin gü- neybatısındaki Labutta bölgesi ve çevresinde ölenlerin sayısının yak- laşık 80 bin olduğu belirtilirken ül- kedeki ABD elçi temsilcisi ölenle- rin sayısının 100 bine aşabileceği- ni söyledi. Myanmar'daki ABD elçi temsilcisi Shari Villarosa, kasırganın vurduğu Irravaddi del- tasında ölü sayısının 100 binin üzerinde olabileceği yönünde bil- gi aldıklannı kaydetti. Villarosa, bölgedeki binalann yüzde 95'inin yıkıldığını söyledi. Bırleşmiş Milletler'in (BM) Bangkok'taki sözcüsü Richard Hor- sey, Irravaddi deltasını da kapsayan 5 bin kilomctrckarclik alanı su basüğını ve kaybolan insanlann büyük bölümünün ölmüş olabileceğini söyledi. 7 çocuğu öldü, bir oğlu oldu Merkezi Ingiltere'de bulunan yar- dım kuruluşu "Save the children" (Ço- cuklan Kurtann), ölen ve kaybolanla- nn yaklaşık yüzde 40'ının çocuk ola- bileceğini bildirdi. Kasu*ganın silip süpürdüğu Irravaddi deltasındaki Bogalay kasabasında 10 ço- cuğundan 7'sini kasırgaya kurban veren ğini belirtiyorlar. Ülkeye gitmeyi başaran yardım görevlilerinin de uluslararası yar- dımların kısıtlanması ve lojistik yetersizliklcr nedeniyle yardun ça- lışmalarını çok zor İcoşullar altm- da yürüttüğü, yakıt yctersizliği yü- zünden yardım ekiplerinin uzak bölgelere ulaşamadığı ifade edili- yor. Birçoğu ailelerini kaybeden fe- laketzedeler, yeterli yakıt bulama- dıklan için ölüleri yakamadıklan- nı söylüyorlar. Bazı bölgelerde halkın yardım alabilmck amacıyla birbirleriyle çatıştığı belirtiliyor. Türkiye'den yardım 1 milyonu aşkın kişiyi evsiz bırakan Nergis kasırgasında kaybolan ve ölenlerin yanya yakını çocuklar. (Fotoğraf: AFP) 41 yaşındaki bir kadınm, ayakta kalmış birkaç evin birinde yattıği tahta masa- da 11. çocuğunu doğurdu. Felaketin ardından uluslararası yar- dıma izin vermemekle suçlanan cunta yönetimine karşı tepkiler sürerken BM uzmanlarından bir kısmına 6 gün son- ra vize verildiği bildirildi. Artan baskılar üzerine cunta, ABD yardımlanna da izin verdiğini açıkladı. Buna karşın yar- dım faaliyetlerinin hâlâ kısıtlandığı ifade ediliyor. BM, Myanmar hükü- metinden 100 uzmanın ülkeye girişine izin vermesini istedi. Tayland'ın baş- kenti Bangkok'taki BM Gıda Progra- mı, Myanmar hükümetinin felaketze- deler için yüksek enerji içeren bisküvi yüklü yardım uçaklannın uçuşuna geç olsa da izin verdiğini bildirdi. ABD ve Fransa'nın ülkeye donanma gcmisi gönderme teklifleri de ccvapsız kaldı. Uzmanlar, geçen yıl demokrasi yan- hlannın gösterilerini sert bir şekilde bas- tırarak dünyanın tepkisini çeken Myan- mar cuntasmın, uluslararası yardımlarla iktidarının sarsılmasından endişe etti- BM Genel Sekreteri Ban Ki- ıııun, Myanmar hükümetinin ulus- lararası yardım görevlilerinin ül- keye girişini kolaylaştırması ge- rektiğini söyledi. Güncydoğu As- ya Ülkclcri Birliği Genel Sekreteri Surin Pitsuvan da Myanmar da cuntanın uluslararası insani yar- dıma "çok geç olmadan izin ver- mesini" istedi. Çin, yakın mütte- fiki olarak görülen Myanmar'ı kasırganın yol açtığı yaralann sa- nlması için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya çağırdı. Myan- mar'a maddi yardımda bulunacağını açıklayan birçok ülke cunta lideri Ge- neral Than Şwe'ye uluslararası yar- dımlara izin verme çağnsı yaptı. Kızilay Demcğı Gcncl Başkanı Tckin Kfiçükali, Myanmar'da 1500 Türk şe- hidin mezannın bulunduğu alanın tah- rip olduğunu, yenidcn yapımı ile ılgi- leneceklerini bildirdi. Küçükali, Myan- mar'daki telaket sonrası 600 bin dolar- lık para yardımı hazırladıklannı, 4 ki- şilik bir yardım ekibini de bölgeye gönderdiklerini kaydetti. Türkiye Myan- mar'a 1 milyon ABD Dolan tutannda insani yardımda bulunacak. Elmek: oacar@superonline.com Faks:0312.442 7990 'Çekil' telkinlerine kulak asmıyor Hülary'nin inadu.. ELÇİN POYRAZLAR WASHINGTON-ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adaylığı yarışında rakibi Barack Obama'nın oldukça gerisine düşen Hillary Clinton, partinin bazı kıdemli isimlerinden gelmeye başlayan "artık çekilmesi gerektiği" yönündeki telkinlere karşın mücadeleyi bırakmamakta kararlı. Son önscçimlerde aradığmı bulamayan Clinton, önceki akşam "aday kesin olarak ortaya çıkana kadar yarışta" olduğunu söyledi. Hülary'nin parasızlık çeken seçim kampanyasına kendi servetinden 6.4 milyon dolar borç vcrdiği açıklanmıştı. Demokratlann önde gelenleriyse zaten adayın matematikscl olarak kesinleştiği konusunda hemfikir. 1972 başkanlık seçimlcrindc Demokrat Parti'nin adayı olan 85 yaşındaki George McGovern, Hillary'den çekilmeyi düşünmesini istedi. Daha önce Clinton'ı destekleyen McGovern, "matematik bilimi, Obama'dan yana" dedi. McGovern, Clinton'ın daha fazla yanşta kalmasının, Cumhuriyetçi aday John McCain ile mücadelede Demokrat Parti'yi zayıflatacağını söyledi. Clinton, dclcgelcr yanşında, Obama'nm 150 delege arkasından gidiyor ve geriye kalan önseçimler sonucu bu açığı kapatma ihtimali bulunmuyor. Obama'nm seçim kampanyası da artık John McCain'le yapılacak mücadele üzerine odaklanmaya başladı. Rusya Başbakanı'nın açıklamalan iş dünyasını memnun etti Putiıı koltuk değiştirdi Dış Haberler Servisi - Rus- ya Devlet Başkanlığı görevini önceki gün halefi Dimitri Med- vedcv'e devreden Vladimir Putin, dün Rus Parlamento- su'nun alt kanadı Duma'da ya- pılan oylamada Başbakan se- çildi. Komünist Parti dışında tüm milletvekillerinin desteği- ni alan ve 56'ya karşı 392 oy- la başbakan scçilcn Putin, he- defıııin ülkedeki ciddi sorun- lardan biri olan enflasyonu bir- kaç yıl içinde tek haneli rakama indirmck olduğunu söyledi. Duma'daki üçte ikilik ço- ğunluğu elinde bulunduran Birleşik Rusya Partisi'nin de li- deri olan Putin, oylama önce- sinde Duma'da yaptığı konuş- nıada. ağırlıklı olarak ekono- mik konulara değinerek, uzun vadeli hedefinin Rusya'yı 2020 yılına kadar küresel ekonomi- nin liderleri arasına sokmak ol- duğunu kaydetti. Putin, Rus- ya' nın artan zcnginliğini yurt- dışında yatınmlara dönüştür- Putin'iı gölgesinde kalı kalmayacal ilişkmtaıtİ A sürüyor. Çiçeğ bumundâ M Başbakan fl Putin'in kamuoyundaki desteği yüzde 70*lerin üzerinde. M (Fotoğraf: AP) 1 V m 1 m mek istediğini, ancak Rus şir- ketlerinin denizaşın ülkelerde 50 milyar dolarlık yatınm plaıı- lannın "siyasi nedenlerden" dolayı engellendiğini belirtti. Putin'in parlamentodaki ko- nuşması, ülkedeki iş dünyası ve piyasalar tarafindan memnu- niyetlc karşı landı. 'Uyumluyuz' Görevi devraldıktan sonra ilk icraat olarak Putin'i başba- kan adayı olarak gösteren Med- vedev de Duma'da yaptığı konuşmada, "Vladimir Vla- dimiroviç Putin, ülkesinin ckonomisini vc küresel ro- liinii inanılmaz derecede yükseltti. Bu sayede Rusya tekrar saygınlığını kazan- dı" dedi. "Çift başlı bir ik- tidar" eleştirilerine de deği- nen Medvedev, "Bizinı uyu- mııııııı/ konusunda kinıse- nin kuşkusu olduğuna inanmıyorum. Işbirliğimiz sadece daha da güçlene- cek. Eski devlet başkanınuz politikaların hayata geçi- rilmesinde kilit rol oyna- yacak" diye konuştu. Kamuoyunda kişisel des- teği yüzde 70'lerin üzerin- de olan Putin'in başbakan sıfatıyla ülke siyasetine ön- cülük etmeyi sürdünnesi bekleniyor. Lübııan'da kan döküldü Dış Haberler Servisi - Lüb- nan'da Hizbullah öncülüğün- deki muhalcfctin önceki gün başkent Beyrut'ta başlattığı gösteriler dün ülkenin çeşitli bölgclcrinc yayılırken, Bekaa Vadisi'nde muhalefet ve hü- kümet yanhlan arasında çıkan çatışmada bir kişi öldü. Çeşitli bölgelerde çıkan ça- tışmalarda da üç kadın yara- landı. Muhalcfctin yükselen iî- yatlar nedeniyle düzenlediği genel grevlc cşzamanlı olarak başlayan gösterilcrde, Beyrut Uluslararası Havaalanı yolu- nun kapatılması sonucu uçak seferleri iptal edildi ve ülkeye havayoluyla giriş ve çıkışlar durdu. Bazı göstericilerin Lüb- ııan ordusunun olası bir müda- halesine karşı, ellerinde silah- larla havaalanı yolunda nöbet tuttuklan bclirtildi. Hükümet karşıtlannın lastikleri ve eski arabalan yaktıgı. ülkenin birçok yerinde yollara kurulan bari- katlar nedeniyle ulaşınıın en- gellendiği bildirildi. Askerlerin yollarda kontrol noktalan kur- duğu, bazı okul ve işyerlerinin kapalı olduğu belirtiliyor. Hükümctle muhalefet ara- sında yaşanan anlaşmazlık ne- deniyle kasım ayından beri dev- let başkanlığı seçimlerinin ya- pılamadığı Lübnan'da sonhaf- talarda gerilim daha da artmış durumda. Muhalefet, ABD yan- lısı Başbakan Sinyora hükü- metinin, Hizbullah'ın Israil'le savaşta kullanmak üzere kur- duğunu iddia ettiği özel haber- leşme sistemini kaldirmasi vc Beyrut Havaalanı sorumlusunu Hizbullah yanlısı olduğu ge- rekçesiyle görevden almasının ardından sokağa çıkmıştı. Erdoğan'dan arabuluculuk girişimi Başbakan Recep Tayyip Er- doğan, gerilimin sona erdiril- mesi amacıyla Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ve Baş- bakani Sinyora ile telefonla görüştü. Erdoğan'ın, görüşme- de somut çözüm önerilerini ele aldığı ve taraflara itidal ve uz- laşı çağnsı yaptığı bildirildi. milyarlık gıda • Dış Haberler Servisi - Dünyanın birçok bölgesi gıda kıtlığına bağlı isyanlara sahne olurken, tngiltere'de hükümetin yürüttüğü bir araştınna, her yıl yaklaşık 25 milyar YTL değerinde gıdanın çöpe atıldığını ortaya koydu. Gıda ziyanının boyutlannı ortaya çıkarmak için 2 bin 138 kişinin çöp kutulannın incelenmesi sonucunda yapılan hesaplamaya göre tngiltere'de her yıl 4.4 milyon clma, 1.6 milyon muz, 1.3 milyon yoğurt, 660 bin yumurta, 550 bin tavuk, 300 bin paket cips, 440 bin hazır ycmck, 1.2 milyon sosis, 710 bin paket çikolata ve şekerlcme, 260 bin paket pcynir, 50 bin şişe milkshake ve 25 bin yemek sosu ziyan oluyor. Independent gazetesi, yiycceklerin çoğunun atılmadan önce pakctlerinin dahi açılmadığım yazdı. Aynı anda kutlamaveyas • BEYTÜLLAHİM (AA)-lsrail, 1948'dc kuruluşunun 60. yıldönümünü kutlarken Filistinliler aynı tarihte 700 binden fazla kişinin topraklanndan sürülmesi nedeniyle "Felaket" olarak adlandırdıkları Israil'in kuruluş gününde "ulusal yas" etkinlikleri yaptı. Filistin'dc dün çatılar Filistin bayraklan vc siyah bayraklarla donatılırkcn saat 12.00- 13.00 arasında genel greve gidildi. Çeşitli kcntlerde protesto gösterileri düzenlenirken Ratı Şeria'daki Ayda mülteci kampmın girişine, 1948'de fsraillilcr tarafindan cvlerinden sürülen Filistinli mültecilerin geri dönüş haklanm sûngeleyen lOmetre uzunluğunda ve 2 ton ağırlığında bir demir anahtar asıldı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog