Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

9 MAYIS 2008 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Erdoğan'ın bağımsız milletvekilliğiyle hükümet kurması formülü kolay görünmüyor AKP'de sıkıntilı süreç DESTEK ÇIKMAYINCA 'KULİS YAPIN' DEDİ ABD, Erdoğanhüzdü BAHAD1R SELİM DİLEK ANKARA - AKP'nin kapatılma- sı davası konusunda ABD'nin "ta- rafsız bir tıılum" içinc girmcsinin Başbakaıı Rcccp Tayyip Erdoğan'ı ciddi anlamda hayal kırıklığına uğ- rattığı ortaya çıktı. Diplomasi kulislerine sızan bilgi- lere göre Erdoğan, kapatma davası- nın hemen ardmdan Washington yö- netiminden açık ve somut bir destek bckliyordu. Washington yönetiminin AKP'ye bu desteğini de ABD Baş- kan Yardımcısı Dick Cheney'nin- Ankara ziyaretindc açıklamasım umuyordu. Ancak Chcney, AKP'nin kapatılmaıııası için somut destek or- taya koymadı. Bu durum, Erdo- ğan'daki sıkıntıyı arttırdı. Bu görüş- medcn kısa bir süre sonra da, ABD Dışişlcri Bakanı Rice, AKP'lilerin bütün kulıs faaliyetlerine karşın la- iklik vurgusu yaparak ABD yöneti- minin tavnnı ortaya koydu. Kulisle- re yansıyan bilgilere göre, bu ge- lişmeler Erdoğan'da çok ciddi bir ha- yal kırıklığı yarattı. Bunun üzerine AKP'nin Washington yönctimine yakin olan isimierine ABD'nin tu- tumunu değiştirmesi için lobi faali- yeti yürütmesi talimah verildi. Te- maslar ilk sonucunu da geçen hafta vcrdi. 2 Mayıs'ta, yönetime yakınlı- ğı ile bilinen Washington Post ga- zetesi, ABD yönetiminden, AKP'nin kapatılmaınasını istcdiğini ortaya koymasını istcdi. ANKARA (Cumhuriyct Bürosu) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, mil- letvekillerine " Birlik ve beraberliğimizi koruyahm. Partimize dönük tuzaklara düşmeyelim" diyerek partideki görüş farklılıklannı önlemcye çalışmasma kar- şın AKP ve Erdoğan'ı kapatma sürecindc sıkıntilı bir dönem bekliyor. Erdoğan, partinin kapatılması olasılı- ğına karşı yeni oluşum hareketlcriylc il- gili senaryolann gündeme getirilmesi üzerine milletvekiUeriyle nabız turu toplantılannda "birlik vc bcraberlik" mesajına ağırlık vcriyor. Erdoğan'ın bu nıesajlan milletvekillcri tarafindan "Er- doğan, ycni oluşuınlara karşı partiyi korumaya çahşıyor. Parti kapatüsa bi- le liderimiz olmayı sürdürcccği nıe- sajını veriyor" biçimindc algılanıyor. Ancak partinin kapatılması duru- munda AKP ve Başbakan Erdoğan'ı zor ve kritik bir süreç bekliyor. Partinin ka- patılması durumunda yeni bir parti ku- rulması gündeme gelecek. Ancak Baş- bakan Erdoğan'ın siyasi yasaklı olma- sının yeni partiyle ilgili süreci olumsuz etkileyeccğine dikkat çekiliyor. Erdoğan, siyasi yasağı gereği yeni par- tiye genel başkan olamayacağı gibi üye bile olamayacak. Bu durumda "emanetçi genel başkan" formülü gündeme gele- cek. Ancak Erdoğan'ın genel başkan ol- madığı bir parti yapısının çok uzun so- luklu olmayacağı dile getiriliyor. 'Bağımsız Başbakan' formülü u Emanetçi genel başkan" dışında Erdoğan'ın bağımsız milletvekilliği for- mülünün gündeme gelebileceğine işaret ediliyor. Buna göre, partinin kapatıl- ması durumunda yine yeni bir parti ku- rulacak vc emanetçi bir genel başkan se- çilecek. Ancak ara scçimlere gidilerek Er- doğan bağımsız olarak yeniden TBMM'ye girecek. Gül'ün Erdoğan'ı hü- kümeti kurmakla görevlendireceği ve Er- doğan'ın da bağımsız başbakan olabile- ceği beliıtiliyor. Ancak bu formül, Gül'ün lıükümctı kurma görevini bağımsız bir milletvekilinc vcrmcsi tartışmalara yol açacak olması nedeniyle zor görünüyor. Aynca Gül'ün dc siyasi yasaklı olması durumunda Cumhurbaşkanlığı'ndan is- tifa baskısınuı artacağma işaret ediliyor. HABERİN ARDINDAN DANIŞTAY CtNAYETl İŞLENMÎŞTI ANNENİZİ ENÇOK MUTLU EDECEK HEDİYEYİ Vakit gazetesi hedef gösterme suçlusu • Türban karanna imza atan Danıştay üyelerinin fotoğrafını 'tşte o üyeler' başlığıyla yayımlayan şeriatçı Vakit gazetesinin sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü, terör örgütlerine hedef göstermek suçundan toplam 111 bin YTL para cezasına çarptırıldı. %25 URELI "Anneler Günü"ne (r/e\ indirimler sı Stundarl gönderımlerda taşırria fivulı ü/erinden %25 indııiın |F Yuıtıçı Arnbalajlı ürünlenııde %25 indlrtm # Yurliçi VIP ürünlehnde %25 ındırım ile Annoleı Günü'ndo (Rslırn;.ıt cıaraııtısı îizi bekliyor yurtiçi ndürt çjöndcnınlüf içın cjoçorlı do^ıldı lstanbul Haber Servisi- Danıştay üyelerini, fotoğrafiarını yayımlayarak "terör örgütlerine hedef göstermek" suçundan yargılanan Anadolu'da Vakit Gazetesi sahibi Nuri Aykon 100 bin YTL, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ha- run Aksoy ise 11 bin 572 YTL para ce- zasına çarptınldı. lstanbul 10. Ağır Ccza Mahkemc- si'nde görülcn duruşmaya rutuksuz yargılanan sanıklarkahlınadı. Sanıkla- n avukat AIi Paccı tcmsil etti. Sanıklann medyada mahkûrn edildiğini söyleyen Paccı, Danıştay üyelerinin hedef gös- terilmediğini, türban karannın eleşti- rildiğini kaydetti. Avukatın soruştur- manın genişletilmcsi talcbini redde- den mahkeme heyeti davayı karara bağladı. Mahkeme, "Işte O Üyeler" başlıklı haberde Danıştay üyelerinin te- rör örgütlerine hedef gösterildikleri- nin anlaşıldığuıı belirterek, sanıklan top- lam 111 bin 572 YTL para cezası öde- meyc mahkûm etti. Danıştay'a saldırı Danıştay'm türban karannın ardından 13 Şubat 2006'da Anadolu'da Vakit Ga- zetesi'nde "lşte O Üyeler" manŞeti ile yayımlanan haberde Danıştay 2. Dai- resi'nin başkan vc 3 üycsinin fotoğra- fi yer almışn. 17 Mayıs 2006'da ise avu- kat Alpaslan Arslan Danıştay'a gele- rek "Allah'ın askeriyiz, elçiyiz. Tür- ban davası yüzünden cezalandırıla- caksınız" diyerek 11 cl ateş etmişti. Sal- dında Danıştay üycsi Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybetmiş, 4 üye de yaralanmıştı. Saldınyı düzcnleyen avu- kat AJparslan Arslan'm otomobilinde de Vakit gazetesinin dava konusu olan ha- berle ilgili kupürü bulunnıuştu. POLÎTİKA GÜNLÜGÜ HtKMET ÇETİNKAYA Aziz Nesin: İrtica Yoktur... Eski CHP Izmir Milletvekili Hakkı Ülkü, Aziz Nesin'in 30 Aralık 1959 da Akşam gazetesinde ya- yımlanan "İrtica Yoktur" başlıklı yazısını göndermiş. Yazıyı "Aliağa Ekspres" gazetesi 3 Mayıs 2008'de yayımlamış... Aziz Nesin'in 49 yıl önce yazdığı bu yazısının bazı bölümlerini ak- tarıyorum: • • • "Genelkurmay Başkanlığı"nın "Erkân-ı Harbiye-i Umumlyye Reisli- ği" olduğu bir dönemde, bir millet- vekili çıkar, 'ekim, kasım, aralık, ocak' aylarının adlannı yine eskisi gi- bi 'teşrinievvel, teşrinisani, kanu- nuevvel, kanunusani' diye çevirelim diye bir tasan verir. Kimsede ses yok. Nasıl ses yok? Var. Şu sesi du- yarsınız: - İrtica yoktur! Erkeklerin 'şeriat üzre' dört kadınla evlenebilmelerininyasallaşmasını isteyen bir milletvekili çıkar. Tıs yok. Nasıl yok? Var. Şu sesi duyarsınız: - İrtica yoktur! Anayasanın 'Teşkilat-ı Esasiye Kanunu' olduğu bu dönemde bir mil- letvekili çıkar. Anayasaya 'Islam devleti olduğumuzun yazılmasım' önerir. Bu yolda yurdun dört bir bu- cağından toplananan binlerce im- zanın boyu kilometreler tutar. Hiçbir yankı uyanmaz. Nasıl uyanmaz? Uyanır. Şu sesi duyarsınız: - İrtica yoktur! 31 Mart kahramanı Volkan'cı Der- viş Vahdeti'nin kalem ortağı, Said- i Kurdi çıkar, milletvekillerine şöyle mektuplar gönderir: - Türkiye'deki Nurcuların sayısı, polislerin sayısından çoktur. 600 bin Nurcu, Türkiye'de asayişin korun- masında emniyet kuvvetleri kadar önemlidir. Herkeste bir susukluk, yok, değil. Şu sesi duyarsınız: - İrtica yoktur! Bir parti kongresinde bir delege, cuma namazı kılınması için cuma öğleden sonraları 'resmi tatil' ol- masını ister. Kimse aldırmaz. Aldır- maz olur mu? Aldırır. Şu sesi duyar- sınız: \ - irtica yoktur! • • • Bizde yasa güvenliği altında din öö- retimi var. llkokulda, ortaokulda, imam hatip okullannda, aynca Kuran kurslarında din eğitimi yapılır. Ama yobaz, yasaya uygun bir eğitimle de yetinmez, ilkokuldan bile geç- memiş çocuklara Arap harfleriyie okuma-yazma öğretir. Okul olmayan köylerde bile bunlar vardır. Ama ses çıkmaz. Nasıl çıkmaz? Şu sesi du- yarsınız: - İrtica yoktur! Türkiye'de tarikatlar, tekkeler var- dı: Bektaşi, Kadiri, Rufai, Mevlevi, Nakşibendi. Bunlardan yalnız Mev- levilik yürümektedir. Bütün gele- nekleriyle her yıl ayinleri, törenleri ya- pılır. Bir şey söylemeye kalksanız, karşınıza Mevlana'nın büyüklüğüy- le çıkarlar. Oysa Mevlana'nın büyük eseri, bu gericiliğin örtüsüdür. Yir- minci yüzyılda Mevlana gibi büyük bir kişi böyle anılmaz. Kürsüler kurulur, kitaplar yayımlanır. Birtakımları da bu ayinlere "turistik gösteri" der, ge- çer. Mevlana büyükse, Hacı Bektaş- ı Veli de büyük ulu. Neden Bekta- şi ayinleri yapılmaz? Bir şey denil - mez. Denilmez olur mu hiç?.. Deni- lir: - İrtica yoktur! • • • Eyüp Sultan'daki 'resmi iftar sof- ralarım' bir yana bırakınız. 'Vatan kurtaran aslan' futbolcularımız, maç kazanmak için Eyüp Sultan türbe- sine gider, türbeye avuç açarlar... Buna da bir şey denilmez. Denilen yalnız şudur: - İrtica yoktur! Bir parti kongresinde zavallı bir genç "Hilafetin geri gelmesini isti- yoruz" der. O der, siz diyemezsiniz. Duyulan yalnız şu: - İrtica yoktur! Eski değil, daha dün, evet daha dün Bursa'da ayin yapan 17 Nurcu "Nur risaleleriyle" yakalanırlar. Ama yine de: - İrtica yoktur! Istanbul'un en güzel, en değerli di- ni yapılarından Beyazıt Camii, ls- tanbul Üniversitesi'yle karşı karşı yadır. Namaz kılacak üniversiteli o güzel, o büyük camiye gitse olmaz mı? Olmaaz! Üç yüz metre yürüse vakit kaybederrniş. Onun için ille üni- versitenin içinde bir bodruma mes- cit yapılacak. Siz susarsınız, biri ko- nuşur: - İrtica yoktur! • • • 'İrtica yoktur' diyenler, lütfen şu nu söyleyiniz: - 1922'den 1950ye kadar yapı- lanların hepsi mi yanlıştı, hepsi mi kötüydü ki, bugün, o zaman yapı- lanların büsbütün tersi yapılmak- tadır? Açıkça söyleyin, kimden kor- kuyorsunuz? lşte Atatürk de öldü, öleli yirmi bir yıl oldu. Çekinecek bir şey yok, söyleyin. Ama 'irtica yok' diyenlere hiç şaşmamalı. Çünkü, 'İrtica yok!' diyenler, 'Hürriyet var!' diyorlar. Anlaşılıyor: 'Var'la 'yok' sözcükleri anlam değiştirdiler. • • • 49 yıl önce Aziz Nesin işte bunla- rı yazdı... Durmaksızın "sol"a vuranlar, de- mokrasiyi, özgürlükleri sözde savu- nanlar ne diyecek acaba bu yazı için!.. Din eksenli siyasetin altyapısı öyle birkaç yılda hazırlanmadı... 12 Mart'lar, 12 Eylül'ler boşuna yapıl- madı... 49 yıl önce ve 49 yıl sonra!.. Ne diyorsunuz? hikmet.cetinkaya@cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 02126 343 72 69 HAR HARCA BiTMEZ TURKIYE, DISCOUNT MARKET YANI, EKONOMIKTEN DE EKONOMIK ALIŞVERİŞ MARKETİ KAVRAMININ AĞABABASI İLE TANIŞIYOR. NEDEN A-101 DERSENİZ? KOLAY AKLINIZDA KALSIN, HEP HATIRLAYIN, HARCAYIN HARCAYIN BİTİREMEYİN DİYE. HAYIRLI OLSUN. i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog