Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

9 MAYIS 2008 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Erganekon'un yazan ara verdi SÖZÇtZGİNtN Turhan Selçuk • Habcr Merkezi - "Ergcnckon Operasyon" adlı kitabı ve Ergenckon opcrasyonuna ilişkin iddialanyla tanınaıı Star gazetesi Ankara tem- silcisi ve yazan Şamil Tayyar'ın 18 Nisan'dan bu yana köşe yazısını yaznıaması işten çıkanl- dığı iddiasını getirdi. Bazı internet siteleri, Tayyar'ın yazmamasını "işten çıkanldı" şek- linde yorumladı. Tayyar, operasyona ilişkin il- ginç yazılanyla dikkat çckmişti. 'Hacked By R.T.E.' • Haber Merkezi - Başbakanlık Basın Merke- zi'nin intemet sitesini geçcn hafta hack'leyerek Başbakan Tayyip Erdoğan'a mesaj göndcrcn Karan adlı hacker'ın, www.thekaran.org adlı intemet sayfası kimliği belirsiz kişiler tarafın- dan lıack'lendi. Siteye "Hacked By R.T.E " şeklinde bir mesaj bırakıldı. Sitede Türk bayra- ğının içinde Adnaıı Menderes, Turgut Özal ve Erdoğan'ın fotoğraflan da yer aldı. Islam yazısını sildirecek • MUĞLA (Cumhuriyet) - Muğla'nın Bod- rum ilçesinde kamyon şoförlüğü yapan Hasan Hüseyin Çelebi, nüfus cüzdanından 'Islam' yazısını sildimıek için kaymakamlık ve nüfus müdürlüğüne dilekçeylc başvuruda bulundu. Çelebi, "Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyete, acımasızca saldmya geçen, başta türban ol- mak üzere birçok konuyu dine alet cden bu AKP hiikünıeti, benim gibi dini bütün birçok insanı lslamiyetten soğuttu. Bunlar kendileri- ne 'Müslümanım' diyorlarsa bcn değilim. Bu yüzden nüfus cüzdanımda dinin yazıldıgı sü- tuııun boş kalmasını istiyorum" dedi. CHP'öe kavga parmak koparttı • İZMİR (Ege Cumhuriyet Bfiro) - tzmir'dc CHP Gaziemir ilçe örgütünde llçe Başkaııı Yüksel Demirsoy ilc Gaziemir'den belediye başkan adaylığına hazırlanan Hüseyin Şahin arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasmda parti üyesi Hüseyin Şahin'in sağ elinin baş parmağı kesildi. Izmir El ve Mikro Cerrahi Hastancsi'nde üç saat süren amcliyatla parmağı dikilen Şahin, 45 gün iş gö- remez raporu aldı. Polis kavgaya ilişkin olarak Demirsoy'u yakalamak için çalışma başlattı. Biber gazı sıkan polis açıkta • Istanbul Haber Servisi - Şişli'de Sıvasspor- Galatasaray nıaçı sonrası sevinç gösterisinde bulunan çocuklara biber gazı sıkan polisin açı- ğa alnıdığı bildirildi. tstanbul Emniyet'inden yapılan açıklamada, "Söz konusu olayın araştı- rılması için idari soruştunna açılmış olup, bu kapsamda biber gazı kullanan polis memuru görevden uzaklaştınlmıştır" denildi. • • • - YANDIK BE YAHU, BİRAZ DAHA KALKINIRSAK AÇLIKTAN ÖLECEĞİZ. •. TAKSİM'DEKİ YILBA5I CİNAYETİ Magandaya 17 yü istanbul Haber Sevrisi- Taksim'de yılbaşı gecesi Yıldız Tek- nik Üniversitesi (YTÜ) öğrencisi Adeın Doğan'ın, başı- na isabet eden kurşunla ölümüne ilişkin tutuklu yargılanan Yakup Tayfur, 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptınldı. Be- yoğlu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuk- lu sanık Yakup Tayfur ile tutuksuz sanık Rana Aydın ka- tıldı. Tutuksuz sanık Ramazan Taşdelen'in katıbııadığı du- ruşmada, Adem Doğan'ın babası Ahmet Doğan ve taraf avukatları lıazır bulundu. Dunışma sırasında ağlamaya baş- layan Alınıet Doğan, mahkeme heyetince dışan çıkanldı. Duruşmanın ardından gazctecilerin sorulannı yanıtlayan Adem Doğan'ın babası Ahmct Doğan, Yakup Tayfur'a ve- rilen cezanın müebbet hapis olması gerektiğini belirterek, "Benim oğlum serseri değildi. Okuyup bana bakacak- ü. Gerekirse Avrupa lnsan Hakları Mahkeınesi'ne gi- deceğim. Sanık daha fazla ceza aimaltydı" dedi. BEYAZ ENERJİ DAVASINDA KARAR Rüşvete ceza yağdı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Beyaz Enerji davasında eski TEAŞ Genel Müdürü MuzaiTcr Selvi 15 yıl, eski TE- AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ünal Peker, 10 yıl, Birsel Sön- mez'se 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptınldı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemcsi'ndc görülcn davanın dünkü duruşması- na, Selvi, Sönmez ile sanık avukatlan ve müşteki Flazine avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki gö- rüşüne karşı diyecekleri sorulan Selvi ve Sönmez, atılı suç- lamalan kabul etmeyerek, beraatlannı istedi. Malıkeme He- yeti Başkanı Şaban Kırcı, Selvi'nin "rüşvet almak" su- çundan 15 yıl, eski Pckcr'in 10 yıl, eski TEAŞ Yönetim Ku- rulu Üyesi Sönmcz'inse "rüşvete aracılık etmek" suçun- dan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptınldığını bildirdi. Sanık Mustafa Geçek "rüşvet vermek" suçundan 10 ay hapis ilc adli para cezasına mahkûm edilirken, 3 sanık da deği- şik miktarlarda adli para cezasına çarptınldı. J GENÎŞ AÇI HİKMET BİLA Akılsız Akıl Hocaları Futbolda bile sahaya 'yabancı oyuncu' sürmek her zaman yararlı olmaya- biliyor. Oyuna ısınamamış, takım arkadaşlarını, saha- yı, seyirciyi, rakibi yeterin- ce tanıyamamış, aklı ken- di ülkesinde ve parasında olan yabancı oyuncular, yaptıkları aptalca hatalarla tribünleri çileden çıkarabi- liyorlar. Büyük olanaklarla ve havalarla transfer edi- len bu futbolcular, balon gibi sönebiliyor. Hatta kendi kalesine gol atanlar bile var. * • • Kapatma davasıyla ilgili olarak sahaya dalan bazı yabancılar, bize bu ben- zetmeyi yaptırdılar. Barro- so, Lagendijk, Olli Rehn gibi 'forvetler', öyle siyasal çalımlar atmaya başladılar ki, artık bunların yarar mı zarar mı getireceği tartışı- lıyor. AKP'yi savunalım der- ken zor duruma düşürü- yorlar. AKP, ısrarla "Biz muhafazakâr demokratız" diyor, onlar "AKP Müslü- man demokrat" diyorlar, AKP'yi 'din'\e tanımlıyor- lar. Yüksek yargı kurumları- na hakaret ediyor, baskı yapıyorlar. Üstelik öfkeliler. Kazanıp kazanamaya- caklanndan emin olmadan AKP'yi çatıştığı kurum ve ilkelerle kesin bir hesap- laşmaya zorluyorlar. Üstelik bölücüler. Türkiye'yi 'aşınlaikler've 'Müslüman demokratlar' olarak bölmekte sakınca görmüyorlar. Üstelik yalancılar. llhan Selçuk'un apar topar gözaltına alınması sorulduğunda, "Istihbarat örgütümüz yok ki, bu ko- nunun aynntılannı nereden bilelim" yanıtını veriyorlar, ama her nedense Ergene- kon suçlamalarıyla ilgili ay- rıntılı açıklamalar yapabili- yorlar. Henüz davası bile açılmamış bu konu için ke- sin hüküm bile verebiliyor- lar. Ama maskeleri düşüyor. Maskeleri düşünce, Tür- kiye'de devleti de, halkı da, AKP'yi de hor gören, çirkin 19'uncu yüzyıl 'sö- mürgecisuratı' ortaya çıkı- yor. AKP'yi kurtaralım der- ken onu okkanın altına iti- yorlar. +** AKP'yi okkanın altına it- me konusunda yabancı- larla yarışan 'yerliler' de yokdeğil. Meşhur 'gazete- cileıie yemek'\e ilgili tartış- malar, tekzip savaşlan de- vam ediyor. Bu kargaşada aklımıza takılan ürkütücü bir iddia hâlâ ortada. "Bazı gazeteciler, Baş- bakan'a üç konuda daha sertleşmesi tavsiyesinde bulunmuş. Anayasa değişikliği ya- parakAnayasa Mahkeme- si'nin yetkisini azalt. Aske- rin daha çok üstüne git. Er- genekon'da çıtayı daha da yükselt" (Ertuğrul Özkök, Hürriyet,7Mayıs2008). Bu iddia, öyle genel yal- anlamalarla geçiştirilecek bir iddia değil. Iktidarın bu paıiaktavsi- yeleri dikkate alıp alma- ması kendi bileceği iş. Ama özel olarak seçilip da vet edilen bir kişi, bu öne- rilerde bulunabiliyorsa, or- tada ciddi bir durum var demektir. Özellikle AKP açısından. AKP'ye verilen akıl buy- sa, AKP'nin şapkayı önü- ne koyup düşünmesi ge- rekir. Iktidarı kendi askerinin üstüne süren bu babayiğit gazetecinin kim olduğunu da kamuoyunun bilmesi gerekir. özellikle AKP kamuoyu- nun... hikmet.bila@ntv.com.tr Altınbaş| magazaıarınaa, 01-15 Mayıs tarihleri âYasında •"gpacoğıni/ • 3 nep sızı duşün. , şimdi C > : Î a sizde, acaba ona ne •• nnneıer iLftAŞK... TEK m . ; • • • • AV Altınbas J ırlcıntcı kazandırıyor! . ; • . . a n a • aliinba r. < • • Bonus'a özel 2.5 gr'lık Altınbaş Gift Go Üstelik 12 taksit fırsatıyla!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog