Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyef İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İI.IIAN SELÇUK Genel Yayın Yöneüııeni: İbrahim Yıldız • Yazüşlcri Müdürleri: Mchmct Sucu, Ciüray Öz (Sorumlu) • Haber Mcrkezi Müdürü: Hakan Kara lstilıbarat: Cengiz Vıldıı uıı • I .kmu<ım Ha- san !• ı iş • Dış Haberler: Ozgiir Ulusoy • Kültür: Egcmcn Bcrköz # Spur: Abdüjka- dir Yücelman 0 Makalclcr: Saıııi Karaören • Düzeltme: Abdullah Yazıcı • Bilgi-Bel- ge: Edibe Buğra Yayın Kurulu: İlhan Sclçuk (Başkan), l-.ııııv Koııgar (Başkan Yardımcısı), Orhan Erinç, Hikmel (,'etinkaya, Şük- ran Soncr, İbrahim Yıldız, Orhan Bursalı. Mııstufa Balbav, Hakaıı Kara. Ankanı Temsilcisi: Mustara Balbay Atatürk Bulvan No: 125, Kat: 4, Ba- kanlıklarTel: 4195020(7 hat), Faks: 4195027 • t/mir Temsilcisi: Sı-rdar Kı- zık, 14. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: 4411220,1-aks: 4418745 • Aılana Tem- silcisi: Çetin Yijjcnoğlıı, InönıiCd. 5 S. Aksogan I.. II. Kal I Tel: .3631211. Faks: 3631215 9 Anlalya Temsilcisi Ahmet Onıçoglu Cutnhuriyel Mey- danı Yıldız Apaıiıııanı B Blok No: 80/5 Tel: 0242 24S0057 Faks: 0242 2430509 • lil.nı- Mmlııııı Hüsı-yin Gürer 9 M.ılı tsler Bü- lı-ııi Ycncr • Satış.Fazİlcl Kuza • ( umhuriyel Rek- laın: Gcnel Müılür < l/lvııı Aydrn • (ioıel Müdür Yar- dımcısı: Na/.cııdr Pal Tel: (0212) 251 98 74 -75 /251 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Rezervasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayınılayan ve Yönetim Ycri: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş, Prof. Nurettin Mazhar Öklel Sk. No: 2. 34381 Şişli/lstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygın süreli yayın Baskı: DPC Dogan Medya Tesisleri Hoşdere Yolıı 34850 Esenyurt lstanbul Dağıtım: YAYSAT Duğan Medya Tesislcri Hoşdere 34850 Esenyurt lstanbul 9 MAYIS 2008 Imsak: 4.01 öglc: 13.08 Güneş: 5.46 Ikiııdi: 16.59 Aksanı: 20.18 Yatsı: 21.53 Formula 1 pilotu sahnede uçtu • İstanbul Haber Servisi - tstanbul Park'ta hafta sonu geıçekleştirilecek Formula 1 Petrol Ofisi Türkiye Grand Prix'sinde yanşacak McLarcn Mcrcc- des'in tngiliz pilotu Lewis Hamilton, yanş öncesi Troya özel gösterisinde rol aldı. lstanbul Gösteri Mcrkezi'nde sah- nelenen Troya'nın özel gösteriminde, sahneyc özel iplcr vasıtasıyla uçarak inen Hamilton, savaşı önleyen ve banşı sağlayan kişi rolündc oynadı. Özpetek'in filmi tarihe geçtî • Kültür Servisi - Entertainmcnt Wcekly dergisi- nin "Dünyanın En Etkileyici Finale Sahip 40 Filmi" listesinde Ferzan Özpetek'in "Karşı Pencere" adlı fil- mi de yer aldı. Casablanca'dan Rüzgâr Gibi Geçti'ye, Rocky'den Godfather'a kadar tüm zamanlann en çok izlenen ve beğenilen fılmlerinin bulunduğu listede, Karşı Pcnccrc'nin oyuncusu Giovanna Mezzogior- no'nun final sahnesindeki bakışı tarihe geçti. Keneden 1 kişi daha ölriü • RFLANİ (AA) - Kınııı kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphçsiylc Ankara'da tcdavi gören 2 çocuk annesi Hacer Ünal (31), dün yaşamını yitirdi. Ünal'ın cenazesi, Karabük'ün Eflani ilçesindc topra- ğa verildi. Acıağaç köyünde 10 gün önce hayvanlan- nı otlatmaya gittiği sırada kcne ısıran ve keneyi evinde çıkaran Ünal, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavi göriiyordu. Minibüs öğrenciler ezdi: 3 ölü • KRZURUM (Cumhuriyet) - Erzurum'un Pa- landöken beldesinde Beyazevler kavşağında İbra- him Öncr yönctimindcki minibüs yoluıı karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencileri, Nafiz Cey- lan, Saliha Aydııı vc Ertuğrul Eroğlu'na çarparak ölümlerine neden oldu. Kazada yaşamını yitiren öğrencilerin arkadaşları sinir krizleri geçirirken, ka- za sırasında minibüsün aşın hız yaptığı kaydedildi. Kaymakamın kızı öğretmen dövdü1 • ÇANAKKALE (ANKA) - Çanakkale Çan İbra- him Bodur Stadı'nda yapılan 19 Mayıs Atatürk'ü An- ma Gençlik ve Spor Bayramı provalan csnasmda Çan Kaymakamı Ahmet Ümit'in kızının, tartıştığı beden eğitimi öğretmeni Şenol Eker'e tokat attığı iddia edil- di. Öğrcncinin öğretmen Eker'in olaym ardından şi- kâyeti üzerine emniyete çağnlarak nezarete atıldığı öğrenildi. Ekcr daha sonra serbest bırakıldı. Türk Eği- tim-Sen Genel Başkanı Ismail Koncuk, kaymakam hakkında yasal yollara başvuracaklarım kaydetti. 'Çanakkale Zaman Tüneli' • tstanbul Haber Servisi - Avcılar ilçesinde meydana kurulan 3 boyutlu "Çanakkale Zaman Tüneli Çadırı" büyük ilgi görüyor. "Çanakkale Zaman Tüneli Çadırı'yla, 18 Mart Çanakkale Za- feri'nin 93'üncü yıldönümü anılırken Çanakkale Savaşını özel ses, ışık ve görsel efektlerle sıınıılu yor. Ozel gözlüklerle izlenen 3 boyutlu gösteride, Çanakkale Savaşı, öncesi ve sonrasını tüm yönle- riyle anlatan, çoğunluğu yurtdışı arşivlerden sağ- lanan 110 adct fotoğrafla canlı gibi yaşatılıyor. Çocuğa 'intikam tecavüzü' • ISPARTA (Cumhuriyet) - Isparta'da, H.K adlı kişinin alacak vcrccck meselesinden tartıştığı A.Ö'nün ilköğretim okulu 4'üncü sınıf öğrencisi olan kızı H.Cî.Ö'yü (10) kaçırarak tecavüz ettiği ileri sürüldü. H.K'nin boğmaya çalıştığı kız çocuğunu "öldü zannedip" Danderesi kenanna bıraktığı bildi- rildi. H.G.Ö. tedavi altına alınırken, adliyeye çıkarı- lan H.K, "cinsel saldın, adam öldürmeye tam teşeb- büs ve kız kaçırma" suçlanndan tutuklandı. Haliç Tersaneleri' konulu panel • tstanbul Haber Servisi - Genıi Mühendisleri Odası tarafından yann "Geçmişten Geleceğe Haliç Tersaneleri" konulu panel düzenlenecek. Altuniza- de'deki Petrol-lş Sendikası Konfcrans Salonu'nda yapılacak panel saat 14.00-18.00 arasında gerçekleş- tirilecek. Panelde Mimarlar Odası'ndan Mücella Ya- pıcı, Kocaeli Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Gül Köksal, Mimar Sinan Üniversitesi'nden Levent Ya- rar, Türkiye Liman, Dok ve Gemi Sanayi tşçileri Sendikası Genel Başkanı lsmail Erbaş, "Vapurumu lstiyorum Kampanyası"ndan Cemal Beşkardeş ve Gemi Mühendisleri Odası üyesi Ali Can konuşacak. Siiper Loto 7 milyona doğru • ANKARA (AA) - Süpcr Loto 6/54'ün bu hafta- ki çekilişinde de 6 bilen çıkmayınca, büyük ikramiye 6 milyon 193 bin 376 YTL devredildi. Numaralan; 2, 11,17, 19,25 ve 29 olarak belirlendiği çekilişte 5 bi- lenler 3 bin 880'cr YTL, 4 bilcnlcr 80 YTL 65'er YKr, 3 bilenler de 6 YTL 45'er YKr ikramiye alacak. Çocuk ve genç işçilere yönelikşiddetle ilgili yasalan değerlendiren öğretim üyesi Bakırcı: Çocuğa şiddet meşru kılınıyor HÜLYA KESKtN Türkiye'de uluslararası an- laşmalara aykın olarak oluştu- rulan bazı yasal düzenlemeler, çalışmasına izin verilen ço- cuklara şiddet uygulanmasına zemin hazırladığı gibi çocuk- lara yönelik cinsel istismar su- çuna 15 yaş sının getircrck 15 yaşının üzerindeki çocuklara yönelik cinsel davranışların suç sayılabilmesini engelliyor. Çocuk ve genç işçilere yö- nelik şiddetle ilgili yasalan değerlendiren lstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tşletme Fa- kültcsi İş Hukuku Bölümü öğ- rctim Üyesi Kadriyc Bakırcı, \ '•• "TCK, ana baba ya- nında işveren ve iş- veren vekillerinin bile küçük üze- rinde terbiye ve- ya itaat ettirme hakkına sahip ol- duğunu kabul et- mekte ve yetki- nin kötüye kulla- nılması boyutun- da olmayan fîziksel şiddete izin vermektedir. Bu madde kapsamına hangi flil— lerin girdiği açık değil. Bu ne- denle işyerinde çalışan ço- cuğa şiddet uygulanması meşru kılınıyor" dedi. Çocuk isitismanna ilişkiıı TCY'nin 103. maddesinde de 15 yaşma kadar olan çocuklara yönelik cinsel istismar için 'cebir, şiddet ve tehdit' unsurları arandığını belirten Bakırcı, 15 yaş üzeri çocuklar için bu unsurlar oluş- madığı takdirde cin- sel istismarın suç sa- yılmadığını belirtti. Türkiye'de 16 yaşını dol- durmuş gençlerin, meslek eği- timi almış olmak şartıyla ağır ve tehlikeli işlerde çalışabildi- ğine dikkat çeken Bakırcı, bu durumun Türkiye'nin imzala- dığı, ILO sözleşmelerine aykı- n olduğunu vurguladı. Görü- şülmekte olan istihdam pake- tiyle de çocuk ve genç işçi so- rununun farklı boyutlara taşı- nacağını söyleyen Bakırcı, "Yürürlükteki tş Yasası'na göre işverenin küçük işçileri yasak olan ağır ve tehlikeli iş- lerde çalıştırması halinde ça- lıştırdığı kişi sayısı kaç olur- sa olsun ödemesi gereken pa- ra cezası 500 YTL'den, bu paketle kişi başma 100 YTL'ye düşürülüyor. Bu maddeyle işverenin, çocuklan ağır ve tehlikeli işlerde çalış- tırmasına teşvik ediüyor" di- ye konuştu. TÜRKİYE İLK KEZ KAT1LDI Erıııeııistaıı ile turizm koprusu Haber Merkezi - llk kez Türkiye'den bir gez- gin grubu Gürcistan ve Ermenistan'ı yoğun bir program ile gezdi. Fest TraveFın düzenlediği bu özel gczide, gezginler önce Batum'u, Gür- cistan'ın tarihi şehirlerinden Kutai- si'yi, UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Bagrat Katedra- li ve Gelati Merycm Ana Manastın'nı ziyaret etti. Faruk Pekin'in rehber- liğindeki gezinin rotası, sınırı kapa- lı olan ve çok az bilinen yakımmız- daki uzak komşu Ermenistan'a yö- neldi. Erivan şehir turu kapsammda; M a - tenadaran Elyazmalan Müzesi, Cum- huriyet Meydanı, Erivan Devlct Üni- versitesi, Zafer Köprüsü, Konser Bi- nası. Gök Camisi, Parlamento Bina- sı, Başkanlık Sarayı, Opera Büıası ve Şehir Müzesi ziyaret edildi. UNES- CO Dünya Mirası Listesi'ndeki Eç- miadzin Katedrali, Hripsime Manas- tırı, Surp Guyane Kilisesi ve Zvart- nots Katedrali'ni ziyaret edcn gez- ginler, daha sonra da Ağrı Dağı manzarası cşliğinde Garni Tapınağı ile Gcghard Manastın'nı gezdi. Parkı açıldı lstanbul Haber Servisi - tstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce cami yapümak istenen Göztepe 60. Yıl Parkı yeniden düzenlenerek Kadıköylü'lerin hizmetine sunuldu. Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, Göztepe Parkı 'ndakiyeşil alamn betonlaşmasımn Kadıköylülerin mücadelesiyle yargıdan döndüğünü belirterek "parkın bugünkü halinden, başta bölge halkı olmak iizere tüm Kadıköylülerû'n çok memnun olduğunu"söyledi. Göztepe Parkı, ÎBB tarafından başlatılan çahşmaların sonunda mezbelelik halinden kurtarılarak laleler ve renk renk çiçeklerle süslendi, parkın oyun alanı dayenilendi. Parkın bir bölümünde de Türkiye'nin ilk "Gül Bahçesi" olma özelliğinin bulunduğu, cami yapımı için bırakılan ve eskiden fidanhk olan bölümü deparka katıldu Başkan Öztürk, baharın da gelmesiyle yalnızca semt sakinlerinin değil, bölgenin ve Kadıköylülerin buraya çok yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. ÖLÜMÜNÜN 15. YILI Rıfatllgaz unutulmadı Haber Merkezi - Türk cdcbiyatının "Koca Çınar"ı Rıfat Ilgaz 97. do- ğum günündc dostlan ve sevenleri- nin katılımıyla anıldı. Kadıköy'deki Banş Manço Kültür Merkezi'ndc Rıfat Ilgaz Kültür Mer- kezi ve Çınar Yayınian tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Rıfat Ilgaz'ın oğlu yayıncı Aydın Ilgaz, Türkiye'de iki tip aydın olduğunu be- lirterek "bunlardan ilkinin, se- çimlc iktidara gelenleri, verdikle- ri vaatleri yerine getirmeleri için eleştiren aydınlar, diğerinin ise genelde yurtdışında yaşayan ve ül- kenin iyi gidişatına taş koyup, ya- bancılarla birlikte olup, eleştiri yapan ve çok sık ödül alan aydın- lar. Babamsa birinci grupta yer alan bir aydındı" dedi. Gecede piyanist Ebru Sevcr ve öğrencileri, "Hababam Sınıfı" fıl- minin şarkılannı seslcndirirken Ali Erdoğan ve KASDAV Gençlik Ti- yatrosu da "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı*' adlı tiyatro oyununu sergi- ledi. Rıfat Ilgaz'ın hayatı ve eserle- rine ilişkin sinevizyon gösterimi ya- pılan geceye çok sayıda davetli ka- tıldı. Rıfat Ilgaz, Temmuz I993'te aramızdan ayrılmıştı. lHflBUBİ mmmmmmmmmmm Ayrıntılı bilgi ve başvuruve başvuru için: 444 0 444'ü arayın ya da worldcard.com.tr/paylasim'ıtıklayın. jji.,. .. Gelin, World Paylaşım Programı ile dünyayı değiştirin. ... .. . ...... Siz de, dünyanın daha iyi bir yer olması için, katkıda bulunabilirsiniz. VVorldpuan'larınızla eğitim, gençlik, şağlık, bilim ya da çevre konularında, dokuz farklı sosyal sorumluluk projesine bağış yapabilirsiniz. VVorldpuan'larınızla yaptığınız bağış kadar biz de ek katkıda bulunuyoruz. °j, hepimiz daha iyi bir dünya istJyoruz... ruKKiv m m Tflımhri KIHNCI EC •; IIILIM cumn E M MIHKUUIIII rouNOATKM i & f i a VAKh Hizmette sınır yoktur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog