Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 9 MAYIS 2008 CUMA KULTUR kultur@cumhuriyet.com.tr 'Tropa De Elite-Özel Tim' ve bugün gösterime giren 'Münferit' haftanm fılmleri arasında ient'inizindekî Ozel Tim Münferit bir olay ~W~*\ugün gösterime giren yeni filmlerden yerli olanı ğ-^Münferit, senaryosu üçgazete haberinin harman- U lanmasiyla yaztlmış, sinemamızda pck rastlanma- yan tûrden oldukça sert bir "Uk Rlm". Tiyatro eğiti- mindcngcçip TRTdizilerindc çalişmış, kısa filmleryap- mış, 1967 Ankara doğumlu Dersu Yavuz Altun 'un ger- çck olayiardan yola çıkıp scnaristliğini, yönetmenliği- ni ve yapımcıhğmı üstlenerek çektiği Münferit, birdi- n fccavüz vakasıyla cinayctgibi ölümlerin mcydana gel- diği birsahil kasabasmda olaylan çözmekle görevlen- dirilmiş birpolis müfettişiyle (Serhat Nalbantoğlu) sor- guladığı, tecavüz edilen kaduüardan biri olan öğretmen Aylin'in (İdil Fırat) anlattıklannı, eksen olarakgizli kalması gereken bazı sırlann ortalığa saçılacağı poli- siye bir soruşturmayı perdeye taşıyor. birtakım geriye (geçmişe) dönüş sahneleri eşliğinde. Arabasıyla çarpıp kanlar içinde bırakarak kaçtığı iki çocuğun ölümünün vicdan azabı yaşattığı içkici, zayıfkarakterlî kocası Ha- san 'dan (Mahir Ipek) yana pek dertli, böcek takmtıh Aylin 'emüfettişin "Herkes için en iyt- si olanlan unutnuık" öğûdünü ver- mesiyle sonuçlanan filmi, televizyon- daki sit<om 'larda, üstlendiği sempatik baba rolleriyle tamnan ve bu kez eşine az rastlanır bir taşrah maço, şantajcı-te- cavüzcü birsapık telefoncu Bekirkom- pozisyonu çizcn Ali Erkazan sûrüklüyor baştan soıuı. Senarist-yönetmenDersu YavuzAltun'un yeryerpolisiye biratmosferkurmanın üs- tesinden geldiğt izlenebılir bir anlatım tutturduğu bir kara film denemesi. araba çamurluğunda bulunan ke- sikparmak, kibrit çöpü oyunu, böcek ukmtısı. Bekir'in telefonlarmı dinlcyip şantajyaparak tecavüz ettiğika- dınlan listeleyerekkaydettiği birajanda tutması vb. gi- bi tûrûn Batı 'daki ömeklerinden tanman klişelerde içe- riyor. Yeterince tatmin edici olamasa da en azmdan ken- dini izlettiren Mûnterit'te, arabada ölümünekavgaya tutuşulduğu fınal sahnesi aceleye getirilmiş gibi, film müsamere se\iyesine düşürühnüş. Aynca bastnı uyan- dınnamaya özellikle dikkat eden müfettiş bağlammda, bir tiirlü "erişilemeyen şirkefin de devleti çağnşhr- ması biraz zorlama kaçmış. Düzenin kokuşmuşlu- ğundan toplumsal çürümeye ve kadına şiddete kadar çok şey anlatmayı amaçlayan bu sert ilk filmden geriye Ali Erkazan 'm başanlı oyunu kalıyor. Yine de "Dersu Ya- vm Altun'un bundan böyle izlenmesigereken ye- ni bir yönetmenin soluğunu taşıdığını" söyleyebili- riz Münfcrit'i seyrcttiktcn sonra. m SUNGU ÇAPAN 40 yıldır aşinası olduğum Claudc Chabrol sineınasının festivaldc atladığnn soıı eserine (Ikiyc Bölfincn Kız-La Fil- le Coupee en Deux) yollanmaktansa, yi- ne festival koşuştunnacasmda es geçti- ğim, 2.5 ay kadar önce Berlin'den sürp- riz bir Altuı Ayı da çıkarmış Brezilya fil- mine gitıneyi yeğleyerek soıı aııda gör- diigüm Tropa Oc Elite-Özel Tim, 1997'nin Rio de Janeiro'suııda gcçiyor ve Papa'nm Rio ziyareti öncesinde, polisi ip- lemeyen uyuşturucu çetelerinin yoğun- laşıp fınk attığı, yasadışı eylemlerin egemen olduğu, kentin Favela denen yoksul gecekondu ma- hallelerinden birini 'temiz- leme' amacıyla düzenlenen Kutsal Operasyon'un, sinir- lcri hepten bozulmuş komu- taııı Yüzbaşı Nascimcnto'yla (Wagner Moura) yerine aday göstereceği iki accmi yardımcısının, dürüst, idealist çaylak polis Neto'yla (Caio Junqueira) polisliğinin yanı sıra avukat olmak için hukuk eğitimi de görürkcn güzel ögren- ci Maria'yla (Fernanda Machado) kı- nştıran, zcnci Matias'ın (Andrc Rami- ro) başım çektiği şiddet ağırlıklı, çok ka- rakterli. omuz kamerasıyla çekilmiş. titrek, sarsak görüntülerden bütün- lencrck hızlı montaj- lanmış,beylikbirdü- rüst polis-yoz polis hikâyesini anlatıyor. Genelde rüşvct almayı, haraç yemeyi, özel- likle torbacı- larla da iş- birliği yap- m a y ı , saldır- gan- lığı alışkanlık lıali- ne getirmiş polis kurumundakı çü- rüme ve kokuş- manın had saflıaya çıktığı, "herkesin herkesten çaldığı", iyi- ce yozlaşmış, laçka bir düzenin egemen olduğu Bre- zilya'da, Papa'mn ziyareti gibi özel du- rumlarda olaylara müdahalc etniek üze- re kurulnıuş, kunıkafa motifini aınblem edinmiş, BOPE denen özel bir polis operasyon ekibinde çalışmanın cpeyce yorup bunalthğı, zorlu görevinin stresi al- tında ezilmiş, hamile karısınm da yakın- da doğuracağı, baba adayı, Yüzbaşı Nas- cinıento, kansınm (Maria Ribeiro) da ıs- ranyla istifa etme eğiliminde, ancak ön- celikle yerini bırakabilcccgi, doğru bir ko- mutan seçmesi gerekmektedir... POLİS HİKAYELERİ... 4-5 yıl öncesinin geniş seyirci kitlesi- ne ulaşmış, eleştirmenlerce de alkışlan- mış, tanınmış Brezilya filmi Cidade de Deus-Tanrılar Kenti'nin tutınuş başa- n formülünü yineleyen Özel Tim'in se- naryosu, Rodrigo Pimenrel ve Andre Batista adındaki iki BOPE polisinin bizzat yaşadıklarını sosyolog Luiz Edo- uardo Soarcs'e anlatmalan sonucunda ortaya çıkan Elite Da Tropa adlı yan bel- gesel kitaptan uyarlanmış. 2002 yapımı, birçok ödül kazanmış, yan belgesel Oto- büs 174'le adını duyurmuş, yapımcı-se- narist Jose Padilha'nın ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu Özel Tim'de polis, çalıp çırpan, rüşveti yan cebine koyan, lıa- raç almadan duramayan, haris, haşin ve habis tipler olarak karşımıza gcliyor. Polisi, olaylarda erkete duran gözcüleri icabında öldürccek kadar gaddar olabilen torbacılardan farksız, suça göz yumabi- len, çalan, rüşvet yiyen, orantısız ve de- netimsiz güç kullanmakta(!) mahir, çı- karcı, bıçkın tipler olarak yansıtan, ali - şılmıştan farklı polis yorumu ve ot gibi hafifuyuşturuculan satın alarak bu duman tacirlerini ihya eden orta sınıf burjuva eleştirisi (kısnıen) içeren Özel Tim, yıl- lann namlı solcu yönetmenlerinden Cos- ta Gavras'ın jüri başkanı olduğu son Ber- linale yanşma bölümünde, herhaldc bu gerekçelerle olsa gerek büyük ödülle taçlandırıldı. Polis örgütündeki çürümeyi, yozlaş- mayı, hep cczasız kalan sert baskı vc şid- det uygulamalarmı eleştirir gibi görü- nürken faşistçe bir finalc bağlıyor bu ilk uzıın nıetrajını yönetmen Jose Padilha; uyuşturucu, silalı ticaıeti vb. gibi malunı temalaıından el kamerasıyla çekilmiş, tit- rek görüntülerine, farklı kadrajlanna, müziğine, abartıh oyunculuğuııa ve ça- tır çatır Portekizcenin konuşulduğu, mü- zikalimsi diliııe kadar, baştan sona öy- kündüğü Tannkent'in izinden giden Özel Tim'de. Kafaya naylon poşet geçirip torbalama işkencesi ya da canlı canlı in- san yakma gibi şiddetin dalağını yaran sahneler içeren bu Altın Ayı'lı, şamata- lı Brezilya yapımı bizinı için dc bcklcn- medik bir hayal kınklığı oldu özetle. Aşkın, GoMmark ile Bilkent'te • Kültür Scrvisi - Rengim Gökmen yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası'mn yann akşam vereccği konserin solisti keman sanatçısı Cihat Aşkın. Konserde, Çaykovski ve Bralıms ile ayııı dönemdc yaşamış Goldmark'ın Keman Konçertosu'nu ve Schumann'ın 1. Senfonisi seslcndirilecek. Solist için zor partisi ve 40 dakika gibi uzun süresinden ötürü pck tercilı edilmeyen bir yapıt olan Goldmark'ın Keman Konçertosu, Türkiyc'de ilk kez geçen ay yine Cihat Aşkın tarafından, Nezih Seçkin'in yönettiği Çukurova Devlct Senfoni Orkestrası eşliğinde scslendırilmişti. (0 312 290 22 80) İDO Tiyatro Seferleri I Kültür Servisi - JDO, lstanbulimpro tarafindan sahnelcncn "Ne Âlâ Temaşa" adlı doğaçlama oyunla yolculanna nıüzikli, şarkılı, öykülü doğaçlama tiyatro gösterisiyle, ücretsiz bir seyir keyfi sunuyor. Seyircilerin aynı zamanda oyuncu olabilccckleri oyunda, yolculara oyunu belirleme ve sahneye dahil olma imkânı veriliyor. Bugün başlayacak olan etkinlik Kadıköy, Beşiktaş, Eminönü ve Boğaz hattı vapurlarında 11 Mayıs'a kadar sürecek. K A M İ L M A S A R A C I K Ü L T Ü R İ Ç t Z İ K ACI BİR KAYIP h HUSEYIN DURAN Yönetim Kurulu Yedek Üyemiz, yeni çalışma ve yol arkadaşımız Hüseyin DURAN'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Eşi Güzin, kızları Ekin ve Nisan başta olmak üzere, tüm yakınlarıyla birlikte dost ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. TMMOB Inşaat Mühendisleri Odası Istanbul Şubesi Yönetim Kurulu Not: Cenazesi 09.05.2008 Cuma günü (bugün), Levent Camii'nde öğlen namazından sonra kaldırılacaktır. KOOP-C'DEN GENEL KURULA ÇAĞRI Kooperatifîmizin 9. Ulagan Genel Kurul Topknosı 11 Mayıs 2008 Pızar günü saat 14.00'u- aşağıJaki gün- Jemi görüşmek ÜZL'R 1 Cajj:ilojilu. Tütkiye Gazelcciler Ccmiyeti Burhan Kclck Koııfcrans Salonu'ııda (kat: 21 yapılacaktır. Ortaklaranızın katılmasını önemlc rica (.•deriz. YÖNETİM KURULU GÜNDEMı 1. Açılış ve •JIM .iııi ı:••;ı 2. Başknnlık pivanının soçinıi ve tııtanaklara imza yctkisinin verilmcsi, }. Kııııpcralil Baskaııı ve knnuklann konuşmaları, 4. Yönetim Kıınılıı vc Denetim Kurulu yazanakkn ile 5! Aralık 2007 tarihli hilanço w gelir-gidcr çizelgesi- nin okuntnası. görüşmeyc.;..ılıu.ı .ı vc ayrı ayrı onaya sunulması, 5. Yönetim ve DenıMİm Kııı nll.ıı ıııııı avrı ayrı aklanması. 6.200S yılı iş ızlencesi, tahminı bütçe ve ödemc planının görüşülerek karara baglanması vc ödemelerini gı;- ciktircnlcr ile ödeıne yapniiiymılara uyguknacak tulum vc yöntemin bclirlcnnıesi, 7. Yönclinı Kurulu üyL-lerinı.1 üdtnecek lm.-m hakkı ile Deneûm Kurulu üyelerine ödenecek aylık iicret tu- tannın belırlennıesi, 8 Kooperatif varlıgınm mahallecie etkin duruma getirilmesi komısundaki görüş ve öncrilcr, L ). Dilcldcr ve kapanış. ŞılGarantiEmeklilik DUYURU GARANTİ EMEKLİÜK ve HAYAT A.Ş. 2007 HAYAT BRANŞI KÂR PAYI DAĞITIMI 2006 Yıl sonu itibarıyla hayat sigorta poliçelerine ait toplam matematik karşılık 2007 Yılı içinde toplam net birikim prim üretimi 2007 Yılı içinde elde edilen net gelir : 35.280.021,15 YTL : 3.220.898,60 YTL : 2.241.139,08 YTL TARIFE GRUPLARINA GORE KÂR PAYI YTL Tarifeler için Dağıtılan net kâr payi oranı Dövize Endeksli Tarifeler İçin Dağıtılan net kâr payı oranı Amerikan Doları ( $ ) EURO(€) : %7,81 : %6,34 AÇIKLAMALAR 1. Net birikim primi sigortalıların ödedikleri primlerden riziko primi, varsa gider payı ve aracı komisyonu kesintileri dışında kalan ve yatırıma yönlendirilen kısımdır. 2. Yıl içerisinde elde edilen net gelir, 2006 yılı sonunda sigortalılara ait matematik karşılıklar ile yıl içerisinde toplanan net birikim primlerinin günlük olarak yatırıma yönlendirilmesi sonucu elde edilen garanti edilen kâr payı gelirlerini de içeren net gelirdir. 3. Kâr payı oranları fonların yıllık ortalama net getiri oranı olup, güniûk kâr payı uygulaması nedeniyle her sigortalının kâr payı dağıtım oranı farklı olabilir. YAN NE, Yaza , Dramaturg: Lütfü KAULI -Ahmet DEMİR n3.ıeven|er. Fatih Leyio Matımut ' ' KORKMAZ ÜNVER KARAKAYA Türküle'H YorürMayan: LEYLA <ostüm: Gönül SIPAHİOGLU İki Temmuz Anisına Bakırköy ve Beşiktaş Belediyelerinin Desteği ile AYDINLIĞA NÖBET TUTANLAR İÇİN AKATLAR KÜLTÜR MERKEZİ BEŞİKTAŞ GişeTel: 212.351 93 84 17 Mayıs Cumartesi 20:30 24 Mayıs Cumartesi 20:30 ATAKÖY YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ GişeTel: 212.661 38 95 07 Mayıs Çarşamba 20:30 Bilgi için : 0212.560 70 83 0533.773 68 07 0552.211 22 34 www.meydansahnesi.com katkıları ile T.C. ALAŞEHÎR1. ASLÎYE CEZA MAHKEMESÎ HÜKÜM ÖZETÎ Dosya No: 2005/229 Mahkememian 22.6.2007 larılı ve 2005/229 2007/230 F./K sayıll kararı ile Izmır Sclçuk, Şi- rince Istıklal Mahallesi ııüfiısunda kayıtli, Sarni vc Sevil oflu 5.5.1961 d.lu Ekrem KAYMAK'm. Alaşelıir cezaevıııdc hûkiımlü ıken, 9.3.2005 tarihindc işlcdigı müessir liıl suçu ile ılgılı olarak, 765 sayılı, TCK'nun 456/4 maddesı gereğince 450.00 YTL adli para cezasına lıüknıedıldığı. Adı geçenin cezaevinde hükümlü iken belli bir adres verenıedıği, daha sonra cczacviııden tahliye edil dikten sonra tcbligaı yapılabilecek bir adresine ula^ılamadıgı ve kendısıne bir tüılü teblıgat ya- pılamadıgı anlaşıldığıııdan: Günlük tirajı 100 000'i aşan birgazetede yayınlattınlarak, lıükmün ila- nı tarihinden 15 gün sonra. lıükmün sanıga tcblıg cdilmi; sayılacağından: I I. lı hüküm özetinin, 7201 sayılı Tebligat Kanıınu geregınce teblıgme karar verildi. Basıır 25365 ULUSAL BUGUN SAHNE SANATLARI Hayati Asılyazıcı özel konuklarla tanatsal söyleşiler... UFUK ÖTESİ Mehmet Ali Güller izmir Barosu Başkanı Av. Nevzat Erdemir ile "AKP'ye kapatma davası AB'nin yargıya müdahaleleri* üzerine... D-Smart 78. kanald HOT€LMAVID€NIZ Tatil Keyfinh Özel Plıij, yüzmtj havuzu, cocıık hsvuzu, restaurant, havuz bar, kiıblosuz tnterııet, otopark, konferans salonu. Odalnrda; klinıa, televizy° n - tbn makinssı, t^lefon, dıış/wc. OlHaziran - 14Temmuz Tam Pansiyon Plus 8O.-YTL/KİŞİ Aynı odnda 3'uncu kışı (2-12 v«») "'050, (12 yoş Ustu) ^ 2 5 ındırlmltdlr. O-2 VÖ* ucıeitlıdlr. Erken rezervasyonda ilk 20 odaya Nakit ödemede %30 veya 8 Taksite kadar ödemede %15 indirim. Daha fazla bilgi için: www.hotelmavideniz.com info@hotelmavideniz.com Rezervasypn içjnj 0(252)476 71 90-91 0(252)476 70 70
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog