Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

9 MAYIS 2008 CUMA CUMHURİYET SAYFA EKONOMIekonomi@cutnhuriyet.com.tr 13 ÖÎB, tzmir Limanı'm özelleştirirken ihale kapsamında bulunmayan "tevsi alanı"m da alıcıya verdi Ihalede 'bonus'lu satış• Kamu lşletmeciliğini Geliş- tiı-mc Merkezi (KİGEM) Vak- ft'nın tzmir Limanı ihalesinin iptali isteıniyle ÖİB aleyhinc açtığı davada, Danıştay ldari Dava Daireleıi Kurulu'nun 28 Şubat 2007 tarihinde verdiği yürütmenin durdurulmasi ile il- gili karar metni, ÖÎB'nin yctki- si olmayan bir alanı da ihalcye soktuğunu ortaya koydu. MURAT K1ŞLALI ANKARA - Özelleştirmc ldaresi Baş- kanhğı'nın (ÖİB), lznıir Limanı ihalcsinde, liman ile birliktc ihale kapsamında bu- lunmayan "tevsi alanı"nı da alıcıya ver- diği ortaya çıktı. Özclleştirmenin yürüt- mesini durduran Danıştay, ihaleyi rekabet ve kabotaj yasalanna da aykın buldu. Kamu lşletmeciliğini Gcliştimıe Mer- kezi (KİGEM) Vakfı'nın lzmir Limanı ihalesinin iptali istemiyle ÖİB aleyhine açtığı davada, Danıştay ldari Dava Dai- rclcri Kurulu'nun 28 Şubat 2007 tarihinde verdiği yürütmenin durdurulması ile il- gili karar metni, ÖlB'nin yetkisi olma- yan bir alanı da ihalcye soktuğunu orta- ya koydu. Danıştay'ın karar metninde bu durum "Özelleştirme Yüksek Kuru- lu'nea özelleştirme programına alı- narak işletmc hakkının verilmcsi yöıı- temiylc özcUeştirilmesine karar veri- len alanııı TCDD'ye ait lzmir Limanı olduğu, buna karşılık ihale sürecinde, tzmir Limanı tevsi alanının da bu konuda Özelleştirme Yüksek Kuru- lu'nca alınmış bir karar olmaksızın ihalenin kapsamına alındığı ve so- nuçta İzmir Limanı ile birlikte ihale edildiği sonucuna ulaşılmakta olup, bu yönüyle dava konusu ihale işlemindc hukuka ve 4046 sayılı (Özelleştirme Yasası) yasaya uyarlık bulunmamak- tadıı" şeklinde açıklandı. Tevsi inşaatı, ihale şartnamcsindc "inıar planı uyannca Demiryolları, Li- manlar ve llava Mcydanları tnşaatı Genel Müdürlüğü'nün onaylayacağı projcye uygun olarak yürütülecek lz- mir Limanı 2. Kısım İnşaatı" olarak ta- nımlandı. Danıştay'ın karar metninde, 815 sayılı Kabotaj Yasası'na göre li- nıanlar dahilindc ticaret ve işletme hak- kı "ınüııhasıran" Türk yuıttaşlarına ait hizmetler arasında römorkaj, kılavuzluk gibi hizmetlerin dc sayıldığı belirtile- rek"815 sayılı yasaya aykırıdır" hük- müne yer verildi. 468.8 MİLYON DOLARI KASASINA KOYDU TurkcelPin yeni hedefî Belarus : Çay üreticisi en Ekonomi Servisi - Turk- cell lletişim Hizmetleri AŞ'niıı 2008 yılı birinci çey- rek net kârı, geçen yılın ay- nı döneınine görc yüzde 78.9 artarak 468.8 milyon dolara yükselirken şirketin gelir- leri yüzde 21.6 artarak 1 milyar 574.4 milyon dolar oldu. Turkccll Gcııel Müdürü Süreyya Ciliv, Telekomü- nikasyon Kurulu'nun pera- kende fıyatlandırma alamn- da aldığı kararlann netice- sinde plaııladıkları bazı tica- ri tcklifleri ve faaliyetleri hayata geçiremediklerini ifa- de etti. Ukrayna'da. iştirak Astelit'in gelirlerinin yüzde 111 oranında artarken pazar paylannın da yükselerck yüz- de 17.2 seviyesine ulaştığını bclirten Ciliv. "Yönetim ku- rulu Belarus'ta yerleşik Bclarusian Telecommııni- cation Nervvork'ün çoğun- luk hissesini satın almak üzere direkt ya da bir işti- rak aracılığıyla teklif ve- rilmcsi için dc gerekli ça- lışmaları başlattı" dedi. • Tarım Bakanı Eker, Rize'de bugün fiyat açıklayacak. Üreticiler, ziraat odalan ve uzmanlar 1.1 YTL'- altında bir fiyatm üreticileri zarara sokacağını öne sürüyor. Hükümetin maliyet ve enflasyon üzerinden bir fiyat belirlemesi, bu fıyatın da 80-85 Ykr. arahğında olmasi bekleniyor. : YTL ıstıyor AHMET ŞEFİK / ÖMER ŞAN TRABZON/ RİZE - Yaş çay alım fiyah bugün Başbakan Re- cep Tayyip Erdoğan'ın da Rize'de olacağı sıradaTanm ve Köy şleri Bakanı Mehdi Eker tarafından açıklanacak. Üreticiler, ziraat odalan ve uzmanlar 1.1 YTL'nin altında bir fiyatın üre- ticileri zarara sokacağını önc sürdü. Hükümetin ise maliyet ve enflasyon üzerinden bir fiyat be- lirlemesi ve fiyatın destekleme primi ile birlikte 80-85 Ykr. ara- Jında olması bekleniyor. Başbakan'uı çeşitli açılışlara katı- ı saatlerde Çay-Kur'a gidecek olan Tarım ve Köy lşleri îakanı Mchdi Eker 2008 yıh yaş çay taban fiyatmı açıklaya- cak. Taban fıyatı konusunda da her yıl olduğu gibi farklı bek- lentiler var. Türkiye Ziraat Odalan Genel Başkam Şemsi Bay- raktar, taban fiyatın 1 YTL 10 kuruş olması gerektiğini savundu. ayın alternatifi göçtür. Eğer çaydan benim üre- para ka/;ıııan»:ı/sa göç etmek zonında kalır. Bek- hiç oltnasa cn az maliyeti karşılayacak scviyede ol- masıdır. Bu rakamda 1 YTL 10 kuruştur" dedi. T Ü R M O B \1ll|l\SIUUlM\[!MUy\VIR[IR VI; YEMİNLİ MALI MÛSAVİRLFR ODAI.ARI BİR1 \C,\ Tesekkürler Sayın Cumhurbaşkanımız Sağduyunuza sunduğumuz 3568 Sayılı yasada değişiklik öngören tasarının sakıncalarını anlattığımızda bize kulak verdiğiniz için. Mesleki sorunlara taraflarıyla çözüm aranmasının yolunu açtığınız için. Seçimli genel kurulların yapılmaya başlandığı odalarımızda başlamış yanşın kurallarının değiştirilmesine, kamu yararı ile bağdaşmadığını belirterek uygulanmasına izin vermediğiniz için. Ülke ve mesleğin çıkarları için çalışan odalarımızın seçimlerinde, kaosa geçit vermediğiniz için... Teşekkür ederiz. Tesekkürler Sayın Cumhurbaskanımız, Mesleki dayanışmayı takdir ettiğiniz için, Meslek örgütlerinde özerkliğinin vazgeçilmezliğini anlatırken sesimize güç katan, bize omuz veren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye Barolar Birliği (TBB), Türk Eczacılar Birliği (TEB), Türk Dişhekimleri Biriiği (TDB) ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin (TVHB) bir araya gelmesine hak ettiği değeri verdiğiniz için... Teşekkür ederiz. Tesekkürler Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin aydınlık geleceğinin toplumsal uzlaşmayla planlanabileceğine ilişkin inancımızı teyit ettiğiniz için, Dönemin siyasi iktidarlarının arka bahçesi olabilecek meslek örgütlerinin kamunun yararına faaliyet gösteremeyeceğini takdir ettiğiniz için, Çok sesliğin, yapıcı eleştirînin, örgütlenmenin dinamizmine inandığınız ve bunu ifade ettiğiniz için... Teşekkür ederiz. Ancak; 3568 sayılı meslek yasamızın tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geldiği süreçte, özellikle yasanın odalarımızın ve TÜRMOB'un seçimine yönelik maddelerinin, anayasaya uygun olup olmadığı, mutlaka bir kez daha gözden geçirilmelidir. Ayrıca; 5760 sayılı yasa, ilgili taraflarla mutlaka tartısılarak, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, tüm siyasi partilerin ve tüm ilgili çevrelerin mutabık olduğu, uzlaşmaya vardığı hükümler, gözardı edilmemelidir. Bizler; 3568 sayılı meslek yasamızda değişiklikler gündeme geldiği günden bugüne değin, söylediklerimizi bir kez daha tekrarlamak, bizlerin görüsü alınmadan yapılacak her çalışmanın mesleğimize ve ülkemize faydadan çok zarar getireceğini bu vesile ile bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. BilişimcilereABDy de kariyerfirsatı Ekonomi Servisi - Bili- şıın danışmanlığı ve yazılun hizmetleri sunan Netron, New York'ta açtığı ofıs ile bilişim alanında kariyer yapmak isteyenlere ABD'de iş imkânı sunu- yor. Netron Genel Müdürü Bülent Tekmen, düzenlc- diği basın toplantısında, New York ofisi ile ABD'deki yetişmiş bilişim teknolojileri profcsyoneli açığını Türk bilişimcilcrle kapatmayı amaçladıklan- nı, bunun için de ABD'de- ki şirkctlerin bilişim pro- fesyoncli ihtiyaçlannı tek tek tcspit edeceklerini ve bu boşluklara Türk bilişimcileri yönlendireceklcrini söyledi. Netron'un, Türkiye ile ABD arasında bir bilişim köprüsü kurulması için üze- rine düşen vazifcyi en iyi şekilde yerine gctirmek is- tediğini ifade eden Tek- men, Netron New York ofi- sinin çalışmalannm gidcrek yoğunlaşacağma vc sadece birkaç yıl sonra ABD'nin tüm önde gelcn firmaların- da üst düzcy bir Türk bili- şimcisinin görev yapacağı- na inandığını söyledi. Verilen bilgiyc görc Net- ron, bilişim alanında kariyer hedefleyen herkesc New York'ta açtığı ofıs aracılı- ğıyla ABD'dc iş firsatı su- narken yıl sonuna dek 300 kişiyi 8 hafta ile 44 hafta arasında değişen periyot- larla ABD'deki öncmli şir- kctlere bilişim alanında staj- yer olarak ycrlcştirecek. Netron, 2008 yılının so- nuna dek ABD'de 100 fark- lı şirkete 100 bilişim tek- noİojilcri profesyoneli yön- lendirmcyi hedefliyor. KURAKLIKTAN SONRA ARIZA TARLALARI KURUTTU Şimdi de elektrik kesintisi vurdu DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Kral- kızı Diclc Pompajı'yla sulanan 17 köye ait 45 biıı dekar arazi, DEDAŞ'm elektrik kesintisi nedeniyle sulanamıyor. Kralkızı Dicle Pompajı Sulama Birliği Baş- kam Yusuf Ziya Yeşil, 2005 vc 2006 yıllann- da çiftçilerin vcriın ve fiyat sıkınlısı yaşaması üzerine tahsilat yapamadıkiannı belirterek borçlannın biriktiğini söyledi. DEDAŞ'a borç- lannın faiziyle 5 milyon 200 bin YTL'ye ulaş- tığını ve kurumun 3 aydır elektriklerini kesti- ğini anlatan Yeşil, 45 bin dekar alanın sulana- madığım ve ürcticinin sıkıntılı günleryaşadığını kaydetti. DEDAŞ'ın kendilerine kolaylık gös- tenncdiğini belirten Ycşil, "Yaşadığımız ku- raklık nedeniyle ckimden hcmen sonra pa- muk tarlalarının sulanması gcrekiyor. Ama maalescf cncrji olmadığı için bu sulamayı ya- pamıyoruz. Böylece buğday, arpa ve nıcrci- mektc yaşanan felaket 45 bin dekar pamuk alanında da yaşanacak. Bu üreticiler bir da- ha ckinı yapamaz duruma düşecekleı" dedi. Modanın kalbi Istanbul 'da atacak Ekonomi Servisi - 1F Konseyi ve tTKlB iş- birliğiyle, CNR Expo tarafindan düzenlenen 12. IF Uluslararası Istanbul Moda Fuan 28-30 Ağustos 2008'dc kapılarını açacak. TF 12. Uluslararası tstanbul Moda Fuan 'nın üriin profilinde erkek ve kadm hazır giyim. tri- ko, çocuk giyim, spor giyim, deri ve kürk, de- nim, gecc giysileri, iç giyim, çorap ve yan sa- nayi ve aksesuvarlan yer alıyor. 500 markanm görülebilcccği organizasyonda ycni ürünler ser- gilenecek. 5 bini yurtdışından olmak üzere yak- laşık 30 bin ziyaretçinin bekicndiği fuara yer- li ve yabancı toplam 350 fınna katılacak. ODTÜmezunu mucitlerden "Canlı Kitap " Ekonomi Servisi - ODTÜ mc- zunu yazılım mühendisi Mustafa Ayan ve Furkan Kuru "Canlı Kitap" icat etti. Canlı kitap proje- si, kitaptaki bilgilerin, bilgisayar ya- zılımı yardımıyla sesli ve görüntü- lü üç boyutlu animasyonlara dö- nüşmesini sağlıyor. Ankara Ticaret Odası, Ortadoğu Teknik Üniversi- tesi, Ankara Patent Bürosu ve Ka- nal D işbirliğiyle düzenlenen "Bi- zim Mucitler" yanşmasnım Eski- şehir Yanfınali'ndc Mustafa Ayan ve Furkan Kuru "Canh Kitap" projesiyle birinci oldu. Ayan, 18 Ha- ziran'da yapılacak fınaldc yanşacak. ATO Başkam Sinan Aygün, Ayan'ın projesinin eğitimde çığır açacak bir proje olduğunu belirte- rek Milli Eğitim Bakanlığı'nın pro- jeye ilgi göstermesini umduğunu belirtti. Bilgisayar destekli bir eği- tim projcsi olan canlı kitabm düşük maliyctli ve geniş çapta kullamma açik olması nedeniyle eğitim kali- tesini artıracağını anlatan Aygün, projenin maliyetinin 200 bin YTL olduğunu kaydetti. YAPIMIDURDURULDU Duble yolda Avro krizi ANKARA (ANKA) - 8 ayrı duble yolun yapımı için yüklenici firmayla ödeme konusunda Avro ile anlaşma iınzalayan Ulaştırma Ba- kanlığı, Avro kurunun son aylarda hızlı artması nedeniyle duble yol- lann yapımını durdurdu. Ulaştırma Bakanlığı, ödcmelerin Avro üzerinden yapılmasını içeren sözleşmclerdeğiştirilerek YTL'ye dönülmesi istemiyle Danıştay'a başvurdu. Danıştay 1. Dairesi ise is- temin reddine oybirliğiyle karar verdi. Kavak-Merzifon-Çorıun 1. kı- sun, Kavak-Mcrzifon-Çorum 2. kı- sım, Kınkkale-Delice 1. kısım, Kı- nkkale-Delice 2. kısım, Mekcce- Adapazan 1. kısım ve Mekece- Adapazan 2. kısımda yapılan dub- le yolların yapımının durdurulduğu öğrenildi. GÜNÜN ÎÇÎNDEN Toyota'nın kârıdüştü Toyota'nın kân azaldı. Şirkctten ya- pılan açıklamaya göre, Toyo- ta'nın, mali yılın son çcyreğin- deki kârı, geçen yılın aynı dö- ncmine göre yüzde 28 oranında azalarak 3.05 milyar dolar olarak gerçekleşti. Toyota'nın kârınm azalmasında, Japon Yeni'nin, uluslararası para birimleri kar- şısında değer kazanması vc do- layısıyla satışlarının azalması etkili oldu. Tofaş *ta kâr rekoru TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası AŞ, net kânnı geçen yılın ilk 3 ayı- na göre yüzde 186.9 artırarak 84 milyon YTL'ye çıkardı. Yapılan açıklamaya göre, şirkctin 2008 yılının ilk üç ayında ihracat tuta- n geçen yılın aynı döncmine gö- re yüzde 94 artarak 500 milyon YTL'ye yükseldi. 2008 yılının ilk üç ayında şirkctin satışlan, geçen yılın birinci çcyreğine oran- la yüzde 88.5 artarken şirketin net satış geliri ise 1 milyar 309.9 milyon YTL'ye ulaştı. McDonald's'ta kahvaltı McDonald's, kahvaltı paketini bu- günden itibaren 36 restoranında Türk tüketicisiyle buluşturmaya başladı. McDonald's kahvaltı ürünlerinin tanıtım toplantısında konuşan McDonald's Türkiye Genel Müdürü Sadi Fansa, "Kahvaltı ürünlerinin, satış- İarııı yüzde 10-12'sinc ulaş- masını bekliyoruz" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog