Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 MAYIS 2008 CUMA 12 EKONOMİ ekonomi@cumhuriyet.com.tr BORSA 8 MAYIS 2008 H M U Oncdi b fiı Dtjjjiıı tytt tşlem MYO 4 it* »Emck. Yal.Ort »:.:'ılıı!i Vül.Viı- m 1 jküm 1,2i 1.2 itOıt 1 I Gl\\ i I i! İJO nKat* IDCMSII 1.32 Vî soır; Islami ekonomi teorisyenine başkan yardımcılığı ® yj i» 1 • Merkcz Bankası Başkan Yardımcjlığı'na atanan lbrahim Turhan, temel maliye politikalannm Kuran'a göre şekillendirilmcsi gerektiğini savunan görüşleriyle tanınıyor. Ekonomi Servisi - Merkez Bankası Başkan Yardımcılı- ğı'na, Banka Meclisi Üyesi Mustafa İbrahim Turhan atandı. Turhan'ın Merkez Ban- kası Başkan Yardımcılığı'na atama karan Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. Banka Meclisi'ne Nisan 2004 tarihinde atanan lbrahim Turhan, parlak akademik kari- yerine karşılık bir grup muha- fazakâr akadcmisyenle birlik- te çıkardığı Anlayış dcrgisinde yayımlanan yazılanm topladı- ğı kitabındaki lslaıni ekonomiyı savunan görüşleriyle tanını- yor. Turhan, derginin yayın yö- netmenliğini, Merkez Banka- sı 'na geçenc kadar sürdürdü. Buradaki "topluYORUM" başlıklı yazılan "Sistemle Yüz- lcşme" adıyla kitaplaştırdı. Ki- tabında Turhan, ekonominin Kuran'a göre yapılandınlma- sını savunurken sadece faizin çıkanlmasıyla lslaıni ekonomi modelinin benimsenmiş olma- yacağını ileri sürüyor. Bankaların bilanço dışı kredilerinin de risk oluşturduğunu anlatan Tevfîk Bilgin: Amaıı risklere dikkat!• BDDK Başkanı Bilgin, sektörün küresel dalgalanma nedeniyle eskiye oranla risklere daha açık olduğunu belirterek "Birincil risk alaıu krediler olacak" dedi. Ekonomi Servisi - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru- mu (BDDK) Başkanı Tevfik Bil- gin, bankacılıkta birincil risk ala- nının krediler olmasının muhte- mel olduğunu söyledi. Hacettepe Üniversitesi'nin dü- zcnlcdiği "Uluslararası Krcdi Riski ve Derecelendirmc Kon- fcraıısı"nda konuşan Bilgin, "Bankacılığımız riske daha açık. Bu risklcrin en başında IMF TÜRKİYE'Yİ GÖZDEN GEÇİRECEK VVASHINGTON (AA) - Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) karar makamı olan lcra Direktörleri Kurulu'nun bugünkü toplantısında, Türkiye'nin programının yedinci ve sonuncu gözden geçirme dönemi görüşülecek. Toplantıda, yedinci gözden geçirmeyle birlikte üç yıllık stand-by düzenlemesinin başarıyla sonuçlanması ve 3.7 milyar dolarlık son kredi diliminin Türkiyc'ye serbest bırakılması öngörûlüyor. Yedinci gözden geçirme dönemine ilişkin niyet mcktubu, gcçen hafta IMF'ye iletilmişti. IMF ile bundan sonra ilişkilcrin süreceği formata ilişkin görüşmclerin, gelecek haftalarda yapılması bcklcniyor. vade uyumsuzluğu riski geli- yor. Ancak, sektörde birincil risk alanı krediler olacak veya olması muhtcnıel" dedi. Mart ayı sonu itibarıyla Türkiye'de bankacılık sektörünün toplam ak- tif büyüklüğünün 634 milyar YTL, kredilerin ise 320 milyar YTL olduğunu ifade eden Bilgin, aynı dönemde bankacılık sektö- rünün kârının 3.6 milyar YTL ol- duğunu belirtti. BDDK Başkanı Bilgin, küresel düzeydeki dalgalanmaları da göz önünde bulundurarak Basel 2'yi ye- niden ele alacaklarını ve nihai açık- lamayı çok yakında yapacaklannı ifade etti. Bilgin, Basel 2'de likidi- tc riskinin çok fazla irdelenmediği- ni ve bu konunun yenidcn cle ahn- ması gerektiğinin altını çizdi. ÇAGUR1U HEÜKOPTERLBti SATIŞTA SANAYİDJE ÇARKl AR YAVAŞLADI MALATYA'YA AUŞVERİŞ MERKEZİ Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (ÎMSF), Cavit Çağ- lar'ın şirketlerinden Nergis Havacıhk AŞ'den devraldı- ğı 1997 model, Tekstron Bell 430 model hehkopteri, 2Ha- ziran 2008'de satışa çıka- racak. ömilyon 425 bin YTL muhammen bedele sahip he- likopterin açık arttırmast saat 14.00 'te TMSF merkez binasmda yapılacak. Ekonomik büyümcnin ön- cü göstergesi niteliğinde- ki sanayi üretiminde ivme kaybı yaşanıyor. Sanayi üretimi martayında yüzde 2.4'îe bekkntilerin altın- da gerçekhşti. Sanayi üre- timindeki artış, 2007'nin Mart'mda yüzde 3.7 ol- muştu. Üç ayhk iketitn ar- tışı yüzde 6.8 oldu. Hollandalı gayrimenkul şir- keti Corio N. V, Malatya 'da 110 milyon Âvro'luk bir yatmm gerektireceği öngö- rüîen bir alışveriş merkezi projesini üstlendiğini açık- ladı. Corio, 2010 yıhmn ikinci yansmda açmayı planladığı alışveriş merke- zinin, Türkiye'deki doku- zuncu alışveriş merkezi projesi olacağmı belirtti. 'TÜSİAD VE DERVİŞ TARIMA ŞAŞI BAKIYOR' Ziraatçılar tepkili MURAT KIŞLAL1 ANKARA - Ziraat Mühcndisleri Odası (ZMO) Başkanı Gökhan Günaydın, Kemal Der- vij'in "Tarım enflasyo- nunun tsunamiyc dö- ııüşeceği" yönündcki açıîclamalarını "Söyle- dikleri doğru. Ama asıl etken kendisinin hem bugünkü konumuyla, hem geçmişte Türki- ye'de üstlendiği işlevle, uygulayıcılığını yaptığı IMF-Dünya Bankası politikalarının buna or- tam açmasıdır" dedi. Derviş'in sözlerine tü- müyle katılabileccğini, ancak bugünkü durumun esas sorumlusunun küre- sel tanm ticareti politika- lan olduğunu belirtcn Gü- naydın şöyle devanı etti: "Bugün ABD, Kanada TüHcİye Ziraatçılar Derneği Başkanı lbra- him Yetltin, Derviş'in deTÜSlAD'ınöneri- lerindenfarklı düşün- mediğini bildiklerini belirterek, "Kendisi- nin Türkiye'de ııygu- ladığı tarım politika- lannm Türk çiftçisi ve Türk tanmma neler getirdiği hâlâ uııııiul- mamıştır. Derviş'in '15 günde 15yasa' çı- kardığım Türk çiftçisi unutmamıştır, tıııui- ması da mümkün de- ğihlir " diye konuştu. ve AB'deki fazla üre- rîtn çevre ülkelere pom- palanarak bu ülkeler tahrip ediliyor. 50 mil- yon metropol üreticisi 3 milyar köylüyü tasfiye ediyor. Derviş döne- minde Türkiye'de tarı- ma yatınnı yapılama- dı; şekerpancarı, tütü- nün sonu getirildi, doğ- rudan geUr desteğinin üretimle bağlantısı ke- sildi. Bu politikalar bu- gün de sürüyor." Günaydın, "tarımda kendine yeterlilik bir tarafa bırakılmaü, uz- manlaşmaya gidümeli- dir" şeklinde özetlene- bilecek TÜSİAD raporu için ise "Uzmanlaşma önemlidir diyenler Tür- kiye'de tarım politika- sına en büyük zararı vermeye adaydır. Tek- noloji ve Ar-Ge gelişti- rilmcli ama rekabetçi bir yapı oluşturmak için bir dönem daha koru- macılığa ihtiyaç var. TÜSİAD raporu tarı- ma tümüyle şaşı bakı- yor" dedi. ıtsı ıçıı yatmm çağns] Ekonomi Servisi - Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkan Yardınıcısı Mete Şen, Türkiye'deki büyük grupların rüzgâr enerjisi sek- törüne girmesinde büyük ya- rar olduğunu düşündüpnü kaydetti. lstanbul Sanayi Odası ta- rafından düzenlenen "Rüz- gâr Türbinleri ve Ekip- manlannın Yerli Kaynak- lar Kullanılarak Tasarımı ve Üretimi" konulu panelde konuşan Şen, 2008 yılının ilk 4 ayına bakıldığında rüzgâr enerjisinde şu anda kurulu gücün 2S0 megavat olduğu- nu ifade ederek rüzgârın ye- nilenebilir kaynak olarak mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini, bunda geç ka- lındığını dile getirdi. Bu sek- törde risk faktörlerinin mi- nimum düzeyde bulunduğu- nu aktaran Şen, Türkiye'de- ki büyük gruplann bu sektö- rc girmesinde büyük yarar ol- duğunu belirtti. YORUM ÖZTİN AKGÜÇ Kapanş Dû^ik vaatt Kapn; K OtRy. H n i Yenl Ekonomi Pazarı MffiKE BMIKASİ KURLARI tM ; 1 \v.ı<lr:[lv;i Öiolan ; 1 Danimarka Kronu ı 1 Avrcı 1 lıi!'i!ı.' Slcrlinı 1 ls\ içrc Frangı 1 Isvcı; Kroııu 1 Kanada IJnl.ur 1 Kuvcyl Dinan 1 Norveç Kronu 1 Sud. Arb. Rıyali lOOJaponYcnı 1 Yeııı Israıl Şckclı Ddırtz J4. 1,1827 0.25886 1,9318 2,4623 1.1903 0.20642 1.2468 4.6695 0,24467 0,33677 1.2069 1,1904 0.26013 1.9411 2,4752 1.1980 0.20857 1.2524 4.7310 0,24632 0,33738 1,2149 9 RMYIS Z008 EKKTİF y1,1773 0.25868 1.9304 2,4606 1.1885 0,20628 1,2422 4,5995 0,24450 0,33424 1,2024 0.35460 1,1975 0.26073 1.9440 2.4789 1,1998 0,20905 1,2572 4,8020 0,24689 0,33991 1,2195 0.3727S YATIRIM FONLARI Enflasyon Hedeflemesi Kişisel olarak TC Merkez Bankası Başkanı Sa- yın Durmuş Yılmaz'ı tanımam. Açıklamalanndan, duruşundan izlenim edinmeye çalışıyorum. Berı - de çalışkan, iyi niyetli, dürüst, alçakgönüllü, özeleştiri yapabilen bir kişiliğe sahip olduğu iz- lenimi bırakıyor. Yıllardır Merkez Bankası'nın An- kara'daki merkezine gitmiyorum. Bu nedenle ke- sin bir gözlemim yok ama Durmuş Yılmaz'ın yö- netimde, yaşamında savurganlıktan, gösterişten kaçındığını düşünüyorum. Kamunun parasını harcarken vicdanı sızlayan bir anlayışa, bir ka- raktere sahip olduğunu umuyorum. Bana göre Durmuş Yılmaz, gösterişsiz, hava atmıyor bu nedenle bazı çevrelere göre karizması yok ama kendinden önce yılın bürokratı seçilen öncellerine (seleflerine) göre başanlı ve tutarlı ol- duğunu düşünüyorum. Türkiye'de gözlüyoruz; jü- riler loplanıyor, yahut halk jürisi(!) oluşturuyorlar. Yılın işadamını, bürokratını, sanatçısını filan se- çiyorlar. Kapitalizmin bir pazarlama aracı buniar... Böylece ya belli kişiler kamuoyuna tanıtılıyor, lan - se ediliyor, ya o kişiler aracılığı ile belli görüşle- ri kamuoyuna anlatılıyor ya da GSM ve reklam alma yolu ile paralar kazanılıyor. Halkı kandır- manın yöntemleri arasında bir pazarlama aracı olarak jüriler, jüri ödülleri filan konuluyor. İyi ni- yetle, amatör ruhla, karşılık beklemeksizin yapı- lan yarışma ve jüri tercihlerini ayrı tutmak, bun- dan anlamak (tenzih etmek) gerekir. Durmuş Yıl- maz'ın yılın bürokratı seçildiğini anımsamıyorum. inşallah seçilmemiştir. Bazı malum çevrelerce se- çilmişse, bazı kuşku işaretleri, eksi puanları toplamaya başlar. Amacım kişiye övgü düzmek değil. Ancak şar- latanlığın, özürdilerim daha iyi biranlatım bula- madığım için bu deyimi kullanacağım "hem kel hem fodul" olarak tanımlanacak bir kişilik yapı- sının sergilendiği bir ülkede, insan, olumlu sayı- labilecek bir davranış gördüğünde, arka çıkmak istiyor. Ülkede düzgünlük, dürüstlük, iyi niyet, al- çakgönüllülük prim yapmalı, değer kazanmalı di- ye düşünüyor. Bununla beraber D. Yılmaz'a biri şekle diğer- leri esasa, temele dönük eleştirilerimi de yönel- teyim. Dikkate alınacağını hiç sanmamakla be- raber, yine de tek bir kişi etkilense bile, bir ya- rarı olabileceğini umuyorum. Merkez Bankası başkanlarının sık basın top- lantısı yapmasını doğru bulmuyorum. FED baş- kanları, ABD, bu konuda da örnek alınmamalı- dır. Kötü ömekler emsal olamaz. Merkez bankalan aldıkları kararlar ile izledikleri politikalarla ka- muoyunu bilgilendirirler. Kararların, bildirim, be- yan etkisi vardır. Sözler, açıklamalar değil; ya- pılanlar, alınan sonuçlar önemlidir. Esasa yönelik eleştiri ise, otuz yıla yakın süredir yinelendiği gibi Türkiye'nin neoliberal olarak ni- telendirilen politikalarla, IMF önerileri ile bir ye- re varamayacağıdır. Nitekim varamamaktadır. Türkiye'nin hedefi yalnız enflasyonu kontrol et- mek olmamalıdır. Salt enflasyonu kontrol etme hedefi ile de enflasyon kontrol edilemez; çapa ola- rak kullanılamaz. Nitekim son üç yılda enflasyon hedefi tutmamış, yüzde yüze varan sapmalar ol- muştur. 2008'de öngörüler, 2011 'de de hedef tut- mayacaktır. Türkiye'nin en azından kısa süreli sorunu hız- lı ve dengeli büyümektir, kalkınmadır diye ya- zacağım ama kalkınmayı kısa sürede başarabi- leceğimizi hiç sanmıyorum. Bu nedenle TC Merkez Bankası'nın ana hedefi fiyat istikran de- ğil, ekonomik büyümeye katkı olmalıdır. Bu bağlamda bankaların yönlendirilmesi önem ta- şımaktadır. Çalışabilir nüfusun neredeyse üçte ikisinin bir değer üretmediği bir ülkede sağlıklı ekonomik büyüme olamaz. Ayrıca bir ekonomi, geniş anlamda sanayi sektörüne yapısal üretim değişikliği doğuracak yatırımları yapmadan da sürekli, kendini besleyen bir büyüme hızına ula- şamaz. Türkiye'nin ayrıca çok ciddi bir borç yönetimi sorunu vadır. Türk parasına yüksek faiz uygula- ması Hazine'nin iç borçlanmasını kolaylaştır- makla, yurtdışından kaynak girişi sağlayacak ca- ri işlemler açığını fonlamakla günü kurtarmaktadır ama sorunun çözümüne katkıda bulunmamak- ta, sorunu ağırlaştırarak ertelemektedir. Sıkça yi- nelendiği gibi, çıkılması zor, kınlması kısırdöngüler yaratmaktadır. Içten davranış, özeleştiri, kişisel bazı niteliklere sahip olmak artı bir puandır ama yeterli değildir. Çözüm üretmek gerekir. Çözüm üretmeden, so- runlann çözümüne yönelmeden hedef koymanın da bir anlamı ve yararı yoktur. 8 MAYIS 2008 Fon Adı DQnkQ Flyat j"*TWH)Hult ı. : " • • • . ' ı ••.'.!•.• BJ '>•/» !-J-,;.;ı • • iı :•:»:.• Fark Fon Adı Dünkü Flyat Fark Fon Adı Dünkü Flyal Fark Fon Adı Dünkü Flyat Fark Fon Adı Dünkü Fiyat Fark BanltD.m»bı KvîcuahMri r^nmjBw ftan IH s.Va Vı.ı ıt' li w naEjı r» lıovıl lij «iVll Drj' femtu I : J T . Dj l.'ı •*•) lABDDolan: Jf 1$fâM 1111!:$ 5.56 245 236 İ4B 2» ÎUjli 1,0629 Avusturya Doları 4,8641 Danimarka Kronu 1,0562 sviçre Frangı 6,0665 sveç Kronu 1104,15 JaponYeni 1,0103 Kanada Doları 5,1368 Norveç Kronu 3,7504 Sutıdi Arabistan Riyalt lAvro: 1,5341 ABD Doları 1ng.S: 1.9562 ABDDolan IKuveylD.: 3,7390 ABD Dolan Borsa 43.4» kMM 4İÎ72 «J10 GttdllFı M U n n t a :w RjırmJms SERBEST PİYHS» ABDDolvı Avro jngılizStefiim Isvicre Frangı 24AyaıAlta Cum. ANmı ALIS 126lü i»:ı ııra35./Ü büllil SATIŞ 12660 19520 15200 1.2100 3590 60 00 IECELİIFIİZLEI IGûnlükReoo /GOnlukftepo 15.31 15.64 NkMtn. l AnnUutn* a4 TumshYM. t»J i lı u\JJ IJBH0 oıazıto : • ' : ; / • • . us,w;-. ; • , / « . • - - , . • ;• • ? 1 > . Î •••••• ••..,î«i- r.M7» (•ll.'.^.'i: !•••-•«:• 0GS8GB0 unû: 19UIE6 •:•,;!,:• • • : • . . • I K S '.••.'•J.'JJ t O l b EınKn Drt St'ıÜMn t»j. EnB« Ou*. :>!.. BnrUDLUMIı ıUiS0.ı.Fi VıpıK-y IH Ifijsnkbü! «KB (WBU30 l|Vl.aowJI-EAIJ • • . ; • • 001140? OJIS I!.- . n.r-•, iı :• \ us» «:•:, ( • : • ) - . 6 i!'. lırt 01".- nırı IK: lııti •ci:-. HF; ı:«.."•. i:.,-. i ; un 1 ;•:•. l'S. [..'•|- Ojltt mmimm KSKYH ux MMnt U30 DntMilı UIOG IKB Ihtim IBH İ ın 0,'jllii-i Uİ!ı O n m i , . UJÖ I|BM UIU 6E.1T. TN» eiMİIV, U!0: aesikınu» I.feHIrtrı r M M 133 H.!M Ö1UH»* ıtat y :•.-', I'.1 '.!; IVI McVıl nm KılmıVa H M G»»HıB.HtSll KSBCBrtV u II." s iii-l.li- C0JMİ1 01119197 omıı» DOSS» 1 • -illf İİKİ; CCCMr ; KSBCBrtV İBVC. Hllr «mi HBI t Bl i- I f i l/ra.] Fkvs SKall FoitVU GMtVH. k] 1* İJ 1. •,-:-.KK.W hjr, Z-J13K Krll VKB Kam F.llttt HM sotvıma t m t a ı GKMHn t ı ^ i IjBıık RrraluT. -*.-.ro.-ı IU-T: fSLSL !I39X3 LUMC 009DU I «; . ;;:•!': . KL-İ-.- . ı : •:•:.; [ " l : v n t • .ıi;ı :?;•>: ı CİHJIOS Î01IB1 ' (;•• .!.:•,. ur- : : : • - . aiK •JJ.-. '.ıı,: İ.0İ-. UN •;;•. tjj.. (,.»]•. (.•:.•. •oı 1 .-. ! •(!•. ;•!»•. !•:.. : Clu>. ; . - ' : • • : . : : • . . j.m t-a* un İ: i . .IJJ. ûlll'. :(f-. .I»-. LU5 1 - M1H 0.17» fİmFnıiia SeUtFvkn ! •• " D « 1 1 1 A b M IU1 Kj' VSUKFoHtı ıv.'i- F a-, 1* «n S'.Lul!. tt.ı te3j:Gİ:AtaEVF l»!>ı l.:ıvı Ll.!ıl.'.P .j Fıuü-l.lııiv AkYHBflÎLV 0 Aiy« t " «iiie O.!7ÎSSt ooı na i l iı!.:.--. . . • ; • t :• •? ~mr oıt* İllf ı,,:\ •ı.ns ?10Î170 D.03K 0.III9I1 0.03V iîfe öoıî Dvuunh DnnUT KfflSîi % Gımi/.n Firt DantUntı .>-ı İKıYll IM. HSSCY«V>.Yh ISKE ı B r ffi Aıl D^ Gara^firF*! C hinİF.ırc. (a *-l lsl:L.T L-Iîi 1 lıDYll. f. kı , Akl». DM »IMSJSOIŞ bBlft IM * SAfYlLkTD İK.ûıV.r. S v w r : :«» i.01077.-1 . İMV.. LtKİ «.oıını; »'.•«!.' O0I71M c-üHi'.: 1 IŞ-rf. .: S• i !..-• L,Lİ- Bt:t. Sııı aıı1 - III* »ın •ill» a ıi' IM 11(1 fonbul.com ; • : • ! . - . I12.9EJ17 I-..MJİ •i i-;ı,i: ; : . ! - : ! • . • ; : • • ' . i •••.--• li-;;: 432» l ı i ' . - . Ki-. iıtf. :, I a.:;:. ı,Z- UJ;.. • ' aoa* ı.! i. Iii- 0.0» »5 lıi!-. t. i.! iıav i:-.ı-. 0.3!;. «ıi'. lıBV «U-. iu'-. iı ;•. iu.'. kfcnfaı LU 1« LU WmjT.Brt LM I r t n n LM önHFMllı tLT.l'ü İU KAnraYC. lv<B •.-••.'• l n B :•,(.• I/B HaHank I M LİM77İ nıl'iiî • rırı.i • uı- n 0OK0M uıi-.ı.. IjBınk lrc« YatınftiFnni Tahnl lOİSiİl Atelik FMUHİIB Fnınmrt Uri HSÜ:ÜW. I M Baksr KJH-B I/E ı IwB FmYllMD. 1» ı 1JB ••; '•«« '.3 ra« sıusm C.O27»7 -liii:' .ıııı.ı;; aoımı 0.0HİS1 ILO2O3OZ tLOMBH TKıVal Id'ı.ı L-v,ibL- ;.••;, İSKB Tml HSKVıl. Ifl V&l.İtJılil itl' • t,-.h i - 1/B SnkYıı ı s ttmıiÛaBa-ı I,E Aaeıi rm.il İu PUnlıtB Stımtlteı TIM l«WrY9lıtlB Driocıt I M ı,l- llu:5L:..i:ı «MtvtTClUnl. ıltHlü L.ıı.y. ıi!-. II •joiHt:- MİIİ.V. •:i;î;-/i .üı....; uıı • .••: 1 * J İ : 0.009663 :ınw- : 11:/* OOCTM UİJl' iüv 104» •;ofo ııw oım t uo>. DLC-. ÎII:K I.MS. DIBS İ-'oîi 5.07K: MtH um 41M İllfa 011^-:" OIK- ÎWÎ: •JI'.K
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog