Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

9 MAYIS 2008 CUMA CUMHURİYET SAYFA CUMHURİYET'ÎN 84. YILDÖNÜMÜ 11 ÖYKÜ "Öykü"dalında seçicikund, ödülü YavuzEkinci'nin "Ses- sizlik Kulesi" adlı yapıtı ile Alper Akçam 'ın "Kiev'de Aşk" adlı yapıtı arasında paylaştırdı. Akçam ve Ekinci 'ye ödüUeri, Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öziiirk tarafindan sunuldu. ŞİİR "Şiir" dalında ödülAbdülkadirBııdak'ın "Mesafe"ve Vey- sel Çolak'm "Birkaç Kuş, Bîrkaç Am" adlı yapılı arasında pay- laştınldı. Budak ve Çolak ödüllerini, eski CHP nrilletvekili, eski lstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen 'den aldı. KAR1KATÜR "Karikatür"dalında ödülMuammerOlcayveAh- metAykanalarasındapaylaştınldı. MehmeiZeber'inyapıtı da "Jü- ri Özel Ödülü "ne layık görüldü. Karikatür dalındaki ödüller TGC Başkanı Orhan Erinç tarafindan sahiplerine verildi. Gazetemizin kuruluş yıldönümü ve 62. Yunus Nadi Ödülleri töreni sanat, siyaset, basın ve iş dünyasını buluşturdu 84.yıldönümü coşkusu • Geleneksel yıldönümü etkinliği- miz ve gazetemizi 7 Mayıs 1924'te kuran Yunus Nadi anısına bu yıl 62'ncisi düzenlenen Yunus Nadi Yanşması ödül töreni, önceki gece Beşiktaş Akatlar'daki MKM'de gerçekleştirildi.Gecede yokluğu hissedilen başyazanmız llhan Sel- çuk, "Cumhuriyet ve 84 Yıla Dair" adlı belgeseldeki sözleri aracıhğıy- la davetlilere seslendi. lstanbul Haber Scrvisi - Cumhuriyet ga- zetesinin kuruluşunun 84. yıldönümü, si- yaset, iş, sanat vc spor dünyasını buluştu- ran görkemli bir törenle kutlandı. Cumhu- riyet dostlarını buluşturan gecede, "62. Yunus Nadi Ödülleri" de sahiplerine su- nuldu. Gecede yokluğu hissedilen gazete- miz imtiyaz sahibi ve başyazanmız llhan Selçuk, "Cumhuriyet ve 84 Yıla Dair" ad- lı belgeseldeki sözleri aracılığıyla davetli- lere seslendi. Geleneksel yıldönümü etkinliğimiz ve ga- zetemizi 7 Mayıs 1924'te kuran Yunus Na- di anısına bu yıl 62'ncisi düzenlenen Yu- nus Nadi Yanşması ödül töreni, önceki ge- ce Beşiktaş Akatlar'daki Mustafa Kemal Kültür Merkezi'ndc (MKM) gerçeklcşti- rildi.Törenin sunuculuğunu üstlenen Ay- şenur Yaacı, geceye rahatsızhğı nedcniyle katılamayan gazetemiz imtiyaz sahibi vc başyazanmız llhan Selçuk'un önceki gün "Pencere" köşesinde yayımlanan "7 Ma- yıs Tarihinin Anlamı" başhklı yazısım okudu. Selçuk'un geçmişteki 7 Mayıs ya- zılanndan yaptığı alıntılardan oluşan yazı, salondaki Cumhuriyet dostlannın alkışla- nyla karşılandı. İLHAN SELÇUK SESLENDİ Törcnde daha sonra Cumlıuriyet gazcte- sinin 1924 yılından 2008 yılma dck tarihi- nin anlatıldığı "Cumhuriyet ve 84 Yıla Da- ir" adlı belgeselin gösterimi yapıldı. Nebil Özgcntürk ile Bir Yudunı Insan ckibinin hazırladığı ve sanatçı Rutkay Aziz tara- findan seslendirilen belgesel büyük beğeni topladı. Gösterimdcki konuşmasıyla törcnc katılanlara seslenen llhan Selçuk, gazete- mizin kurulduğu günden bu yana hem ga- zete içindc hem de Türkiye'de çok şey ya- şandığını dile getirdi. Selçuk, gazetemizin Cağaloglu'ndaki eski binasını ammsatarak "Bu bahçede çok şey yaşanmıştı. Biz de aynı şeyleri yaşadık. O kadar uzun bir za- man ki, düşününce Türkiye'nin tarihsel dönüşfimünü de hesap edersek onca sü- re içerisinde hep Cumhuriyet gazetesi vurdı. Yani basılmalar, kapatmalar, açıl- malar... Yunus Nadi'den başlıyor bu ma- cera. Bir adam nasıl olur da lstanbul iş- gal altındayken sırtına matbaasını vurup da Anadolu'ya bir maceraya, yani çolu- ğunu çocuğunu bırakıp Atatürk'ün ya- nına sonu biünmeyen bir maceraya atı- hr? Bu artık yazarlığın, gazeteciliğin de ötesinde çok büyük bir olayı vurgulu- yordu" dcdi. Selçuk, gazete içerisinde Na- dir Nadi öldükten sonra önemli sorunlar ya- şandığma da dikkat çekerek, "Nadî öl- dükten sonra tabii ki çok büyük bir aç- maza girdik, büyük olaylar yaşandı ve bu olayları da aştık. Çünkü toplumun için- detd karşıt fîkirler, Cumhuriyet gazete- sinde vuku bulmuş, zaman zaman karşı karşıya gelebilmiş ama hepsinde de Cum- huriyet okurlarının sayesinde asıl Cum- huriyet fikirlcri egemen olmuştur. Bunun ötesinde düşündüğümüz zaman da bu bü- yük macera Türkiye'nin macerasıdır" di- ye konuştu. Yunus Nadi'nin anısıra yaşatmak, kültür, sanat ve yazın dünyamızı zenginleşrirmek TÖRENE BÜYÜK İLCİ Cumhuriyet dostları bu yıl Akatlar'daki Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen görkemli törende buluştu. Koktevlde Pınar Ertuğrul, Buket Okten, Şule Çakar ve Burcu Oğuzöz keman dinletisi sundu Kutlama gcccsinc gclcrck mut- luluğıuııuzu biziınlc paylaşan dost- lanmız şöylc: CHP lstanbul Millctvckili Çetin Soysal, DSP Millctvckili Ahmet Tan, Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, Beşiktaş Belediye Başkam tsmail Üııal. UEFA As- başkanı Şcncs Erzik, CHP lstan- bu! U Başkanı Gürscl Tekin, SHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Göğüş, eski SHP lstanbul ll Baş- kanı Beyzade Özkahraman, lşci Partisi Merkez Karar Kurulu Üye- si Şule Perinçek, İP Fatih llçe Baş- kanı Şaduman Çağlar ve eşı Ber- rin Çağlar, Eminc Uşaklıgil, eski Genelkunnay Başkanı İsmail Hak- kı Karadayı. lstanbul Büyükşehir Belediye Mcclisi CHP (Jrup Baş- kanvckıli Kemal Akar, (îrup Söz- cüsü Can özycdicrlcr, mcclis üyeleri Hüscyin Sağ, Engin Erkin, eski lstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlan Nurettin Sözcn, ÂIi Mütil Gürtuna, DİSK Genel Baş- kanı Süleyman Çelcbi, Tekstil- lş Sendikası Genel Başkanı Rıdvan Budak, eski lstanbul Üniversitcsi Rcktürü Prof. Dr. Kemal Alcm- daroğlu, eski lstanbul Üniversite- si Rcktörii Prof. Dr. Bülent Ber- karda, Türkiyc Gazeteeiler Ce- ntiyeti Başkan Yarduncısı Turgay Olcayto, TGC Gcncl Sckreteri Celal Toprak, Eğitim-Scn Gcncl Başkanı Alaaddin Dinçer, lstanbul Tcknik Üniversitcsi öğrctım Üye- si Prof. Dr. Nad Göriir, eski Silivri Belediye Başkanı Selami Değir- mcnci, Silivri CHP llçe Başkanı Münıin Tuğulu, eski Esenyurt Belediye Başkanı Dr. Gürbüz Ça- pan, Türk Gcnçliğine Hizmet Vak- fı Başkanı Gfingör Şatıroğlu, Prof. Dr. Hurs.it Güncş, Ülkcr lc- ra Kurulu Başkanı Metiıı Yurda- gül, Ülker Kurumsal llctişıııı Gc- ncl Müdürü Zuhal Şeker, MÜ llctişım Fakültcsi Öğretim Üycsi Doç. Dr. Cfincyt Akalın, Prof. Dr. Scbati Özdemir, Prof. Dr. tsma- il Avcı, Prof. Akın llkin, eski TGC Başkanı Nail Güreli, Basın Konseyi Genel Sekreteri Emrc Aygan, Milliyet Gazetesi Genel Yaym Yönetmenı Scdat Ergin, Mclih Aşık, Sabah Gazetesi Gcncl Yaym Müdürü Yardımcısı Doğan Sarmış, Show TV Spor Müdürü Aybars Hfinalp, Yeniçağ Gaze- tesi Yayın Yönctmeni Hayri Kök- lü gazcleci yazar Güngör Mcngi, yazar Ruhat Mcngi, gazeteeiler Abdurrahman Yıldırım, Metc Akyol, Atilla Dorsay, Mctin Tü- kcnmcz, Tayfun Gönüllfi, Ffi- suıı Özbilgcn, Ali Acar, Melih Mcriç, Musa Ağacık, Nebil Öz- gcntürk, Melııııct Tezkan, Mus- tafa Sağlanıer, Ergin Konukse- vcr, Mustafa Dolu, Halit Kıvanç, Fikret llkiz, ITÜ Turizm Vakfı Başkanı Şaban Ali Yaşaroğlu, eski Galatasaray Spor Kulübü Baş- kaıu Sclahattin Beyazıt, işadamı Can Kıraç,Şevket Sabancı, Ada Dostları Dcmcği Başkanı Peri- han Ergun, eski Beşiktaş Baş- kanvekili Murat Aksu, lstanbul Sanayi Odası Başkanı Tanıl Kfi- çük, Türkiyc Genç lşadamları Konfcderasyonu Başkanı Hazim Scsli, lmagc Halkla llişkiler Yö- nctiın Kıımlıı Başkanı Bctûl Mar- din, lstanbul SMMM Odası Baş- kanı Yahya Arıkan, 1Q lleti- şim'den Giinalp Karacaer, F.Bah- çe Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Unal Uzun, FB Kongre Üyesi Mustafa Kcfeli, eski Galatasaray Asbaşkanı Doğan Hasol, eski BJK Başkanvekili Murat Aksu, eski FB'ii üitbolcu llhami Şarkan, es- ki FIFA kokarth yardımcı hakem Binali Kartal, Ulkcr Kuıumsal llctişim'dcn Zuhal Şeker, Ülkcr lc- ra Kurulu Başkanı Mctin Yıırda- gfil, Eurosıa Futbol Organizatörü Kaan Ark, Kevyeni Catering sa- hibi Sadık Çelik, Barış Radyo YK Başkanı Ali Rı/.a Erkan, şar- kıcı Bora Gcncer, Halit Kıvanç, rcssam Bcdri Baykam, TSYD Asbaşkanı İlyas Asamoğlu, eski TSYD Başkanı Onur Bclge, işa- damı Murtaza Çclikcl, Dr. Ayscl Çclikcl, Prof. Dr. tonna Kuçura- di, Ccm Radyo Yayın Yönetmeni Aysun Meral, Habcrccm sitcsi kooordinatörü Mustafa Nihat Yükselir, Uğur Mumcu Mahalle- si Çevre Kültür vc Dayanışma Demeği Yönetim Kurulu üyeleri, Kavram Dci'shanelcrı sahibi Hik- met Tarhan, müzisycnlcr Rahmi Saltuk, Sadık Gürbüz, Ncjat Ya- vaşoğulları, Atilla Atasoy, Ömür Gökscl, yazarlar Altay Öktcm, Deniz Durukan, oyuncular Esin Afşar, Niliifer Açıkalın, Aykut Oray, Derya Bavkal, fotoğraf sa- natcılan Lütfü Ozgünaydın, tsa Çelik, lstanbul CUMOK... Ödül töreninin son bulmasının ardından davctliler, alt kartaki "Cumhuriyet Müzesi" sergisini gezdi. Töreni Ayşenur Yazıcı sundu. amacıyla bu yıl 292 yanşmacının kaülımıyla 62'ncisi düzenlenen Yunus Nadi Ödülleri sahiplerine sunuldu. 5 dalda ödülün veril- diği yanşmada, "Sosyal Bilimlcr Araştır- ması" dalında Dr. Erdal Atabek, Prof. Ro- na Aybay. Dr. Alev Çoşkuıı. Prof. Dr. Em- rc Kongar, Prof. Dr. lonna kuçuradi, Prof. Dr. Türkel Minibaş ve Ahmct Mum- cu'dan oluşan seçici kurul, ödülü Şevket Çizmeli'nin "Menderes Demokrasi Yıl- dızı" adlı yapıtı ile Rıfat Bali'nin "Sara- yın ve Cumhuriyet'in Dişçibaşısı Sami Günzberg" adlı yapıtı arasında paylaştır- dı. Çizmcli ve Bali ödüllerini, Cumhuriyet Vakfı Başkan Yarduncısı Alev Coşkun'dan aldı. "Roman" dalında Adnan Binyazar, Ahmet Cemal, Konur Ertop, Şara Sayın ve Tahsin Yücel'den oluşan seçici kurulun belirlediği ödül, Mehmet Anıl'ın "Pembe Otobüs" adlı eserine verildi. Anıl'a ödülü Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal ver- di. "Öykü" dalında Hikmet Altınkay- nak, Mehmet Başaran, Sami Karaören, Tarık Dursun K. ve Enıin Özdemer'dcn oluşan seçici kurul, ödülü Yavuz Ekinci'nin "Sessizlik Kulesi" adlı yapıtı ile Alper Ak- çam'm "Kiev'de Aşk" adlı yapıtı arasın- da paylaştırdı. Akçam ve Ekinci'ye ödülleri, Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öz- türk tarafindan sunuldu. u Şür" dalında Ataol Behramoğlu, Prof. Dr. Cevat Çapan. Muzafler llhan Erdost, Doğan Hızlan ve Kemal Özcr'den oluşan seçici kurul, ödülü Abdülkadir Budak'ın "Mesafe" ve Veysel Çolak'ın "Birkaç Kuş, Birkaç Anı" adlı yapıtı arasında paylaştırdı. Budak ve Çolak ödüllerini, eski CHP milletvekili, eski lstanbul Bü- yükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sö- zen'den aldı. "Karikatür" dalında ise Kâmil Masa- racı, Tan Oral, Ferit Öngeren, Turhan Selçuk ve Tonguç Yaşar'dan oluşan seçici kurul ödülü Muammer Olcay ve Ahmet Aykanat arasında paylaştınldı. Karikatür dalında Mehmet Zeber'in yapıtı da "Jü- ri Özel Ödülü"ne layık görüldü. Karika- tür dalındaki ödüller Türkiye Gazeteeiler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç tarafindan sahiplerine verildi. Kısa bir teşekkür konuşması yapan, öy- kü ödülünüıı sahibi Alper Akçam. "Bu ödü- lü kcndinıi sorgulama olanağı sunan Cumhuriyet gazetesine ve beni yetiştiren Köy Enstitülcrinc borçluyum. Ben bu ödülü o isimsiz kahramanlar adına, İs- mail Hakkı Tonguç adına auyorum. Bu ödülü almak belki çok güzel, çok değer- li ama ondan çok daha değerlisi bu ödü- le layık olabilmektir. Anadolu Röne- sansı karşısında esas duruştayım, say- gıyla eğiliyorum" dedi. Geceye katılanlara Cumhuriyet gazete- sinin 2007 Koleksiyonu ve Yalçın Yelen- ce'nin "Hepimiz Atatürk"üz" adlı bel- gesel CD'si armağan edildi. C E L E N K C Û N D E R E N L E R lstanbul Barosu, Türkiye Gazeteeiler Cemiyeti Yönetim Kuru- lu, Basın llan Kurumu, Çankaya BelediyeBaşkanı Muzaffer Er- yılmaz, Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzcn, Bahçcşchir Belediye Başkanı Kemal Aydın, Bahçclicvler Belediye Başkanı Os- man Develioğlu, Kumburgaz Belediye Başkanı Hüseyin Çorba- cıoğlu, Taşdclen Belediye Başkanı Hüseyin Sipahi, DSP lstanbul 11 Başkanı Mustafa Aslan, Halkm Yükselişi Partisi lstanbul ll Baş- kanlığı, Türkiye Spor Yazarlan Demeği, Türkiyc Faal Futbol Ha- kemleri ve Gözlemcilcıi Dcmcği Gcncl Başkanı Selçuk Dereli, Hal- koyunları Fcdcrasyonu Başkanı Sertaç Demirtaş, işadamı Ncjat Ekrem Basmacı, Pankobirlik ve Konya Şeker Yönetim Kurulu Baş- kanı Recep Konuk, Ülker Holding, Türk Kalp Vakfı, Bilgi Yayınevi, Kurtiş Matbaacılık,'Trek Turizm, Atilla Cönıert. M E S A J G Ö N D E R E N L E R Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Aydm Valisi Mustafa Malay. DSP Ankara Millctvckili MücahitPehlivan, DİSK Gcncl İş Sendikası lstanbul Anadolu Yaka- sı Bölgc Başkanı Veysel Demir, Ulusal Sivıl Toplunı Kumluşlan Birliği adına Döncm Sözcüsü Ay- deniz Alisbah Tuskan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Togay Bayatlı, işadamı Saffet Ulusoy, TFF Başkanvekili Lütfı Arıboğan, Eski TFF Başkanı Ha- luk Ulusoy, Doğan Dağıtım Genel Müdürü Iiakan Urhan, Radyo BRT Yönetim Kurulu Başkanı Turgut lnal, Divriği Bayırüstü Köyü Dayanışma Derneği Başka- nı Halil lbrahim Bckçi, Nedrct Sclçukcr, Dudu-Hacı Angı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog