Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 MAYIS 2008 CUMA CUMHURIYET'IN 84. YILDONUMU Y uhus Nadi'nin anısım yaşatmak, kültiir, sanat veyazın dünyaııuzı zenginleştirmek amacıyla bu yıl 292 yarışmacımn kaUlmuyla 62'ncisi düzenlenen Yunus Nadi Ödülleri 5 dalda sahiplerine sunuldu. ROMAN "Roman " dalında Seçici Kund'un belirlediği ödül, Mehmet Anü'm "Pembe Otobüs" adlı eserine verildi. Anıl'aödülü Beşiktaş Belediye Başkanı Ismail Ünal verdi. SOSYAL BİLİMLERARAŞTIRMASI "SosyalBilimlerAraştırması"dalında ödül Şevket Çizmeli'nin "MenderesDemokrasi Yıldızı"adlıyapıtı ileRıfatBali'nin "Sara- yın ve Cumhuriyet'in Dişçibaşısı Sami Günzberg"adlıyapıtı arasındapaylaştırdı. Çiz- meli ve Bali ödüllerin, Cumhuriyet Vakfı Başkan Yardımcısı Alev Coşkun 'dan aldı. 84. yıldönümü için yayımlanan mesajlarda Cumhuriyet'in tüm baskı ve engellemelere karşı çizgisinden sapmadığı vurgulandı 'Aydınlanmanın çağdaşlığınkalesi' • Cumhuriyet gazetcsinin kuruluş yıldö- nümü nedeniyle yayımlanan mesajlarda, gazetemizin Türkiye'yi aydınlatma mis- yonunu tam 84 yıldır tüm baskılara kar- şın sürdürdüğünc dikkat çekilerek, bu aydınlanma mücadelesinin gelecekte de devam cdeceğine olan inanç vurgulandı. Mesajlarda, gazetemiz imtiyaz sahibi ll- han Selçuk'un da sağlığına kavuşarak "Pencere"sindcn yolumuzu aydınlatnıa- yı sürdürmesi dileğinde bulunuldu. İstanbul Haber Servisi - Türk basın tari- hinin yüz akı, aydınlannıa hareketinin koca çı- narı Cumhuriyet gazetesinin, tüm baskı vc en- gellemelere karşın 84 yıldır sürdürdiiğü Tür- kiye'yi aydınlatma misyonuııu gelecekte de ay- nı kararlılıkla devam ettireceği vurgulandı. Gazetemizin 84. yıldönümü için yayımlanan kutlama mesajları şöylc... Başbakan Yardımcısı ve Devlet Ba- kanı Cemil Çiçek: Nitclikli haberciliğiylc Türk basınında önemli bir ycr alan Cumhuri- yet Gazetesi'nin 84. kuruluş yıldönümünü kut- lar, başanlanmzın dcvamını dilerim. CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Hakkı Süha Okay: Ulusal Kur- tuluş nıücadelesine destek ve tanıklık eden bir büyük gazete olarak, deneyimini köklcrinden alan engin tecriibenizle, gcriciliğe savaş açan aydmlık fîkirlerinizi, her türlü saldın ve zor- lamalara karşın yaymcılık ilkelcrindcn ödün vermeyen duruşunuzu takdirle izliyorum. CHP Genel Sekreter Yardımcısı ve is- tanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu: Cumhuriyet Gazetesi, örnek duruşundan taviz vermedcn 84. yılına kadar aynı çizgiyi sür- dürüyor. CHP Genel Saymanı ve Iştanbul Mil- letvekili Mustafa Özyürek: Özlemini duy- dugum aydmlık Türkiye'ye bu aydınlığı veren kuramlardan biri olarak Cumhuriyet ailesinin 84. yılını kutlar, ışığını nice uzun yıllar Tür- kiye'ye vermesini dilerim. CHP Afyonkarahîsar Milletvekili Ha- lil Ünlütepe: Cumhuriyet Gazetesi ilkele- rinden hiçbir ödün venncden aydınlanma yo- lunda yuıltaşlanmıza ışık tutmuş, bu uğurda ara'dayemek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Gazetemizin 84. kuruluş yıldönümü, Ankara büromuzun çalışanlannm birlikte yediği yemcklc de kutlandı. Çankaya Belediyesi Ahlathbcl Spor Tesisleri içindc yer alan Devran Restoran 'daki yemeğe; gazetemizin Ankara Bürosu çahşanlan, eşleri ve çocuklan katıldı. Yemekte bombalı saldm sonucu yitirdiğimiz gazetemiz yazarı Prof. Dr. Ahmet Tauer Kışlah 'mn eşi Nilüfer Kışlah ile kızı Nilhan da yer aldı. Çankaya Belediye Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Eryılmaz da bir süre yemeğe katılarak Cumhuriyet çalışanlannı kutladı. Gazetemiz Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay yemekte yaptığı konuşmada, yeni dö'ncme ilişkin bilgi verirken, "tlhau Selçuk 'un başyazarlığında önümüzdeki döneme daha utnutla bakacağız" dedi. bırçok şehitler vermiştir. Gazetenizin bu tutarlı ve onurlu mücadclcsi yurttaşlarımızın Cum- huriyete ve değerlerinc sahip çıkma azmini art- tırmaktadır. DSP Genel Başkan Yardımcısı ve İs- tanbul Milletvekili Hasan Macit: Cum- huriyet Gazctcsi'nin 84 yıllık basın hayaü, dün- ya basın tarilıinc örnck gösterilecek dene- yimdedir. Yayın hayatı boyunca Atatürk dev- rimlerindcn ödün venneyen gazetenizin 84. yı- lını kutlarım. DSP istanbul Milletvekili Süleyman Yağiz: Aradan geçcn 84 yıl hem Cumhuri- yetimizin hem de bu ülkenin aydmlık insan- larımn simgcsi olan Cumhuriyet Gazetesi'nin önemini net bir bicimdc ortaya koydu. Ata- türkümüzün bize en büyük emaneti olan Cumhuriyctimizi korumada, gazeteniz Cum- huriyet'in kararhlığınm tüm engellemelere kar- şın devam cdeceğine inamyorum. DSP Denizli Milletvekili Hasan Erçe- lebi: Yaşadığımız bugünlerde Atatürk'ün kurduğu laik, dcmokratik cumhuriyetin tehli- kede oldugunun farkındayım. O yüzden 'Mü- cadeleye devam' diyorum. ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan: Çağdaş, laik, demokratik, hukukun üstünlüğünü benimsemiş, Atatürk ilke ve devrimlerinc bağlı çizgisinden sapmayan ve bugüne kadar yayın ilkclcrinden taviz ver- mcmiş gazetenizin 84. yılını kutlanm. , ADD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Seten: Kurulduğundan beri Türk Aydınlanma Devrimi'nin izinden sap- mayan, her türlü saldın ve sansüre karşın la- ik çizgisinden aynlmayan 84 yıllık dev 'Cum- huriyetimiz' ile daha aydmlık, daha kararh ve daha güçlüyüz. r\IĞER MESAJLAR CHP îstanbul Milletvckillcri Ali Topuz, Bayram Meral, Bihlun Tamaylıgil, CHP Ankara Milletvekili Eşref Erdem, DSP Ada- na Milletvekili Mustafa Vural, MHP Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, cski Anayasa Mahkcmcsi Başkanı Yekta Güngör Özden, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Ata- lay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Sanyer Belediye Başkanı Yusuf Tülfin, Kâğıthane Belediye Başkanı Fazh Kılıç, Ümraniye Be- lediye Başkanı Hasan Can, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hüseyin Bürge, Güngören Belediye Başkanı Şakir Yücel Karaman, Kumburgaz Belediye Başkanı Hüseyin Çor- bacıoğlu, Samandıra Belediye Başkanı Yu- suf Büyük, Taşoluk Belediye Başkanı Mü- fit Taşİun, Antalya Konyaaltı Belediye Baş- kanı Muhittin Böcek, Antalya Muratpaşa Be- lediye Başkanı Süleyman Evcilmen, Bakır- köy Belediye Meclis Üyesi Ziya Çıkıt, eski bakan ve milletvekili Mustafa Ok, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Timur Koç, ÇYDD İ/.nıır Şubesi Başkanı Gönül Kaya, TRT Yayın Denetleme vc TV Drama Reper- tuvar Kurullan Başkanı Aydın Olgun, TÜR- MOB Genel Başkan Yardımcısı ve tstanbul Serbest Muhasebecilcr Mali Müşavirler Oda- sı Başkanı Yahya Ankan, Süzer Holding Yö- netim Kurulu Başkanı Mustafa Süzer, UKİ Uluslararası Kontcksiyon Imalat ve Ticaret AŞ Başkanı Turan Sarıgülle, cski ulusal fut- bolcular Lemi Çelik, Orhan Kaynak, Tür- kiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Lüt- fi Anboğan, cmck lı astsubay Adnan Çokşen, karikatürist Bedri Koraman, Bozcaada CU- MOK adına Zehra Çetinok, Antalya CU- MOK adına Eıııel Akbay, Karaman CU- MOK'tan Şahin Yıldız, avukat Sıddık Eras- lan, Kebire Akın, Yalçın Eryalçın, Hasan özen. Gecede gazetemize ve Ilhan Selçuk'a yönelik senaryonun iflas ettiği belirtildi Izmir'de yoğun katdım Gazetemizin 84. kuruluş yıldönümü pastası, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, gazetemiz Ege Bölge Temsilcisi Serdar Kızık, Tayyar Eraslan, Eski CHP Milletvekili Erdal Ka- radcmir, İ/.ınir Gazetecilcr Cemiyeti Başkanı Erol Akıncılar vc C'eınal Kıral tarafından kesildi. İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Ga- zetemizin 84. kuruluş yıldönümü lzmir'de okurlarımızın yoğun ilgi göstcrdiği gecey- le kutlandı. Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde gcrçekleşririlen kokteyle, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Koca- oğlu, ilçe belediye başkanlan, iş ve siyaset dünyasının temsilcilcri, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlannın temsilcilerinin de aralannda olduğu çok sayıda okurumuz katıldı. Geccnin açılışında konuşan Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Serdar Kı- zık, aydınlanma ve bağımsızlığın gazete- mizin karakteri olduğunu söyledi. Kızık, u Biz kimi gazeteler gibi sözüm ona tarafsız olamayız. Atatürk, aydın- lanma, laik Cumhuriyet, bağımsızlık, bölünmezlik konularında tarafsızlığı red- dediyoruz. Biz aydınlanmadan yana ta- rafız. 7 Mayıs günü bu taraflıhğımızı açık- lamak, günün anlam vc önemiyle dos- doğru orantılıdır" dedi. Başyazarımız tlhan Selçuk'un, sabaha karşı evinden alınarak dokuz aydır iddiana- mesi hazırlanmayan bir soruşturmayla iliş- kilendirildiğini anımsatan Kızık şunlan söy- ledi: "Yaşamı boyunca aydınlanma mü- cadelesi vermiş, çetelerle, karanlıkla mü- cadele etmiş Ilhan Selçuk ve gazetemize yönelik scnaryo anlaşıldığı gibi iflas etti. Çünkü gazetemiz ulusal kurtuluş müca- delemizin bağrından doğmuş, desteklcdiği ıııîlli mücadelenin içinden yükselmiş ve Atatürk'ün istcnciyle kurulmuştu." 'CUMHURİYET YAŞATILMALI' İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ko- caoğlu da gazetemizin Cumhuriyetin tcmel niteliklerinin korunmasında katkilannı geçmişte olduğu gibi bugün vc gelecekte dc sürdüreceğini belirtti. Kocaoğlu, "Bizler, Atatürk'ün kur- duğu bu gazetenin, mutlaka yaşatıl- ması gerektiğini düşünüyoruz. Bir fîkir gazetesi kimliğiyle yayın yaşamına baş- layan Cumhuriyet'in, fîkir gazetesi kim- liğini ve bu tarihsel işlevini sürdürece- ğine yürekten inanıyoruz" diye konuştu. izmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erol Akıncılar da, gazetemizin Cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıktığını bildirdi. Atatürk ilke ve değerlerinin gazetemiz ta- ralîndan savunulduğunu anlatan Akıncılar, Türk basımna gizli, açık ve dolaylı biçimde saldınlar yapıldığını kaydctti. Gecede, Sürreyya Türkaydın şiirler okurken, Dr. Rifat Mutlu'nun gazetemiz eklerinde yayımlanan karikatürlerinden oluşan sergi de açıldı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog