Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

! ARNAĞANLI SATIŞI.AK jİCRETSfZ GÖNDERİM SİİRPRİZ KANPANYALAR .VİVİVı kilap.cumhuriyeti c< Cumhuriyel Kitapları Cumhuriyet ıVA'.Tı'l kitap • cumhuriyeli C< (•MııH'lı Cumhuriyet "V Kitapları % 3 0 İNDfRİM GÜNİÎN FIRSATI TAKSlTLİ ALIŞVERfŞ 85. YIL SAYI: 30165 / 75 YKr (KDVıçinde) (KKTC'de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 9 MAYIS 2008 CUMA Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Altay önlem için uyardı Marmara alarım MYANMAR'A YARDIMA ÎZİN Cunta insafa geldi Nergis kasırgasından ölenlerin sayısı 80 bine çıktı. Sayınm 100 bini aşacağı tahmin ediliyor. Kasırgada ölen ve kaybolanlann yanya yakıııı çocıık. BM uz- manlannın bir kısmına 6 gün sonra vize veren, ABD yardımlannı da kabul etmek zorunda kalan Myanmar cuntası uluslararası tcpkilerin ardmdan yardım uçaklarına da vize verdi. I 9. Sayfada ANEL GRUP SATIŞA Ç1KARDI Deprem uyarı cihazı E-Sistcm, depremi öncedcn haber veren ve depremin olumsuz etkilerini cn aza indirmeyi hedcflcyen, "SEZt" adlı deprem crkcıı uyarı sistemlerini satı- şa sundu. SEZl, depremin oluştuğu anda yayılmaya başlayan vc scs hızıyla hızlı ilerleyen öncü "P" dal- galannı Iıissedcrck yıkıcı "S" dalgalan ulaşmadan güçlü sesi ilc uyanda bulunuyor. • 18. Sayfada Hareketlenme var Mammra'nın güneyindc, kuzeyinde ve Saros açıklarında hareketlenme olduğunu belirten Prof. Gülay Altay, deprem olasılığının yüksekliğini koruduğunu söyledi. Altay, uzmanlamı deprem risküıi var olandan az gös- tcnnemesi gerektiğini belirterek "Halkımız, bir deprem tehlikesi içinde yaşadığını bilmek zorunda" diye konuştu. Hazirllklar yoğUtilaştl Altay, en son Çınarcık'ta 4.8 bü- yüklüğünde bir deprem meydana geldiğini anımsatarak "Türkiye'de 5 ve 6 büyüklüğünde depremler olacaktr" dedi. Önlem için toplumu ve yetkilileri uyaran Altay, rasathanenin çalışmalarını, deprem verilerinin dalıa hızlı vc sağlıklı elde edil- mesi yönünde yoğunlaştırdığını bildirdi. • 18. Sayfada DTP heyetini geri çevirdi Barzani randevu vermedi Bölgesel Kiirt Yönetimi Başkanı Barzani, Irak Devlet Başkanı Talabani ile görüşen DTP heyetinin görüşmc istemini reddet- ti. Barzani'rün, partisinin teşkilat so- rumlulanna yönelik yaptığı konuşmada, "Türkiyc tutumunu değiştirdi ve biz de bu tutum değişikliğinden mcmnunuz. Kimse, bizim tarafolacağımızbeklentisi içinde olrnasın" dediği öğrenildi. Mesud Barzani, Başbakan Neçirvan Barzani 'nin Türk heyeti ile görüşmcsini "sağlam ilişkinin başlangıcı" olarak de- ğerlendirdi. Neçirvan Barzani ise "Biz PKK'nin gerçekleştirdiği eylemlerdcn kc- sinlikle sorumlu değiliz" dedi. DTP hc- yeti, Kürt Yönetimi Parlamcnto Başkanı Müftü ile bir araya geldi. • 6. Sayfada • KARAYILAN'IN HAVA İNDİRME KORKUSU MEHMET FARAÇ'm haberi • 6. Sayfada ABD'den İran mesajı 4 Erdoğan adun atıııalı' ABD Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevin- den ycni aynlan Burns, Türkiye'ye, lran'a nükleer programı nedeniyle getiri- len uluslararası ekonomik yaptırımlara katılması çağrısında bulundu. Burns, "Gül ve Erdoğan'ın bu konuda atabilece- ği adımlar olduğuna inandığını" söyledi. Afganistan'daki NATO güçlerine katkı için Türkiye'ye ihliyaç duyduklarıııı ifa- dc cdcn Bums, AKP kapatma davası ko- nusunda ABD'nin nasıl konuştuğuna çok dikkat ctmcsi gerektiğini söyledi. ELÇtN POYRAZLAR'ın haberi • 6. Sayfada İ 1 1 1 V 11 1 İ 1 || Y U N D S N A D İ Ö D Ü L L E R İ - Gazetemizin kuruluş yıldönümünde 62. Yunus Nadi Ödülleri de verildi. "Sosyal Bilimlcr Araştırması" ödülü Rıfat Bali ilc Şevket Çizmcli'yc, "Roıııan" ödülü Mclımct Anıl'a, "öykü" ödülü Yavu/ Ekinci ilc Alpcr Ak- çam'a, "Şiir" ödülü Abdülkadir Budak ilc Vcysel Çolak'a, "Karikatür" ödülü isc Muammer Olcay ilc Ahntet Ay kuııal'u sunuldu. Cumhuriyetdostlan buluştu Çok sayıda davctli kutlama gecemize gclcrek 84. yıldönümü mutluluğumuzu paylaştı. Cumhuriyet gazetesinin kuruluşunun 84. yıldönü- mü, siyaset, iş, sanat vc spor dünyasını buluşturan gör- kemli bir törenlc kutlandı. "Cumhuriyet ve 84 Yıla Dair" adlı belgeseldeki söz- leri aracılığryla davetlilere scslenen Başyazanmız llhan Selçuk, "Türkiye'nin ta- rihscl dönüşüınünü de hcsap edersek onca sürc içcrisinde hep Cumhuriyet gazetesi vardı. Yani basılmalar, ka- patmalar, açılmalar (...) Bu büyük macera, Türkiye'nin macerasıdır" dedi. Törene çok sayıda okur da katıldı. Kokteylde Pınar Ertuğrul, Buket Öktcn, Şule Çakar ve Burcu Oğuzöz ke- man dinlctisi sundu. Ödül töreninin ardından davctliler "Cumhuriyet Müzesi" ser- gisini gezdi. Büyük bcğeni toplayan sergi Beşiktaş Akatlar'daki Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde 15 Haziran'a kadar gezilebile- cek. Ankara, lzmir, Adana ve Antalya bürolanmızda da Cumhuriyet dostlan bu- luştu. • 10 ve 11. Sayfada Cummıny»t Anne demek hayat demek 'Başbakan özüryerine çalışanlara saldınyor' DİSK'ten Erdoğan 'a sertçıkış DİSK üenel Başkanı Süleyman Çelebi, AKP iktidannda işsizliğin ve yoksulluğun azalmadığını, AKP'nin de bunlann üzerini gün- dem değiştirerek örttüğünü belir- terek "1 Mayıs'ta bizim dile geti- receklerimiz bunlardı. Ama fırsat vermedi ler" dedi. Türkiye'nin esas gündeminin iş- sizlik, yoksulluk, açltk ve adalet- sizlikler olduğuna vurgu yapan Çelebi, gerçek yüzlerinin işçi ve emekçiler tarafından açığa çıkarı- lacağını anladıkları için Başbakan'ın "hırçm" ve "saldırgan" davrandıgını kaydetti. • 7. Sayfada Tasflye operasyonu TRTde dinci yayına vize TRT'nin tartışmalı yasa tasarı- sıyla, deneyimli ve dinci yayın- lara vize vermeyen yayıncılann tasfıyesinin önü açılıyor. Yayın Denetleme Kurulu'nun yapısı baştan sona değiştirilecek. TRT yönetimi bazı programları Yayın Denetleme Kurulu'nun deneti- minden kaçırabilmek için canlı yayımlamayabaşlamıştı. FIRAT KOZOK'uıı haberi • 4. Sayfada Hedefgösterme suçu VaMt'e para cezası Danıştay üyelerini, fotoğraflarını yayımlayarak "terör örgütlerine he- def göstermek" suçundan yargıla- naıı Anadolu'da Vakit gazetesi sa- hibi Nuri Aykon 100 bin YTL para cezasına çarptırıldı. Gazetenin Sorumlu Yazıişleri Müdürü Harun Aksoy da 11 bin 572 YTL para ce- zası aldı. • 5. Sayfada ORAL ÇALIŞLAR'IN KÖŞE YAZ1S1 • 6. Sayfada ÖZGEN ACARMN KÖŞE YAZISI • 9. Sayfada EROL MANİSALFNIN KÖŞE YAZISI • 18. Sayfada 7 1 3 O O O VI : I 4 O ! GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Yeni ve Farklı Dönemin Başlangıcı mı? Partinin kapatılacağını sindirmiş; RTE, milletve- killeriyle yaptığı toplantıda "Ortaya çıkacak her ge- lişmeye göre A, B, C çözümlerimiz olacak. Sizlerle birlikte ortak akılla, demokrasi içinde kalarak çözüm bulacağız" diyor. Yakını bildiği gazetecilerle buluştuğu bir akşam • Arkası Sa. 18, Sii. l'de Mezarı çok gördüler Adana'da 12 Eylül reji- minın idam edip, elbisele- rini bile çıkarnıadan gizli- ce gömdüğü Veyscl Güney'in mezar yeri net- leşmeye başladı. O dö- nem mczarcılık yapan bir kişinin ifadesi üzerine ai- lc mahkemeye başvurdu. BEKİR ŞAHtN'm ha- beri • 4. Sayfada Türkiye'ye son kredi IMF'nin karar makamı olan lcra Dircktörleri Kurulu'nun bugünkü top- lantısında, Türkiye'nin programının yedinci ve sonuncu gözden geçirme dönemi görüşülccck. Toplantıda, 3.7 milyar do- larlık son kredi diliminin serbest bırakılması öngö- rülüyor. • 12. Sayfada Tarıma şaşı bakış Ziraat Mühendisleri Odası, Kemal Derviş'in cnflasyon tsunamisi yaşa- nacak uyarısında haklı ol- duğunu ancak bu duruma kendisinin ve uygulayıcı- lığını yaptığı IMF ve Dünya Bankası'nın zemin hazırladığını bildirdi. Oda TÜSİAD raporunu da elcştirdi. • 12. Sayfada GÜNDEM MUSTAFA BALBAY AKP'nin, Türkiye'nin AKP'nin, kapatma davasına verdiği karşılık şöy- le özetlenebilir: Türkiye'nin geleceğini kapatma girişimi! AKP giderse istikrar da gidecekmiş! Neden? Efendim, istikrarla AKP öylesine iyi anlaşmışlar • Arkası Sa. 18, Sii. 8 'de •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog