Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

8 MAYIS 2008 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA 1_J|S Xl.AlJİÎjl\JLrîjl\ dishab@cumhuriyet.com.tr 8 yıldır devlet başkanlığı koltuğunda oturan Putin, görevini görkemli törenle Medvedev'e devretti Moskova'da iki başlı iktidarDENİZBERKTAY _ _ _ _ _ KİEV - Rusya'da 2 Mart'ta düzenlencn devlet başkanlığı seçimlerine Devlet Başkanı V ladiıııiı l'uf iıım açık destcği ilc giren ve seçimde yüzde 70.23 oy alan Dimitri Med- vedev, Rusya'nın üçüncü devlet başkanı ola- rak dün görcvc basjadı. Kremlin Sarayı'nda düzenlencn törende anayasaya el basarak yc- min eden Mcdvedev, öncelikli hcdefinin Rus- ya'da ckonomik ve siyasi alanda hak ve öz- gürlüklerin aıttırılması olduğunu söyledi. Mcdvedev'in görcvc başlamasından kısa bir süre sonra, anayasa gercğince, görevde- ki Viktor Zubkov başbakanlıgındaki hü- kümct istifasını sundu. Putin tarafından Ey- PENTAGON DALGA GEÇTİ 'Döküntü teçhizatla görkemli tören' VVASHINGTON (AA) - ABD'den, SSCB'nin dağılmasından beri yapılmayan, bu yıl ise yarın düzenlenmesi beklencn Rus askeri geçit törcninc alaycı bir değcrlendirme geldi. ABD Savunma Bakanlığı Pcntagon sözcüsü Geoff Morrcll, bir zamanlar güç gösterisi olarak algılanan askeri geçit töreniyle ilgili olarak u Eski püskü teçhizatlarını ortaya çıkarıp scrgilemek, göstcrnıck istiyorlarsa hiç dıırıuasınlar** ifadesini kullandı. 18 yıl aradan sonra başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da fîizeler, tanklar vc diğer zırhlı araçlar sergilenecek. Görevini dün devrcden eski Rusya Devlet Başkanı Vladiınir Putin, bu askeri geçit töreninin "bir tehdit olarak değil Rusların artan savunma potansiyelinin göstcrgesi" olarak aigilanmasi gerektiğini söylcmişti. Putin'in liderliği dönemindc Rusya. ordusunu yeniden yapılandırmak için milyarlarca dolar harcadı, ancak analizciler Rusların lıâlâ katedecek çok yolu olduğu göriişünde. • Putin'in mevcut şartlarda yetkilerini ne kadar koruyacağı ve Medvedev'in "emanetçi" konumunu ne kadar sürdüreceği merak konusu. Putin valilerin denetlenmesi gibi, önceden devlet başkanının yetki alanına giren bazı konuları hükümetin alanına devreden bir dizi kararname imzalayarak özelliklc iç politika alanında yetkileri elinde toplama isteğini ortaya koydu. nenı daha adaylığını koynıası söz konusu de- ğildi. Anayasayı değiştirme imkânına sahip olmasına karşın Putin Batı dünyasından ta- manıen kopmama istcğinin de ctkisiyle, ya- salara uymayı tercih etti. Liberaller Medvedev'ci lül 2007'de başbakanlık görcvine getirilcn ve pek çok çevrenin aceleci davranarak "Pu- tin'in yeni halefi" olarak adlandırdıkları is- tihbarat kökenli Zubkov'un, Gazprom yö- netiminin başıııa getirilmesi planlanıyor. Ötc yaııdan daha önce kararlaştınlan vc ka- muoyunun bilgisine sunulan plan uyannca Putin, yeni Devlet Başkanı Medvedev tara- fından başbakanlığa aday gösterilecek. Pu- tin'in başbakanlığının bugün Rusya parla- mentosunun onayma sunulnıası beklenirkcn Putin'in parlamcntodan onay almasına kesin gözlc bakılıyor. Bundan sonra Putin'in. baş- bakanlık koltuğu aracılığı ile ülkeyi denet- leyeccği bekleniyor. Rusya anayasası bir kişinin üst üste cn faz- la iki kez devlet başkanlığma aday olması- na olanak verdigi için Putin'in üçüncü bir dö- Kremlin Sarayı'nda 2 bini aşkm davetlinin katılımıyla gerçekleşen devir teslimtöreninde Medvedev'den bir- kaç dakika önce salona tek başıııa giren Putin, Rus halkından yeni devlet başkanım desteklemelerini istedi. Putin yaptığı kısa konuşmada, "Bcn halk ve devlet için açık ve düriist şekilde çabşacağuna dair taahhütte bu- lunmuştum. Ve bu sözümü ihlal etmedim" dedi. Yemin törcnine yabancı basın aunmadı. (Fotoğraf: AFP) Rusya içiııde veya dışında olsun pek çok çevrenin yanıtım merakla beklcdiği sorular var. Birincisi, Putin'in gerçckten fiili lidcr ola- rak kalıp kalamayacağı. Rusya anayasası, yü- riihne yetkilerini büyük ölçüde devlet baş- kanına verirken başbakanlık devlet başkan- lannın özelliklc ekonomidc karşılaşılan ba- şansızlığın adresi olarak gösterdiklcri bir ma- kam duiTimunda. Putin'in mevcut şartlarda yetkileri nc kadar koruyacağı ve Medvedev'in "emanetçi" konu- munu ne kadar sürdüreceği mcrak konusu. Putin, geçen haftalarda, va- lilerin denetlenmesi gibi, önceden devlet başkanmm yetki alanına gi- ren bazı iç politika konularını hü- kümetin alanına devrcden bir dizi ka- rarname imzalayarak özcllikle iç politika alantnda yetkileri clindc toplama isteğini ortaya koydu. Mcrak cdilen bir diğcr kouu da "ikili iktidarın" Rusya'nın istik- rarını bozup bozmayacağı. Uz- manlar, Rusya'da yetkilerin hep tek elde toplandığmı ve iki başlı ik- tidarın riskli olduğu yonımlarını yapıyorlar. Oçüncü soru, Medvedev'in iç vc dış politika ile ekonomide ne kadar libcral ve Batı ile uzlaşmacı olaca- ğı. Medvedev, Putin'e göre Ba- tı'ya ve siyasi ve ckonomik libcra- lizme daha yakın biri olarak bilini- yor. Son parlamento seçimlcrinde barajı aşamayan liberal sağ partiler, Medvedev ile uzlaşabilecekleri vc onun döncminde iktidara ortak ola- bileceklcri konusundaki umutlannı saklaına gereği duymuyorlar. SARKOZY'DEN BLAIR'E HAYIR Dış Habcrler Servisi - Fran- sa Cumhurbaşkanı Nicolas Sar- kozy'nin, eski lngiltere Başba- kanı Tony Blair'in Avrııpa Bir- liği'nin (AB) ilk başkanı olma- sına verdiği desteği geri çektiği öne sürüldü. Sarkozy'nin bu muhalefetinin arkasında Bla- ir'in Irak savaşınm mimarlarııı- dan biri olmasuıın yattığı yo- rutnlan yapılıyor. lngiliz yayın kuruluşu BBC'de ycr alan habcrde, Sarkozy'ye ya- İcın üst düzcy yctkililerin Fransız Cumhurbaşkanı'nm Blair'in AB başkanı olmasını destcklemeye- ceğini ve bu karannı Alınaııya Başbakanı Angela Merkel ile gö- raşmesi sonrasmda aldığını söy- ledikleri kaydedildi. Aynı kay- nakların Blair'e yönclik güçlü karşıtlığın nedenleri arasında Irak işgaline verdiği destcğin yanı sı- ra lngiltere'nin Avrupa ortak pa- ra birimine ya da scrbest seyahat vizesi Schengen'e geçmemiş ol- masının da ctkili olduğuna dikkat çektikleri belırtildi. AB'de yeni oluşturulacak baş- kanlık koltuğuna gclecck isim bir- liğe üyc devletlerin liderleri ta- rafından seçilecek. NATO MİSYONU ANAYASAYA AYKIRIYDI BERLİN (AA) - Almanya Ana- yasa Mahkcmesi, Alman askerle- rinin Irak işgalinin başladıği 2003 yılının mart ayında NATÜ'ya ait AWACS tipi erken uyarı uçakla- rında Türkiye sınırını korunıak amacıyla görev yapmış olmaları- nın, Alman Meclisi'nin (Bundes- tag) onayı olmadığı gerckçesiyle anayasaya aykın olduğuna karar vcrdi. Meclistcki Hür Dcmokrat Parti grubunun şikâyetini haklı bu- lan Karlsruhe kentindcki Anaya- sa Mahkcmesi, Alman askerleıi- nin NATO müttefıki bir ülkeyi ko- rumaya çalışırkcn bir çatışmanın içine çekilmclcri olasılığı bulun- duğuna ve Meclis'in onayı olma- dığı için böylc bir çatışmaya gi- remeycceklerine işarct ctti. Gcrhard Schröder'in başba- kanlığı döncminde Alman hükü- meti, AWACS'ların silahsız ol- duğu gerekçcsiyle Meclis'in ona- yının gerekmediğini savunmuştu. Irak savaşmın başlamasından önce Türkiye, NATO Antlaşma- sı'nm 5. nıaddesine dayanarak sı- nırlarının güvenliği için NA- TO'dan AWACS uçaklannın Tür- kiyc-Irak sınınnda görev yapma- sıııı talcp ctmişti. Kuzey Carolina'yı açık farkla alan, Indiana'yı da çok kü- çük bir farkla kaybeden Obama'nın, partisinin başkan adayhğınayaklaştığıyorumu yapılıyor. (Fotoğraf: AFP) Clintonyanş dışı mı kalıyor? ELÇİNPOYRAZLAR WASHINGTON - ABD Başkanlık önseçim yarışının Indiana vc Kuzey Carolina durağında Dcmokrat Partili adaylar arasında kıran kıra- na bir ınücadele yaşandı. Kuzey Carolina'da Barack Obanıa açık bir farkla galip gclirkcn Hillary Clinton Indiana cyaletindeki önsc- çimlcrı yüzde l'lik oy far- kıyla kazandı. Obama yüzde 56 oy oranıyla Kuzey Caroli- na'da Clinton karşısında açık bir zafer elde etti. Clinton'ın bu cyalette aldığı oy oranı yüzde 42'dc kaldı. In- diana'da ise Clinton yüzde 51 oyla galip gclirkcn Oba- ma yüzde 49 oy topladı. Indiana vc Kuzey Carolina önseçimlerinin ardından Obama'nın toplam delegc sayısı 1845'e. Clin- ton'ınki 1693'eyükseldi. Indiana ve Kuzey Caroli- na önseçimlcrinde oyların ırklara göre dağıldığı göz- lendi. İki cyalette de siyah scçmenlerin yaklaşık yüzde 90'u Obama'ya destek ve- rirken beyaz scçmenlerin yüzde 6O'ı Clinton'a oy vcr- di. Önseçimlerin ardından yapılan anketlerdc Clinton'a destek vcıenlerin yarısmm Obama'nın başkan adayı se- çilmesi durunıunda oylannı Cumhuriyetçi Parti'nin adaylığını garantileyen McCain'c vcrcceği ortaya • Siyasi uzmanlar son önseçimlerinin ardından Clinton'ın Obama'yı yakalamasının zor olduğunu düşünüyor. çıktı. Obama'ya destek ve- renlerin yüzde 59'u gencl se- çimlcrde Clinton'u destek- lcyeceklerini açıkladı. Obama Kuzey Carolina zaferinin ardından partisinin başkan adaylığını elde et- meye çok yaklaştığını söy- ledi. Clinton ise "Beyaz Sa- ray'a doğru taın lıız iler- lediklcrini" kaydetti. İç politika uzmaniarı, Clinton'ın Indiana'daki ön- seçime favori olarak girdi- ğine işarct ederek çok az farkla elde ettiği galibiye- tin Hillary için başansızlık olduğunu dilc getiriyor. Hil- lary Clinton'ın Obama'ya artık yetişmcsinin mucizelcre kal- dığı yorumları yapılıyor. Başkan Geor- ge Bush'un 2000 ve 2004 seçim zaferleri- nin mimarı sa- yılan eski politika danışma- nı Karl Rove, Fox News televizyonundaki değerlen- dirmesinde, Obama'nın De- mokrat Parti'nin başkan adaylığını garantilemeye çok yaklaştığını söyledi. MSNBC televizyonunun analiz, direktörü Chuck Todd da Clinton'ın geriye kalan önseçimler sonrasında delegc sayısı açısmdan Oba- ma'ya yetişmesinin imkân- sız olduğu görüşündc. Clin- ton'ın Dcmokıatların ada- yının seçilmesini ağustos ayında yapılacak parti ku- rultayına bırakma çabası içi- ne gireceği ifade ediliyor. ÎSTANBUL KADIN KURULUŞLARIBtRLlĞI Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerini her koşulda savunan, tehlikelere dikkat çeken, toplumu uyaran Cumhuriyet Gazetemizin 84. Kuruluş Yılını kutluyoruz, PENCERE'nin AYDINLIĞINA dün olduğu gibi bugün de çok ihtiyacımız olduğu bu dönemde el ele verdiğimbsde her tehlikeyi bertaraf edeceğimize olan güvenle, Cumhuriyet Gazetesi ailesine sağlıkk, aydınlık günler diliyoruz. İKKB Koordinatörü Nazan MOROĞLU, Kadın Araştırmalan Der.. - lstanbul Ba- rosu Kadın Hakları Merkezi - Türk Kadınlar Birliği lstanbul §b., Türk Kadınlar lin lif.ı Kudıköy Şb.; Türk Hukukçu Kadınlar Dcr., Türk Üniversiteli Kadınlar Der., Türk Kadınlar Birliği Adalar Şb. - Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyo- nu, Boğaziçi Soroptimist Klubü; - Ada Dostları Der., - Fatih Kız Liseliler Der., Ka- dui lşgücü tstihdamını Destekleme Der., Cumhuriyet Kadınlan Der. lstanbul Şb., - Notre Dame De Sion'lular Der., - Kutup Yıldızı Hareketi Der., Türk Anneler Der. lstanbul ll Mcrkez Şb., Kadın Haklaıını Koru- ma Dcr., Üniversiteliler Efjitim ve Kültür Vakfi, Florance Nightingale Hemş. Yük- sek Okulu Mez. Der., Cerrahpaşa Tıp Fak. Hemşireler Der., Zonta lş ve Meslek Kadınlan Der., Emckli Subay Eşler Der., Açok, Kadıköy Kadın Konseyi, Şahkulu Vakfı. Vatcv, Kankev, DP, İP. BCP. DSP, CHP Kadın Kolları. ACIKAYBIMIZ Üniversitemiz Enerji Enstitüsü Oğretim Üyesi Dr. AKtF ATALAYx 6 Mayıs 200S Sah j;ünü kaybetmiş bulunuyoruz. Cenazcsi 8 Mayıs 2008 Perşembe günü Üniversitemiz Takışla Binasıııda saat 11.00'da yapılacak töreni müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğ- Ic namazından sonra Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verileccktir. Ailesine, yakınlarma ve İTÜ camiasına başsagh^ı dileriz. tTÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜMTAZ SPATAR 27 Ağustos 1958-8 Mayıs 2005 Hepimiz Seni Çok Ozlüyoruz. AÎLEN TEŞEKKIJR Ameliyatunı başarılı şekilde gerçekleştircn Ortopedi ve Travınatoloji Uznıanı Op. Dr. MAHMUT ÖZGÜR Ortopedi Servisi hemşireleri Ayfer AntaJyaü, Aysel Şirin, Ebru Çelik, Filiz Kahveci, Susam Emanetoglu ve Derya Şahin'e' teşekkürü bir borç büirim. ZÜMRÜTTUVAN e, Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. ALÎ GAZANFER ÖZCAN Ankara Üniversitesi Hııkuk Fakültesinden almış olduğum 511 numaıal diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür. ŞADİYE GÜLAYŞE AYD1N BAŞSAGLIGI Dostumuz, kardeşimiz, canımıza can katan doktorumuz; sevgili Prof. ÖMER IŞIK'ın kıymetli kızkardeşi SELMAIŞIKn zamansız vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ailesine ve yakınlarma en içten taziyelerimizi sunarız. Abdurrahman Atalay, Adnan Aslanbay, Adnan Celayir, Adnan Saatçi, Ahmet Çakaloz, Ahmet Toptan, Ali Hikmet Erol, AN Ihsan Kayalar, Ali Şimşek, Aliye Koç, Aliye Şimşek, Alp Selek, Anise Bakan, Arif özdemir, Aslan Aka, Asuman Erdost, Atilla Akdemir, Atilla Kocaoğlu, Ayla Salman Görüney, Aysun Demirel, Aysun Esenyel, Ayşe önür, Ayten Güngör, Ayten Targan, Bahise Pirim, Bekir Yenigün, Betigül Öngen, Boran Can Turan, Boran Şimşek, Boran Üstün, Burak Gündüz, Bülent Coşkungür, Candan Baysan, Cemal Gökçe, Cemal Turan, Cemalettin Özvariş, Cihan Yiğin, Çetin Gözaçlı, Devrim Aksin, Dilaver Üstün, Dilek Demiryumruk, Dilek Gökçin Coşkun, Dinçer Doğu, Emel Bakan, Emin Batum, Emine Krayılmaz, Erbil Olgunsoy, Ercan Binışık, Ercan Eyüboğlu, Ercihan Görürgöz, Erdoğan Yamaç, Erkal Sarı, Erol Nadi özkan, Erol Şalap, Ertuğrul Ünal, Fahir Macit, Fatih Bakan, Fatih özberk, Fatma Balpetek, Fetullah Açıl, Fevzi Kavuk, Filiz Karahan, Füsun Buğdaycı, Gülden Sevgili Şumlu, Gündüz Mutluay, Günseli Andaç, Gürbüz özaltınlı, Gürsan Atar, Güzin llbi, Hacıali Işık, Halim Bulutoğlu, Haluk Umut, Hamdi Eskioğlu, Hamdi Olgunsoy, Haşim Eren, Hatice Sevgili, Hayrettin Altuncevahir, Hayri Bozkurt, Hilmi Şimşek, Hülya Nevşehirli, Hülya Uzuner, Hülya Üstün, Hüsamettin Bakan, Hüseyin Atalay, Hüseyin Karayılmaz, Hüsnü Önür, llgın Ruhi Su, Işıl Uyar, Işıtan Gündüz, Ibrahim Aksin, Ibrahim Selçuk, ibrahim Şimşek, ibrahim Teymur, Idris Melek, ilhan Nevşehirli, inci Celayir, Isfendiyar Eyüpoğlu, Kadir Erbaş, Kamuran Noraman, Kazım Çetin, Kemal Bilginer, Kenan Kara, Leyla Sakalsız, Mahmut Balpetek, Mehmet Demirci, Mehmet Güngör, Mehmet Oğur, Mehmet Ülker, Mehmet Yücel, Meliha Boratav, Meral Kavakh, Mine Pirim Mahmutoğlu, Miyase Uysal, Mualla Atalay, Mustafa Ağır, Mustafa Atalay, Mustafa Dillioğlu, Müşfik Erem, Necat Ökten, Necati Demirel, Necati Ekşi, Necla Sevgili, Neşe Erdilek, Neşet Kocabıyıkoğlu, Nevzat Metin, Nezih Kazankaya, Nezih Kuleyin, Nihat Sargın, Nılgün Erbaş, Nilsun Güler, Niyazi Dalyancı, Nizamettin Üstün, Nuran Doğu, Nuran Erem, Nuray Vural, Nurettin özvariş, Nurettin Pirim, Nurten Arıcan, Nurten Kuleyin, Nusret Şumlu, Nüvit Özkan, Nüzhet Özkök, Onur Gökdere, Orhan Noraman, Orhan Uzuner, Osman Sakalsız, Oya Aka, Ozan önür, Ömer Demiryumruk, ömer Sakalsız, öner Güven, Özcan Görürgöz, Özden Özdemir, Perihan Kocaoğlu, Peyami Arıırk, Piraye Canan Teoman, Rahmi Saltuk, Rahmi Taş, Rasim Gök, Remzi Çakmaklı, Rukiye Yenigün, Sadık Gürbüz, Sadık Sevgili, Sadri Kaya, Sami Alptekin, Sebahat Bilginer, Sedat Pişirici, Sefa Esenyel, Selim Mahmutoğlu, Semih Kavakh, Serdar Koç, Serhat Baysan, Sevgi Tuncel. Sibel Turan, Sinan Serin, Sönmez Targan, Suna Toptan, Şebnem Aslanbay, Şen Barkan, Şenay Göncü, Şener Macit, Şengül Aslanbay, Şerafet Gökçe, Şerafettin Arun, Şerafettin Can Atalay, Şevkat Bahar Özvariş, Şükran Atalay, Taci Alkan, Tahir Sargın, Tamer Karahan, Tamer Levent, Tanay Uyar, Taner Gürel, Taner Renda, Taner Tuncel, Turgut Gökdere, Umur Coşkun, Ümit Buğdaycı, Ünal Şimşek, Veysel Tanrıverdi, Yasemin Avcı ağır, Yavuz Ünal, Yıldız Sargın, Yılmaz Onay, Yunus Uysal, Yurdanur Onay, Yusuf özdemir, Yücel Gürsel, Yüksel Birdal, Zekiye Demirci, Zerrin Sakalsız, Zeynal Şimşek, Ziya Sifoğlu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog