Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA 8 CUMHÜRİYET 8 MAYIS 2008 PERŞEMBE ilA.oJCj.IvLj.lL.il. dishab@cumhuriyet.com.tr Kosova'nın aynısını yaparız' • MADRİD (AA) - Gürcistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan cdcn Abhazya'nın "Devlet Başkanı" Sergey Bagapş, Kosova'nın Sırbistan'dan bağımsızhğım ilan ettiğini ve Abhazya'nın da aynısını yapabileceğini söylcdi. lspanyol El Pais gazetesine açıklamalarda bulunan Bagapş, "Kosova bağımsız olabiliyorsa Abhazya da olabilir. Biz bağımsız ve demokratik bir hukuk devleti istiyoruz" ifadesini kullandı. Gürcistan'ı "Avnıpa'nın gırtlağına kadar silaha boğduğu saldırgan bir dcvlct" olarak niteleyen Bagapş, Rusların Abhazya'dan aynlmayacağını belirtcrck "Rusya'nın Kosova'nın tanınınasımn intikamını almak için bizi tanımasını istemiyoruz. Biz bağımsızlık istiyoruz, çünkü bu bizim hakkımız. Biz geçmişte bağımsız bir devlcttik" dcdi. Görüşmelere süresiz erteleme • BAĞDAT (AA) - Irak Dışişlcri Bakanı Hoşyar Zebari, ABD ilc lran arasındaki güvenlik görüşmelcrinin "karşılıklı suçlamalar" yüzünden süresiz olarak ertelendiğini açıkladı. Zebari, Bağdat'ta düzenlcdiği basın toplantısında, gergin atmosfer nedeniyle görüşmelerin yeni turunu yapmanın imkânsız olduğunu söyledi. Şimdiye kadar üç toplantı yaptıklannı, ancak bunlann hı/.la sonuç vermediğini belirten Zebari, Irak, tran ve ABD arasındaki müzakcrelcrin eski haline dönmesinin önemli olduğunu itade erti. Tahran yönetimi, pazartesi günü ABD ile Irak güvenlik görüşmelerini iptal ettiğini, bu koşullarda görüşmelerinin gereksiz olduğunu açıklamıştı. Hindistan, Myanmar'ı yerle bir eden kasırgadan 2 gün önce yönetimi uyardığını bildirdi 1 milyon kişi evsizkaldıDış Habcrler Servisi - Myan- mar'ı cumartesi günü vuran tropikal Nargis kasırgasmın ardmdan yerle bir olan ülkede yardımların yetersizliği nedeniyle halkın öfkesi giderek bü- yürkcn ölü sayısının 62 bine yük- selmesinden endişe ediliyor. Hin- distan Meteoroloji Müdürlüğü, Nar- gis kasırgasmın Myanmar'a doğru ilerlediğini iki gün önceden tahmin ettiklerini ve Myanmar yönetimini bilgilendirdiklerini açıkladı. Kasırganın, 2004'te yaşanan ve 220 binden fazla kişinin öldüğü tsu- naminin ardından, Güneydoğu As- ya'yı vuran en büyük felaket olduğu belirtiliyor. O dönemde tsunamiden hafıf etkilenen Myanmar'ın ekono- mik nedenlerden dolayı bölgede kııru- lan crkcn uyan sistemine sahip olma- dığı kaydedildi. Yardım çahşmalanna katılmaması nedeniyle tepki gören cunta yönetimi, askeri helikopterlerle felaket bölgcleri- ne yardım dağıtmaya başladı. Yönetim ayrıca özel şirketlerin ülkeye yakıt ih- raç etmcsinc yönelik yasağı da kaldır- dı. Ülkede gıda ve yakıt fıyatlanınn hız- la arttığı ve halkın büyük bölümünün tc- mel ihtiyaçlara ulaşamadığı belirtiliyor. Birleşmiş Milletler'den bir sözcü, ka- sırganın üzerinden 5 gün geçmesine rağmen çok sayıda yardım görevlisinin hâlâ Myanmar'lı yetkililerin izin ver- mesini beklediğini söyledi. BBC muhabirine izin yok Myanmar yönetimi, Dışişleri Ba- kan Yardımcısı'nı uluslararası yardım görevlilerinin vize işlemlerini yürüt- mekle görevlendirdiği bildirildi. Felaketi izlemek üzere Myanmar'a giden lngiliz yayın organı BBC'dcn bir ~T% azı kövleri kasırganın ardından gelen buyük r~S u • J -ı dalgalar nedeniyle hayatını kaybet- U hantadan sılen tigi belirtiliyor. Nargis kasırgasında BM Gıda ve Tanm Örgütü, kasır- ölenlerin sayısının 60 ganın Irravaddi deltası ve diğer böl- billi geçmesinden gelerdeki pirinç nıahsulüne zarar ver- knrkııiııvnr Yardım mesinin ülkenin bu yıl yapması bek- korkuluyor. Yardım l e n e n 6 0 0 b i nt o n p i r i n ç i h r a c a t ı n ] çalışmalanna olumsuz etkileyebileceğini açıkladı. katılmadığı için tepki Bazı siyasi uzmanlar, kasırganın çeken cunta, askeri ardından askeri yönetime yönelik helikopterlerle felaket tcpkilerin cuntanın 46 yılhk iktida- kxi»oil^-«A o-,4..~ nnı sarsabıleceğinı söylese de gör- bolgelerıne yardım g ü t a n ı k l a r İ 5 fSlaketin yaralann. dağıtmaya başladı. sarmaya çalışan halkın, hükümctle (Fotoğraf: REUTERS) karşı karşıya gclmcye istekli olma- jjğj görüşünde. muhabir de ülkeye ahnmadı. Birçok ülke Myanmar'a nıaddi BM Dünya Gıda Programı, kasırga yardımda bulunacağmı açıklarken, yüzünden 1 milyon kişinin evsiz kal- ABD Başkanı George W. Bush, askeri dığını, bazı köylerin haritadan silindi- yönetime seslenerek "ABD'nin gel- ğini, pirinç ckili alanlann çoğunun yok mesine ve yardım etmcsine izin ve- oldıığunu bildirdi. rin" dedi. Avustralya Başbakanı Ke- Ülkenin pirinç üretim bölgesi olan Ir- vin Rudd, cunta yönetiminden ulus- ravaddi deltasında çalışmalara başla- lararası yardıma izin vermesini iste- yan Birleşmiş Milletler'den bir yetki- yerek "Politikayı ve askeri dikta- li, bölgenin büyük bölümünün sular al- törlüğü unutalım ve biz burada ko- tında kaldığını ve kurbanların cesetle- nuşurken yardımların yetersizliği rinin hâlâ sular üzcrindc yüzdüğünü nedeniyle acı çeken ve ölen insanla- söyledi. Kurbanların büyük bölümünün ra yardım edelim" diye konuştu. SİYASİ GERGİNLİK SOKAKLARA TAŞ1YOR Beyrut 'ta Hizbullah desteğinde genel grev Dış Haberler Servisi - Lüb- nan'ınbaşkenti Beyrut'ta işçi sen- dikalan ücretlerin arttınlması tale- biyle dün bir günlük genel greve çıktı. Grcvc Hizbullah öncülüğün- deki muhalefet destek verirken hü- kümet karşıtı gösterilerde eylem- ciler Beyrut çevresindeki yollan ka- pattı. Lübnan tclcvizyonlannda gü- venlik nedeniyle havalimanınm kapalı olduğu vc uçak setcrlerinde iptallcryaşandığı duyuruldu. Olay- lar sırasmda kimin attığı belli ol- mayan sersemletici bir bombanın patlaması sonucu 1 kişinin yara- îandığı belirtildi. Güvenlik güçle- ri, karşıt görüşlü gruplann birbir- lerine atcş açtığını bildirdi. Hükümetin teklifi yetmedi İşçi sendikalannın ücretlerin arttınlması talebiyle düzenlcdiklcri bir günlük genel greve Hiz- bullah öncülügündeki muhalefet de destek verirken, eylemciler yollan kapattı. (Fotoğraf: AP) Yüksek gıda ve yakıt fiyatlanna ilişkin kriz Lübnan'ı da etkilemiş durumda. Hükümet önceki gün ücretleri yaklaşık yüzde 50 ora- nında arttırmayı kabul etmişti, an- cak muhalefetin desteklediği sen- dikalar, ücretlerin üçe katlanması- nı istiyor. Batı yanhsı hükümetle Hizbullah'ın başmı çektiği muha- lefet arasındaki uzlaşmazlık sonu- cu meclisin 5 ayı aşkın süredir dev- let başkamnı seçcmcdiği Lüb- nan'da, grev ve hükümet karşıtı gösterilerin siyasi gerginliği so- kaklara taşırmasından kaygı du- yuluyor. Lübnan Enformasyon Bakanı Gazi Ariri önceki gün Hizbullah tarafından kullanılan telckomüni- kasyon ağınuı yasadışı olduğunu ve devlet güvenliğini tehdit ettiğini sa- vunarak bununla ilgili soruşturma başlatacaklannı da açıklamıştı. Yi- ne önceki gün Lübnan hükümeti, Hizbullah ile bağlantısı olduğu ve havalimanına örgütün izlcmcsi için kamcralar yerleştirdiği iddiasıyla Beyrut Havaliınanı Güvenlik Şe- fi'ni görcvdcn alma karan almıştı. Hizbullah suçlamalan reddediyor. Tarihi anlaşmanın imzalanmasının ardından Çin Başbakanı, Japon imparatoru Akihito ile kadeh kaldırdı. (Fotoğraf: REUTERS) Çin: Japonya artık barışçı bir ülke Dış Haberler Servisi - Yıllarca süren savaşlardan ve gerilimlcrden sonra Asya'nın iki devi Çin ve Japonya, dün imzaladıkları anlaşmayla ikili ilişkilerde yeni bir dönem başlattı. Çin, Japonya'yı artık "barışçı" ülke olarak görüyor. Yaklaşık bir yıldır süren müzakerelerin ardından, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Hu Cintao ile Japonya Başbakanı Yasuo Fukuda tarafından dün Tokyo'da imzalanan tarihi anlaşmada, "1930'lu ve 40'h yıllarda Japon sömürgeciliğinden çok çeken ve bu yüzden Japonya'ya hep şüpheyle bakan Çin'in, Japonya'nın savaşı takip eden yaklaşık 60 yılda barıştan yana bir ülke haline geldiğini düşündüğü" belirtildi. İki ülkenin birbirlerini artık tehdit unsuru olarak görmediğinin de vurgulandığı belgedc, karşılıklı anlayış, güvcn vc işbirliğinin geliştirileceği ifade edildi. Anlaşmanın, iki ülke arasında 1972'den beri imzalanan 4. işbirliği anlaşması olduğu belirtiliyor. 1998'de dönemin Çin lideri Can Zemin'in Tokyo ziyareti sırasmda, Japonya'nın militarist geçmişi müzakerelere damgasını vunnuş, o tarihtcn sonra hiçbir Çin lideri Japonya'yı ziyarct etmcmişti. Ekonominin etkisi Çin hükümeti, eski Japonya Başbakanı Juniçiro Koizumi'nin 2001-2006 arasındaki iktidarı döneminde Çin tarafından Japon militarizminin kalclerinden biri olarak görülen bir tapınağı sürekli ziyaret etmesi nedeniyle Japonya'yla üst düzey ilişkileri askıya almıştı. Yasuo Fukuda ise söz konusu tapınağı ziyarct ctmcycceğine söz vermiş ve ülkenin militarist geçmişinden uzaklaşacağını söylemişti. Uzmanlar, iki ülke arasında son döncmdc gclişen ilişkilerin artan ekonomik ilişkilerden kaynaklandığını ifade ediyorlar. Ötc yandan Hu Çintao'nun ziyareti sırasmda yüzlerce Tibet yanhsı, düzenledikleri gösteride Çin'in Tibet politikalarını protesto etti. GÜNEŞIMIZ BATTI Çanakkale gazisi merhum SOleyman bey ile eşi merhume Ayşe hammın kızi; merhum Tevhit ile Em.Tümgeneral Bahattin ARIKAN'ın eşsiz ablalan; merhum Binbaşı Hüseyin Arir ALTUGun biricik sevgili eşi; Nuran ve Bıımin ALTUG ile merhume Nur'un emsali bulunmaz çok sevgili anneleri; Deyzi ALTUĞ'u gerçekten ve kalben seven kayınvalidesi; Sedef ve Can'ın biricik babaanneleri; Dilek ARIKAN'ın çok sevgili yengesi; Bıırcu ve eşi Teoman AKlNCl'nın halalari; Diıse, Yaprak, Yiğit ve Şafağın çok sevgili anneanneleri; İstanbul Kdebiyat Fakültesi Türkoloji mezunu, Elazığ ve İzmir'de uzun yıllar edebiyat öğretnıenliği yapan: FATMA (ARIKAN) ALTUĞ (1917 - 2008) 06 Mayıs 2008 sabahı saat 10'da, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Aziz nâ'şı 8 Mayıs Perşembe günü İ isküdar- Selimiye Camiinde kılınacak öğlen namazını takiben, Edirnekapı Sakızağacı Şehitliğindeki aile mezarhğı'nda Varatan'ın şefkatli kucağına tevdi edilecektir. Ulu Tann'run koruyuculuğu üzerine olsun. Mekânın cennet olsun sevgili batan güneşim ablacığım. Emekli Tümgeneral Bahattin ARİKAN YÜKSEKÖĞRETtM KURULU ÖĞRENCİSEÇME VE YERLEŞTlRME MERKEZİ2008-KPSS LİSANSKILAVUZU DÜZELTMEİLANI 657sayılı Ucvlci Mcnıurları Kanunu'nun 48. Maddesi'nin a bendinin, 5. alt bcndınde degişiMik yapıldığından, 2008-klJ SS LİSANS Kılavuzu'nda yer alan BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI'mn 4. maddesi, iışağıdaki gibi değiştirilmiştir. "Türk CVza Kanunu'nun 53"üncü maddesinde belinilcn sürcler gcçnıi% olsa bile; kasıcn ışlcnen bir suçlan dolayı, bir yıl veya daha fazla sürcylc lıapis cezasına ya da al'fj uğraıms olsa hılc dc\ lcıin gDvenliğine kar- şı suçlar, Anayasal düzcne ve bu dûzenin igleyişine karşı suçlar, nıilli savunmaya karşı suçlar, devlel sırlarına kar- şı suçlar \ e casusluk, zimmet, ırtikfıp. riişvet. hırsızlık, dolandmcılık, sahtecılik. güveni kölüyc kullanrna. hileli ıf- las, ıhaleyu lesat kanşiırnıa. edimin ıf'asına fesat karıştırma, suçtan kaynaklnnan malvarlıgl değcrlenni aklaına ve- ya l.n, ıkılıi. MIV,'I.Hııııl.mmahkûmolmamak." ÖSYM BAŞKANLIûl Basın: 25402 ÎSTANBUL tMVERSlTESl MEZUNLARI DERNEĞ1 DEMOKRATÖC DAYANIŞMA DERNEĞ1 AYDINLANMA SÛYLEŞİLERİ Yıl: 9, No: 11 Konu 2008 Yılı Başında Türkiye^e Genel Bakış Yönetmen Doç. Dr. TONGUÇ GÖRKER Konuşmaa Y.MİÜ1.METETÜTÜNCÜ Tarih: 10 Mayıs 2008 Cumartesi Saat 10.30 -13.00 arası. Yer: Levent Kültür Merkezi Lcvcnt Çarşı içi Çalıkuşu Sok. No: 2 1. Levent -1 Iletişim: IÜ Mezunkn Demegi (Fatoş Taştan) 0212 238 03 21 Aydınlık Yannlar ÖzJemi Içindeki Tüm Yurttaşlanmız Davetlidir. Giriş Serbest ve Ücretsizdir. . . " • . • ti)<>8l\ 40.YILINDA "BIR RUZGARIN ARKEOLOJIK KAZISI" 8 Mayıs - 30 Huziran 2008 "ARKADAŞIM DENİZ..." 68 Lİ DOSTLARINDAN TANIKLIKLAR "68'İN SANATSAL VE KÜLTÜREL İZDÜŞÜMLERİ" "DÜNYADA VETÜRKİYE'DE 68 İLİŞKİLERİ, FARKLAR, ÇELİŞKİLER" "68 KUŞAĞI VE ANTİ-EMPERYALİST, BAĞİMSIZLIKÇI RUH" "TÜRK DEVRİMİNİN KÖKENLERİ, 68 VE GÜNÜMÜZ TÜRKİYESİ" "68'İN SANATSAL VE KÜLTÜREL İZDÜŞÜMLERİ" "GENCLİĞİN ANTİ-EMPERYALİZM VE DEMOKRATİK DEVRİM MÜC 68 VE BUGÜN" "68'İN SANATSAL VE KÜLTÜREL İZDÜŞÜMLERİ" "68 VE 2008 TÜRKİYELERİ: BİR KARŞILAŞTIRMA" "68'İN 27 MAYIS VE 12 MART İLE İLİŞKİLERİ" Turhan Feyızoğlu, Ergııı Konuksever, Cemil Orkunoğlu, Muslafa Ziilkadiroğlu Orhan Aydin, Rutkay Aziz, Haşmet Zeybek, Cezmi Ersöz, Melike EfendkğlU, Ali Sirmen, ISrgan, SökraMSonerj Cüneyt Akalın, Zihni Çetiner, Mehmet Ata, Tansu, M.ilker , Bora Gezmiş, Aii l>ık, Haşmet Atahan, Gökalp fren, Utuç Gürkan, Serpil Güv Mehmet Utusoy, Merdan Astan, Erol Toy, Yıısuf Taktak, Mehmet Aks etımet Gülerj Cihat Aral, Ercan Enç, Namık Kemal Boya, Turgut Ünlü, Mehmefroüfmrösman Yılmaz, Rahmi Şaltuk, Zülfii Livaneli, Selda Bağcan, Edip Akbayram, Cahit Berkay, Izzet Öz, Timur Selçuk, Atilla özdemiroğtu, Erkin Koray, Prof. Eren Omay, Mehmet Atay, Nahiı Tören, Kazım Kolcuoğlu, Alev Coşkun, Bedri Baykam, Ahmet Güryüz Ketenci : UNESCO A.I.A.P. Türkiye Ulusal Komitesi ULUSLARARASI PLASTIK SANATLAR DERNEGİ - UPSD Sanat Galerlsi Maçka Demokrası Paıkı Sanatçı Işlıklorı Şışli • İstanbul r 0212 247 62 83 F: 0212 247 36 85 www upsd.org tr upsdı -^ııpsd org.tr SERGİ 2 \ l'OKl'MI.AK : PIRAMID SANAT Ferıdıye Cari 23-P5 Taksım 34473 İstanbul T: 0212 297 31 21 F: 0212 297 44 11 www.piramidsanat coın ınfoc'vpiraıni Otel Diplomat [DENİZE SIFIRİ Turunç - Marmaris Fiyat, Detay ve Geniş Bilgi www.diplomalhotel.com.tr [0252 476 71 45| TOPÇUOGLU EVDEN EVE N A K L İ YAT Tel: 0216.360 14 58-386 35 56 www.topcuoglunakliyat.com.tr Köy Enstitüleri Anımsamalari Alı hjMin UrumAysen ErteBcrna brkun Cahlde TopıloOluCünan Uılgı-Canın KıLıckcser ! -i •.•!.::.;:-,!•••' ı C l l l ' l [ l l ' l l - m ııı!.- 1 M.ı'ı.î.ıl Eıvn EvuboĞluFerda YUkuli : ıhrcl Şahın rikn Cftnlürkfu-jun 1 oîuıidyGulıen SenerGuncr Oz ILi!..ml-Vl,nır.:ı:ılî.. ,ı Mıı^cyın Tannkulu lclûl Ernıuüı klhun Cakıcılı ı.n• Lıidlımail Gûmüj Ismaıl YılıiıiımİMrttln BaklKunun '^ınLcman Günvcr Lülfu O;-..ir,Macıdc ErgnneMahır Sancı Makbult AkbulutMflınc: Alı üıyarbakırlıa^lu Mthm*t llcn- *. ı..-: : ı • ı.Mcjui Eren '.'-)• :,ır.- lii'ti'-.ilıtNcbahal Şlm»ckNıhal ı \ı- ••• Nuran Gülen DatbNürıUurrfiazOOuzAydın^KKinC.ıkıiSrferOılüric Scrpıl DopanSuna TungıScvım Surmcli Seydn Gürsoy Cobanl^yy.p Yılm<i7TUlay Eker ı..ıi.ı..h.ı. .-•••YalcınGuİDr Yascmın Uzmc GulerZuhal Neccar Acılış kpktoylı 9 Mayıs 2008. saat:18 30 Yeminli Mali Müşavirler Odası Sergı SaLonu IstıktâL Câdde5i No 146 Beyoğlu / Fstanbul Karma resim Sergisi 9-17 Mayıs 2008 I Köy Enstitülerini Araştırma ve I Eğitimi Geliştırmc Dcrncği iletişim: www.koyenstituleriegitim.org / kavegtdkoyenstitulerıegitım.org
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog