Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

8 MAYIS 2008 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA FJ lYT Fi İV ekonomi@cumhuriyet.com.tr DESA İŞÇİSİNE GÖZALTI T*\üzce Organize Sanayi 'defaaliyet gösteren Desa Deri 'de ça- Lslışan 650 işçisendikaya iiye olmak isteyince önce işinden ol- du sonra da gözaltına ahndı. Önceki gün gözaltına ahnan Deri lş Sendikası Başkanı Musa Servi, dün bir kez daha gözaltına alı- mrken işini kaybeden 40 kadar de gözaltmdan nasibini aldı. De- ri-lş Tuzla Şıibe Başkanı Binali Tay, örgütlenme çahşmalarmm nisanda başladığım, çahşmalarm aysomı duyulması üzerine 40 işçinin işten ahldiğmı söyledi. lşini kaybeden işçilerin bııgün fabrika önünde gösteriyaparkenjandarma tarafmdan gözaltma alındığım anlatan Tay, genel başkanm serbest bırakıldığmı, an- cak işçilerin sorgıdarımn sürdüğiinü dilegetirdi. DİSK Genel Se- kreteri Tayfitn Görgün gözaltıları hnadı. THV'DEN TAŞERONLAŞMA KARARI Istanbul Haber Senisi - Türkiye SivilHavacılık Sendikası (Hava-lş) Ge- nel Başkanı Atilay Ayçin, Türk Hava Yolları (THY) yönetiminin 22 ilde- ki satış müdiirlüklerini taşeronlaştırma karanm ve 40 'ayahn deneyimli THYpersonelini enıekliliğe zorlamasını protesto ederek "THY vönetimi özeleştiri yapmak yerine çalışanlann sendikal haklarma karşı bir saldı- n tavrt içine girmiştir"dedi. Ayçin, Bakırköy 'deki Hava-lş Sendikası Ge- nel Merkezi 'nde dün düzenlediği basın toplantısmda THYyönetiminin al- dığı kararlan değerlendirdi. Ayçin, THY yönetiminin kararlarının per- soneli tedirgin ve huzursuz ettiğini belirlerek, personel huzursuzluğunun uçuş emniyeti açısmdan tehlikeli olduğıma dikkat çekti. Ayçin "Farklı iş- kollanndaki 45-48 yaşlarmda çahşaniar zorla enıekli edilmek isteniyor. En son 40 'a yakın kıdemli kabin amiri (toplu iş sözleşmelerine göre 50 yaşına kadar uçabilir) topluca emeklilik zorlamasma tabi tutuldu " dedi. AKP'YE 1 MAYIS GENSORUSU ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP, "I Mayıs kut- lamalarmın Taksim 'de yapılmasım engelleyerek top- lantı ve gösteri özgiirlüğünü ihlal eden, açıklamalany- la güvenlik giiçlerini orantısız kuvvet kullanmaya teş- vik eden ve bu tutumu ile toplumsal barışı tehlikeye ata- rak çatışmacı birsüreç başlatan "Başbakan Recep Tay- yip Erdoğan hakkında gensoru önergesi verdi. CHP grup başkanvekilleri Hakkı Siiha Okay, Kemal Kılıç- daroğlu ve Kemal Anadol 'ıın dün TBMMBaşkanlığı 'na verdiği gensoru önergesinin gerekçesinde, "Toplantı ve gösteri özgürlüğünün temel insan hakları çerçeve- sinde değerlendirilen bir hak olduğu " vurgulandı. Türkiye'de her altı dakikada bir iş kazası meydana geliyor. Her beş saatte bir çalışan hayatını kaybediyor Ekmek teknesi, tabut olmasın*S Dünyada her yıl 270 milyon iş kazası oluyor ve *S Türkiye'de en fazla iş kazası yaşanan il, 9 bin 697 +J lş kazası ve meslek hastahğı sonucu ölümlerde 2 milyon 200 bin çalışan iş kazalan ve meslek kaza ile Istanbul, onun ardmdan 9 bin 258 iş kazası Istanbul 152 ölümle birinci sırada ycr almakta, onu hastalıkları nedeniyle yaşamını yitiriyor. ile lzmir ve 7 bin 440 iş kazası ile Bursa geliyor. 106 ölümle Ankara ve 60 ölümle Antalya takip etmektc. EMEK DÜNYASI OLCAY BÜYÜKTAŞ AKÇA olcay@cumhuriyet.com.tr TMMOB Makina Mühendisle- ri Odası tarafmdan hazırlanan tş Sağlığı vc Güvenliği Oda Raporu'ndan anlıyoruz ki taşı topra- ğı altın tstanbul aynı zamanda taşı toprağı ölüm olmuş. Türkiye'de ge- rek iş kazası sayısı, gerekse ölümle sonuçlanan iş kazalarımn çokluğu bakımından ülke birincisi. Tabii çok iş olanağı olan bir kentte işi kazası- nın da yüksek olnıası gibi düz bir mantık kurulabilir belki. Ama iş ola- naklarınm çokluğu kadar kuralsızlı- ğın, denetimsizliğin, adam sendecili- ğin ve engel tanımayan kâr hırsının yüksek olduğu bir ycrde karşılaşıl- ması artık kanıksınmış bir tabîo kar- şımızdaki... Makina Mühendisleri Yönetim Kurulu Serketeri Ali Ekber Çakar tarafmdan açıklanan rapora göre, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) rakamlanna göre dünyada her yıl 270 milyon iş kazası gerçekleşmckte ve yaklaşık 2 milyon 200 bin insan iş kazalan ve meslek hastalıkları nede- niyle yaşamını yitiriyor. Her gün 6 bin kişi iş kazası veya meslek hasta- lıklan nedeniyle yaşamını kaybedi- yor. Her yıl 160 milyon insanda ça- lışmadan kaynaklanan meslek hasta- hğı meydana geliyor. Türkiye'de her 6 dakikada bir iş kazası meydana gelnıekte, her 5 sa- İ Ş K A Z A L A R l Demiryolları, Tuzla yadönüşmesin GÖKÇE UYGUN Türkiye'de iş sağhgıyla ilgili yasal düzenlemelere göre 50'den az sayıda işçinin bulundugu işyerlcrinde sağlık birimi oluşturulması zorunlu değil. tş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, 50 ve daha çok sayıda işçinin çahştığı iş- yerleri için öngörülmüş olmasına karşın Türkiye'dcki toplam işyerlerinin ancak yüzde 1.5'inde işliyor. atte 1 çalışan insanımız. her gün en az 4 çalışan hayatmı kaybediyor, her 4 saatte 1 çalışan sürekli iş göremcz şekildc sakat kalıyor. En fazla iş kazası yaşanan il. 9 bin 697 kaza ile Istanbul. onun ardından 9 bin 258 iş kazası ile tzmir ve 7 bin 440 iş kazası ile Bursa geliyor. lş kazası sonucu bir daha çalışa- mayacak şekilde sakat kalan 330 kı- şiyle Istanbul yine birinci sırada; nü- lııs ve sanayileşme açısmdan diğer pek çok ildcn sonıa gelen Zonguldak ise iş göremczlikte 244 kişiyle ikinci sırada yer alıyor. Zonguldak aynı za- manda iş kazası ve meslek hastahğı sonucu ölümlerde 22 kişiyle 14. sıra- da ve toplam iş kazası sayısında 2 bin 988 kazayla 7. sırada bulıuıuyor. lş kazası ve meslek hastahğı sonu- cu ölümlerde Istanbul 152 ölümle bi- rinci sırada ycr alıyor, onu 106 ölüm- le Ankara ve 60 ölümle Antalya ta- kip cdiyor. Kadınların en fazla iş ka- zası geçirdikleri sektörlerse 835 iş kazasıyla dokuma sanayisi birinci, 493 iş kazası ile giyecek ve hazır do- kuma cşya sanayisi ikinci sırada, 335 iş kazasıyla da gıda sanayi üçüncü sı- rada geliyor. Türkiye günlerdir Tuzla tcrsanelerinde art arda yaşanan işçi ölümlerini tartışırken ben- zer "iş kazalan" demiryollannda da yaşa- nıyor. Son bir yılda meydana gelen kazalar- da 4 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Dcmir- yollan Genel Müdürlüğü (TCDD) çalışanı hayatını kaybetti, onlarca çalışan da sakat kaldı. "Demiryolları, kazalar konusunda adeta tersanelerle yarışa girdi" diyen KESK'e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışan- lan Sendikası (BTS) Genel Başkanı Yunus Akıl, Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD'yi ön- lem almaya çağırdı. Soruları yanıtlayan Akıl, artan iş kazaları- mn nedeninin AKP hükümetinin "yeniden yapılandırma" adı altmda TCDD'de sür- dürdüğü "tasfiye politikaları" olduğunu söyledi. Bu uygulamalarından biri olan ma- nevracı, makasçı ve gardfren unvanlı perso- nelin "tren teşkil memuru" adı altmda tek unvanda birleştirilmesinden sonra bu görev- lcri yapan personelin güvenliği ortadan kalk- tığını vurgulayan Akıl, "Üç kişinin işini bir kişiye yaptırıyorlar. Az adamla çok iş an- layışına denk düşen bu uygulama sonucu demiryollannda manevra esnasında mey- dana gelen kazalarda artış oldu" dedi. Akıl, demiryollannda yeniden yapılanma uy- gulamalan kapsamında, Kanadalı Canac fır- masına rapor hazırlahldığım ammsatarak bu raporda personel sayısının azaltılması, eğitinı mcrkezlerinin kapatılması, bazı istasyonların kapatılması, özelleştinııe gibi yöntcmlcrin yer aldığmı söyledi. • • •• G O R U Ş / DR. ATİI.I.A ÖZSEVER 1 Mayıs Sonrasmda Emeğiıt Görevi Bu 1 Mayıs, gerek AKP'nin gerçek yüzünü göstermesi, ge- rekse emek hareketinin bundan sonraki mücadelesi açısm- dan önemli derslerle doludur. 1 Mayıs'ta sendikalara ve işçi sınıfına yönelik bu denli şiddetin gerisinde, emek hareketinin gerçek birtoplumsal muhalefet olmasını engelleme düşüncesi yatmaktadır. 1999'dan sonra gerileme sürecine glren emek hareketi, Sosyal Güvenlik Yasası'yla blrlikte yeniden ayağa kalkmıştır. Emek Platformu'nun 14 Mart'ta Ikl saatlik iş bırakması, bu ey- lemde toplumun ve kamuoyunun da desteğinin alınması, AKP'yi ürkütmüştür. Ardından Emek Platformu çatlatılmaya çalışılsa bile DİSK ve KESK gibi örgütlerin öncülüğünde 1 ve 6 Nisan'da yapılan eylemlere Türk-lş'e bağlı 10'dan fazla sen- dikanın katılması, sermaye sınıfı ve iktidar açısmdan endi- şeyle izlenmiştir. Onedenle AKP hükümetinin "Taksim'de mitingyapılamaz" şeklindeki güç gösterisi, özünde gerçek muhalefetin toplum- sal zeminden ve emek hareketinden kaynaklanmasına karşı birtavırolarakdeğerlendirilmelidir. 1 Mayıs'taki tavır, AKP'nin sadece "kendine demokrat" olduğunu da çok açık bir biçim- de ortaya koymuştur. Ote yandan sendikal hareket açısmdan meselenin sadece bir "kutlama" sorunu olmadığı, sosyal haklara yönelik yeni saldınlara karşı toplumun ve kamuoyunun desteğini alacak şe- kilde yeni örgütlenme ve mücadele anlayışının da ortaya kon- ması gerektiği dikkate alınmalıdır. Emek hareketi yönünden istihdam paketi ile ilgili yeni yasal düzenleme TBMM gündemındedir. Bu pakette sigorta primi- nin işveren payındaki 5 puanlık düşüş, sermaye kesimine önemli avantaj sağladığı gibi aynı zamanda prim tutarı Hazi- ne tarafmdan karşılansa bile uzun vadede kurum gelirlerinin azalması sonucu emekli aylıklannın düşmesine de neden ola- bilecektir. Her ne kadar kıdem tazminatı, istihdam paketinde yer al- mamışa da ardından gelecek sendikal yasalardaki değişiklik- te gündcme gelmesı büyük bir olasılıktır. Emek hareketi, önü- müzdeki dönemde ciddi sorunlaıia karşı karşıyadır. Geçen günlerde DlSK'e bağlı Birleşik Metal-lş Sendikası Genel Mer- kezi'nde Toplumsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (Tarern) ta- rafmdan düzenlenen "Kriz Döneminde Sosyal Politika ve İşçi Hareketi" konulu sempozyumda çıkış yolları ortaya konmaya çalışılmıştır. Çıkış yolu olarak tüm mücadeleci sendikaların, şubeler da- hil birsınıf dayanışması platformu oluşturması, krize karşı acil durum programı ortaya koyması ve işten çıkarmalara karşı özel bir eylem planı yapması gereği üzerinde durulmuştur. Gö- rev sendikaların ve emek hareketinin omuzlanndadır... Açıklama: önceki hafta görüş köşesinde Dr. Noyan Um- ruk'm ismi yanlışlıkla Numan Umruk olarak yazılmıştır. 200 milyonu aşkın üyeli sendikalar polis şiddetine tepki gösterdi AKP'ye uluslararası kınanıa • Üç büyük konfederasyon, Cunıhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'a mektup göndererek 1 Mayıs'ta yaşanan olaylan protesto etti. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Uluslararası emek örgütleri, 1 Ma- yıs'ta Istanbul 'da yaşanan olaylar ne- deniyle Cumhurbaşkanı Abdullah Gfil vc Başbakan Recep Tayyip Er- doğan'a mektup göndererek AKP'nin tutumu ve polis şiddetini kınadı. Ahnan bilgiye göre, DİSK ve KESK, 1 Mayıs olaylanyla ilgili ola- rak üyesi olduklan uluslararası emek örgütlerini bilgilendirdi. Bu amaçla, Uluslararası Sendikalar Konfederas- yonu (ITUC), Avrupa Sendikal Kon- federasyonu (ETUC) ve Uluslararası Çalışma Örgütü'ne (ILO) bilgi notla- n ve açıklamalar gönderildi. Bunun üzerine, 155 ülkede 168 milyon üye- si bulunan ITUC'un, Genel Sekreter Guy Rydcr imzasıyla Başbakan Er- doğan'a gönderdiği mektupta, yaşa- nan olaylara tepki gösteri lerek, göste- rilerde polisin aşın güç kullanmasının "cscfle kınandığı 1 ' belirtildi. Mek- tupta, kutlamalarda yaşanan görüntü- lcrin, polisin aşın davranıp davran- madığı konusunda çok az şüphcye yer bıraktığı görüşüne ycr verildi. Uluslararası Sendikalar Ağı Küresel Birliği (UN1 Global Union), Uluslar- arası Kimya, Encrji, Maden ve Genel Hizmet Sendikaları Federasyonu (ICEM), Uluslararası Metal lşçileri Federasyonu (İMF) da yaptıklan açık- lamalarla Türk-lş, DİSK ve KESK'e destck vererek 1 Mayıs'taki polis mü- dahalesine tepki gösterdi. raktiker Koop-îş 10Mayıs'ta alanlarda Koop-lş Sendikası 'nın 2004 'ten beri îstanbul, Ankara. lzmir, Gaziantep, Adana ve Konya ma- ğazalannda örgütlenme çahşmalarmı sürdürdüğü Praktiker Yapı Marketleri 'nde işverenîn, işçilerin sendikalaşmasını engellcınek amacıyla yasadışı yollara baş\iırduğu belirtildi. Başta sürgiin olmak iizere çeşitli yollann dcnendiği işyerlerinde sen- dika 10 Mayıs Cımartesi günü eylem yapmaya hazırlanıyor. Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Prakti- ker işvcreninin bu işçileri "sendikal nedeule" iş- ten attığı Yargıtay kararlanyla kcsinleşti ve yük- sek sendikal tazminat ödemeye mahkûm edildi. u Koop-îş Sendikası ulusal ve uluslararasıplat- formlardayasal ve meşru haklarım sonuna ka- dar kullanacaktır. Üyelerimizin sendikal hak ve özgürlüklerini korumak için her türlü yola veyönteme başvuracakhr. Doğacak olumsuz- luİdarın sorumlusu, işçilerin temel hak ve öz- gürlüklerine yasadışı ve insanhk dışı yol ve yöntemlerle müdahale edenler olacaktir" de- nilen açıklamada, işvcreni protesto ctmek ama- cıyla, 10 Mayıs 2008 günü saat 12.30'da Koop- lş Sendikası Istanbul Sube Başkanlığı tarafmdan genel merkez yöneticilerinin de katılacağı kitlc- sel birbasm açıklamasıyapılacağı belirtildi. Açık- lama, Praktiker Yapı Marketleri Ümraniyc Ma- ğazası înkilap Mahallesi Küçüksu 'da yapılacak. i (Fotoğraflar: ALÎ AÇAR ALÎ BURAK ÇAVUŞOĞLU Şiddete tazminat davası Habcr Merkezi -1 Mayıs'ta Istanbul Emniycti'ninişçilerc uyguladığı şiddete tepkiler sürüyor. Polisin aşın güç kullanımına dcmokratik kitle ve sivil toplum örgütlerinin yanı sıra "polis"ten dc cleştiri geldi. Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürii Prof. Dr. Ibrahim Cerrah, 1 Mayıs'taki olaylarla ilgili olarak, "Görüntülere göre orantılı güç kullanılmıyor vc yasal ihlal olup olmadığını hukukçular bilir ama etik ihlal var" dedi. lzmir'deki duyarlı yurttaşlar Içişleri Bakanı Beşir Atalay, Istanbul Valisi Muammer Güler, Istanbul Emniyet Müdürii Celalcttin Cerrah hakkında, yaşanan şiddet görüntüleri nedeniyle ruh sağlıklannın bozulduğunu belirterek 1 YTL'lik manevi tazminat davası açtılar. Grup aynca Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere aynı isimler hakkında "görevi kötüye kullanmaktan" suç duyurusunda da bulundu. IstanbuPda DİSK, KESK, Türk- lş tcmsilcileri, polisin 1 Mayıs'ta ÖDP tstanbul il binasına yönelik saldınsmı, Taksim'deki ÖDP İl Başkanlığı önünde kınnızı karanfıllerle protesto etti. ÖDP Genel Başkanı ve tstanbul Bağımsız Milletvekili Ufuk Uras. "Fethullahçı olarak bilinen Istanbul Valisi Muammer Güler ve Emniyet Müdürii Cclalettin Cerrah neden görcvden alınmıyorV" diye sordu. KESK Genel Başkanı İsıııuil Hakkı Tombul da "İstanbul Emniyeti'nin AKP'nin ve siyasal tslamın ordusu haline geldiğini" savundu. 3 5 0 0 1 $ Ç t Lastikte grev kararı Brisa, Türk Pirelli ve Goodyear lastik fabrikalarında çalışan toplam 3 bin 500 işçiye kapasayan toplusözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca DlSK'e bağlı Lastik-lş Sendikası tarafmdan grev kararı alındı. Grev kararı bugün işyerlerine asılacak. 1 Ocak 2008 tarihinden geçerli olacak toplusözleşme görüşmelerinde lastik işverenleri işc giriş ücrctini kendilerinin tespit etmesi yönünde ısran bulımuyor. Lastik-lş Sendikası ise 6'ya 2 sisteminin getirilerek 6 gün çalışma 2 gün tatil, ilk altı ay için ücretlere yüzde 12 oranında zam talebinde bulunmuştu. Bu maddeler üzerine tıkanan toplusözleşme görüşmeleri sonucu Lastik-lş Sendikası aldığı grev karannı yann işyerlerine sırasıyla asacak. (AHMET KURT) !
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog