Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

8 MAYIS 2008 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Toptan'a dinci dergi sorusu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP'li Canan Antnıan, kendisinc "fahişc gibi giyindiği" suçlanıası yöneltilen "Tohum" adlı dcrginin marl-nisan sayısının ücrelsiz olarak milletvekili odalarına dağıtılmasına ilişkin TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın yanıtlaması istemiyle sonı önergesi vcrdi. Antnıan, "Her türlü yayının hiçbir dcnelime tabi tutulmadan, TBMM'de dağıiımı serbest midir?" dedi. Arıtman, denetimle yükümlü birimler hakkında soruştunna açılıp açılmayacağını da sordu. Gül'den Kral'a idamtelefonu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Suudi Arabistan'da idama mahkûm cdilen Türk vatandaşı Sabri Boğday ile ilgili olarak Suudi Arabistan Kralı Abdullalı bin Abdülaziz Al Suud'la görüştüğü bildirildi. Daha önce bir mcktup göndcrcn Gürün, önceki gün de telefonla aradığı Kral Abdullalı'ın görüşmede, mektubu aldıktan sonra konuyla ilgilendiğini ifadc cttiği bildirildi. Adnan Hoca'dan ppopaganda... • İstanbul Habcr Servisi - Bilim Araştırma Vakfi'nın, kamuoyundn "Adnan Hoca" olarak bilincn Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 18 sanık hakkındakidava ile ilgili tslanbul Barosu'na kayıtlı çok sayıda avukata, "davanın hukuk ihlali olduğu"nu savunan açıklamalar göndernıesi tcpkiçekti. "Tchditilc mcnfaat sağlanıak" ve "Çıkar amaçh örgüt kunnak"tan bugün görülecek davaya ilişkin daha önce bazı gazetelere ilan vereıı Vakıfüyeleri, şiıııdi de avukatlara, davanın "Ergenekon operasyomf'yla ilişkili olduğunu da iddia eden açıklamalar yolladı. Enrioğan Esad'la görüştü • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye'niıı Suriye ile tsrail arasındaki arabuluculuk faaliyetleri sürerkcn Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile telefon göriişmesi yaptığı bildirildi. Suriye resmi SANA ajansının haberinde, Erdoğan ile Esad'ın telefon görüşnıesinde, "Irak'taki durum ve Ortadoğu'da banş" konulannın ele alındığı bclirtildi. Habere göre görüşmede, ikili ilişkiler ve ortak çıkarlarla ilgili konular da ele alıııdı. Çürükraporuna 14 yıl hapis • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sahtc çürük raporu operasyonu kapsamında açılaıı davada yargılanan Aytekin Denıirdaş, "örgüt yöneticiliği ve İcuruculuğu" suçundan toplam 14 yıl hapis ve 40 bin YTL para cezasına çarptınldı. Ankara 6. Ağır Ccza Mahkemesi'ndcki davada yargılanan diğer 23 sanık isc 1.5 yıldan 11 yıla kadar değişen hapis cezalanna mahkûm edildi AKP'nin beğenmediği iddianameye karşı verdiği savunmada büyük tutarsızlıklar var Savunma çelişkisiEMİNEKAPLAN ANKARA - Yargıtay Cumhu- riyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya'nın iddianamcsinc "çelişkiler vumağı" diyen AKP'nin Anayasa Mahkeme- si'ne sunduğu ön savunma bir- çok çelişkiyi barındmvor. AKP, "siyasi" dediği iddiana- meye karşı "hukuki değil si- yasi bir savunma" yaptı. AKP'nin savıınmasında öııc çı- kan çelişkiler şöyle: • lddiananıcnin "Çelişkiler yumağı" olarak nitclcndirildi- ği savunmada, *son scçimdc 2 vatandaştan biriııiıı oyuııu ala- rak* iktidar olan AKP hakkın- da kapatılma davası açılamaya- cağı iddia edildi. Ancak bu İco- nuda RP hakkında iktidardayken kapatnıa davası açıldığı gerçe- ği göz ardı edilirken kuvvetler aynhğmın dayandığı üç ayaktan birini oluşturan yaı^gı erkinin iş- levi de yok sayıldı. TBMM'de- ki yasama faaliyetlerinin birpar- ti hakkında kapatnıa da\'ası açıl- • "Siyasi" dediği iddianameye karşı "hukuki değil siyasi bir savunma" yapmayı tercih eden AKP, Anayasadaki laiklik ilkesini tanımadığını ortaya koydu. Yargı erki yok sayılan ve Anayasa değişiklikleri çarpıtılan iddianamede Hükümet ve TBMM çalışmaları da, partiden bağımsız tutuldu. ması için delil olarak gösterile- meyeceği belirtilirken "yasa- ma çoğunluğuna sahip vc yü- rütıııe görevini üstlenen ikti- dar parlisi" nitelemesinde bu- lunulması dikkat çekti. • Başbakan Tayyip Erdo- ğan ve parti yöııelicileri, yeni anayasa taslağı üzerindeki çalış- malan sırasmda Türkiye Baro- larBirliği'nin 2001 ve 2007 yıl- larında hazırladığı anayasa tas- laklaıını gündeme getimıiş, 2(X)7 yılında hazırlanan taslağm 2001 yılındaki taslaktan özgürlüklcr açısından çok daha geri düzen- lemeler içerdiği eleştirisini ge- tirnıişti. AKP'nin savıınmasın- da ise, kendi anayasa çalışma- lannı meşru göstenııek anıacıy- la, "Meclis'teki siyasi partiler (1993), Türkiye Barolar Bir- liği (2001 ve 2007), Türkiye Odalar vc Borsalar Birliği (2000) gibi kuruluşların yeni anayasa önerileri bulunmak- ladır" denilmesi dikkat çekti. • Savunmada, 2001'dc ana- yasada yapılan değişiklikle si- yasi partilerin sadece beyanlar- dan dolayı "odak" halinc gcl- mcsiııin mümkün olmadığı, ana- yasanın 69. maddesinin altıncı fikrasında "eylemler'"den do- layı siyasi partinin odak olabi- leceğinin öngöriildüğü bclirtil- di. Ancak anayasanın 69. ınad- desindeki "eylem" ibaresi 1995 yılında yapılan değişiklikle ge- tirilirken, 2001'de yapılan de- ğişiklikte "Bir siyasi partinin temelli kapatilmasına beyan veya faaliyetleriyle neden olan kurucuları dahiİ üyelerine 5 yıl siyasi yasak gctirilmcsinc iliş- kin dü/.enlcnıe" korundu. • AKP, Anayasa Mahkcmc- si'ııe sunduğu savunmayla, par- tinin laiklik anlayışıyla anaya- sadaki laiklik anlayışının fark- lı olduğunu, mevcut anayasa- daki laiklik anlayışını benİmse- mediğini ortaya koydu. Yargıtay Cumhuriyel Başsavcısı Abdur- rahman Yalçınkaya'nııı laiklik yorumunun "19. yüzyıl poziti- vizminin katı ilcrlemeci anla- yışına" dayandığını vurgulayan AKP, kcndi anlayışını "modern laiklik anlayışı" olarak nitelen- dirdi. Anayasanın 2. maddesinin gcrckçcsindcki "Hiçbir zaman dinsizlik anlamına gelmeyen laiklik ise, her ferdin istcdiği inanca, mczhebc sahip olabil- nıesi. ibadctini yapabilmesi ve dini inançlarından dolayı di- ğer vatandaşlardan farklı bir muameleye tabi kılınmaması anlamına gelirn tanımına atıf yapan AKP, bu tanınıa "Esa- sen laiklik, her türlü din ve inanç mensuplarının ibadet- lerini rahatça icra ctmclcrini, dini kanaatlerini açıklayıp bu doğrultuda yaşamalarını, an- cak inançsız insanların da ha- yatlarım bu doğrultuda tanzim ctmelcrini sağlar" ibarelerini ekledi. ^ Başbakan Tayyip Erdo- ğan'ın İstanbul BüyükşclıirBe- lediye Başkanlığı dönemindc yaptığı "Elhamdülillah şeri- atçıyım", "Ben İstanbul'un imamıyım", "Yılbaşına kar- şıyım", "tmamlar da nikâh kıysın" vc benzeri açıklamala- rı için "Siyasi parti kurulma- dan önce söylencn sözlcr par- ti) i bağlamaz. Bu sözlerin söy- lenip söylenmediği bir yana, yıllar sonra kurulan bir par- tiyi bağlamayacağı açıktır vc kapatnıa gerckçesi olarak kul- landması sorumluluk hukuku prensiplerine kesin olarak ay- kırıdır" ERDOĞAN NABIZ TURUNU SÜRDÜRÜYOR 'Rahat olun, planlanmız var9 ANKARA (Cum- huriyet Bürosu) - Baş- bakan Tayyip Erdo- ğan, AKP milletvckil- lerinin anayasa deği- şikliği önerileri üzerine, bunun için uygun orta- mııı bıılunmadığını belirterek "Rahat olalım, kaygılanma- yın. Bizim de planlanmız var. Günü gelince bu planlar ha- yata geçirilecek" diye konuş- tu. Erdoğan, kapatnıa davasıy- la ilgili olarak da "Ortaya çı- kacak her gclişnıcyc göre de- mokrasi içinde çözümlcri- ıııix olacak. Herkesin bir he- sabı varsa. bizim de hesabı- mı/ var. Süreci sağlıkh bir şckildc idare cdcccğiz" de- ğcrlendirnıesini yaptı. Erdoğan, partisinin nıillet- vekilleriyle nabız turunu sür- dürüyor. Erdoğan, önceki ak- şanı 50 milletvekili ileyenıek- te, dün sabah da yine 50 mil- letvekiliylekahvaltıdabirara- ya gcldi. Gazctecilerin soru- lannı yanıtlayan Sıvas Millet- vekili Selami Uzuıı, partinin savıuınıasıyla ilgili sonı üzeri- ne, "Dava da siyasi, ortalık da siyasi" dcdi. Uzun, "Savunma yeterli nıi?" sorusu üzerine dc, "İddianameye bakarsa- nız zaten ortada bir şey yok. Onun için savuıımayı ne ya- parsan yap" yaıutını verdi. 'Anayasa paketi gelsiıT Erdoğan, kapalı bölümde yaptığı açıklanıada, partinin kapatılacağına inanmadığını yinelcdi. Erdoğan, TESEV Başkanı Can Paker'in evinde gazetecilerle sohbel ettiğini, ancak sohbette söylediklerinin altı üstü doldurularak basina yansıtıldığıııı ileri sürdii. Top- lantıda nıilletvekillerinin bü- yük bölümü, siyasi partilerin kapatılmasını zorlaşlıracak de- ğişikliğin de içinde yer alaca- ğı anayasa paketi getirilmesi- ni öııerdi. Bazı millet- vekilleri, halkoylaması- nın göze alınmasını istcdi. TBMM'de ana- yasa değişikliği için uz- laşma arayışına giril- mesi gcrektiği yöııüıı- deki görüşler üzerine Erdoğan, Deniz Baykal'ı eleştirdi. Erdo- ğan. "Tavrı belli, ne söylcrsek tcrsini yapıyor. Kendisini kur- tarmak için bi/.e gcldi diyc- cck. Buna fırsat vermek doğ- ru olnıa/" göriişüııü dile ge- tirdi. Bazı millervekilleri sc- çim de dahil olmak üzere her karara destek olacaklarını bil- dirdi. Yusuf Çoşkun'un, Erdo- ğaıı'a, "Her adııııda yanınız- dayız. Bizim de kefenimiz ha- zır. Bunu bilmenizi istiyo- rum" dediği öğrenildi. Ek sürc istcıımcvecek Erdoğan, kapatnıa davasında ön savunmada olduğu gibi esas savunma için de ek süre iste- meyeceklerini söyledi. Bunun gerekçesi, "belirsizliği uzat- nıamali" diye açıklandı. Babacan: Kapatrna, AB sürecini etkiler Strasbourg'da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesitoplantıları kapsamındatemaslardabuiunan I)ı- şişlcri Bakaııı vc Başmüzakereci Ali Babacan düzenledigi basın toplanhsında, AKP'nin kapanlma- sı durumunda "AB ile ilişkilerin hiçbir şcy olmamış gibi devam edeccğini beklememek gcrektiği" id- ıliasııula bulundu. Babacan, "Türkiyc'nin üycliğiııe karşı çıkanlaruı, daha fazla sorun çıkartmala- rına şaşırmamak »cıvkir. AB'nin bu konuda hcm kurumsal bir yaklaşmıı, hem de ülkelerin kendi yaklaşımları var. Bazı ülkeler bunu olunısuz sckildc kullanabilir" dcdi. Tcmaslan kapsamında Yu- nanistan Dışişlcri BakanıDora Bako\anni ile de görüşcn Babacan, Yunanistan Gcnclkurmay Baş- kanı Oramiral Paııayotis Hinoiötis'in Genelkurmay Başkanı Orgcncral Ya$ar Büyükanıt'ın AtinaVa yaptığı ziyaretc karşıhk olarak mayıs ayında Türkiyc'yi ziyarct edeccğini açıkladı. (Fotoğraf: AA) "Vfemek için üçüncü açıklama Can Paker'in evinde cumartesi günü gerçekleştirilen yemekle ilgili tartışmalar Başbakanhk Basın Merkezi ile köşe yazarları arasında inatlaşmaya dönüştü ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Baş- bakan Tayyip Erdoğan'ın halla sonıı lslan- bul'a birgrup gazeteciyleyediği yemeğe iliş- kin yorumlar konusunda basuıla inatlaşan Başbakanhk, dün 3. açıklamasmı yaptı. TESEV Başkanı Can Paker'in evinde cumartesi günü gerçekleştirilen yemekle i I- gili tartışmalar Başbakanhk Basın Merke- zi ile köşe yazarları arasında inatlaşmaya dö- nüşlü. Başbakanhk Sözcüsü Akif Bekiyö- netimindeki basın merkezi, yemekle ilgili basında çıkan haberlerüzerinepazartesi gü- nü açıklama yapmışlı. Yemeğin köşe yazı- lannda ele alınnıası, basın merkezini önce- ki gün bir kez daha harekete geçirdi. Posta gazetcsi köşe yazan Mchmct Ali Birand ile llürriyet Gazetcsi Genel Yayın Yönet- meni Ertuğrul Özkök'ün yazılanna tepki göstcren nıerkcz, yaplığı açıklanıada, "Söz konusu habcrlcrdc kullanılaıı dil ve seçi- lcn ifadclerin, bire bir Sayııı Başbakanı- mıza ait olınadı<>ını" savunmuştu. Yemekle ilgili yorumlann sünııesi üzeri- ne Basın Merkezi dün üçüncü açıklanıası- m yaptı. "Başbakanhk Açıklamasına Saıı- sür" başlığıyla yapılan açıklanıada, "Sayın Başbakanımızın 3 Ma\ ıs'ta katıldığı bir davetle ilgili olarak medyamızda yer alan bazı haberve yorumlann 'gerçekdışı' ol- duğunu belirten iki açıklama yayımlan- mıştı. Bu açıklamaların muhatapları ta- rafından sansüre ıığratılarak eksik yan- sıtıldığı dikkat çekmektedir" dcnildi. Özkök'ün dünkü köşesiııde, önceki gün yapılan basın açıklamasınm tamanıına yer vcmıediği ifade cdilen açıklanıada, Posta yazan Birand'm da önceki günkü yazısın- da ilk günkü açıklanıada yer alan "ahlak" kelimesini çıkardığı savunuldu. YARSAV ve TBB, Şahin'in önce AB'nin dikkatine sunmayı tercih ettiği yargı refomıu taslağını eleştirdi ' Yargıçlar ınenııırlaştırıhyor' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Adalet Bakaııı Melı- mct Ali Şahin'in, AB'ııin Ge- nişlemedeıı Sorumlu üyesi Ol- li Rehn'e ilettiği Yargı Refor- nıu Stratejisi Taslağı tepki çekti. Türkiye Barolar Birliği (TBB), taslağm önce Rehn'e sunulmasının "esefverici" ol- dıığıınıı beliıiti. Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Fa- ruk Eminağaoğlu, yaptığı ya- zılı açıklanıada, taslakta yer alan düzenlemelcrin e\ renscl düzey- de kabııl cdilen ve aynı zanıan- • Bakanlığm hazırladığı taslak metniıı, yargıçlann tamamen memurlaştınliîiası aınacını taşıdığını söyleycn YARSAV Başkanı Eminağaoğlu, taslağın bu yönüyle Adalet Bakanlığı'na hâkim olan anlayışı gösterdiğini vıırguladı. TBB de taslağın yarguıın kurucu unsurlarından önce Rehn'e sunulmasının "esef verici" olduğunu belirtti. da AB ilerleme raporlannda be- lirtilen konulan tamamıyla kar- şılamadığını belirtti. Taslak met- niıı. "rcform paketi" ııiteliği taşınıaktan uzak olduğunu an- latan Eminağaoğlu. taslağın, yargı bağımsızlığmı ve yargı- ilaki soıaınlan çözecek içerikten yoksun olduğunu da vurguladı. taslak metniıı, yargıçların ta- manıcn nıemurlaştınlması anıa- cını taşıdığını söyleycn Emina- ğaoğlu, taslağın bu yönüyle Ada- let Bakanlığı'ııa hâkim olan an- layışı göstermesi yönünden de dikkat çekici olduğunu vurgu- ladı. Eminağaoğlu şunları kay- dctti: "Yargı artık bu gibi tir- neklerle karşılaşnıak istemc- mcktc, rcform olmayan dü- zenlemelerin reform olarak sunulmamasım, yargıda ger- : çek anlamda reforma gidil- mesini ve sorunlara yarguıın da öngörüleri, istekleri ve iti- razları dikkatc alınarak kalı- cı çözümler üretilmcsini bck- lemcktedir." TBB Yönetim Kurulu da yap- tığı açıklanıada, taslağı yargı sislcnıiiıdc "vahim bir gcliş- menin habercisi" olarak nite- lcndirirken "Devletin kaderiv- le ilgili böyle bir çahşmanın dar bir kadro ile hazırlannıa- sı vc tartışılması, gidcrilmcsi olanaksız sorunlara yol aça- bilcccktir. Böylcsinc öııcnıli bir konunun kamuoyunun vc özellikle de yarguıın kurucu unsuru olan avukatlar, baro- lar vc Türkiye Barolar Birli- ği ile bilinı adamlarının tar- tışma ve değcrlendirmcsine olanak sağlanmadan Avrupa Komisyonu üycsine sunulma- sı ve sadece bürokratik yapı içinde hareket edilmesi esef vericidir" denildi. • • w •• POLTTtKA GONLÜGÜ HİKMET ÇETİNKAYA Erzak, Şarap, AKP... Yolsuzluk ve yoksulluk Türkiye'nin alın yazısı mıdır? AKP altı yıldır iktidarda. Bu süreçte yoksulluk gi derek artarken yolsuzluk haberleri gazetelerin manşetlerinden düşmedi... Bakan çocuklarının "gemicikleri"nden tutun da "mısırcığa" dek bir dizi yolsuzluk savı kulaktan ku lağa dolaşıyor... Dini siyasette araç olarak kullanan düşünce, ye- rel yönetimler aracılığıyla İstanbul ve Ankara'da "erzak torbaları" dağıtırken, imar planlarında ya- pılan değişikliklerden havuzlara para aktarılıyor... Ege'de şarap firmaları çığlık çığlığa, üzüm üre- ticileri perişan, Antalya'da yaş sebze, Niğde ve Fethiye'de elma, Datça'da badem üreticileri... Iddiayagöre AKP'li bakanın oğlu Çin'e kükürt ih- raç etmeye başlamış "Nur" adlı şirket aracılığıyla... 2007 yılında bir torba (50 kg.) kükürt 12 YTL iken, 2008 yılında 65 YTL'ye çıkmış... Kükürt, üzüm bağlarında mantara karşı koru yucu tarım ilacı... Bakan oğlu, iç tüketime de el atmış. Işleri tıkı- rındaymış. Her yıl değişik yöntemler izlermlş. Kuş gribi filan olunca yeni planlarını uygularmış... Şarap sektörünün başına gelenleri anlatma- ya gerek yok. Bu konuya en az on kere değindim. Meral Tamer'in (29 Nlsan 2008-Milliyet) "Şarap reklamlanna yasakgeliyorl" yazısını okuyunca, Ege- li şarap sektörünün çığlığını duyar gibi oldum... Türkiye'de üretilen üç şişe şaraptan ikisi ka- yıt dışı... Nedeni belli: Verginin yüksek oluşu... Türkiye'yi kalitesiz şarap üretmeye zorlayan AKP, ithalata ödün veriyor... Marketlerde Şili, Bulgaristan şarabı ucuza sa- tılıyor... Kaliteli şarap üreten firmalara ise göz açtırıl- mıyor... Darbe üstüne darbe!.. Ucuz şarap her yerde üretilir. Önemli olan kali- teli şarap üretmek. Dünya devleriyle yarışmak. ••• AKP iktidara geldiği günden beri alkollü içe- ceklere karşı linç girişiminde bulunuyor. Başta da belirttiğim gibi, vergiler yüzde 200 oranında arttırıldı. Internetten alkollü içki satışı yasaklandı. Yargıdan dönen yasaklama kararı AKP'ye vız geliyor. Bu 19 Mayıs'ı bekliyorum... 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Atatürk'ün Kur- tuluş Savaşı'nın meşalesini Samsun'da yaktığı gündür... Peki, 19 Mayıs 2008'de ne olacak? Meral Tamer anlatıyor: "... Son olarak da her türlü alkpl ve tütün reklam- lannın 19 Mayıs'tan itibaren gider gösterileme- yeceği karara bağlandı. Televizyonda, radyolarda ve açık havada alkollü içecek reklamı yapmakzaten yasak. Kutman'a göre *bu son kararla, gazeteler ve internet üzerinden yapılan reklamlara da' ya- sak geldiğini söyleyebiliriz. Çünkü pazarlama iletişi- me ayırdığımız bütçeler belli, markaların tanıtımı için yapılan reklamlar ister istemez azalacak." Milliyet'te Tayyip Bey'in özel danışmanlığını ya- pan bazı eski dostları, Meral Tamer'in değindiği bu önemli konuyu görmezden geliyorlar... Yoksulluk, yolsuzluk ve devletin tüm kurum ve kuruluşlarında "dinci örgütlenme" onlara "de- mokrasi-özgürlük", Tayyip Bey'e destek verme- yi engellemiyor... Yazdıkları şu: "Türkiye geriliyor, kutuplaşıyor!.." Yıllardır tavrım bellidir: "Demokrasilerde parti kapatılmaz!" Kapatılmaz da, "demokrasicilik oynayan AKP"n\n gerçek yüzünü bizim liberal tosuncuklar hâlâ neden görmüyorlar... Bizim dini bezirgânları, liberal tosuncuklar So- ros'un Çocukları ne "gemicikleri" ne de "mısır- cıkları" yazarlar... Varsa yoksa sıkmabaş!.. Eski AKP Balıkesir Milletvekili Turhan Çömezyol- suzluk belgelerini tek tek ortaya koyunca ne oldu? AKP'denihraçedildi!.. • •• Bilinçli yurttaş, Türkiye'nin nereye götürülmek istendiğinin ayırdında... Bir ilginç pankart: "Senin çocuğuna gemicik, benim çocuğuma 65 yaş... Vekile gazi kıyağı, asile AKP kazığı... YÖK Başkanı'na yüzde 30, emekli yurttaşa yüz- de 2... Benim tanrım adil ol diyor, ya seninki?.." Bakın nereden nereye geldim... Biliyorum sevgili okuryine kafanızı kanştırdım... Kafanın karışması iyidir!.. Çünkü çok iyi bilinen bilmeceyi çözmeye yar- dımcı olur!.. Yazımın başlığı erzak, şarap ve AKP'ydi... AKP'nin gerçek yüzünü görmeyenler için dal- dan dala kondum bugün... Anadolu'da 4 bin şirket kuruldu, 6 bin şirket ka- pandı... Borcu döviz olan işletmeler bunalımda... Riskleri büyük!.. Sonuç: Özgüven olmayan toplumlarda, demok- rasi demokratik olmayan bir insan kimliğine otu- rup Türkiye'de sol AKP'yi sandıkta ezebilir mi? Haydi bakalım yanıt verin! CHP'yi, DSP'yi, SHP'yi, ÖDP'yi, İP'yi veTKP'yi ondan sonra eleştirin... hikmet.cetinkaya(« cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 343 72 69 Koç kazageçirdi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Samsun Mil- letvekili Haluk Koç, önceki gece Esenboğa Havalima- nı'ndan kcnt nıerkeziııe gelir- ken trafik kazası geçirdi. Çu- buk'ta aracının takla atması so- ııucu yaralanan Koç, Ibııi Sina Hastanesi'ne kaldınldı. Ameli- yat edilcn Koç'un durumunuıı iyi olduğu açıklandı. Başhekiın Doç. Dr. Ağa- han Ünlü, Koç'un birinci bel omurunda ezilme saptandığını, tedavisinin yapıldığını ve bugün ta- burcu edileceğini söyledi. CHP lideri Deniz Baykal, kurultayda kendisine rakip olan Koç'u telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog