Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

8 MAYIS 2008 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER 'Çanakkale Zaman Tiineli' Avcılar'da I İstanbul Haber Scrvisi - 18 Mart Şehitleri Anma Günü vc Çanakkale [)eniz Zafcri'nin 93. yıldönü- mü kapsamında, Avcılar ilçesindc meydana kuru- lan 3 boyutlu "Çanakkale Zaman Tüncli ÇadırT büyük ilgi görüyor. Çadırda Türkiye'de ilk kez uy- gulanan bir yöntcmlc Çanakkale Savaşı, özcl ses, ışık ve görsel efektlerlc yuıttaşlara sunuluyor. Kene yine can aldı • Yurt Haberleri Scrvisi - Sıvas'ta, Kınm Kon- go Kanamalı Ateşi Hastalığı şüphesiylc tedavi gören 3 çocuk anncsi H.D. öldü. Tokat'ın Al- mus ilçesinde yaşayan H.D, Sıvas Cumhuriyet Üniversitcsi Tıp Fakültesi Araştırma vc Uygu- lama Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Uyuşturucudan tutuklandı • RtZE (Cumhuriyet) - Dünya Ordular Arası ve Akdeniz Olimpiyatlan şampiyonu güreşçi Ta- ncr Akbulut, "uyuşturucu ticarcti yapmak" su- çundan tutuklandı. Uyuşturucu şebckesine yö- nelik dinleme yapan polis, Akbulut'un şcbckc üyeleriyle görüştüğünü belirledi. Teslim olan Akbulut, yaptığı açıklamada, "Bu suçlann hiç- biri ilc uzaktan yakından ilgim yoktur" dedi. Ensest kurbanı kızın dramı • MERSİN (Cumhuriyet) - Mersin'de yaşayan Ayşe Y'nin (19) 6 yaşindayken bir başka aileye para karşılığı evlathk vcrildiği, 1 yıl önce ağabe- yi Mcsut Y'nin tecavüzüne uğradığı, doğurn yap- masının ardından babasının tecavüzüne maruz kaldiğı, nikâhsız eşi tarafından erkeklere pazar- landığı bildirildi. Ayşe Y'nin ifadcsi üzcrinc ba- ba Mehmet Y. (56) vc nikâhsız eş Bilal Kurt gözaltına ahnırken ağabeyin arandığı öğrenildi. SÖZ ÇtZGİNİN Turhan Selçuk - ARKADAŞ, BİZ ANCAK "EKMEK PARASI" KAZANABİLİYORUZ, "YEMEK PARASI" DEĞİL.. . • Sulukule'deki Romanlann ardından Sapanbağlan'nda yaşayan Boşnaklar da evlerinden taşınmaya zorlanıyor Pendik'te kentsel sürgün AP'DEN SULUKULE MEKTUBU İstanbul Haber Scrvisi - Avrupa Parlamentosu üyeleri Els de Groen, Cem Özdcmir ve Gisela Kakken- bach, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bir mek- tup göndcrerek Sulukule'deki cvler yıkılırken adil bir yöntem uygulanmadığını belirttiler. Mektupta, yı- kımlara başlanmadan önce Romanlann karar üretnıe ve konut planlaması sürecine dahil edilmemcsi clcş- tirilerek, "Dalıa çok uluslararası nitelikteki bu ko- nuyla ilgili olarak olumlu vc önlcm ahcı bir tavır oluşturmanızı vc tarafların çıkarlannı gözetecek ortak bir çözüm bulınanı/ı bekleriz" denildi. İstanbul Haber Servisi - Sulukule'de yaşayan Romanlan "kentsel dönüşüm" projesi kapsamında evlerinden çıkaran AKP, Boşnak Maliallcsi olarak bilinen Pen- dik Sapanbağları'ndaki 12 bin Boşnak kökenli yurttaşı da taşınmaya zorluyor. AKP'li Pendik Bclediycsi'nce hazırlanan ve İstanbul Büyükşchir Bclediyesi'nce (tBB) onaylanan projeye görc, Sapanbağ- ları'ndaki imarlı ve tapulu binalar yıkıla- rak, 82 parsellik alanda çok katlı rezidans vc alışveriş merkezi yapılacak. Mahalle sa- kinleri, rant amaçlı olduğunu belirttiklcri projenin 60 yıldır aynı malıallcdc yaşayan Boşnak kökenli aileleri bölme amacına da hizmet ettiğini söylediler. Yeni varoşlar yaratıhyor Pendik Yeşilbağlar, Sapanbağlan ve Yeni Mahalle Geliştirme vc Koruma Der- neği Başkanı Ihsan Turnalar, tBB ve Pen- dik Belediyesi'nin "kentsel sürgün" pro- jesini hayata geçirmek istediklehni belir- tcrek, amaç "sosyal ayrışma yaratıp İs- tanbuFda yeni varoşlar yaratmak" de- di. Turnalar, "Pendik Belediyesi, proje- ye dair plan tadilatı tcklifini 4 Şubat'ta IBB'ye göndcrmiş. İBB Meclisl de 15 Şu- bat'ta dosyayı onaylamış.. Projc ha/.ır- landıktan ve Büyükşchir Belediyesi'ne sunulduktan sonra birkaç cvc gidilerek bilgi verilmiş. Biz tesadüfen duyduk. Planlar askıya çıkınca da 120 hak sahi- biyle birUkte planın iptali için başvuruda bulunduk. Sonuç alamazsak hukuki süreç başlatacağız" diye konuştu. Bölgcdc planlı yapılaşma olmasına karşın, belcdi- yenin mahallcliye "gecekondu" sahibi gibi davrandığını söyleyen Turnalar,"Be- lediyenin planı, plansızlığı getirdi. Eğer bu plan hayata geçerse insanlar yerle- rinden yurtlarından olur" dedi. www.vakifbank.com.tr 444 0 724 Yeni evinizin kredisi hazır. % 1,38 faiz oranıyla 240 aya kadar tüm vadelerde konut krediniz bizden. Siz evinize karar verin, biz kredinizi verelim. ' • ı."iı ı..r •.ıııı.i'iı. i|.-iıı ••.-••|. •-,. dıkkntı? alınaıak deûeılendiıılecektiı ' . •! ıı: " i kıcdı I.H7 uı.ıııı ve vadeslnl • 1> • ıı- nıııı.- hâhna sülııptıı VakıfBankBurası sizin yeriniz Bodrum 'da 5 katlı binalara izin Kültür ve Turizm Bakanlığı tara- fından Bodrum'un imar planında yapılan değişikliğc göre, turizm te- sis alanlarında 5 katlı binalar yapı- labilcceği ilcri sürüldü. Bodrum Be- lediyeler Birliği cncümcn üycsi ve Gümüşlük Belediye Başkanı Meh- met Ülküm, 5 katlı yapüarın Bod- rum'un gelenekscl mimarisine uy- madığını, ilçcnin dünyada iki katlı beyaz evleri ile tanındığını kaydetti. Ülküm, "Bodrum'un gelenekscl ıni- marisini bozarak bir ycrlcre var- mak veya Bodrum'u değiştirmck mümkün değil. Biz buna sonuna ka- dar karşıyız" dedi. (Fotoğraf: AA) MEDYA NOTU EMRE KONGAR Türkiye'de Bir Şeyler Oluyor Ahmet Hakan 5 Mayıs'ta, Hümyet'teki sütununda bir haber verdi: 'islamiyat' adlı derginin yazarlarından iki ilahiyat hocası, Prof. llhami Güler ile Süleyman Bayraktar, tesettür tüccarlığına soyunan Tekbir Giyim' hak kında, 'Dini sembolleri ticarete alet ettiği' gerekçe- siyle suç duyurusunda bulunmuş. * * • 5 Mayıs tarihli Vatan gazetesinde ise, biraz kı- saltarak sunduğum aşağıdaki şu ilginç haber ya- yımlandı: Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Yönetim Kurulu Başkanı Can Paker ve eşi Mihriban Paker, cumartesi akşamı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı ağııiadı. Paker çif- tinin evindeki yemeğe Can Paker'in kardeşi Canan Barlas ile eşi Sabah Gazetesi'nin başyazarı ve atv'nin anchorman'i Mehmet Barlas da katıldı. Sa- bah Gazetesi Genel Yayın Mudüru Ergun Babahan, Sabah Gazetesi yazarı Nazlı llıcak, Milliyet Gaze- tesi yazarian Hasan Cemal ve Taha Akyol, Star Ga- zetesi Genel Yayın Mudüru Mustafa Karaalioğlu, Referans Gazetesi yazarı Cengiz Çandar, Sancak Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Star Gazetesi'nin ortağı Ethem Sancak ile emekli büyükelçi ve eski TRT Genel Müdürü Cem Duna da eşleriyle birlikte yemeğin davetlileri arasında yer aldı. AKP hakkında kapatma davası açılmasından sonra anayasanın 68 ve 69. maddelerinde değişik- lik yapılarak partinin kapanmasının önlenmesi ko- nusunda hâlâ nihai bir karar açıklanmamış olması- na rağmen, Erdoğan bu konuda net bir ifade kul- landı ve anayasayı değiştirmeyeceklerini söyledi. MHP'nin destek vermemesi durumunda AKP'nin anayasa değişikliği için referandumu da göze ala- cağı yolundaki tartışmaları da noktalayacak bir mesaj veren Erdoğan, 'Türkiye'yigermeyeceğiz' de- di. Partisinin kapatılacağına inanmadığının altını çi- zen Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nde devam eden hukuki süreci işleteceklerini vurgulayarak, 'Bu dava temmuzda sonuçlanır' tahmininde bulun- du. Anayasa değişikliğine yönelmenin ülkede ger- ginlik yaratacağını, bu gerginliğin ekonomiyi de olum- suz etkileyeceğini vurgulayan Erdoğan, ekonomik ve siyasi istikrarı bozacak herhangi bir adım atma- larının söz konusu olmayacağını kaydetti. Paker çiftinin evindeki yemek, Başbakan Er- doğan'ın isteği üzerine düzenlendi. Davet edilen ga- zetecilerin isimlerini de Paker'e Erdoğan verdi. Başbakan'ın yemekte verdiği mesajlar, Kanal D Ha- ber'de şöyle sıralandı: Başbakan gerilimi indirmeye kararlı. Insanları meydanlara indirmeyecek. Hatta CHP lideri Baykal, sert bir eieştiri yaptığında, aynı tonda karşılık ver- meyecek, tansiyonu düşürecek. Başbakan'a göre AKP'nin kapatma davasının temmuz sonu, ağustos başında sonuçlanması ge- rekiyor. Erdoğan, sürecin uzaması için, 'Ekonomi bu- nu kaldıramaz' dedi Erdoğan'ın dava sonucuna göre izleyeceği yol ha- ritası da hazır: - Kapatma olmazsa aynen yola devam edilecek. - Kapatma olursa, yeni parti kurulacak. Bunun for- mülü, hazırlıklan tamam. AKP yoluna yeni parti ile de- vam edecek. - Başbakan ceza alırsa erken seçim olacak, se- çime bağımsız katılacak. Erdoğan 'Araştırdım, bağımsız aday olmamın önünde engelyok' dedi. - Erdoğan, bağımsız seçime katılamazsa, bir si- vil toplum kuruluşunun başına geçecek ve Türkiye'yi dolaşacak. (Ya mevcut bir STK ya da yeni kurula- cak bir örgüt.) Erdoğan'ın yemekte, 'Pes etmeyeceğim, teslim olmayacağım, biat etmeyeceğim, kendimden emi- nim, yoluma devam edeceğim' mesajları verdiği de haber bülteninde iletildi. * • • Ne dersiniz sevgili okurlarım, Türkiye'de gerçek- ten ilginç şeyler olmuyor mu? Tabii bu arada Başbakan'ın bizzat seçerek davet ettiği belirtilen gazeteciler listesi de ilginç. Benim dikkatimi "davetlilerden" çok "davetli ol- mayanlar" çekti. ekongar@cumhuriyet.com.tr; www.kongar.org UNESCO heyeti Istanbul'a geliyor • tstanbul Haber Scrvisi - tstanbul'un UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinden çıkanlmasıyla ilgili son kararı verecek olan UNESCO heyeti bugün tstanbul1 a geliyor. 13 Mayıs Sah gününe kadar tstanbul'da incc- lemelerde bulunacak olan lıeyet, nihai karan- nı 2-10 Temmuz tarihleri arasında Kana- da'da yapılacak UNESCO Dönem Toplantısı sonrası açıklayacak. UNESCO Türkiye Tem- silcisi Doç. Dr. Deniz lncedayı, heyetin ince- lemelerine cuma günü başlayacağını belirtti. YASA TASARISI TBMM'DE KABUL EDİLDİ Orman arazileri turizme açılıyor ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Orman sayılan yeıleri turizme açmak amacıyla hazır- lanan ve Turizmi Teşvik Yasası'nda değişiklik ön- gören yasa tasarısı, TBMM Genel Kuru- lu'nda kabul cdildi. Yasa, orman sayılan yerlerde turizme tahsis edilecek alanuı ildeki or- manlann binde 5'ini ge- çemeyeceğini öngörü- yor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, kcndi tasar- 4 rufuna geçcn taşınmaz- lan Türk ve yabancı uy- ruklu gerçek ve tüzelki- şilere tahsis edebilecek. Turizm yatınmı veya iş- lctmc bclgcsinin iptaline sınırlama getirilcrck, 1 yılda 3. kez para cezası gerektiren fiilden dolayı turizm yatınmı veya tu- rizm işletmesi belgesi ip- tal edilemeyccck. Çevre ve Orman Bakanlığı'nca verilen ön izinler Kültür ve Turizm Bakanlığı ta- rafından verilecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog