Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFl adına İLHAN SELÇUK Genel Yaym Yönetnıeni: İbrahim Yıldız • Yazıişleri Müdürlcri: Mchmet Sucu, Güray Öz (Sorunılu) • Habcr Mcrkezi Mıuluıu Hakan Kara Khlilui.il Ccngiz Yüdırım# Kkonomi: lla- san Eriş # Uış Haberler: Özgür Ulusoy # Kliliuı Egemcn Beıköz # Spor: Abdüjka- dir Yiicolınan 0 Makaleler: Sami Karaörcn • Düzcltıııc: Abdullah Yazıcı • Bilgi-Bcl- ge: Edlbe Bugı a Yayın Kurulu: ilhan Sdçuk (Başkaıı), Emrc Koııgar (Başkan Yardımıısı), Orhan Erinç, Hikmut Çctinkaya, Şük- raıı Snner, ibrahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balhav, Hakan Kara. Ankara Temsilcisi: Muslafa Balhay Atatürk Bulvan No: 125, Kat: 4. Ba- kanlıklar Tel: 4195020 (7 hat), Paks: 4195027 • IzmirTemsilcisi: Scrdar Kı- ak, II. Zıya Rlv. 1352 S. 2/3 Tel: 4411220. Faks:4418745 • AdanaTem- silcisi: Ç'clin Yijjenoglu, lnönü (.'d. 5 S. Aksoğan Iş II. Kat I Tel: 3631211, Faks: 3631215 • Anlalya Temsilcisi: Ahnıct Oruçoğlu Cıımlıııriyet Mey- daııı \ıldız Apanmanı B Blok No: 80/5 Tel: 0242 24X(X)57 Faks: 0242 2430509 0 lil.ıır Mıiıluııı Uüsevin (îüırr A Mali lşler: Bü- lcnl Vcncr • Salıs: Kazilct Kuza • Cumhuriyet Rck- I.ıı11 (u-ııı-l MınIMI Özlcm Aydcıı 0Genel Miidiir Yar- dımcısı: Nazcnık- PalTel: (0212) 251 98 74 -75/251 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Rezervasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayımlayan ve Yönetim Ycri: Ycni Gün Haber Ajansı Basın ve Yaymcılık A.Ş. Prof. Nurettin Mazlıar Öktel Sk. No: 2. 343X1 Şişli/lstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hai) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygın süreli yayın Baskı: DPC Doğan Mcdya Tesisleri Hosdere Yolu 34850 Esenyurt lstanbul Dagıtım: YAYSAT Dogan Medya Tesisleri Iloşdcrc 34850 Esenyurt tstanbııl 8 MAYIS 2008 Imsak: 4.02 (iüncş: 5.47 öğle: 13.08 Ikindi: 16.59 Aksam: 20.17 Yalsı: 21.52 Yönetmen Atıl Yılmaz, 'Sokak'ta anıldı • MERSİN (Cumhuriyet) - Mcrsin Sinema Derneği, ilk uzun metrajlı fılm çalışmaları "Sokak"ın lçel Sanat Kulübü Nevit Kodallı Salonu'ndaki galasında usta yönetmen Atıf Yılmaz için de ölümünün ikinci yıldönümilndc bir anma etkinliği düzcnlcdi. Törende konuşan Dernek Başkanı Kadir Baziki, Yılmaz'ı günümüz toplumunun önemli sorunlanndan biri olan sokak çocukları üzcrine yapılmış bir filmle anmak istediklerini bclirtti. Başrollerini Şamil Mchmet Korkmaz ilc Berivan Arslan'ın paylaştığı fılmde, Mersin'e göç eden bir ailcnin okııla gönderilmeyerek çalışmaya zorlanan kız çocuğu ile çekirdek ailede yaşayan, ancak ailesiııden ilgi göremeyen bir erkek çocuğunun sokakta buluşması anlatılıyor. Ingiltere'de tacizci Türk şüphesi • Dış Haberler Servisi - lngiltere'nin Manchesler kcntinde polis, son bir yılda, yaşlan 13 ila 43 arasında değişen 19 kadın ve küçük kıza elle sarkıııtılık yapan tacizcinin peşine düştü. Kurbanlann ifadelerine dayanılarak "Türk veya Yunan görünüşlü" 20-30'lu yaşlarda olduğu açiklanan saldırganın bulunmasi için kcnttc yoğun arama çalışmalarımn sürdürüldüğü belirdildi. Anneler, f şeker' sizsiniz • Haber Mcrkezi - Lighties, diyabetik, kolcsterolü olan, kalp sorunlarıyla mücadele eden ve diyet yapan annclcrin gönüllerince tatlı ve ıınlu yiyecekleri tüketebilmeleri için farklı seçeneklcr sunuyor. Anneler Lighties'teki birbirindcn lezzetli yaş pasta, cheesecake, kurabiye, kck, profîterol, tiramisu, poğaça, börek, ekler, revani, süpangle, sütlacı doyasıya yiyebilecekler. Bağdat Caddesi'nde hizmet veren Lighties dünyada bir ilki gerçekleştirerek 85 çeşit tatlı ve tuzlu ürünüylc diyet yapanlara ve diyabetiklere farklı lezzetler sunuyor. (www.lighties.com.tr) Zeytinyağı eşliğinde müzik • tZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - tzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Urla'daki Klazomenai Antik Kenti Zeytinyagı tşliği'nde Murat Kodallı tarafından bcstelenen Âşık Veysel Oratoryosu'nu seslendirecek. 2 bin 500 yıllık tarihi barındıran işlikte gerçcklcştirilecek olan konser, bugün saat 21.00'de başlayacak. Orkestra Müdürü Kenan Gökkaya, "Izmir halkına ve ülkcmizc bu antik kentimizi ifade etmek istiyoruz. Zeytinyagı işlctmcciliğinin nasıl olduğunu göstcnnek istedik" dedi. Konsere solist olarak katılacak olan Türk halk müziği sanatçısı Belkıs Akkalc'yc, bağlamada Cem Çelebi, İZDSO vc Izmir Büyükşehir Belediyesi Korosu'ndan isc 160 ınüzisyen eşlik edecek. Konser halka açık ve ücretsiz olacak. Aşçılar yarıştı • NEVŞEHİR (Cumhuriyet) - Nevşehir Belediyesi ile Kapadokya Aşçılar Derneği tarafindan ortaklaşa düzenlenen "Kapadokya Aşçılar Festivali ve Yemek Yarışması" Nevşehir CJülbahçe Sosyal Tesisleri'nde başladı. Kapadokya 'nın zengin nıutfak kültürünün yaşatılması amaçlanan festivalde Nevşehir Belediyesi Fasıl Heyeti bir konser verdi. 150 aşçı ve ev hanımının katıldığı yemek yarışmasmda, yılın altın pastacısı, Türk mutfağı, meze sununıu, yöresel yemek, döner, kebap, makarna kategorilcrindc dereceye girenler ödüllendirilecek. TGC'nin 'Küresel Ismma Kurultayı 'nda konuşan Bakan Eroğlu: tklim değişikliğine karşı tedbiralmak zorundayız Türkiye kuraklığın pençesinde Küresel ısmma koalaları telutit ediyor Dış Haberler Servisi - Küresel ısmma. A vustralya 'nın koalalarını da tehdit ediyor. Sydney Üniversilesi 'nden Profesör lan Hume başkanlığında yapılan arasiırmaya göre, atmosferdeki karbondioksil diteyinin artmasi, koalaların besin kaynağı olan okaliptüs yapraklarmdaki toksinlerin ve diğer zararh maddelerin miktannm da arlmasma neden oluyor. Küresel ısmmamn koalaların soyumm tükenmesine neden olabileceğini söyleyen Hume, koalaların en uygun nartlarda heryıl bir kez yavruladıklarını. ancak yapraklardaki besin değerinin düşmesinin bu üreme oraıunı 3 ya da 4 yılda biryavruya düsürebileceğini belirtli. lstanbul Habcr Servisi - Çcvrc ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Türki- ye'nin daha sıcak ve daha kurak bir ik- lim kıışağının etkisinde kalabilcccğini belirtti. TGC Genel Başkanı Orhan Erinç dc gazeteciliğin ana görevinin bilgilendirme olduğunu, küresel ısın- mayla ilgili yaptıklan bu etkinlikle de kamuoyunu heın bilgilcndirmcyi hem de bilinçlendirmeyi hedcflcdiklerini söyledi. Türkiye Gazeteciler Ccmiyeti'nce (TGC) "Küresel Ismma Kurulta- yı"mn açılışmda konuşan Bakan Eroğ- lu, Türkiye'nin iklim değişikliği ala- nında izleyeceği politikaların belir- lcnmesi için kendi bakanlığı başkan- lığında, Tarını ve Köyişlcri ile Enerji vc Tabii Kaynaklar bakanlıklannın ya- nı sıra çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcilerinin ycr aldığı İklim Deği- şikliği Koordinasyon Kurulu oluştu- mlduğunu anımsattı. Eroğlu, 8 alt ça- lışma grubu bulunan kurulun sürekli toplanarak, Tüıkiye'dc alınacak bütün önlemleri gözden geçirdiğini belirtti. Eroğlu, "tklim J değişikliğine karşı hüküme- timiz en kötü şartlara gö- re tedbir al- ıııak duru- ıııunda" diye konuştu. İklim de- ğişikliğinin yol aça- bileceği olası ctkilcre işaret eden Eroğlu, onnanlan önemsedikle- rini, karbon emisyonunun yutucu etkisi nedeniylc yangmlara karşı mücadele başlattıklannı, yangınlann bir kısmı- nın kasten çıkanldığını, bu nedenle or- man alanlanndan ycr kazanmaya asla müsamaha gösteımcdiklcrini ifade et- ti. Eroğlu, yeni enerji teknolojilerine yönelik Ar-Ge çalışmalannın Türki- yc'dc hızla arttığını, rüzgâr santralla- nnın kurulması için büyük talep bu- lunduğunu söyledi. Küresel ısınmanın sürmesinin çev- reyi ve doğal yaşamı olumsuz etkile- yen bir gelişme olduğuna işaret eden TGC Başkanı ve yazarımız Erinç, ge- lecekte daha da artacağı varsayılan bu tehlikeye karşı bilinçlenmeyi arttırmak amacıyla bu kurultayı gerçekleştir- diklerini belirtti. Kurultayın düzcnlcnmesine katkı sunan şirketlerden Tesco'nun Top- lum ve Devlet llişkiler Direktörü Da- vid North ise mevsim değişikliğinin herkesi tehdit eden bir olay olduğunu, buna karşı hükümctlcrin tek başına bir şey yapamayacağını, bu süı-ece mutlaka üretici fırmalann yanı sıra tüketicile- rin de katılması gcrektiğini söyledi. Kurultay da "Medyanın Küresel Isınmaya Yaklaşımı" başlıklı bir pa- nel de gerçeklcşti. TÜBB Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu'nun yönettiği pa- nelde Vahap Munyar, Barış Soydan, Sedat Ergin, Yavuz Semerci küresel ısınmanın tehlikeleri konusunda geç kalındığını itiraf ettiler. Cemiyctin bu konuda göstcrdiği duyarlıhğı takdir ct- tiler ve Bakan Eroğlu'nun "Halkı ür- kütmeden uyarın" önerisini nasıl münıkün olacağını sordular. ARÇELİKINVERTER MULTI KLİMA SİSTEMİ Tek bir dış üniteyle, her odada ayrı klima keyfi: Arçelik Inverter Multi Klima Sistemleri. Tek bir dış ünite ve bu üniteye bağlanabilen 2 ila 9 ayrı klimadan oluşan bu sistemle, evinizin istediğiniz her odasında klima keyfi yaşayabilirsiniz. Sistem, tek bir dış ünite kullandığı için dış cephede görüntü kirliliğine neden olmaz ve çok sessiz çalışır. Uzun borulama ve kolay montaj imkânı sağlar. Üstelik her odada aynı tip klimayı kullanma zorunlulugu yoktur. Serinleme ihtiyaçlarınıza göre farklı mekânlarda, farklı model ve özellikteki Arçelik klimaları kullanabilirsiniz. Mekânda yüksek performanslı serinlik sağlayan inverter teknolojisi, üstün enerji performansıyla çevre dostudur. Çünkü sıradan klimalara oranla %60 daha az enerji harcar. Sadece serinletmekle kalmaz, istenildiğinde mekânın ısıtılmasında da etkili bir rol oynar. Neo Plasma özelliğiyle mekândaki havayı temizler ve sağlıklı bir ortam oluşturur. Arçelik Inverter Klima Sistemi'ni 8-11 Mayıs 2008 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek Sodex Fuarı 2. Salon'da inceleyebilir, üstün teknolojisine kendi gözlerinizle şahit olabiIirsiniz. 444 0 888 www.arcelik.com.tr #drcellkKoç 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog