Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

8 MAYIS 2008 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA TELEVÎZYON cumtv@cumhuriyet.com.tr 21 GÜNÜN FÎLMLERÎ Seninle Son... 12.50 Kanal 1 Duygusal ©Ün sekiz yıllık evliliğinde mutlulugu bula- mayan bır kadınla. ziraat tnühendisi bir adamın aşk öyküsü. Yönctmcn: Feyzi Tıına. Oyuncular: Ta- nk Akan, Sevda Ferdağ, Scma Tamer (197S). Askerin Kızı... 20.30 CINE 5 Dram (77\ (Soldier's Doughtcr Never Cries) - Film, ya- ^ ü ' zar James Jones'un hayatından uyarlanmış Jo- nes, eski bir savaş kahramanı ve şimdinin gcrcgidcıı çok içen ve sağlık problcmleri yaşamaya başlamış olan başanlı yazarı olarak karşımıza çıkıyor. K.ıı ı sı, kızı vc üvcy oğluyla Fransa'da yaşarkcıı aile ken- dilerini diğcrlcrindcn farklı yapan sıra dışı bir ya- ş.am sürer. Willis'in kızının cinsel deneyimlcri çok crken yaşlarda b.ı ,.l.ıı vc aılc bu konuda sorunlar ya- ş.ar.Yön: James Ivory. Oyn: Barbara Hcrshey. Kırs Krislofferson. I)ominiquc Blanc, Virginie I.edoyen, Leelee Sobieski. Jesse Bradford (1998 Fransa, Bir- leşik Kralhk, ABD. 125 dk) Gecenin... 20.30 MovieMax Polisiye ©(We Own The Night) - Biıi polislik yapan di- ğeri ise gece kulııbü işletcn iki kardeş, Rus mat- yasıııı çökertnıek için mücadele edcrlcr. Yön: James (iray. Oyn: Joaquin Phoenix, Fva Mendcs, Mark VVahlberg, Robert Dııval (2007 ABI). 115 dk). Zafer Yolu 21.15 TNT Dram (Tî\ (Scabiscuit) - F.konomik bıınalımın. Tırsatlar ^Zs iilkcsi' Anıcrika'yı kasıp kavurdugu l930'lu yıllarda geçen filmdc. Seabiscuit adındaki dikbaş- lı bir yarış atının çevresinde kcnctlcnnıiij üç farklı insanın, gittikçc hızlanarak zafer ve başarıya gideıı yolu geçmeleri anlatılıyor. Yönetmenliğini (iaı-y Ross'un üsllendiği filmin başrollcrindc. Tobey Ma- guire, Davıd McCuliough, Jeff Bıidgcs oynuyor (2003 ABD, 136dk). 23.00 / TRT 1 / Kusursuz... A. yanda Tek Gözlü... 23.45 CINE 5 Güldürü (Search For Onc Eye Jimmy) - Les. C'ali- fornia'daki film okuluna gidebilmek ıçııı bir bclgcscl fılmi yapnıak zorundadır. Bunun için eski komşusunu konıı olarak scçcr. Fakat birfilminna- sıl yapılacagı konusunda lıiçbir fikri yoktur. Jinınıy'nin hikayesini keşfcdincc çok hcyecanlanır fakal hata yapmaktan da bir o kadar korkar. Yön: Sam Henry K.ass. Oyn: Steve Buscemi, Samucl L. Jackson, John Turturro. Jennifer Beals, Ray Man- cini, Anne Meara (1994 ABD. 80 dk) Hayatındaki... 03.10 Kanal 1 Dram ©(A Cîuide Recogni/ing Your Saints) - Has- la babasının. dcspot ruhlu arkadaşının, tek ko- ruyucusu Antonio'nun, adeta mcydan savaşı yaşa- ııan çevresinin vc gcnçliğin şelıvel dolıı başlan çı- karıcı arzulannın arasında sıkışıp kalan Dito Mon- tıel, yaşadığı ycrlcrdcn çckip gitme ve bildiği, taıııdığı lıcr şeyden uzaklaşma arzusunıı zorlukla baslıra- bilmcktedir. Yön: Dito Monticl. Oyn: Robcrt Dow- ney Jr.. Rosario Davvsnn (2006 ABD. 130 dk) (_) Yahcıııcı OIzleyin Orta Değmez tv8 11.45 Adım Adım Çocuğum TV Servisi - Uyku apnesi ve uyku bozuklukları, "Adım Adım Çocuğunı" programmın bugünkü konusunu oluşluruyor. Yapımcılığını Dursun Göçmen'in üstlcndiği programa, KBB uzmanı Mcltem Akpınar ilc psikiyatrGökçe Küçükyazıcı konuk oluyor. Uyku bozukluklarının elc alınarak, tedavi yollarının anlatılacağı programı, Nur Onur hazırlayıp sunuyor. tv8 22.00 Erdoğan konuk oluyor TV Servisi - Müzik vc söylcşi programı "Mevzuhari, Zuhal Olcay hazırlayıp sunuyor. Yapıının bu haftaki bölümünc, müzik dünyasının sevilen isimlerinden Özdcnıir Erdoğan konuk oluyor. Keyifli bir sohbetin yer aldığı programda Özdemir Erdoğan, izleyiciler için sevilen şarkılanndan ömeklcr de seslendiriyor. |Show TV 2320] Siyaset Meydanı Şanlıurfa'da TV Servisi - Tartışma programı "Siyaset Meydam"nın bu haftaki bölümü, Harran Üniversitesi'nden canlı olarak ekrana geliyor. Ali Kırca'nın yönettiği yapımda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın üç çocuk söyleminin Urfa'da nastl yorumlaiıdığı vc bölgc ekonomisinin ne durumda olduğu konuşuluyor. Programa, Urfalılar ve öğrenciler konuk oluyor. kanalturk "Sağlık" SAĞLIKU G0NLER Meltem Şarkışlalı'nın sunduğu Sağlıklı Günler hafta içi her gün canlı yayında Kanaltürk'te 09.30 'Yaşam/Kadm" HAYATIN AYNASI Ece Pirim'ln hazırlayıp sunduğu Hayatın Aynası bugün canlı yayında Kanaltürk'te. -Yaşam.'Sohber İH.UU KÜRŞAT BAŞAR'LA Kanaltürk'ün dört sezondur keyifle izlenen programı Kürşat Başar'la bu hafta yine spor, sanat, moda ve iş dünyasının tanınmış simalarını biraraya getiriyor 20.00 Ademir Kenovic "ın bol ödüllüfılmi, tstanbul Film Festivali 'nde de gösterilmişti Savaşm dağıttığı aile TV Servisi - Yedi ve do- kuz yaşlunndaki Adis ilc Kcrim, kansı vc kızı savaş yüzündcn Saraybosna'yı terk ctmiş olan şair Hamza'nın yanma sığınırlar. Adis ile kardeşi, Almanya'ya kaçan teyzeleri Ayşe dışmdaki tüm yakınlannı savaşta kaybet- mişlcrdir. Çocukları sokağa atmak istemeyen Hamza, tcyzclerinin izini sürmeye karar verir. Günler geçtikçe şair ile çocuklarbirlikteyaşamayı ve birbirlerini scvmcyi öğrenir- ler. Aralanndaki bu sevginin sıcaklığı, harabcyc dönüş- TRT 1 23.00 Kusursuz Çember - The Perfect Circle / Yönetmen: Ademir Kenovic / Oyn: Mustafa Nadarevic, Al- medin Leleta, Almir Padgorica, Josip Pejako- vic, Jasna Diklic, Mirela Lambic, Amina Bego- vic /1997 Fransa-Bosna yapımı, 108 dakika. müş yıkık dökük kenttcki yaşamın zorluklannı aşma- lannı sağlar. Bu arada I lamza çocukla- rın teyzelcrinin yerini öğ- renmcyi başarır. Hamza, iki küçük çocıığa çok alışmış olmasına rağmen, huzurlu vc güvenli bir hayat yaşa- malari için onları Alman- ya'ya göndermeye kararlıdır. Ancak, iki kardeş Ilanı- za'dan aynlmak istemez. Onun gösterdiği itina ve il- gide çocuklar sadece ban- nacak bir yer değil, gerçek bir cv ortamını bulmuşlardır. Fakat evleri bombalanınca hcrkes aynlık vaktinin gel- diğini hisseder. Parçalanmadan önce Yu- goslav sinemasının en gele- cek vadeden yönetmenlerin- den biri olan Ademir Ke- novic, Bosna'daki müslü- manların yaşamlarını göz- ler önünc scren ve bir çok ödüle sahip sosyal içerikle traji-komik "Kunduz" adlı lilnıı de çekmişti. "Kusursuz Çember" de katıldığı tüm festivallerden ödüllcrlc dönen başarılı bir çalışma. Yapım, 17. Uluslararası lstanbul Film Festivali'nde de gösterildi. Daha öncc iz- lemediyseniz "Kusursuz Çember"i kaçırmayın... [Kanal D 00.30 AKP'nin kapatılması TV Servisi - AKP'nin kapatılması halinde neler olacağı, "32. Gün" programmın bu haftaki konusunu oluşturuyor. Gazctcci Mehmet Ali Birand ve Rıdvan Akar'ın biılikte hazırladığı yapımda, AKP'nin kapatılması halinde kurulacak yeni partinin AKP kadar güçlü olup olmayacağı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yasaklanması halinde yeni liderin kim olacağı, partide bölünme olup olmayacağı, yeni partinin olası seçimde oy oranının nc olacağı ve Aııkara'danetür senaryolann yazıldığı gibi mcraİc cdilen konulara açıklık getiriliyor. TV PROGRAM LARI 10.05 lyi Sabahlar 11.50 Canım Annem 13.00 Ha- ber 13.30 Dizi: Evimin Erkeği 14.45 Ademler ve Havvalar 16.00 Ebu Belgesel 16.15 Çizgı Film 16.45 Kasaba 17.25 Gece Bahçesi 18.10 Dizi: Sa- raydakı Mücevher 19.30 Ana Haber Bülte- ni 20.10 Dizi: Beni Unutma21.25 Türkülerle Süper Gece 23.00 Yabancı Film: Kusur- suz Çember 01.10 Günün Ardından 01.30 Dizi: Kasvetli Ev 02.30 Yerli Film: Uzakta Kal Sevgilim (0 312 490 43 00). 11.15 Reçete 11.45 Günde ^>.' Sanat 13.00 İş Günü 13.20 Başkent Siyaset 13.35 Ha- yat Akarken 15.20 Ekogun 15.55 Baskebol 1. üge Terfi Maçları: İTÜ - Erdemir 17.55 Baskebol 1. Lige Terfi Maç- ları: Tofaş - Aliğağa Belediyesi 19.45 Ha- yatımız Sınav 20.30 11. Üçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Açılış Tö reni 22.10 Düşlerle Gelen 22.30 lltaer Ortaylı ile 23.35 Turgut Özal (0 212 259 72 75). y 09.00 Khp Pınarı 11.10 Ha- ~ ^ ™ y a t l n Gerçekleri 13.30 Can \C«mTV S a ğ h ğ l 1 5 1 0Geieneği Ya- şatanlar 16.20 En Sevilen Müzik Klipleri 17.10 Bır Türküdür Anadolu 18.30 Özdemırli Dakıkalar 19.00 Haber 20.00 Cem 22.00 Gelin Canlar Cem Olalım 23.30 Gönül Defteri (0 212 639 74 31). 11.10 Yatınmcı Klinığı 12.00 Fi nans Cafe 12.05 Sağlık Kultum 13.30 İş Dünyasından 15.40 Analiz 16.30 Son Baskı 17.45 Doğru Tercih 18.15 The King Of Queens 18.50 Chuck 20.00 The Simpsons 20.30 My Name Is Early 22.00 Görünmeyen Teh- like 24.00 The Simpsons 00.30 My Name Is Early (Tekrar) (0 212 330 0101). ,... ,.,... , 10.00 Erol Manısalı U L U S A L üe Sohbet 11.10 Edebiyat Cephesi 12.10 MuhtarınSesi 14.00 Neler Oluyor? 18.00 Ulusal Gö- nüllüleri 19.00 Haber 20.30 Kent ve Yaşam 21.30 Köyden Kente 23.00 Ha- ber (0 212 251 50 90). g**jr±* 09.10 Başlama Vuruşu 10.10 Sağlık Hattı 11.20 m ı . ı n Işin Aslı 13.10 Maksı- mum Sokaktayız 15.10 Dünyanın Parası 17.10 Interaktifspor 19.00 Sokağın Sesi 19.40 Dün Bugün Yarın 20.00 Şimdiki Zaman 23.40 Bas- ketbol Panorama (0 212 449 07 00). 06.30 Sabah Haberleri 08.40 DIZI: Marina 10.00 Yeniden Başlasın 13.00 Gün Ortası 13.25 Deryalı Günler 15.00 Biz Bize 17.15 Dizi: Cennet Mahallesi 19.00 Ana Haber Bül- teni 19.50 Spor Sayfası 20.00 Kurtlar Vadisi - Pusu 23.30 Siyaset Meydanı 03.00 Yeniden Başlasın 05.00 Haber Bülteni (0 21? 355 01 01). 07.00 Çizgı Film Ku- şağı 12.00 Yerli Film: Türk Sineması 13.30 Yerli Film: Türk Si- neması 15.00 DIZI: Posta Kodu 17.15 Çİ7gi Film Kuşağı 18.45 Dizi: Posta Kodu 19.40 Ana Ha- ber Bülteni 20.30 Yabancı Film: As- kerin Kızı Asla Ağlamaz 22.45 Dizi Magazin 23.45 Yabancı Film: Tek Gözlü Jimmy'i Ararken 01.10 Gece Haber Bülteni 02.10 Yabancı Film: Fetva (0 212 448 80 00). 08.00 Tuluhan Tekelıoğlu ile Güzel 1 Gün 09.40 Dizi: Emret Komutanım 11.00 Süper Aile 12.50 Yerli Film: Seninle Son Defa 14.40 Gel Yarim Ol 15.40 Dizi: Yalancı Ro- mantık 17.00 Dizi: Bizim Evin Hallerı 18.45 Ana Haber Bülteni 19.50 Çarkıfelek 22.00 Dizi: Rüz- gar 24.00 Yüz Yüze 01.40 Yabancı Film: Inti- kam 03.10 Yabancı Film: Hayatındaki Azizleri Keşfetme Kılavuzu (0 212 313 60 10). 08.20 Ne Pişirelim 08.50 Kadının B T \ / GUCU 10.45 DI/I Oaklnrnh.'ic, 13.20 • • l v Kadın Olmak 14.45 Dizi: Selena 16.40 Dizi: Avrupa Yakası 19.00 Ha- ber 20.00 Yabancı Film: Banliyö 13 21.50 Di zi: Parmakhklar Ardında 00.20 Film 02.10 Yer- li Film: Hamza Dalar Osman Çalar 03.30 Yerlf Film: Kalbimdeki Acı (0 212 354 30 00). 06.45 Çalar Saat 07.45 Bugün flk 08.30 Dobra Dobra 10.15 Siz Mutlu Lerzan Mutlu 12.00 Öğle Gündemı 12.45 Su Gibi 15.30 Di- zi: Bez Bebek 18.45 Ana Haber 19.30 Spor 19.45 Dizi: Bez Bebek 22.15 Komedi Türk 24.00 Objektif 01.30 Gece Gündemi 01.45 Su Gibi 04.30 Arka Sıradakiler (0 212 454 71 71). 06.40 Gün Başlıyor 07.00 Uyan Tür- kıye 08.10 Her Eve Lazım 08.45 Ye- mek Saati 10.00 Anm Balım Peteğim 13.00 Gün Ortası 13.20 Slzin Sesiniz 15.30 Esra EroPla Izdivaç 18.50 Ana Haber Bülteni 20.00 Yarışma: Fenomen 23.20 I lu-ıi. ı Doğru 01.00 Dizl: Köpnü 03.00 Lsra Erol'la Izdivaç 05.20 Haber (0 212 413 50 00). 09.15 Sabah Raporu 10.10 Medikal 11.10 Eko- nomi Gündemi 11.30 Pa- rantez 12.20 Doğruyu Söyle 16.15 Piyasalarda Bugün 17.30 Parantez 18.15 Haberturk.com Rapor 18.30 Söz Bende 19.30 Haber 20.30 Fihrist 21.00 Euro 2008 özel Yayını 22.00 Haber 22.15 Aktüalite 23.00 B\r Gün 23.30 Bu Gece (0 212313 60 00). 07.15 Dizi: Sıhirli Annem 08.45 Dobra Dobra 10.30 Sabahların Sultanı 13.30 INM?Mlı] Şule ile Gün Arası 14.00 Her Eve Lazım 14.15 Çizgi Film 14.45 Esra Ceyhan'la 17.00 Dizi: Arka Sokaklar 19.00 Haberler 19.50 Spor 20.00 Dizi: Kavak Yellen 22.15 Di- zi: Annem 00.30 32. Gün 02.30 Film: Bible: Apocalypse 04.30 Dizi: Fırtına 05.30 Dizi: Gümüş (0 212 478 00 88). 0 07.00 Bu Sabah 08.00 Pı lates 08.30 Çizgi Film 09.00 Başkent'ten 10.00 Haberler 10.15 Her Sabah 11.45Adım Adım Çocuğum 13.00 Gün Ortası 13.40 Spor 14.00 Hayatta Ne Var- sa 17.00 Haberler 17.15 Duru Muhab- betler 19.30 Haber 20.40 Dikkat Şaharı Çıkabilir 22.00 Mevzuhal 00.45 Duru Muhabbetler (0 212 288 51 52) star 07.00 Güne Başlarken 09.15 Eko- nomi 10.00 Güne Başlarken 10.20 fcMMi Spor 11.00 Günün Içinden 11.15 Yazı Işlerı 12.00 Günün Içinden 12.30 Sektör 14.30 Dünya Bunu Konuşuyor 15.15 Yakın Plan 16.15 Spor 17.00 Haber Mer- kezi 17.40 Ve Insan 18.00 Haberler 18.20 Gece Gündüz 19.00 Haberler 20.00 Yorum Farkı 20.30 Haydi Gel Bizimle Oi 23.00 24 Saat 23.35 Spor Servisi 24.00 24 Artı (0 212 335 00 00). KAI)YTV% HARISİ Oktay Ekinci'yle İMAR DOSYASI Her pazar 23.00'te KITAF KURDU GAZETECİ -YAZAR MUZAFFER AYHAN KARA KİTAP SfYERLERİ VE KİTAP MERAKLIURINI, YAZARLARLA BİR ARAYA GETİRİYOR. YENİ ÇIKAN, BILGISAHİBİ OLMAK İSTEDİĞİNİZ KİTAPURIN TAKITIMİKI KONUKURIYU DILE GETİREN SEDEF İLE HER SABAH 10:15 www.cnbce.com M.AYHAN KARAYLA KİTAP KURDU HER PERŞEMBE SAAT 17:00 RADYO BARIŞTA Konuğu: Özdemir Erdoğan 22:00 KÜLTÜR • SANAT www.perareklom.com.tr • • • • • • • • (0212) 293 89 78 11885 ORTAOYUNCLILAR n w t\ «ııt.un uııt ul.ıı • ttııı Ferhan Şensoy'un BOŞGEZEN VE KALFASI Ferhan Şensoy - Nefrin Tokyay - Rasim Öztekin - Erkan Üçüncü Ali Çatalbaş - Orhan Ertürk - Elif Durdu - Ebru Soyuerden 12- 13 Mayıs 20.00 Ferhan Sensoy FERNÂME 9 - 10 Mayıs 20.00 /1 Haziran Pazar 15.00 Ferhan $ensoy FERHANGÎ ŞEYLER 31 Mayıs Cumartesi 20.00 ISTİKULCAD. N0:140TEL (0212) 25118 65-66 FAX: (0212)2444327İ Birgün lil Horton birtoz zerresinden gelen yardım çığlıgı duyar. Kimseyi görmemesine ra^men ons yardım etmeye karar verır. Görünce anlar ki, toz zcrrcciği 'Kimlerşehri'nde yaşayan 'Kimler'in evidir. Horton, Kimler ve onların evini korumaya yardım etme kararı alır ama bu ona, zerrt-nin Ozerlnde herhangı bir şeyin hayatta kalabilccegini redcleden komşularının eziyelinden baska bir şey kazandırmayaraktır. Horton , "Ne de olsa insan Insandır, ne kadar küçük olsa da" siizılne inanır ve onlara arka çıkmaya devam eder.. www.ozcnfilm.com.tr llanlarınK İçin (0212)2938978 perareklam@perareklam com tr www.pcrareklam com tr iç-xn\j. sel -uı in-ps flux -5ı I MAYI5 I 7 HAZİRAN 2008 MAV I , jUNt: i 2008 REN GÖKTAN KÜRATÖR 1 MayısO8>7HaziranO8> may june Seıgı Pazar, Pozartesi vc rcsmi tatil günleri lıariç 10.30-19.30 saatleri arasında gczilcbilir. >Sergi Iç-sel" "Iç-sel" sergisi insanın ıçnde yaşadığı zaman diliminı ve "ari'lan algılamaya yö'nelik görse/, duyumsal ve mekansal bır kurgu yaraüyor Zamanı nasıl içsclleşttrdiğımizin mekansal bır algılaması olarak (post) modem insanın kcndini zamana ve mekana görc bircysellcştirmcye yönclik içscl çabasını yansıtıyor. Zeren Göktan Küratör: Hasan Büleni Kahraman AKBAISIK SANATI Akbank Sanat İstiklal Cad. Zambak Sok. No: 1 34135 Bcvoğlu, Utanbııl Daha fazla bilgi içîn > 0212 252 35 00/01 www.akbanksanat.com !
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog