Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 8 MAYIS 2008 PERŞEMBE OLAYLAR VE GÖRÜŞLER EVET / HAYIR OKTAY AKBAL Kitapların Zenginliğinde Her kitap ayrı bir dünyadır. Boş söz değil bu! Küçük yaştan kitap sevgisi- ni tatmak bir zenginlik. Kitap, insanı ki- mi zaman yalnızlıktan kurtanr, kimi za- man da apayrı bir yalnızlıga iter... Ama bu kendini duyma, bilme, tanıma süresidir. Kitaplardır bu güzel yalnız- lığı yaşatan... Çok kitap geliyor. Sevgili okurlarım, değerli yazarlarım, bir yaşam boyu ki- tapla içli dışlı olmuş yaşlı bir yazara ye- ni yapıtlarını gönderiyorlar. Sağ ol- sunlar! Ama olası mı bunca yapıtı oku- yabilmek, değerlendirebilmek? Bu işi genç arkadaşlar yapmalı diye düşü- nüyorum. Hemen her gazetede kitap ekleri var, bunca yeni yapıtı tanıtmak, sevdirmek onların işi olmamalı mı? • * • Bu arada okuyabildiğim, okurlarımın okumasını istediğim kitaplardan söz etmek, daha doğrusu adlarını vermek istiyorum: Orhan Erinç "Sıkmabaşın Başağrı- sı", Mehmet Başaran "Yüreğin Sesi Zeytin Ülkesi", Cüneyt Arcayürek "Atatürk'ten Sonra Bugünlere Nasıl Geldik", ilhan Arsel "Şeriatçıyla Mü- cadelenin El Kitabı", Erdal Atabek "Dürüstlök Sevgili Çocuğum", Alev Coşkun "Yeni Mandacılar", Cengiz Gündoğdu "Sapak", Erdal Yalt "1958 Üsküdar Gemisi Faciasının Romanı", Can Som "Parazitli Demokrasi", Ah- met Akgül "Başörtüsü Inkârı ve Istis- man", Server Tanilli "Din ve Politika". • •• Bu arada çok önemlı bir çalışmadan da söz etmeliyim: "Erozyon Dede" di- ye anılan "Hayrettin Karaca /7e söy- leşiler... "Ülkesini verimli bir toprak ta- bakasıyla, yeşil birörtüyle donatmak, bu topraklarda yeni bir tüketim ahla- kının yerleşmesine tanık olmak... Dün- ya kurtuluş hareketi veya paylaşma dü- zeni Anadolu'dan yayılacaktır dünya- ya. Ben birAnadolu bireyi olarak bu- na gönülden inanıyorum" diyor Eroz- yon Dede bir nehir söyleşisinde... *•• Vazgeçemediğim bir şey, bir yaşam, bir varlık, şiirelbet!.. Sevgili şairim Ce- vat Çapan'ın her biri apayrı bir güzellik olan Şiir Çevir Denize At", Berrin Taş'ın "Gelecek Ağacı", Tekin Sön- mez'in şiir gibi araştırmalan, Gökova, Istanbu! kitapları... Bir de çocukları, hem de büyükleri ilgilendiren bir ça- lışma.. Lale Erkal, "Küçüklere Bü- yüklere Oyunlar". Zamanla bir yana itil- miş, hepimizin çocuk yaşlarında ya- şattığı o güzelim oyunları bir araya ge- tirmiş bir kitap "Unuttuğumuz Çocuk Oyunları"... • • • Sevgili dostum Arif Damar da hiç belli etmeden seksenlikler arasına, ka- tılmış! Yarım yüzyıllık bir şairli dünya- sı. Yalnız şiirle değil, en önde bir top- lum savaşçısı olarak da!.. Anımsa- yanlar olacak A. Barikat adını! Gen- cecik yaşta Istanbul'dan Ankara'ya devrimci yürüyüşlerin genç şairini... Yeni kitabı "Bir Gökkuşağı Inerse Na- s;/"da hem gençlik hem de yaşlılık şi- irleri var. Hepsi duyarlı, yaşamın tadını duyuran dizeler... *•• En iyisi Arif Damar'ın, öteki adıyla A. Barikat'ın yazgıya meydan okuyan bir şiiriyle bitirmek!.. "Kulak verin ki/Yaşım şimdi seksen iki/ Bıkmıyor usanmıyorum durma- dan/Anamı an anamı anımsamaktan Bakınız biliniz belleyiniz/Yaşım on bir- di henüz/O sonsuzluğa geçip giderkenl Kaldım birbaşıma kimsesiz/Bu acı- masız yeryüzünde/Sizin o hoyrat elle- rinizde Ama diklendim ayaklandım/Bir çetin barikatın önünüzde/Bilmez miyiml Derin bir acı kımıldar içinizde/Yer ile yeksan edecektiniz beni/Ha- ni/Hani nerde?" Iş hayatı hızlıları sever... Kat Mülkiyeti Yasası'nda Değişiklikler /vvuııı /i B Aydın AYBAY ir yapinın bağımsız ola- rak kullanılmaya clvc- rişli bölümlcri üzerinde, o yapının üzerinde yer al- dığı taşmmazdaki mül- kiycttcn ayn olarak oluşturulan vc "kat mülkiyeti" adıyla anılan "ta- sarruf biçimi" bizde, 1965 yılında yayımlanan 634 sayılı yasa ile kabul edilip düzenlenmişti. lik taslağı rah- metli Hocamız Ord. Prof. Dr. Hıfzı V. Velidcdeoğlu tarafindan hazırla- naıı bu tasan, o tarihte önemli bir dc- ğişikliğc uğramadan parlamentoda ka- bul edılmiştir. Daha sonra -cn kap- samhlan 1983 ve 1985 yıllarında olmak üzere- çeşitli tarihlerde, orta- ya çıkan yeni ihtiyaçlann zorlaması ile, sözü geçen 634 sayılı yasada önemli sayılacak kimi değişiklikler yapılmıştır. Bunlann cn kapsamlısı, 1985'te 3227 sayılı yasa ile kabul edi- len ve Devre Mülk Hakkı başltğıy- la yasaya sekizinci bölüm olarak ek- lenen 9 nıaddclik bölümdür. Kat mülkiyeti adıyla anılan ta- sarruf biçiminin bir hak olarak kabul edilmesi, göreceli olarak, yeni bir ol- gudur: Gerçi evvelki hukııkumuzda bir evin iki kişi arasında, "tahtanisi" (alt katı) birine, "fevkanisi" (üst ka- tı) diğcrine ait olmak üzere taksimi kabul ediliyordu (Mecelle, madde 1150). Aynca, "hava hakkı" denilen haklarla, bir yapının belli bir bölü- münde, binadakindcn ayrı bir mül- kiyet hakkı da kabul ediliyordu. Ba- tı'da ilk olarak 19. yüzyılın sonları- na doğnı bu tasarruf biçiminin ka- bulüııü zorlayan nedenlcr ortaya çık- maya başlamıştır. Bu meyanda en- düstri faaliyetinin yoğunlaştığı büyük kentlerde, fabrikalarda, işyerlerindc çalışan çok sayıda işçinin bannma so- rununun, çok katlı ve büyük yapılar iıışa edilerek çözülebileceği düşü- nülmüştür. Ne ki, böylc bir çözümün "işçi kışlalan" denilen sefalet vc pislik yuvalanna dönüştüğü görü- lünce, "bu sevdadan vazgeçilmiş", 20. yüzyılın başında yürürlüğe gircn büyük yasalarda isc "sadccc kat mülkiyeti" değil; buna dolaylı olarak "benzeyecek" tasamıf biçimlcri bi- le yasaklanmıştır. Bu yasak, 1926 yı- lında Isviçre Medeni Kanunu'ndan iktibas edilen (alınan) "Türk Ka- nun-ı Medenisi" ile bizde dc yürür- lüğe girmiştir. Ama, Batı ülkclcrinde 20. yüzyı- lın ilk çeyreğindcn sonra ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar; bu meyanda kentlcr- deki büyümeler ve inşaat teknikle- rindeki gelişmelcr, kat mülkiyeti bi- çimindeki tasamıf sorununu vc tar- tışmasını yeniden gündeme getir- miştir. Bu tartışma, 1950'li yıllarda ayrı bir yasa yapılarak (ömcğin \1- manya'da 1951 dc) veya mevcut Medeni Kanun'a yeni maddeler ek- leyerek (İsviçre MK'de 1963'te) sonuçlannuş ve 20. yüzyıluı ikinci ya- nsmdan itibaıen Batı dünyasmda kat mülkiyeti rcjimi geniş ölçüde baş- vurulan ve kullanılan bir tasarruf bi- çimi olarak kabullenilmiştir. Bizde de özcllikle büyük kentler- de oluşan nüfus yoğunlaşmalannın da etkisi ile yukarda değindiğimiz gibi, 1965 yılında yürürlüğe giren 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ile, bu tasarruf biçimi, ayn bir yasayla ay- nııtılı olarak düzenlenmiştir. Bu ya- sada daha sonra zaman zaman kimi değişiklikler yapılmıştır. Aynca, ya- sanııı uygulanmasında Yargıtay, yaptığı yonımlar ve dayandığı il- ginç görüşlerle yasanın canlılığını sağ- lamış ve bu, pek çok sorunun çözü- münde etkili olmuştur. Buna karşın, yeni ihtiyaçlann bas- kısı ile, "Kat Mülkiyeti Rejimrnde ortaya çıkan kimi boşlukların yeni kuıallarda doldurulması zorunlu sa- _ V • ll , Rekabette geri kalmaym, yolda boşuna vakît kaybetmeyin. Sadece rezervasyon yapmanız yeterlî. İhtiyacmız olan zaman, Avis havalimanı ofislerinde... Dünyanın her yerinden rezervasyon için: www.avis.com.tr 444 2847 AVİS yılmıştır. Bu zorunluluğun ürünü olarak 14 Kasım 2007 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5711 sayılı yasa yürürlüğe girmiştir. 5711 sayılı yasa ile mevcut kanu- na (634 sayılı KMK) gctirilen yeni- likler iki ana bölüme aynlmıştır. Bi- rinci bölümde ycr alan 21 madde ile, KMK'nin çeşitli maddelerine cklc- meler yapılmıştır. Bunlann çoğu "teknik düzcltmeler"dir. İkinci bö- lüm ise bundan farklıdır: 634 sayılı yasanın sonuna, "Toplu Yapılara İliskiıı Özel Hükümler" başlığı ile 9 maddeden (66-74) oluşan yeni bir bölüm (9. bölüm) eklenmektedir. Bu bölüm eklenirkcn daha önce "Devre Mülk Hakkı" başlığı ile yasaya 8. bölüm olarak ilave edilen madde için yapıldığı gibi (57-65) KMK'nin 56. maddeden ibaret ana çatısını, 74 maddeye çıkarmaktadır! Bu yazıda 5711 sayılı kanun ile KMK'nin 21 maddesindc yapılan teknik düzeydeki dcğişiklikleri de- ğil, aynı yasanın ikinci kısmındayer alan, gcnel olarak "Site" adıyla anı- lan toplu yapılardan oluşan yerlc- şimlcrdeki kat mülkiyeti ilişkilerinin bağlı olduğu "yeni düzcni" özetle- meye çalışacağım. Yasada önce bu yeni düzenin kap- samına giren 'toplu yapı'nın tanımı vcrilmiştir (KMK. m.66): "Toplu ya- pı bir veya birdcn çok imar parseli üzerinde belli bir onaylı yerleşim planına göre yapılmıs veya yapı- İacak altyapı tesisleri, ortak kul- lanım yerleri, sosyal tesis ve hiz- metlerle bunlann yönetimi bakı- mından birbirleriyle bağlantılı bir- den çok yapıyı ifade eder." Bura- da, onaylı yerleşim planı yerleri be- lirlcnmiş yapılar arasında altyapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sos- yal tesis ve hizmetlcr ve bunlann yö- netimi bakımından birbirleriyle bağ- lantı bulunması öngörülüyor. Bu tür bağlantılar yoksa, parscl veya par- seller üzerinde inşa cdil- miş toplu yapılar bu reji- me tabi sayılmıyor. Top- lu yapıların bitişik ya da komşu olması da (arala- nndan yol geçmesi, park olması vb. haller dışında) şart. Yasada, bundan sonra gelcn maddcnin yan baş- lığı ortak yerler (KMK. m.67). Bu hükmün birin- ci fıkrasında, ycrleşim- deki bağımsız bölümlcrin tüınünün ortak kullanım vc yararlanmasına tahsis edilmiş yer veya tesisle- rin (örneğin yüzme ha- vuzu veya toplantı salo- nu vb.) bulıuıduğu par- selin mülkiyctinin tapuda bağımsız bölümler adına nasıl tescil edileccği açık- lanıyor. Bu kayıt şekli (sübjek- tif/ayni) toplu yapılarda yeni bir uygulama sayıla- bilir. llginç bir düzenleme dc toplu yapılarda kanıuya ayrılan yerlerin düzen- lcnmesi, işletilmesi ve ba- kınıının, yetkili kamu ku- rum veya kuruluşuyla mu- tabakat sağlanaraİc toplu yapı yönetimince üstle- nilebileccği hükmü (KMK.m.68/11). Toplu yapı yönetimini yasa üçc ayınyor: Blok yönetimi, ada yönetimi ve tüm toplu yapıların yönetimi. Birinciyi blok- taki bağımsız bölümlcrin kat malikleri kurulu; ikinciyi ada kat malikle- ri kurulu, toplu yapılann tümünü de toplu yapı kat malikleri kurulu yöne- tecektir (KMK.m.69). tkinci ve üçüncü katego- ride, çok kalabalık olabi- lecek bu kurullar ycrine (yönetim planında hükünı varsa), yönetim yetkisinin seçimle belirlenccck "temsilciler kuruluna" verilmcsi mümkündür. Bunlann ardından gclcn hükümler yöneticilcrin seçimi, yönetim planı dcğiştirilmesi, ortak gi- derlcre katılma ve geçi- ci yönctimin kurulması gibi, genel hükümlere pa- ralcl kuralları içeriyor (KMK. m.70-73). Son hükümlerde, KMK'yc 1983 yılında 2814 sayılı yasa ile "Birden çok ya- pılarda uygulanacak özel hükümler" başlıklı "Ek madde 3" yürürlük- ten kaldınlmış; "Geçici madde 3" ile de kanunun yürürlüğe girmesinden ön- ce kurulan toplu yapılann yönetim planlannın 6 ay içinde yeni yasadaki esas- lara uygun halc gctiril- mesi öngörülmüştür. SERVER TAND.LI DlNVE POLİTfKA"Laik Barış'uı Dostlan ve Düşmanları Server Tanilli bu kitabmda laikliğin Batrdaki ve nlkemizdeki geiîşim sfirecîni derinlemesine inceljyor; giinûmüz koşullarında iaikliği ortaçağ karanlığına karşı kornma gorevinin altını çiziyor. NIIZAFFER AYHAN MRA YÖN'ÜN DEVRİNİ DEVRtH'İN \M Nilli Demokratik Devrim tezinin iktidar talebi olan "9 Mart" ve onun pzerine ğelip cıen ^12 Mart". İlhan Selcuk'un önsözü ile Nuzalfer Ayhan Kara'nın kaleminden sancılı yıllann belğesel öykiisîi. CAN SON PAMZİTLİ DMOKRASI Demokrat Parti'nin Radyo Davası Aönan Nenderesin 1950-1960 yılları arasmdakl Daşbakanlığı boyunca devlet radyosunu hiikfimet ve parti radyosuna üönüşlüren uyğulamaları mahkemede sonuçlanmışh. Günümiiz Iktldar-medya illşkileri geçmlşte yaşananları daha da anlamlı kdıyor... AlKlA Yayn-Dafiıtn 021i 272 45« Mcrkcr «nkara $ulw: izmlrfaİK: c< Cumhuriyet Kitapları www.cumhuriyetkitaplari.com ALFA DAftlTIM 11115115)63 Prof Nurellın Ma/lıar Oklol Sokak No 2 Şışlı TGI 0 212 343 72 rt AtalUtkBıılvaıı No 125 Kal <l Bakanlıklar Tel 031?4195020 H /ıya Bulvarı 1352 Sokak No 2/3 Pasaport fcl 0 232 44112 20 I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog