Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 8MAYIS2008PERŞEMBE KULTUR kultur@cumhuriyet.com.tr ankar tstanbuVda Kültür Servisi - Hiııt müziğinin efsanevi isıni Ra- vi Shankar'm kızı, Avam Kamarasi Şilti'nc sahip ilk kaduı ve Time dergisinin yirmi Asyalı Kahraman'ından biri olaıı Anoushka Shankar, 10 Mayıs'ta Ccmal Rcşit Rcy'dc konscr vcrc- cek. Saat 21.00'de başlayacak olan konscrdc Anoushka Shankar (sitar), Tanmoy Bo- sc (tabla), Ravichandra Kulur (flüt), Leo Dombecki (piyano), Barry Phillips (viyo- lonsel) yer alacaklar. (0 216 556 98 00) at'tabüyükbuluşma Kültür Servisi - Dünyanın en çok tanınan oda orkcstraianndan biri olan Academy of St. Martin-in-thc-Ficlds vc kcman virtü- özü, Grammy Üdüllii Joshua Bell 10 Ma- yıs Cumartesi günü saat 20.00'de lş Sa- nat Sahncsi'nde buluşacak. Programda Beethoven ve Mendelssohn'un eserleri seslendirilecek. (0212 31610 83) 11. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin açılış töreni bugün Çetinkaya ve Aydan'a ödiil • E ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) -11. Uçan Süpürge Ulus- lararası Kadın Filmleri Festivali bu aksam Dcvlet Opera ve Bale- si Opera Sahncsi'nde yapilacak açılış töreniylc başlayacak. Su- nuculuğunu Başak Köklükaya ile Altan Gör- düm'ün yapaca- ği gecede, sine- ma sanatçısı Ni- lüfer Aydan'a "Uçan Süpürge Onur Ödülü", sincma ve tiyatro sanatçısı Meral Çetinkaya'ya da "Bilge .Olgaç L Başarı Odülii" vcrilecek. Festival bu yıl Vakıfbank'ın sponsorluğunda, Kültür vc Tu- rizm Bakanlığı ile Başbakanhk Tanıtma Fo- nıı'nun katkılarıyla düzenlcni- yor. Bu akşanı yapılacak açılış tö- reniyle başlayacak festivalde Gülyar Balcı, Jülide Canca, rviine Cangal ve Pınar Du- r rıık'tan oluşan Çellissima Top- lulıığu başkentli sanatscverlerle buluşacak. Geceye, Yeşilçam'ın ünlü oyunculanndan Göksel Ar- soy ile "Binbir Gccc" dizisinin oyuncuları Ccyda Düvenci ve Tardu Flordun da katılacak. Tören, TRT 2'den canlı olarak yayım- lanacak. Bu yıl "Kendin 01, Düşü- nü Yarat" izleğiylc düzcnlcncn festival- dc, lran'dan Israil'c, Brczilya'dan Arjan- tin'c 27 ülkcdcn 88 kadın yönctmcnin 89 fılmi göstcrilccck. BlLETLER 5YTL Kızılırmak Sine- ması'ndaki fılnı gös- terimlerinin biletleri öğrenci ve tam ayrı- mı olmaksızın 5 YTL'den satı- lacak. Ankara Üniversitesi lleti- şim Fakültesi ile Orta Doğu Tck- nik Üniversitesi (ODTÜ) yer- leşkelerinde de gösterilecek bel- geseller ise ücretsiz izlenecek. Koç Üniversitesi'nde danslı günler Kültür Servisi - Koç Üniversi- tesi tarafından bu yıl sekizjnci- si düzenlenen Geleneksel Dans Festivali bugün sona eriyor. Bu yılki teması Yunanistan olarak belirlenenfestivale tüm üniver- siteliler katılabilir. Amatb'r ve profesyonel dans gruplarının bir araya geldiği, Hip-Hop ve Latin gibi çeşitli türlere yönelik atölye çahşmalarının da ger- çeklestirildiği ve canlı müzik se- anslarııun yer aldığı etkinlikler tüm katıhmcüara açık. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİRTİYATROLARl'NIN ETKİNLİĞİ BUGÜN BAŞLIYOR '24. Genç Günler' başlıyor... 'ashura' Ankara 9 da Kültür Servisi - garajistanburda ocak ve şubat aylannda oynayan tiyatro oyunu "ashura" nisanda gerçek- lcştirdiği lsveç turnesinden sonra tekrar Ankara'da sahnelenecek. 13, 14, 15. 17 Mayıs'ta DT Akün Salı- nesi'nde saat 20.30'da Ankaralı- larla buluşacak olan oyunda, Rum- ca, tbranice, Süryanicc, Türkçc, Er- menice, Arapça, Zazaca, Pontus di- linde, Kıptice, Kürtçe, Lazca ve Sefarat dilindc 25 göç şarkısı söy- leniyor. Oyun, geçmişleri ile gele- cekleri arasında sıkışıp kalan in- sanlann aynlıklannı, çatışmalannı ve yalnızlıklarını anlatıyor. (0 312 427 19 71) ABD. ALMANYA VE AVUSTURYA Gülsin Onay 'dan 40günde devriâlern... Kültür Servisi - Piyanist Gülsin Onay, 14 Ha- ziran' kadar çeşitli fes- tivaller ve resitaller için ABD, Almanya ve Avusturya'da ola- cak. Sanatçı, bahar ve yaz aylannda yoğun bir festival ve rurne programı çerçevesinde yurriçi vc yurtdışmda pek çok konscr ve- recek. Onay, 7 Mayıs'ta verdiği ilk kon- serin ardından Miami Uluslararası Pi- yano Festivali kapsamında yarın vc 11 Mayıs'ta konser vcrccck. Onay daha sonra 30 Mayıs'ta Almanya, 14 Hazi- ran'da isc Avusturya'da konser verecek. (www.gulsinonay.coni) Kültür Servisi - lstanbul Bü- yükşehir Belediyesi Şehir Ti- yatroları bu yıl "Genç Günler" etkinliğinin 24. yılını kutlıı- yor. Gençler; bugün başlayan "24. Genç Günler" kapsa- mında 19 Mayıs'a kadar Kadı- köy Haldun Taner, Üsküdar Kerem Yılma- zcr, Ümraniye, Kâğıthane Sadabat, Fatih Rc- şat Nııri sahneleri ve Tarilıi Galata Köprü- sü'ndcn seslerini tstanbullu tiyatrose- verlerc duyurabilecekler. Etkinlik kapsamında tiyatro oyunlan, müzikal, çağdaş dans gösterileri, konserler, söyleşiler, sergiler ve atölye çalış- maları düzenlenecek. "24. Genç Günler"in açılışt bu akşam saat 19.00'da Ta- rihi Galata Köprüsü'nde gerçekleşecek. Açılış koktcylinin ardından tstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Göstcri Sanatlan Yönetimi Programı, Santral tstanbul Fran- sız Kültür Mcrkczi vc Acadcmic Fratellini (Fransa) işbirliğiylc gerçekjcşcn "Sokak Sa- natlan Çağdaş Sirk Projesi" konuklarla bu- luşacak. Sonrasında "Ziya Azazi" ve "Çıp- lak Ayaklar Kumpanyasr'nın dans gös- tcrileriylc dcvam cdccek olan gccc Şchir Ti- yatroları'nm "Sahnedeki Ezgiler" adh özcl göstcrisi vc "Yüksek Sadakat" gru- bunun konscriyle son bulacak. 11 MAYIS'A DEK SÜRECEK 68'liler etkinliklerle anılıyor Kültür Scrvisi - Uluslararası Plastik Sa- natlar Demcği (UPSD), Pıramid Sanat vc 68'liler Birliği Vakfı işbirligiyle düzenle- nen '1968Mn 40. Yılı: Bir Rüzgârın Ar- keolojik Ka/.ısı" adlı scrgi bugün açilıyor. Sergi çerçevesinde 9 Mayıs - 1 Haziran ta- rihleri arasmda Piramid Sanat ve UPSD Sa- nat Galerisi'nde çeşitli etkinlikler yapıla- cak. Piramid Sanat Cuma saat 18.00'de ' Arkadaşını Dcniz: 68'li Dostlardan Ta- nıklıklar' başlıklı söylcşi Ergin Konuk- sever, Ccmil Orkunoğlu, Mustafa Zül- kadiroğlu^ndan. Aynı yerde ertesi gün Re- is Çelik'in 'Hoşçakal Yarın', 11 Mayıs Pazar Milos Furnıan"ın 'Hair' adlı film- leri göstcrilccck; gösterimler saat 18.00'de olacak. Orlıan Aydın, Rutkay A/iz, Haş- nıet Zeybek, Cezmi Ersöz, Attila Keskin, Melike EfendioğlıTnun konuşacağı '6S*in Sanatsal vc Kültürcl İzdüşünıleri: Yazııı vc Sahne Sanailaı \" başlıklı panel ise 12 Mayıs Pazartesi 18.00'de. Etkinlikler ay so- nuna kadar sürecek. (0 212 297 31 21) Pera Piyano Festivali başladı Kültür Servisi - Pera Güzel Sanatlar'ın bu yıl üçüncüsü düzenlenen Pera Piyano Festivali başladı. Festivalin 7 Mayıs'taki açılışı dünyaca ünlü Amerikah piyanist Victor Santiago Asuncion'un konsc- riyle lş Sanat Kültür Merkezi Konser Salonu'nda yapılırken; Afife Jale Sah- nesi, ttalyan Kültür Merkezi Konser Sa- lonu ve Pera Eren Uluergüven Sahne- si'nde 11 Mayıs'a dek sürecek. Piyanist lYlariııa Horak, Taınara Poddubna- ya, Bernhard Parz, ülkemizden Zöh- rab Adıgüzelzade, Vasıf Hasanoğlu, Ova Sünder, Lale Feridunoğlu, Ofel- ya Aleskerova, Samir Mirzayev, Ley- la Pınar Tansever, Dr.Tolga Zafer Özdemir atölye çalışmaları,resitalve se- minerlerde gençlerle buluşacaklar. Ayrıca; festivalde 10-11 Mayıs 2008 ta- ıihlcri arasmda 15-20 yaş arası genç sa- natçılann katılacağı bir yarışma da ya- pılıyor. lki aşamalı yarışmanm sonunda dereceye girenlere para ödülü verilecek. Felsefesöyleşilerilstanbul 'da sürüyor Kültür Servisi - Maltcpe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nün düzenlcdiği Felsefe Söyleşileri 'nde 10 Ma- yıs'ta Cemal Güzel "Postmodenı Bilim An- İayısının Olumsuz Sonuçlan"\ 17 Mayıs'ta Tüten Anğ "Bilim Felsefesi ve Felsefi An- trupoluji", 24 Mayıs'ta Dilek Arlı "Bil»ide Kesinlik Arayışı", 31 Mayıs'ta Meral Er- doğan "Mimarlıkta Bilgi ve Bilim Felsefesi'" konıılarını ele alacaklar. Toplam 9 hafta sü- recek etkinlik, cumartesi günleri saat 10.00 ile 12.30 arasmda Mamıara Kültür Merkezi lsnıail Hakkı Tongııç Salonu'nda yeralıyor. Sunumlardan sonra dinlcyicilerin soru sor- ıHikl.iiı ve kendi göriişlerini dile getirdikle- ri, akadenıik anlamda felsefe ile uğrasanlann olduğu kadar felsefe ile ilgilcnen dinlcyici- lerin de katıhmıyla gerçekleşen söyleşilerde özgür bir tartışma ortamı yaratılıyor. (Mar- mara Eğitim Köyii 'ne ulaşım için Maltepe merkezde bulunan Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi önünden saat 09.00 ve 09.30 'da ha- reket eden servisler kullamlahilir. - 0216 626 10 50/1102) BUGÜN VE YARIN YAPILACAK Yayıncılar kurultayı santralistanbul'da Kültür Scrvisi - tstanbul Bilgi Üniversitesi ve Türkiye Yayıncılar Birliği'nin birlikte dü- zenledikleri "3. Türkiye Yayıncüık Ku- rultayı" bugün ve yann santralistanburda ger- çekleşecek. Yayıncılık sektörünün sorunlannın ve çözüm önerilerinin tartışılacağı kurultaya, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Ba- kanlığı temsilcileri, akademisyenler, avu- katlar, yayıncılar, matbaacılar, kitapçılar, eğitimciler, yazarlar ve gazeteciler konuşmacı olarak katılacaklar. Açılış konuşmalarını, ts- tanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Aydın Uğur ile Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Çetin lü/üneı'myapacağıkurultayda; "Ya- yıncılık Sektör mii?". "Ders Kitapları vc Öğretim Programları", "Yayıncıhkta Yc- ni Teknolojiler", "Fotokopi vc Korsan Yayın ", "Türkiye'dc Türkçe Dışındaki Dil- lerde Yayıncılık", "Satış, Pazarlama, Da- ğıtım Sorunları vc Çözüm Öncrileri" baş- lıklı oturumlar düzenlenecek. Etkinlik, ilgi- lenen herkesin katılunına açık olacak. PhotoVVorld'ılen MSGSü'ye özel • Kültür Scrvisi - PhotoWorld dergisinin mayıs sayısı 30. yılını kutlayan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Fotoğraf Bölümü özcl sayısı olarak çıktı. Dcrgide MSGSÜ'lü 30 fotoğraf sanatçısının yapıtlarına ayrılmış geniş bir portiblyo yeralıyor. Türk fotoğrafçılığına katkıda bulunmayı amaçlayan dergi, MSGSÜ Fotoğraf Bölümü'nün 30. yıl ctkinliklcrine de katıhyor ve sponsor olarak destekliyor. Bu özel sayınm sponsorluğunu ise Epson Türkiye üstlenmiş. (www.photoworid.com.tr) Levent yeniden genel başkan • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Dcvlet Tiyatrolan, Opera ve Balcsi Çalışanlan Vakfı (TOBAV) genel başkanlığına yeniden Tamer Levent seçildi. TOBAV'dan yapılan açıklamaya göre, 5 Mayıs Pazartesi günü Oda Tiyatrosu'nda yapılan genel kuruldaki seçimde yönetim kurulu üycliklcri belirlendi. TOBAV Genel Merkezi'nde önceki gün yapılan yönetim kurulu toplantısında da genel başkanlığa Tamer Levent, genel başkan yardımcıhğına Nihat Kahraman, genel sekreterliğe Meltem Keskin Bayur, genel saymanlığa Alhan Özdemir, üyeliklere ise Mithat Erdemli, Bahri Gürcan ile Atila Gürçay gctirildi. Insanlıgm Lüzumu Yokr • Kültür Scrvisi - Attilâ illıan Kültür Merkezi (AİKM) Tiyatro Topluluğu yaklaşık bir buçuk ay önce provalarına başladığı; Kandemir Konduk'un yazdığı ve Mustafa Hastarakçı'nın yönettiği "tnsanlığın Lüzumu Yok" isimli oyunla izlcyicilerlc buluşuyor. Oyun skeçlerden oluşan iki perdelik bir komedi. Oyunun galası bu akşam saat 20.30'da AİKM'de yapılacak. (0212293 42 42) BurQH But\ft Olo Qud(\er MMjyı. CuaalVJO AKM D^STLAR TIYATR^SU J_Jl_ıJ_,\_3'J_1 O LıL. V_J I U İ N ı S1VCES93 SON OYUNLAR M. Karaca Tiyatrosu (0212) 252 59 35 9 Mayıs Cuma 20:30.10 Mayıs C.lesi 20:30 Caddebostan Kultıir Merkezi (0216) 467 25 68 11 Mayıs Pazar 16:00 T C K l l l T U H l [|iıu.'",l h A h .",M l l . l ' J l ' , ' M l ı l l K .1 I h l l t, H l v .1 fEFESl | İ l'llspıv M E F E S Pilsen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog