Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

8 MAYIS 2008 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ ekonomi@cumhuriyet.com.tr 17 Konut Edindirme Yardımı hesaplannın tasfiyesi sırasında toplam 1 milyar 786 milyon YTL ödenecek AKP, KEY' i seçime yetiştirecek Ekonomi Servisi - Erken seçim hesaplan ya- pan AKP hiikümeti Konut Edindirme Yardımı (KEY) hesabının tasfiyesi çalışmalannı hızlan- dırdı. AA muhabiri Fatma Orhan'm haberine göre, eğer 2 aylık süre ıızatımına gidilmezse, hak sahiplerine mayıs sonundan itibaren Emlak Ko- nut Gayrimenkul Yatinnı Ortaklığı'nın (GMYO) belirleyeccği plan çerçevesinde, anapara ve ncma ödemesi yapıîacak. 1987'den 1995 sonuna kadar işverenler, istihdam cttikleri kişiler için KEY he- sabına para yatırmıştı. 1999'a kadar Emlak Ban- kası'nda tutulaıı kesintilerin 395 trilyon lirayı bul- duğu varsayılnnş. banka tastîye edilirken bıı mik- tann karşılığı kadar gayrimenkul Emlak Konut GMYO'ya ayni sermaye olarak verilmişti. KİME NE ÖDENECEK? LİSTELER İLAN EDİLECEK FARKIHAZİNE ÖDEYECEK J Tak sahiplerinin listeleri 29 Şubat 2008 'de ±~L tasfiye hulindeki Emlak Bankasi 'na bildi- riîmişti. Bıı larihte Emlak Konut GMYO 'nun net aktifierinin değeri 2 milyar 928 milyon YTL olarakbelirlendi. Bununyüzde 61 'iolan l mil- yar 78b milyon YTL, hak sahiplerine nema ve anapara olarak ödenecek. Hak sahipleri sis- temde kaldığı süreye göre anapara ve nema alacak. Ömeğin. 1999 sonunda anapara vene- ması toplamı 300 YTLolanhirhaksahibi, 4.51 değerleme katsayısı ile çarpılarak elde edilen rakam olan 1353 YTL KEYparası alabilecek. Tfesin liste, Tasfiye Halindeki Emlak Ban- J\.kası KEY Birimi tarafından bu ay sonu- na kadarEmlak Konut GMYO 'ya bildirilecek. Bu süre, bir defaya mahsus olmak üzere "2 aya kadar " uzatılabilecek. Listeler 30-31 Ma- yıs 'a kadar bildirilirse. Emlak Konut nakit ödemeler için ödeme planı ve siiresi belirle- yecek, Ziraat Bankası ile de hir protokol ya- pacak. Liste Resmi Gazete deya da internet- ten ilan edilecek. Hak sahipligi ve ödemelere ilişkin bilgilere, TC kimlik veya sosyal gü- venlik numaraları verilerek ulaşılabilecek. Jlave gelen hak sahiplerinin KEY tutarlan 1 için Hazine ilave bir rakam koyacak. Öde- meler yapılırken bu rakam da vatandaslara aktanlacak. Şu ana kadarvaklaşık 7.5 milyon kişinin haksahibi olarak belirlenebildiği tah- ıniıı ediliyor. Bu sayı asıhrsa, aradaki 2 mil- yonun 2000 tarihi itibanyla şirkete ayni ser- maye olarak konuimayanpayı, yine 4.51 kat- sayısı ile değerlendirilerek karşılığı Hazine tarafından aktanlacak. Herkes kendi anap- arasına göre nemasını Ziraat Bankası 'ndan nakit olarak alacak. UNDP BAŞKAN1KEMAL DERVİŞ: Enflasyon tsunamisi yoksulları Ekuııonıi Servisi - BM Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı ve eski Dcvlet Baka- nı Kcmal Derviş, Türkiye gi- bi ülkelerin "gerçek bir en- flasyonist tehlike" ile karşı karşıya oldıığunu söyledi. Dcrviş, Financial Timcs ga- zetcsi ile yapüğı söylcşide ken- di finans piyasalannda tıka- nıklıklan engellcmcye çalışan. sanayileşmiş ülkelerin ge- nişletici politikalan nede- niyle gelişmekte olan ülke-^ lerde enflasyon ve para arzı kontrolünde ciddi sorunlann yaşanacağını söyledi. tntemet balonu patladıgı dönemde oldugu gibi geniş- letici ckononıik politikalara ta- nık olundugunu anlatan Derviş, bıınun önümüzdeki iki üç yıl- da pek çok baş ağnsı yaratacağı uyansıni da yaptı. Derviş. ge- lişmekte olan ülkelerde yük- selen gıda ve eneıji fiyatlan nc- deniyle kentlerdeki yoksul in- saııların "enflasyon tsunami- si" ile karşı karşıya bulundu- ğunu belirtirken fiyat aıtışları- nın, bu insanları, bir yıldan daha kısa bir süre içiııde yüzde 25 kadar daha yoksul hale getirdiğini d e f \ C 3 | kaydetti. V Derviş, "FED 1 f a i z Bu otomobil tamircileri aç bırakır BMS'nin Hyundai ile geliştirdiği proje ile kullanılan malzeme yüzde 50 hafifleyecek, kaportasındaki çiziği kendi kendine tamir edecek )tomotiv . la göz- f >ügi oranlarını düşiirürken siz yüksclcn bir ekononıide pa- ra pulitikanızı nasıl sıkılaştı- rabilirsiniz? Yıllarca enflas- yon ile mücadele eden Tür- kiye ve Brezilya gibi ülkeler gerçek bir enflasyon tehli- kesi ile karşı karşıya" dedi. Ekonomi Servisi - Bayer Ma- terialScicnce (BMS) Poliüretan Otomotiv-Baysistem Birimi Baş- kanı Jörg Palmersheim, 1990 yı- lmda 850 kilogram olan bir oto- mobilin 2005'te 1470 kilograma yükseldiğini, plastik kullammımn yaygınlaşmamış olması durumunda bu ağırlığın 1750 kilograma çıkabileceğini söyledi. Otomotiv scktöründe gelccek yıllarda lcnecek eğilimlcre ilişkin bilgi vcren Palmersheim, "özellik- Ie yaşlanan nüfus ncdeniyle araçlara giriş çıkışlar ko- laylaşacak, tasarımlar sade- leşecek" dedi. BMS Polikarbonat-Otomo- tiv Birimi Başkanı Thomas Klcssınann ise Hyundai-BMS işbirliği ile gcliştirilen konsept oto- mobil "i-mode" hakkıııda bilgi verdi. Buna göre yüzde 50 daha hafif ve şeffaf panel- lerin kullanıldığı araçta, hafif konstrüksiyon için geliştirilen güçlcndirilmiş poliüretanlar, çizil- melere karşı dirençli vc oluşan çiziklerin kendi kendine iyileştirmc özelliği bulunan poliüretan kaplama gibi teknolojilerden yararlanılıyor. Ön, arka ve yan camlar ilefarlar ve dört büyük tavan modüliipolikarbonat- ^ makrolon hammaddesinden üretildi. Kısa ve uzunfarlan topar- layıp, odaklanmasım sağla- yan ve makrolon ile üretilen mercekler kullamldı. Poliüretan kaplama ile dış cep- hedeki çizilmelere karşı direnç arlınldı. Ayni zamanda çizikle- rin kendi kendilerini iyileştir- meleri mü'mkün kılındı. Solvent içerik azaltılarak, çevreye du- : yarlılıkartırıldı. Güçlendirilmiş poliüretan ile tamponlar ve ka- pı eşiklerinin darbelere karşı dayantklılığı artırıldı. KADİR HAS •• •• •• ODULU Kriz yardımla çözülmez TÜSİAD Başkanı Yalçındağ, fıyatların yükselmesiyle Tür- kiye'nin politika değişikliği için fırsat yakaladığını söyledi Geleneksel 5. Kadir Has Ödülü'nün konusu: • • Bilgi Teknolojileri Ulkemizin Hızlı Kalkınmasını Nasıl Başarır ? Son Katılım Tarihi 26 Eylül 2008 ÖDÜLLER Birinci 10000 YTL Ikinci 7500 YTL Üçüncü 5000 YTL MANSİYONLAR 1. Mansiyon 2500 YTL 2. Mansiyon 2500 YTL 3. Mansiyon 2500 YTL ÖDÜL DEĞERLENDİRME KURULU -Faruk Eczacıbaşı (Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı) -Dr. Üner Kırdar (Emekli Büyükelçi, Humanizing Digital Age kitabı editörü) -Dr. Cüneyt Kalpakoğlu (BYTE Bilgisayar Yazılım Temsilcililik Eğitim LTD. STİ. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı) -Prof. Dr. Hasan Dağ (Kadir Has Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Enformasyon Teknolojileri Bölüm Başkanı) -Prof. Dr. Enar Tunç (Rektör Yardımcısı ve IİBF Dekanı) Ödül tüm katılımcılara açık olup; ödül şartnamesi Kadir Has Üniversitesi Kadir Has Kampüsü Genel Sekreterliği'nden veya www.khas.edu.tr internet adresinden temin edilebilir. Kadir Has Kampüsü 34083 Cibali - Istanbul - Tel: (0212) 533 65 32 pbx www.khas.edu.tr Ekonomi Servisi - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Arzu- han Doğan Yalçındağ, İMF ve Dünya Bankası'nın, zengin ülke- lerin çabuk hareket ederek Bir- lcşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda Programı'na 500 milyon dolar aktarmalan çağnsmda bu- lunduğunu bclirterek ancak yar- dımların köklü çözüm olmayaca- ğını ifade ctti. Yalçındağ, "Sadece para ve insani yardım aktarmakla bu soruna kalıcı ve etkin bir çö- züm bulunamayacak. Dünya, bu sorunu ancak tarım politi- kalarını değiştirerck, koruma- cıhğı azaltarak aşabilecek. Ge- lişmiş ve gelişmekte olan bir- çok ülke gibi Türkiye de tarım polil ikasını yeniden gözden gc- çirmck /.oruııda" dedi. Yalçın- dağ'ın açıkladığı TÜSİAD'ın (Türk Sanayicileri ve tşadamları Dcrneği) "Türkiye'de Tarım ve Gıda: Gelişmeler, Politikalar ve Önerilcr" başlıklı raporunda şu saptama ve öncri yer aldı: "1968-2006 arasındaki yıllık ortalanıa tarımsal üretim artı- $ı yüzde I..V(ür. Tarımsal üre- timdeki düşük verimlilik ve et- kinlik hiçbir dönemde aşıla- mamaktadır. Ders çıkarmalı- yız. Yüksek fiyat yaklaşımımı- /ı değiştirmemiz için fırsat. Stokçuyageçityok Pirinç Değirmencileri Derneği Başkanı Turgay Yetig, stokçu vespekûla- törler tarafından hâlâfiyatı yüksek tutulmaya çalışüan vepiyasada 5-8 YTL arasmda satılan pirinci, peşin 2.10 YTL artt KDV'den, piyasa an edeceJderinisöyledi. Yetiş, yaptığı yazılı açıklamada, yapay birpirinç kri- zi yaraıarakpiyasa fiyatlanm altüst edenpirinç stokçulannı sert bir dil- le eleştirdiklerini hatırlatarak Türkiye'nin yeni hasat dönemine kadar kendineyetecek miktardapirinç stoku bulunduğunu belirtti. Türkiye, tarımda kendine ye- tcrli olabilnıcyi korumacılıkta değil, teknik ilerlcmede vc araştırnıa-geliştirmede arama- lıdır. Yurtiçindc görülen fiyat artışlarına rağmen dünyadaki artışlar çok daha sert olduğu için dünya ve Türkiye arasın- daki fiyat farkı büyük ölçüde azalnııştır. Dünyada oluşan ye- ni fiyat seviyeleri, Türkiye'yc uluslararası piyasalardaki rc- kabet gücünü iyileştirme imkâ- nı sağlamıştır." İŞÇİNİNEVRENtNDEN ŞÜKRAN SONER Maskeler Düşüyor... Başbakan, Cumhurbaşkanrnın 18 yaşın al- tındaki oğlunun Ankara Ticaret Odası'na kaydı- nın yapılıp yapılmadığnı, herkesin önünde oda başkanından sorguluyor. Cumhurbaşkanı'nın bir diğer oğlunun 14.5 yaşında, Dışişleri Baka nı Babacan'ın aile şirketlerinden birinden sigor- talı olduğu ortaya çıkıyor. Başbakan'ın damadı- nın ortak olduğu şirkete satılan büyük medya gru- bu ile ilgili şaibelerinin bini bir para... Cumhur- başkanı'nın bile aracılık yaptığı söylenen Arap ser- mayesi şaibesi en hafifi, kamu bankalarından ve- rilen kredilerin miktar ve teminatları ile Yüce Di- van'lık içerik taşıdıkları açıklanıyor... Pıtrak gibi şirket sahibi olan oğullar, gemi sa- tın alanlar, parmakları ile bal tutan, Maliye Ba- kanlığı örneği işlerin odağındaki bakan çocukları.. Partililer, parti büyüklerinin kısa zamanda ulaş- tıkları büyük servetleri ile övünüyor, pay kapma yarışı içinde oluyorlar.. Örnek model, özendirme bu yolda olunca, sıradan vatandaş, seçmen ni- ye kendi çapında arayış içinde olmasın! Tele- vizyon kameralarına poz veren, kundaktaki ço- cuklarını sigorta ettirme kuyruğunda olanlar, kendilerine düşecek payın küçüklüğünden, kat- landıkları sıkıntılardan yakınıyorlar. Rakamlar kaka şaka gibi; sosyal güvenlik, emeklilik haklarını gasp eden yasalar, kara de liğin kapatılması adına çıkarılırken çocukiarını bu yasalar karşısında avantajlı duruma sokmaya ça- lışanların sayıları, son dakika sigorta yükü yüz bınlerle sayılıyor. Iktidarın başındakiler yasa boşluklarından yararlanarak çocukları için ayrı- calıklı haklar yaratmada örnek(!) olurlarsa, halk ne yapmaz!.. Niye yapmaz! Çocuğu için cepten prim ödeme olanağı olan, on binlerce artiz ço- cuk işçi yaratarak devleti kazıklamanın, yeni ya- sanın ağır yükünden kurtulmanın yolunu bulur değil mi?.. ••• Küreselleşme ideolojisinin yarattığı değerler erozyonunda, siyasetin kirlenmesi, gerçek de- mokratik düzenin işlememesi bütün dünyada çok yaygın. Serbest piyasa düzeninin kutsanması bağlantılı yaratılan sendikasızlaştırma, sosyal damping düzeninde emek maliyetleri, işçilik öylesine aşağı çekilmiş ki, dünya tekellerinin rüş- vete ayırmak zorunda kaldıkları paylar işçiliğin 7.5 katına çıkmış. (Işkembeden atmıyoruz, Dünya Bankası raporlarında böyle deniyor.) Yine de Türkiye, uluslararası raporlara göre de kirlilikte başı çeken ülkeler arasmda. llımlı Islam üzerinden siyaset yapan, daha önceki kirlenmiş siyaseti temizleme sloganları ile seçim kam- panyaları yapmış bir iktidar sürecinde bu tablo- nun ortaya çıkması ayrıca düşündürücü. AKP'ye oy verenler, siyasi liderlerinin bir çırpıda dünya- da pek örneği görülmeyen ölçeklerde, aileleri ile birlikte zenginleşmelerini sorgulamıyor, tam ter- si bunu kendilerine de düşebilecek payların aracı olarak görebiliyorlarsa, ortaya dinin siya- sette kullanılması hallerinde bile ne boyutta bir kirlenme ile karşı karşıya kalındığı gerçeği çıkar. Elbette ahlak dini Islamın bu kirlilikle, yükselen kirli değerlerle bir ilgisi olamaz. Inançlı Müslü- manlann en çok bu nedenlerle, emperyal düzenle işbirliği yapan, kirli çıkarlarda dini, Islamı da kul- lanan Amerikancı Islam ile savaşmaları gerekir. Tabii ayni sorunlar bütün dünya için geçerli ol- duğuna göre, bütün dinler ve demokrasi değerleri üzerinden, düzenin işleyişinin sorgulanması, hesaplaşmalar gündemde. Ingiltere'de sözde so- lu temsil eden İşçi Partisi, Blair iktidarlarının ar- dından sağ partinin oy patlaması çok ciddi bir sor- gulama ve tartışmayı başlattı. Bütün AB ülkele- rinde ayni çizgide benzer tartışmalar gündemde. Elbette AB sol partilerinin uzun bir zamandır, mer- kez sağdan daha liberal politikalar ve kirli yük- selen değerler peşinde koştukları gerçeği de sor- gulanıyor. Sistemin 4 yıldır kanlı petrol fiyatlarının yükselişi üzerinden ayakta kalması, kanlı emperyal işgal, yarattığı ağırlıklı Islam mezhepleri içindeki kan- lı çatışmalar tek başına yeterince kara kara dü- şünmeyi geçerli kılmıyor mu? Türkiye için de, ge- lişmekte olan ülkelerin kendi halklarını doyura- bilecek tarım üretiminden uzaklaştırılmaları, sa nayi birikimlerinln eritilmesi, pazar ülkelere dö- nüştürülmeleri, her şeyin yağmalanıp ucuza sa- tılması, insan için ekonomi algılamasının yerini sa- nal piyasalar düzeninin alması... Zengin kuzey dünyasında bile milyarlar, en çok emeği ile geçinenler, kazanılmış haklanndan, ya- şam düzeylerinden çok şeyi yitirdiler. Bizim gi- bi ülkelerde kayıplar çok daha ağır. Bir de savaşın içinde ya da düzen dışına atılmış olarak en ağır bedelleri ödeyen milyarlarla insan var. Işte tam da bu nedenlerle bütün dünyada küreselleşme, yeni emperyalizm, piyasa düzeni yeniden çok an - lamlı bir biçimde sorgulanmaya başlandı. insan hakları, insan için ekonomi, ülke çıkarları, de- mokrasi algılamasına ilişkin gerçek yükselen de- ğerler yeniden gündemimize giriyor. Düzenin sor- gulanması yeniden gündemimizde; Deniz Gez- miş ve arkadaşlarının sadece eski 68'liler değil, yeni kuşak gençlikle birlikte anılmaları, işçi hak larının yeniden gündeme gelmesi, 1 Mayıs tar- tışmalan.. yeni rüzgârlann habercisi sayılabilirler... soner@cumhuriyet.com.tr EMO: KARABORSAYA GÜN DOGDU İRARTA YATIRIM REHBERÜĞİ YAPILSIN Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), otomatik fıvatlandırmava geçisin ar- dmdaki temel nedenin ' 'kamunun bu yükü kaldıramaz hale gelmesinin de- ğil, dağıtım özellestirilmelerinin yapıîacak olması'' oldu- ğu görüşünü savundu. EMO 'danyapılan açıklamada, AKP hükümetinin buyılın basında yaptığı yüzde 20zammın ar- dından zamları otomatiğe bağlama kararı aldığı ve bu ka- rarını kamuoyundan sakladığı iddia cdildi. Açıklamada, ' 'Dengeleme ve Uzlaştırma (DUY) sistemi denilen kara- borsada 2007yılmda kiiovatsaat basma ortalanıa fiyat 19 Ykr 'yi aşmıştır. Serbest piyasa uygulamalarıyla yaratılan çarpıkyapı sonucu oluşanfahişfiyatlardan hayli memnıın olan özel şirketlere kamu üzerinden kaynak aktarımı, da- ğıtım şirketleri üzerinden yürütülmektedir " denildi. Birsürediri$dünyasınm kapısımçalarakişbirliğiarayışj başla- tantranlıişadamlan, Türkişdünyastm, Iran'dahkoşullandeğer- lendirmeye ve deneyimleriniaktarmayaçağırdı. Iranh Sanayid ve tşadamlan Derneği Başkam HamidKian, iki ülke arasmdaki tarih- sel bağlara uymayan bir kopulduk olduğunu belirtterek "TSr- kiyeson 23 yılda çokgelişti, uzun biryol katetti. Bizse hare- ket etmekteyavaş kaldık. Türk iş dünyası, oradapara kaza- nacakşekildedene)>iminitaşısm istiyoruz"dedi. Iran 'daher alanda özelle/tirme başladığtm anmsatan Kian, "Amacı- mızbu iki ülkearasmda ticariilişkileringeliştirilmesi, bu- nunyöntemlerivearaçlanmartyomz. Orneğinenerjige- rektirecekyattrmlarDoğubeyazıt'm ötesineyapılabilir. Türkiye 'nin tekstildefazlası var, Iran 'm ihtiyaa "dedi. '.V v . .1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog