Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 8 MAYIS 2008 PERŞEMBE 14 ISITMA SOGUTMA Kombide ""- s e ç e n e k b o l j j •••*•—: Bosch, ısıtma ve sıcak su ihtiyacım enerji tasarrufundan ödün vermeden karsılamak isteyenler için beş alternatif kombi modeli sunuyor. Classic. ClassicPhıs, Classic Silver, Conıfort ve Exclusive modeUerinden oluşan Bosch konıbiler. Tiirkiye'dekienyaygm servis ağı desteği ve ücretsiz kesifinıkânıyla evlere geliyor. Bosch konıbiler. evlere, ısıtma ve sıcak su konforımu getiriyor. Diğerleriııe oranla )iizde 10 ekonomik olusıı ve sessiz çalışmalanyla dikkat çeken Bosch konıbiler, kullanım kolayhklarıyla da öne çıhyor. tstenen ısıda sıcak su hazırlayabilen, 32-38 desibelarası ses seviyesinde çalışan baca gazı içerisindeki su buharınm yoğusturulması ve enerjisinin sisteme geri kazandırılmasıyla, yakıt tasamıjit ve düsükgaz emisyonu sağlayanyoğltşma teknolo- jisine sahip Bosch kombilerle. kullanma sartları ve sıcaklığma bağlı olarak yüzde 5-17 ısı kazancıyla maksimum yüzde 109 'a vaıvn ısıtma verimine ulaşılabiliyor. Bosch'tan çevre dostu ve akıllı klima , • • : • •.-. B o s c h Ev Aletleri, yaklaşan yaz aylannı serin ve konforlu geçirmek isteyenler için Bosch Inverter B1ZMA/118900 klimayı öneriyor. Ycni tasarım Inverter klima, sıcaktan bunalnıaya son verirken, ozon tabakasına zarar vermcyen A enerji sınıfı teknolojisiyle hem çevreyi koruyor hem de maksimum tasarmf sağhyor. Aynalı siyah premium dizaynıyla dikkat çeken Bosch Inverter B1 ZMA/118900 klima, iç ünitesinde bakteri üremesini engelleyen teknoloji saycsinde sağlıklı ve temiz havayı garanti altına alıyor. Aynalı siyah premium dizaynı ve dijital ekranı ile ev dekorasyonlanna uyum sağlayabilen inverten klimalar yüzde 40 oranında daha az enerji tüketiyor. Bosch Inverter klimada kullamlan ayrıcalıklı 'Golden tech' teknolojisi sayesinde ısı plakalarının üzeri altın tozu ile kaplanarak plakalarının paslanması engellenirken, aynı zamanda bakterilerin üremesi ve yayılmasınm da önüne geçirilcrck İdimanın sağlıklı vc konibrlu hava sirkülasyonu yapması sağlanıyor. 'lyonizer' tuşuna basıldığında odanın havasına ncgatif yüklü iyon moleküllcri göndererck insanlann kendilerini daha enerjik ve fcrah hissetmesini; bulunulan ortamm ise terah ve taze hava ile dolmasını 80 bin kişiyi ağırlamayahazırlanan SODEX'in ekonomiye katkısı 20 milyon dolar İstanbuPunfldimideğişecek YORK'U GETlRDÎ E.C.A klima pazanııda 5 0 yıldır ısıtma sistemleri sektöründe hizmet vcrcn ve E.C.A markasıyla tanman Elginkan Topluluğu, Johnson Controls tarafmdaıı üretilen York marka klimalanmn Tiirkiye distribütörlüğünü üstlendi. işbirliği imza töreninde konuşun Johnson Controls (JC1) Tiirkiye Cîenel Müdiirü Pcter Harraghy, Tiirkiye 'nin Avrupa, Yakın ve Orta Doğu ve AİTİka (la öııemli bir oyuııcu olarak lıı/.la gcliştiğini belirterek, özelliklc iş dünyası açısından Türkiye'nin zaten AB'ııin büyük oranda bir parçası lıaline geldiğini anlattı. Elginkan Topluluğu Isı Grubu'nu temsil cdcn Emas A.Ş. Genel Müdürü Cahit Köse de, iklinılendirme sistemleri pazanııda, satışlann kürcscl ısımna sebebîyle tüııı dünyada yükselmeye başladığma dikkati çekerek, "Türkiye'ye bakıldığı zaman klima pazarı, 2005 yılında 850 bin adet ile yaklaşık 360 milyon dolarhk pazar büyüklüğünc ulaşnııştır. 2007 yılında isc bu değerler 1 milyon 300 bin adet ile 630 milyon dolar olnıuştur. 2008 yılında da bu rakamların üzerinden klima pazarında yaklaşık olarak yüzde 10 oranında bir büyünıe gerçekleşmesi beklenmektedir" dcdi. CNR'dc düzcnlenen ısıtma- soğutına ve iklimlendirme fuarı SODEX 2008'de 1327 firma ürünlerini sergilerken 75 ülkeden 8 bini yabancı olnıak üzere toplam 80 bin katıhmcının fiıarı ziyaret etmesi beklcniyor. Hannover-Messe Sodeks Fuarcılık A Ş taraiindan düzenlcnen ısıtma, so- ğutma ve iklimlendirme fuarı 1SK- SODEX 2008 CNR Expo'da başladı. 2 yılda bir gerçekleşen ftıarda 800 stantta 1327 firma ürünlerini sergiler- ken fuarı yaklaşık 8 bini yabancı ol- mak üzere 80 bini ziyaretçinin gcz- mcsi bekleniyor. Firmalar toplam 13 salonda yaklaşık 52 bin metrckarc nct alanda ürünlerini sergileyecek. Hannover Messe Sodeks Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkani Murat Dc- mirtaş, ısıtma, soğutma, klima ve le- sisat seklörünün buluşnıa noktası olan ISK-SODEX 2008 için 2 yıldır hazır- landıklarını belirterek fuar tanıtım ça- lışmalan kapsamında yurtiçinde 1 mil- yon 120 bine yakın, 75 ülkeye de 52 bin adet davetiye gönderildiğini ifade ederek, fuarın yabancı katılımcı ve zi- yaretçilerinin Tiirk ekonomisine sağ- layacaklan katma değerin 20 milyon dolar olacağmı öngördüklcrini kay- detti. Dcmirtaş, Rusya'dan Amerika'ya, Tayland'dan Romanya'ya, Çin vc Ja- ponya'dan Ispanya, llalya ve Belçi- ka'ya kadar yaklaşık 100 ülkenin ycr aldığı ilıarın tanıtım faaliyetleri kap- samında 12 farklı ülkedc, 24 dergide, 8 dilde ilan çalışması yapıldığını, 7 ül- kede 9 ruara katılarak 11 bin 500 fir- maya fuarlarını tanıttıklannı anlattı. Demirtaş, fiıara yönelik olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinatörlü- gündc 6-10 Mayıs 2008 tarihleri ara- sında 26 ülkeden kuruluş ve firma yet- kililerinin katılımıyla Alım Heyeti programı gerçekleştirileceğini kayde- derek, Türk Hava Yollan'nın yurtdışın- dan fiıara gelecek ziyaretçiler için, ge- çerliliği fiıar başlangıç ve bitiş tarih- lerinden 10 gün önccsi vc 10 gün son- > ISK-SODEX2006fuarmda Türkiye dahil 38 ülkeden toplam 1327jırmamn ürünlerini ve hizmetlerini sergilediğini hatırlatan Demirtaş, katılımcıların ve ziyaretçilerin beMentilerinin karşılandığıjuarda birçok yeni iş bağlantısımn kurulduğunu anlattı. rasına kadar olması kaydıyla, bilet üc- retleri üzerinden yüzde 10 indirim ya- pacağını bildirdi. Fuarın, Doğalgaz Cihazlan Sanayi- cileri vc lşadamları Derneği (DOSİ- DER), iklimlendirme Soğutma Klima lmalatçılan Derneği (İSK&), Isı Su Ses vc Yaııgın Yalıtımcıları Derneği (İZO- DER) ve Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) ile Isıtma, Soğut- ma, Klima Araştırma ve Eğitim Vak- fı (1SKAV) tarafından desteklendiği- ni belirten Dcmirtaş, fuarda yapılacak çekilişte ziyaretçilerc, 1 ticari araç, 5 adet kombi ve 5 adet klimanın da he- diye olarak verileceğini kaydetti. Murat Demirtaş, Türkiye'de iklim- lendirme sektörünün dünya ortalanıa- sına görc dört kat hızlı büyüdüğüne vur- gu yaparak,u doynıamış pazar ve ilı- racat sayesinde scktörün büyümesi- nin Tiirkiye genel büyümcsinin üze- rinde seyretmesi trcndinin devam edcceğini düşünüyoruz. Doğalgazın ülkc içindc bazı illere yeni ulaşıyor olması ve daha önce satılan ısıtma cihazlarının yenileme zamanlarının gelmesi sektörün ısıtma bölümünün eskisi kadar olmasa da canlı olaca- ğını göstermcktedir. Son üç yıl için- de büyük yal ırun lar yapılmıştır. Ya- pılan fabrikaların istihdama olan katkısı oldukça fazladır. Ycni yatı- rımlar sonucu artan kapasite ihra- cata yönelmiştir. Klima ve havalan- dırma bölümüne bakacak olursak, inşaat sektörünün hızla büyümesi sektöre ivmc kazandırmıştır. Kapa- site kullanımı yüzde 100'lere ulaş- nıışlır" dedi. İnşaat sektörüııdeki daralmanın ik- limlendirme sektörünü doğal olarak olumsuz etkilediğine de dikkat çeken Demirtaş, özellikle üretici firmalann ihracata yönelmesinin iç pazardaki da- ralmanın ctkilerini azaltacağmı söyle- di. 2008 yılının 20()7'yc görc biraz dahazorgeçeceğini belirten Demirtaş şöylc konuştu: "Ancak kalitcli ürün- leri satın ahnabilccck fiyatlara satan firmalann, dünyada yaşanan ve ül- kcmizde de yaşanması muhtcmel sı- kıntılardan etkilenmeyeceğini düşü- nüyoruz. tşletmclerin Ar-Gc yatı- rımlarına yönelik dünya ile rekabet cdebilecek kalitcde ürünlcr üretnıe- lcri vc ihracata hedeflcnmeleri gere- kir. Finansal kiralamada (leasing) yatırım nıallarına uygulanan KDV'nin oranın yükseltilmesi üre- ticilerünizi oldukça zor durumda bı- raUınıştır. Ihracatta KDV iadclcrinin geri ödemesi vc SSK primlcrindcn mahsup edilmesi konusunda yaşa- nan güçlükler üreticilerimizi sıkın- tıya sokmaktadır. Ayrıca kalitesiz vc yüksek enerji tüketen ürünlerin de- netimsiz olarak ithal edilmesinin kontrol altında tutulnıası gerekir." ARÇELİK DÜNYADA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ Soğutmada yeni ıııoda Arçelik Dividc & cooi (DAC) ÜIÜ- I nü ile, mutfaklarda bir çckmece dondu- mcuya, bir dolap kapağı da soğutucuya açılıyor. Arçelik, tek bir dış üniteye dört soğutma kabini bağlanma özelliği ile "dünyada bir ilk" özelliğini taşıyan üm- nü "Divide&Cool (DAC): Bölünebilir Soğutma Teknolojisi" ile mutfaklarda ye- ni bir dönem başİattı. Arçelik'in yeni üriinii Divide&Cool'u, Koç İlolding Dayanıkh Tüketim Grubu Başkanı ve Arçelik A.Ş. Genel Müdürü Aka Gündüz Özdenıir tarafından tanı- tıldı. Sütlüce'deki Arçelik Genel Müdür- lüğü'nde dün yapılan toplantıda konuşan Özdenıir, Arçelik A.Ş.'ııin Tiirkiye ve diüı- yada geldiği noktaya dikkat çekli. Arçelik A.Ş.'ııin bugiine kadar kaydettiği çok sa- yıdaki başarıya ve yeniliklere de değinen Özdemir, "Dünyada Ar-Ge'yc cn çok ya- tırım yapan ilk 1000 şirkcttcn biri olan Koç lîolding'den aldığı sinerji vc kendi teknolojisini yaratmadaki kararlığıyla harekcteden Arçelik A..Ş., bugüne kadar dünyada ve TürkiycMe birçok ilki ger- çekleştirdi. Şirketimizin güçlü Ar-Gc ve teknoloji çalışmaları ile sektöre getirdi- ği yenilikler, hem Türkiye'de hcnı dc uluslararası alanda vcrilcn sayısız ödül- le tescil cdiUii" dcdi. Arçelik A.Ş.'ııin sürekli yenilikler vc sek- töre sunduğu inoyatif ürünlcrlc anıldığıııa da dikkat çeken Özdemir, gerçckleştirdik- leri ilkler ve yeniliklerle, gerek Türkiye'de gerekse dünyada teknolojinin gelişme- sine katkıda bulunduklarını da belir- terek, "Divide&Cool ile dc dünya soğutma teknolojisinde ycpyeni bir dönem başlattık. 'Tek kompresöre bağ- lı birden tazla soğutma ünitcsi' özclliğin- dcn dolayı dünyada bir ilk olan DAC ile birliktc, nıutfaklar artık daha kul- lanışlı, daha konforlu ve daha şık olacak" diye konuştu. sağhyor. Bosch Termoteknik Sanayi ve Ticaret A.Ş Genel Müdürü, lsısan Isıtma ve Klima Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rogcr Meinert, Türkiye'de bu yıl güneş panelleri ve ısı pompaları gibi enerji tasarmru sağlayan teknolojilerc de odaklanarak, karbondioksit emisyonları ve enerji tüketimi oranlarının düşürülnıesindeki katkıyı artırmayı ve bu teknolojilerle pazarın büyiime oranının üstünde bir büyüme hızı yakalamayı hedeflediklerini bildirdi. F I R S A T L A R Demirdöküm'de bahar erken geldi Demirdöküm, duvar tipi split klimalardakj geniş ürün gamına salon, yer-tavan, kaset, gizli tavan tipi ve kanallı split klimaları da ekledi. Ücretsiz klima keşiilcri vc Türkiye genelindeki 342 yctkili servisi ile hizmet suııan Demirdöküm'ün ycni tasarım klimaları ile uzaktaıı kumanda ile değiştirilebilen koııfor ayarlan sayesinde iç ortamdan yüzde 30'a varan oranda nenı alınabiliyor. Böylcliklc ncmin yüksek olduğu ortanılarda da yüksek konfor sunuyor. Üç boyutlu soğutma, bio scrcen filtre, iyonizer filtre, geliştirilmiş evaporatör, LCD ekran, auto restart, uyku modu gibi özelliklere sahip olan Dcmirdöküm'ün yeni Pacific Line serileri ayrıca 3 yıl da garantili olarak tükcticilere sunuluyor. Bir kombi alana ikincisi hediye Baymak, 11 Nisan 2008'de duyurduğu "1 Kombi Alana 2.si Hediye ve 10 Yıl Garanti Kampanyası" ile, Türkiye genclindc yoğuşmah kombi alan tüketicilerine 10 yıl garanti ile birlikte 2. bir yoğuşmah kombi hediye cdiyor. Baymak, 10 yıl boyunca her ay 20 YTL tutar ödeyecek olan tüketicilerin kombilerini 10 yıl süresince garanti altına alıyor. Bu kaınpanyayı Türkiye çapında başlatan ilk firma olan Baymak, 10 yıl boyunca tüm işçilik vc ycdek parça hizmetleri için tükcticiden ek bir ücret talep etmeyccek ve kombilcrine her yrl 1 kez ücretsiz bakım yapacak. 10 yılın sonunda tükcticiye, satın almış olduğu yoğuşmah kombinin 10 yıl sonraki teknolojıde muadili yeni bir kombi hediye cdilccek. Tüketiciler, Baymak bayilcrinden kombi alımı sırasında veya Baymak Yetkili Servislcr'in konıbiyi ilk çalıştırma sırasında imzalayacakları sözleşme ile kampanyaya dahil olabileceklcr. Akıllı göz teknolojisi Siemens'in yeni inventer serisi klima modelleri yüzde 40 daha tasarrutlu enerji lükctimiylc çevreye ve bütçeııize katkıda bulunarak gönül rahatlığıyla yaşayabileccğiniz bir konfor sunuyor. "lntelligence eye" akıllı göz scnsör fonksiyoııu, enerji tasarrufuııa yardımcı oluyor. Kumanda üzcrinde bulunan bu ö/cellik tuşuna basıldığında, sensör dcvrcyc gircrck 30 dakika içcrisindc ortamda iıısan ısısını tcspit ctnıcyc çalışıyor. Ünite ortamda 30 dakika içinde bir iıısan ısısı tespit cdcnıezse, otonıatik olarak beklenıc durunıuna geçiyor. Bu bckicnıc durumuııda bir iıısan ısısı algılarsa, otonıatik olarak çalışmaya başlıyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog