Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

8 MAYIS 2008 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA ISITMA SOGUTMA 13 Doğalgaz kullanımının yaygmlaşmasıyla kombi pazarmın 2010 yılına kadar 800 bine çıkması bekleniyor Vafllaııt: Onüınüz açıkDünyamn önde gelen ısıtma soğutnıa tcknolojileri ürcticisi Vail- lant'ın Türkiye öeııel Müdürü Le- vcnt Taşkın ile global krizin Türki- ye ekonomisinc vc ısıtma-soğutma sektörüne yansımalarını konuştıık. - 2007'do istihdam, yatırım ko- şulları, ihracat, iç talcp vc kapasi- te kullanımı açısından scktörünüz nc dıırumdaydı? - Sektöriimüz doğalgazın gelişi- minc bağlı olarak Türkiye'dc geli- şen ve önü açık en önenıli sektörlcr- den biri. Ayrıca Avmpa'nm cn hızlı gelişen ve büyüycn pazarı da doğal- gaz ve ısıtma sektöriinde Türkiye. Bıı sektörde faaliyet göstercn firma- lar hem iç pazar İıem de ihracat açı- sından 2008 yılı için yatınmlannı, is- tihdamlarını arttıracak şekilde plan- lama yapıyorlar. Yeni ürctim alanla- n oluşruruluyor. Türkiye kombi, rad- yatör ve klinıa konusunda Avrupa'nın önde gelen üretim merkezi oldu. Bu nedenle bu alanda geleceğe yönelik büyükpotansiyel olduğıı içüı yatınnı- lar 2008'de de dcvani edecektir. Sa- dece artan kur artışları yerli üretici- leri iç pazarda dalıa avantajlı hale getirdi. İhracat potansiyeli kurlardan dolayı arttı. Ayrıca yükselen lıam- madde fiyatları da daha dikkatli bir fiyat politikasının izlennıesini ge- rektiriyor. Bunun dışında şu anda sektörümiizdeki yatırım ve istihda- mın olumsuz etkilenmesi söz konu- su değildir. - Söz konusu iç vc dış faktörlcr ünyadayaşanan global krizin Türkiye'deki inşaat sektörüne deyansıdığını dile gefiren Vaillant Türkiye Genel Müdürü Taşkın, bu durumun içpazardaki satışları olumsuz etkiley>eceğini kaydetti. Taşkın. ancak doğalgazın Türkiye genelindeyaygınlaşmasının gelecek dönemlerde pazarı hüyüteceğine vurguyapardk mevcut taleple birlikte 2010 yılına kadar pazarın en az iki kat büyüyeceğini söyledi. scktörünüzü nasıl etkilcdi? - İnşaat sektörünün olumsuz etki- lenmesi Türkiye'de her sektörü aynı şekilde etkiliyor. Doğalgaz altyapı çalışmalarının devamlılığı ve ısman havalarla klima sektörünün de öne- rninin devam etmesi 2008 yılında sektörün beklenen hacmi vereccği- ni göstcrmekte. Dış vc iç faktörler sa- dcce lüketicinin alım zamanını erte- lemesine veya fiyatlann daha kısa sü- rcde ürünlerde değişiklik gösterme- sine neden oluyor. Ancak talebi et- kilemiyor. İnşaat sektöründeki yatırımların azalması gelecek yıllar- da sektörün gelişimine olumsuz yan- sımalaryaratacak ve yeni potansiyel müştcri miktannı azaltacak, iç pazar- da lcsisat malzemesi satışlannı olum- suz etkileyccektir. - Bundan sonra kısa vc orta va- dedc nasıl bir gelişim bekliyorsu- nuz? - Doğalgazın hızla yaygınlaşması ve ülke genelinde kullanımının art- ması; inşaat sektöründeki yatırımla- rın devam etmesi 2008 yılında ısıt- ma sektörünü daha dinamik hale ge- tirecektir. Ayrıca yeni yasallaşan Enerji Verimliliği Kanunu ile yeni- lenebilir enerji kaynaklannın kulla- nımı, binaların daha iyi yalıtımı, ko- jenerasyon sistemleri önem kazana- caktır. Geleceğe yönelik daha yeni teknolojilerle donatılmış verimli, ta- sarruflu, çevreci ürünlcrin ve hiz- mctlerin kullanılması 2008 yılından itibaren sektöre hareketlilik getirecek- tir. Aynca yenilcnebilir enerji kaynak- lanna yönelik yatırımlar başlayacak- tır. Değişen iklim şartlarına ve inşa- at sektöründeki büyümelere paraİel olarak soğutma vc iklimlendirmc pa- zan da 2008 yılında daha da büyü- yccek ve cazibesini koruyacaktır. - Scktör (işletmelcr) olarak ne ya- pılmasrgcrekir? - Yeni doğalgaz gelecek bölgele- re yatırımlar devam etmeli ve bura- daki salış ve servis organizasyonla- nna yönelik çalışmalar süreklilik içe- risindc siirdüriilmelidir. Yenilencbilir enerji kaynaklanna ağırhk vcrilnıcli. lşletnıc vc üretim maliyetleri minimum seviyelcrde tu- tulmalı. Artan malzenıe fiyatlanna yönelik doğru fiyatlarla, dengcli ci- rolar elde edilmeli. Personel verim- liliği arttırılmalı. Satış, yetkili satıcı vc ürctim kadrolanndaki personelin eğitilmesine daha çok öncnı veril- melidir. - Hükümcttcn bcklcntileriniz nc- lerdir? - Dünya ekonomisinde yaşanan olumsuzluklar ve pctrol fiyatlarmın sürekli artışı 2008 yılında da cn bü- yük sorun olarak devam edecektir. Ül- kemiz ekonomisinin son yıllarda gös- terdiği pozitif büyünıe trendinin vc uygulanan başarılı politikalarının 2OO8'de orta ve uzun vadeli olarak ıe- vize edilerek istikrarh bir şekilde de- vamlılığı sağlanmalıdır. Ancak si- yasi ve politik kararların ülke eko- nomisiyle ters düşmcmesine, enflas- yonu hedeflenen noktalara indirme- ye yönelik stratejilerin dcvamlılığı- na, Avrupa Birliği'ne üyc olmak adı- na gcrekenlerin yapılmasma, ülkemiz enerji politikasının gclccck yıllara ait hızla yeniden yapılandınlmasına 2008 yılında önem verilmclidir. 2007 yılında ülkcnin siyasi açıdan seçim- lerle yeniden yapılandınlması ile olu- şan durgunluğun, 2008 yılında yeri- ni her sektör için dalıa istikrarlı ve den- geli bir pazar hacmine taşıyacağını düşünüyorum. Baymk, DanimarhUaU fabrikasını da TürMye'yetaşıyor 2010 yılında Avm- pa'nm en büyük çelik kazan üretim ve ihra- cat merkezi olma he- defiyle Ingiliz ortağı Baxi Group'untekno- lojik gücünü arkasına alarak yatırıınlarına devam eden Bayinak, Tepeören'deki 30 bin metrekarelik fabrikası- na Baxi 'nin Frdnsa'dan sonra Danimarka'da- ki fabrikasını da Tür- kiye'ye taşımaya baş- ladı. 2008Martayıitiba- rıyla Baxi Danimarka fabrikasını sökmcye başlayan Baymak, ni- san ayında yaklaşık 60 TIR'lık sevkıyat ile Danimarka fabrikasm- daki kazan üretini hat- lannı gctirmeye baş- lalayarak, iki aylık ku- rulum süresi sonrası yeni tesisiyle üretimc geçecck. Yeni tesisle birlikte çelik kazan, boyler, kat kalorifcri, güneş enerjisi sistem- leri ve cmayeli su tank- ları konusunda cn bü- yük üretim tcsisi ol- mayı hedefleyen Bay- mak, yeni fabrikayla şu an için yaklaşık bin kişiye daha ek iş imkâ- nı sağlayacak. Alnıanya, Danimar- ka, Polonya, Kazakis- tan, Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcis- tan, Ukrayna, Roman- ya, Bulgaristan, Yuna- nistan, Kıbns, Ürdün, Irak, Çin, Yeni Zelan- da, Malta, Avusturya, Afganistan, Tunus, Fas, Arjantin, Kanada, Mısır, Hindistan, Pa- kistan'a ihracat yapan Baymak, 2010 yılına kadar istihdam sayısı- nı 2000'e, ihracatı da 150 milyon dolara ulaştınnayı hedelliyor. Termo Teknikkombide iddialı HedefSOO bin adet üretim pP•• • : • • •; 1 • Türkiye'nin en çok radyatör ihracatı yapan firması Termo Teknik, kombi üretimine de hızlı başladı. Bu yıl 2ü bin adct kombi üreten finna, 5 yılda bu rakamı 300 bine çıkarmayı hedefliyor. Tenno Teknik Satış Direktörü Çetinkurşun, global sarsmtılann Türkiye'yi de etkilediğini belirterek "Piyasada ciddi durgunluk var, ancak 14 milyon adet de arz açığı yer aliyor" dedi. Türkiye'nin önde gelen rad- yatör üreticilerinden Termo Teknik, kombi pazarına da id- dialı bir girişyaptı. Yıllık 100 bin adet kombi üretim kapa- sitesine sahip olan fabrikası- nı 5 yıl içerisinde 300 bin ade- de çıkaracak olan Tcrmo Tek- nik, Türkiyc'dc en çok kombi üreten firma olmayı hedefli- yor. Temıo Teknik Satış Direk- törü Salinı Çetinkurşun gc- rek dünyadaki global kriz, ge- rcksc Türkiye'de yaşanan si- yasal çalkantılar nedeniyle sektörün durgunluk yaşadığı- na vurgu yaparak "Şu an için satışlarla öncmli ölçüde dur- gunluk var. 2008 bclirsizlik- lcrlc dolu bir yıl oluyor. An- cak piyasadaki 14 milyon adct iç talep a/ açığı da dikkat çckil- mcsi gereken bir nokta" dedi. Son iki yıla kadar kombide ithalatçı ko- numunda olduklanna değinen Çetinkur- şun, yaptıklan yeni yatırımla bu yıl 20 bin adet üretim gcrçckleştirdiklerini, ge- lecek yıl bu rakamı 40 bine, 5 yılda da 300 bine çıkaracaklarını kaydetti. Tür- kiye'deki en sessiz çalışan kombiyi ken- dilcrinin ürettiğini iddia eden Çetinkurşun, "Birçok nıüşte- ri bu kombi çalışmıyor diyc ürünü gcri getiriyor. Halbu ki çalışıyor ancak scsini duy- nıak çok /or" dedi. Kcndi sı- nıfındaki kombilere nazaran piyasadaki diğer kombilerden daha ucuz olduklannı da iddia eden Çetinkurşun, gcrek kali- te, gerek tasarruf, gerekse ta- sarını olarak sektörde iddialı olduklanna dikkat çekti. Paza- rın durumuyla ilgili olarak in- şaat sektörünün en durguıı dö- ncmlerinden birini yaşadığı- nın altını çizen Çetinkurşun şöyle konuştu: "sektörde da- ralma var. İnsanlar alım yap- nıak istenıiyor. Bcklcmeyi ter- cih cdiyor. Kısa vadcde zor gi- bi gözükse dc orta vadedc ckonominin iyileşeceğini ümit ediyo- ruz. Ancak ciroda gcçcn yılı yakala- nıamız zor görünüyor. Yılın ilk dört ayında yaklaşık yüzdc 20 oranında sa- tışlarda azalnıa var. Burada ihracat yapmayan firmaların ayakta kalması ise zor görünüyor. 1 " Çetinkurşun, rad- yatör ihracatında da gcçcn yıl Türkiye birincisisi olduklanna dikkat çekti. İyi günde, kötü günde; soğukta ve sıcakta Bosch kombiler sizinle! • « • • • • • - - • • • • • • • • • . . • • • • • • • • . • • . . . . . . ' . ' • • ' . : ' ' • ' . Z . . . ' . . . • Isıtma ve sıcak su ihtiyacını, kaliteden ve yakıt tasarrufundan taviz vermeden karşılamak isteyenler için, Bosch'ta 4 uygun çözüm var: CLASSIC PLUS, CLASSIC SILVER, COMFORT ve EXCLUSIVE Kombi/ • Bosch kombilerle yıllarca sorunsuz ve tasarruflu ısınırken, yüksek sıcak su konforunu maksimum seviyede yaşayacaksınız. Bosch kombiler size nasıi ayrıcalıklar sunuyor? Kolay kullanımlı kumanda paneli, yüksek sıcak su konforu, akıllı kart ile kolay arıza tespiti, modemle -1 ' , . . . . , uzaktan erişim**, ekonomik yakıt tüketimi, şaş.rt.cı G d Ç v e konforun, ısıtma ve sıcak suyla bırleşimi: sessizlik (modeline göre 32 - 38 dbA ses seviyesi), Yoguşmalı cıhazlar yerden ısıtma sistemlerine uygunluk... Tüm bu özellikler Voğuşma tekniğinin mucidi Bosch, yüksek Alman ve daha fazlası, uzun ömürlü Bosch kombilerde sizi teknolojisi kullanarak ürettiği yoguşmalı kombi bekliyor. cihazlarıyla %109'a varan verim sağlıyor. • • : * Tüm bu modeller hermetik kombilerdir. COMFORT 24 kw kombinin bacalı modeli de vardır. ** Opsiyoneldir. BOSCH Yaşamiçinteknoloji • • • www.boschevaletleri.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog