Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 8 MAYIS 2008 PERŞEMBE 12 ISITMASOGUTMA Fuarda 860 metrekarelik standında ısıtma-soğutma alanindaki yeni ürünleri ile yedek parça marketi Totaline'ı tanıtıyor Alarko Carrieryenipazaranyor• Dünyanın önde geleıı ısıtnıa- soğutıııa teknolojileri ftıan 1SK. SODEX 2008 ftiannda yeni ncsil ürünlerini sergileyecek olan Alarko Carrier, 2 yılda bir düzenlenen bu fııan yeni iş bağiantılan ve ihracat açısından ciddi bir firsat olarak değerlendiriyor. Alarko Carrier ISK-SODEX 2008 ftiannda 860 metrekarelik özel stan- dında ısıtma-soğulma alanindaki yeni ürünleri ile yedek parça mar- keti Totaline'ı ziyaretçilerine tanı- tacak. Fuarda her çeşit klimadan bina otomasyon sistemlerine, dal- gıç pompalardan hidroforlara, sir- külasyon pompalanna, brülörlcr, çelik ve döküm kazanlanna kadar yüzlerce ürünüylc boy gösterecek. Alarko Carrier, SODEX 2008 ile ye- ni iş bağlantılanna dayelkcn açma- ya hazırlanıyor. Fuarla ilgili düşüncelerini anla- tan Alarko Carrier Genel Müdürü Önder Şahin, "Katıldığımız fiıar- larda, birçok ülkeden gelen fir- Konfor ve tasarruf bir arada malar ile ticari ilişkilcri geliştir- nıek adına önemli adımlar atıyo- ruz. ISK SODEX 2008 fuarının da Alarko Carrier için yeni iş bağlantılarının kapılarını açaca- ğına iııani}•orıı/" dedi. Şahin, Alarko Carricr'ın sonyıl- larda yüzde 30-35 büyümc sağla- dığını belirterek "2007 ydında 218 milyon USD'lik bir ciroya ulaştık. Ihracatta ciddi bir bfiyümc kay- dcttik ve yıh 35 ülkeye 37 milyon dolar ihracat ile kapattık. Şirke- tinıi/in ihracatta başlıca pazarla- ıı arasında tngütere, İspanya, Yu- nanistan, Hollanda, Birlcşik Arap Emirlikleri Rusya, Ukranya, Azcrbaycan, Gürcistan, Afgaııis- tan, Fransa, İtalya, Macaristan, Almanya, Romanya, İrlanda, Slo- vakya, Suriyc, Çin, Hindistan, Şi- li, Lübnan vc Pakistan yer alıyor. Bu yıl boyunca oldukça önemli uluslararası fuarlara katılacagız. Hcdefimiz, bu fuarlar ile yeni ti- cari ilişkiler kurmak, yeni pazar- lara açılmak ve ihracat rakanıla- rımızı arttırmak" diye konuştu. Şalıin, Türkiye'nin, 2007 yılında Toshiba marka klimalann satışlan- nın en fazla arttığı ülke olduğunu ve bu ncdcnlc Alarko Carrier'ın, "2007 yılında Toshiba markasın- da cn fazla büyümeyi göstcrcn ülke" dalında ödüle dcğcr görüldü- ğünü belirtti. En duşuk ses seviyesiyte çalışma TMkomfMkMyan SertHlkaian dırılmıs KalNe Binalann yalıtımsız olması nedeniyle kaybedilen enerji maliyeti 7 milyar dolar Paralar havaya uçuyor Yüklüfatura devri bitiyor SODEX fuannda hol 11 'de yer alacak olan Thermotec, henüz Türkiye'de emeklenıe döneminde olan ısı pompasının önemini insanlara anlatacak. Temiz enerji olarak adlandırılan yeraltı kaynaklı ısı pompalannm ekonomik ve çev- reci olma özclliğiylc gcleceğin en önemli enerji kaynaklan arasında yer alacağinın al- lını çizen Thermotec Türkiye'nin sahibi Cey- lan Çınkılınç, ısı pompalannm tam anlamıy- la kullanımına başlanmasıyla ekonomiye ciddi oranda katkı sağlanacağım söyledi. Çınkılınç, 250 metrekarelik bir evde doğal- gaz kullanımının yıllık nıaliyetinin ortalama 24 bin 82 YTL olduğunu ancak aynı evde ısı pompasının kullanılması halinde bu har- camanın 8 bin 92 YTL'yc düşeceğini vurgu- ladı. Isı pompasının serinletme ve ısıtma gi- bi özellikleri olduğunu belirten Çuıkılınç, Tür- kiye'ye bayiler aracılığıyla yayılmayı hedef- liyor. Türkiye'de 3 bin yaşam alanında ısı pompasının kullanıldığını söyleyen Çınkılınç, insanlann bu sistemi kısa siirede benimse- yeceklerinin altını çizdi. Sistem nasıl çalışıyor? Toprak ve su kaynaklı ısı pompaları evlerden saııayi sitelerinc ofislerdcn ahşveriş merkezlerine kadar lıer türlü yaşam alanlarında rahatlıkla kullanılabiliyor. Sistemin çalışma yöntcmi ise şöyle: Topraklan bonılaryardımı ilecihaza ısı traıısferediliyor. Bu ısı cihaz içindc işlctilcrck bina içine ısınma, sıcak kullanım suyu ve soğutma olarak sımuluyor. Bu dönüşümde LPG'ye göre 9 kat, motorinc göre 11 kat, doğalgaza göre ise 2.5 kat daha ekonomik ısı sağlanıyor. Avantajları * Fosil yakıtlara bağmılı olmaktan kurtanr. *Sistem 6 yılda yatırım ve işletme maliyetini amorti ediyor. *Bakım gidcrlcri allernatiflerine nazaran yüzde 80 daha ucuz. *Toprak yatay sisteminde üretilen enerjinin 6/Fi satın alınan elektrikten 6/5'ini ise topraklan sağhyor. *Sistem kapalı devre çalıştığı için dış etkenleıden etkilcnmiyor. *Az yer kaphyor vc scssiz çalışıyor. *Depolama yok, enerji kullanıldıktan sonra ödeniyor. * Uzun ömürlü. * Bir cihazla, ısıtma, soğutma, sıcak su, ncm kontrolü, havuz ısıtmadan yararlanılıyor. *Endüstride nıükemmcl proses soğutması sağhyor. Ekonomi Servisi -Türkiye'de insanlann hâlâ ısı yalıtımımn öne- mini kavrayamadığını belirten XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri Der- neği Yönetim Kurulu Başkanı Durnıuş Topçu Türkiye'deki bi- nalann yaklaşık yüzde 92'sinin yalıtımdan yoksun olduğunu be- lirtcrck bunuıı ülke ekonomisine zararının 7 milyar dolara kadar çıktığını söyledi. Enerjidc dışa bağımlı bir ülke olan Türkiye'nin toplanı iihalatının yaklaşık 5'te birinin enerji faturasından kay- naklandığının altını çizen Topçu, "Bu durumda enerji tasarrufu ülkemizin acil önlem planları- nın başında geliyor. Isı yalıtı- mıyla sağlanan enerji tasarru- • XPS Isı Yahtımı Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Topçu, Türkiye'deki binalann yaklaşık yüzde 92'sinin yalıtımsız olması nedeniyle kaybedilen enerjinin maliyetinin ortalama olarak 7 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. fu ise enerji ithalatının yakla- şık 5'te birini oluşturuyor. Ra- kamlarm ortaya çıkardığı sonuç çok açık: Isı yalıtımı artık ge- rekliliğin ötesinde acil zorunlu- luk" dedi. Türkiye'de enerjinin yüzde 34'ünün konutlarda kullanıldığı- nı ve bir binada harcanan enerji- nin yaklaşık yüzde 80'inin ısm- nıa umaçlı olarak tüketildiğini kaydeden Topçu, "Standartla- ra ve şartnamelere uygun şe- kilde XPS ısı yalıtım levhalan ile yapılan ısı yalıtımı uygula- malarıyla, binalann ısıtma ve soğutma harcamalarında ez az yüzde 50 tasarruf sağlanıak mümkün. Bu saycde yakıt ve elektrik faturaları da yarı ya- rıya azalıyor. Üstelik XPS lev- halar, ısı yalıtım performansı- nı bina ömrü boyunca sürdür- düğü için ömür boyu tasarru- fa da imkân vcriyor" dedi. Isı yalıtımı uygulamalannın yc- tcrsiz kalmasının en önemli nc- deninin bilinç eksikliği olduğunu ifade cden Topçu, şöyle konuştu: "TS 825 Isı Yalıtımı Yönetme- liği gereğince, ısı yalıtımı 2000 yılındaıı bu yana zorunlu bir uygulama. Ancak bu yönetme- liğin yeni projelerin yanı sıra mcvcut binaları da kapsaması gerekiyor. Isı yalıtımı sanıldığı gibi pa- lıalı bir uygulama dcğil. Bir bi- nada ısı yalıtımı uygulaması- nın gctirdiği maliyetin payı, bi- nanın toplam maliyeti içinde sadece yüzde 3-5 arasında de- ğişiyor ve sağladığı tasarrufla birkaç yıl içinde amorti edilebiliyor." S O R U L A R L A ISI YALITIMI Isı yalıtımı nedir? Binalar kışın evlerin içleri- nin soğumaması için kömür, doğalgaz gibi yakıtlar kullanı- larak ısıtıhr. Yazuı ise ısınan ev- lerklimalarla soğutulur. Isı ya- lıtımı, kışın ısınmak yazın da se- rinlemek için harcanan enerji- yi azaltmak ve daha rahat ortam- larda yaşamak amacıyla bina- lann dış cephe duvarlan, canı vc doğramaları, çatılan, döşcmc- lcri ve tesisatlannda, ısı geçişi- ııı azaltan önlemler almaktır. Nerelere uygulanır? -Çatı ve duvarlara -Toprak temaslı mahallere -Katlan ayıran döşemelere -Tesisat boruları ve havalan- dınna kanallanna -Garaj, depo gibi ısıtılmayan bölüınlere bakan duvarlara. Aynca özel kaplamah yalı- tım camı ünitcleri ve yahtımlı doğramalar kullanılarak kışın pencerelerden oluşan ısı kayıp- lan azaltıhr, yaznı binaya güneş ısısı girişi sınırlanır. Maliyeti nedir? Isı yalıtımımn binanın yapım aşamasmdaki ma- liyeti, bina maliyetinin yüzde 2 si ile 5'i arasm- dadır. lnşaat aşamasında ısı yalıtımı yapılmış bir binada; düşük kapasiteli kazan, klima, küçük rad- yatör vc tesisat kullanıla- cağı için yatınm ve işlet- me maliyeti de azalacak- tır. Isı yalıtımı için yapı- lacak lıarcamalar, sağla- nan enerji tasarrufu ile 2-5 yıl içinde kendini ge- ri ödcr. Nasıl yapılır? Isı yalıtımı evlerin ça- tı, döşeme ve dışa bakan tüm duvarlanna ısı geçinneycn mal- zeme uygulanmasıyla yapılır. Pencerelerde de özel kaplamah yalıtım camı üniteleri vc yahtım- lı doğramalar kııllanılmahdır. Isı yalıtımı binalann içinden ve- ya dışından uygulanabilir. Ne kadar sürer? Binalarda yapılacak ısı yalıtımı uygulama- ları için gereken süre; yapının ihtiyaçları, bü- yüklüğü ve yalıtım uy- gulamasında çahşacak kişi sayısıyla ilişkili ola- rak belirlenir. Genel ola- rak ısı yalıtımı uygula- maları, orta büyüklükte- ki bir bina için 1 -4 haf- talık zanıan zarfında ta- mamlanır. Dıştan yapı- lan yalıtım uygulama- lannın aşın soğuk ve ya- ğışlı günlerde yapılama- dığı unutulmamalıdır. - - - • :.—•~dM • Faydaları nelerdir? Yönetmcliklere uygun yapı- lacak ısı yalıtımı, ısınma veya serinleme amacıyla yaptığımız harcamaiardan ortalama yüzde 50 tasarruf edcrck yazın serin kalmaya, kışın daha iyi ısm- maya imkân sağlar. Dengcli oda sıcakhkları yaratarak kon- fbrlu ve sağhklı mekânlar oluş- turur. Evlerde küflenme, siyah le- ke vc mantar oluşmasına neden olan yoğuşmayı (tcrlemeyi) ön- lcr. Enerji verimini ve konfo- ru arttınr. Yalıtım dışandan ge- len gürültüyü de emdiği için scs yalıtımını da sağlar. Hesaplamalar, tüm konutla- nn standart ve yönclmcliklere uygun olarak yahtılması dııru- munda, Türkiye'de yılda yakla- şık 7 milyar dolar tasarruf ya- pılacağmı göstemıektedir. Eko- nominin canlanması, istihda- mın aıtması, ürctim ve uygula- ma ile birlikte artacak vcrgi ge- lirleri diğcr önemli faydalarara- sındadır. Isı yalıtımı, binalann dalıa az yakıtla ısılılmasını sağlayacağın- dan atmosfere yayılan karbon- dioksit (CO2), kükürtdioksit (SO2) ve diğer gazlar azalır. Böylece atmosferde oluşan scra ctkisi, küresel ısınma vc iklim dcğişikliği ile mücadele- ye katkıda bulunulur. Dünyanın ısmması kuluplar- daki buzullann criıncsine ve iklim değişikliklerine yol aç- makta; buna bağlı olarak do- ğal hayat giderck yok olmakta- dır. Nereye başvurulur? Isı yalıtımı konusunda bilgi edinmek için 0800 211 33 67 ııumaralı ücrelsiz danışma hat- tmdan, 0212 274 46 24 numa- ralı lelefondan ya da info@izo- der.org.tr adresine e-posta gön- derereklZODER'c(lsı Su Ses vc Yangın Yalıtımcıları Der- neği) ulaşabilirsiniz. Alarko Carrier tarafından satışa sunulan Tos- hiba klimalann, geliştirilmiş inverter tcknolo- jisi sayesinde enerji tükctimini minimuma in- dirdiğinc dikkat çeken Şahin, Toshiba'lannyal- nızca 245 kW olan yıllık enerji tükctimlcri ile kullanıcılanna konfor ve tasarrufu bir arada sağladıklarını söyledi. Şahin şöyle konuştu: "Yeni tasarım klimalarımız sadece havayı soğutup ısıtmakla kalmıyor; aynı zamanda bulundukları ortamları gelişmiş üstün filt- releme yöntemlcri ile bakteri, virüs, koku ve alcrjcnİcrden arındırıyor. Cihazlar, üretrik- leri ncgatif iyonlar sayesinde bu ortamlara ycrlcşmeyi ve çoğalmayı uygun bulmayan sivrisinek, beyaz karınca ve hanıamböcck- lerini evinizden uzak tutuyor." Alarko Carier, ruarda aynca Türkiye'nin ısıt- ma, soğutma, iklimlcndirme, havalandırma, su antma/basınçlandırnia sektörlerinde ihtiyaç du- yulan yedek parçaları, tesisat, montaj, bakım, onarıın malzemelerini vc ekipmanlarını toptan ve pcrakcnde satan marketler zinciri Tolaline'ı da ziyarclçilcrle buluşturacak. F I R S A T L A R İzocam yatınm bilincini anlatacak Türk yalıtım seklörünün öncü markalanndan İzocam, her yıl gcrçckleştirilen ISK SODEX ftiannda doğru yalıtım bilincini vurgulamak üzere yer alacak. 8-11 Mayıs tarihleri arasında, ıstanbul Fuar Merkezi - CNR Expo'da düzenlcnecek "Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandımıa, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su Antma ve Güneş Eneıjisi Sistcmleri Fuarı"na İzocam, 5 No'lu salonda bulunan B/12 ııumaralı standı ile katılacak. İzocam fuarda, Camyünü, Taşyünü, İzocam Amiallcx (Elastomerik Kauçuk), İzocam Pcflcx (Polietilen) ve Vana Ceketi üılinlerini sergileyecek. Havalandınna kanallan, sıcak-soğuk su dcvrclerindeki borular, ısıtma-soğutma sistemleri ve vanalann yahlımında kullanılacak yalıtım malzemelcri dctaylannın ziyaretçilerc aktarılacağı İzocam standında, uygulama detayları oluşturularak fuar ziyaretçi- lerinin yalıtım konusunda bilinçlcndirilmesi hedeflenccck. Isıyı koruyarak enerji kaybını engelliyor lklimsa, Sigma markasınm hava pcrdelcrini dc ürön gamına ckledi. Işycri, mağaza, hastane alışvcriş merkezi ve market gibi mckânlarda kullamlabilcn Sigma hava pcrdeleri ortamdaki ısıyı korumakla kalmıyor, kirli havanın vc haşeratın da içeri girmesini engelliyor. Estetik tasarım, sessiz çalışma, kullanım ve montaj kolaylığı, uzun ömür - güçlü molor gibi seçkin nitelik ve özelliklere sahip Sigma hava pcrdelerinin ısıtıcılı - ıstıcısız modelleri, yaygın scrvis ağı ile birlikte Türkiye genelindeki 210 lklimsa Merkezi'nde satışa sımuluyor. Az enerji, yüksek performans Isıtma ve soğutma sektörünün öndc gclen firmalanndan Ferroli, yeni ürün serisi Charm İnverter klimalar ile yüzde 30 daha verim ve titreşimsiz sessiz çalışma özelliğiylc konforlu bir ortam sunuyor. A sınıfı ısıtma-soğutma performansına sahip Ferroli Charm İnverter klimalar çevre doshı R410 A gazı kullanımlarıyla öne çıkarken antibaktcriyel filtreler sayesinde mikroplann yayılmasının önüne geçcrck daha sağhklı ortamlar oluşturuyor. Hazırlayan: MURAT GÜLDEREN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog