Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA 10 Istanbul CUMHURİYET 8 MAYIS 2008 PERŞEMBE HABERLERİN DEVAMI TURKIYE B 17 Sinop Edirne B 20 Samsun PB 15 Adana Y 15 Mersin Kocaeli B 17 Trabzon Y 16 Diyarbakır Y Çanakkale B 17 Giresun Izmir B 22 Ankara Y 16 Şanlıurfa Y 13 Mardin Manisa B 21 Eskişehir Y 11 Siirt Aydııı J3 24 Konya Y 12 Hakkâri Denizli Y 16 Sıvas Y 15 Van Zonguldak PB 14 Antalya Y 19 Kars Tum bolgelerimız parçalı çok bulutlu Iç Ege, Akdeniz, IçAnado- lu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz. Doğu ve Gu- neydoğu Anadolu ıle Muğla çevrelerı sağa- nakvegökgurültulu 8a- ğanak yağışlı geçecek. Orta Batı ve yağış alan yeılerde rürgâr yer yer kuvvetli olarak esecek. DIS MERKEZLER Oslo Helsinki Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Paris Bonn PB PB PB PB PB B B B 16 12 20 24 23 22 25 25 Berlin B 23 Moskova PB 13 Budapeşte PB 20 Aşkabat PB 24 Madrid Viyana Belgrad Y 18 Astana Jî 19 Taşkent PB 29 PB 36 Y 19 Bakû Y 18 Sofya Roma Y 18 Bişkek Y 34 Y 20 Tiflis Y 18 Atina Y 21 Kahire A 31 Münih PB 24 Zürih PB 23 Şam PB 23 0 Açık Parçalı bulullu 2ü Bulullu t Çok bulutlu ı Yağmurlu OK a r i ı Gök gurultülü GUNCELcÜlNEYT ARCAYÜKEK • Baştarafi 1. Sayfada Ona kalırsa türban konusunda atılan adımlara ola- nak sağlayan yasalar daha da ağırlaştırılmalı. Ağır- laştırılmalı, zira Avrupa ülkeleri arasında türban ko- nusunda en katı ve kısıtlayıcı yasalar Türkiye'de. Laikler ve karşı laikler ayrışmasından şikâyetçi iken Olli Rehn, laikleri de aşırı laikler-liberal laikler diye ikiye bölüyor. Ad vermiyor, ama örneğin AKP iktidarını "Müslü- man demokratlar", laik rejime ihanete karşı çıkanla- rı "aşırı laikler" diye tanımlıyor. Başörtüsü ile türban arasındaki tezadın farkında değil. Okuduğu kimi araştırmalara göre başörtüsü kullananların sayısı azalıyormuş. Avrupa kaynaklı teselli! AB her aşamada dayatmacı, müdahaleci tavrını daha ileriye götürme hazırlığının işaretlerini de ver- mekten kaçınmıyor: "Türkiye iç siyasetine daha faz- la girmeye hazır değilim!" diyor. Bu kapalı ifadeler, bir bakıma yakında "katı bul- duklan türban yasalarını daha yumuşatacak, taraf olduklan Möslüman demokratlar cephesini (AKP'yi) güçlendirecek girişimlere hazırlandıklannı" gösteri- yor. • •• 1 Mayıs olaylarında emekçileri, işçileri -RTE'nin dediği gibi- "illegal örgütler, istismarcılar, felakettel- lalları" ile aynı kefeye koyan polisin orantısız güç kullanmasını yeterince eleştirmiyor. sadece üzüntü duyduklarını söylemekle yetiniyor AB Komiseri Olli Rehn. Üstünkörü ifadelerle soruşturma açılmasını öne- riyor. Oysa kim yapacak soruşturmayı? RTE açıkladı. bakanlıklarda kurulan iki komisyon, 1 Mayıs olayla- rını incelemeye almış. Rehn'in isteğine hükümetin verdiği, vereceği ya- nıt bu. Öyle komisyonlâr ki, hem savcı hem de hâ- kim.. "Bazı istenmeyen olaylardan" söz eden, ama - RTE gibi- devletin savunma hakkını kullandığı so- nucuna varması olası göz boyayan komisyonlâr... ••• Olli Rehn'in temsil ettiği zihniyet, laiklik karmaşa- sının AKP kafasıyla gayet basit yollardan çözümle- nebileceğini sanıyor. Komiser, "laikliği korumak amacıyla vatandaşlar- dan gelecek şikâyetleri" kurulacak bir ombudsman- lık kurumu ile çözümlemeyi öneriyor. Türkiye'deki laiklik karşıtı hareketleri irdelememe- ye özen gösteren, hatta bu ülkede "Müslümanlığın mı demokrasinin mi yaşayacağı" kuşkusunu yaşa- yan AB'nin yeni dayatması ombudsmanlık kuru- mu... Taraf olmayan akil adamları nasıl bulacağız? La- ikliği savunanları dışlayan bir ortamdan geçiyorTür- kiye... Türkiye'nin kendine özgü koşullarına burun kıvıran, AB'den fazla AB'li olanların, iktidar yalaka- larının, etkisiz muhalefetin kol gezdiği ve "muteber" gazetecilerin, siyasetçilerin, sivil toplum örgütlerinin, hatta işçi konfederasyonunun var olduğu bir ülke burası. Laikliğin altını oyan yerli gerici kafalar yetmiyor- muş gibi, karşımıza bu kafayı destekleyen yabancı bir kafa, Olli Rehn çıkıyor. Savaşım daha bir renkleniyor. Anlam kazanıyor. CUMHURBAŞKANI GÜL Sosyal Güvenlik ve 301 'e onay ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cum- hurbaşkanı Abdullah Gfil, çalışanlann kazanıl- mış haklarmı tırpanlayaıı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağhk Sigortası (SSGSS) ilc Türk Ceza Yasası'nın (TCY) 301. maddesinde değişiklik Öngören yasaları onaylarken, TÜRMOB'a iliş- kin yasayı vclo etti. Göreve gcldiği süre içindc ilk dcfa bir yasayı veto cden (iiil, söz konusu yasanm geçici lO.maddesinitekrargörüşülme- si için TBMM'ye iade etti. Gül, 17Nisan2008'deTBMM'dekabul edi- len ve çalışanlann kazanılmış haklarında önemli kayıplara neden olan SSGSS Yasası'nı onayladı. Ekim 2008'dc yürürlülüğe girccek yasa ile 2048'den itibaren kadın ve erkckler için emeklilik yaşı 65'e çıkarılırkcn, yeni cmekli olacaklann maaşı düşecek. Tcdavi hiz- metlerinde u katkı payı" alınmasının yolunu açan yasaya göre, milletvekillcri gazi, kronik hastalığı ya da yaşamsal öncmdc hastalığı bu- luııanlara tanınan istisnada olduğu gibi katkı payı ödemcyecek. Yasayla, gazeteci, milletve- kili, opera-bale, tiyatro sanatçıları, postacıla- rın da aralarında bulunduğu meslek grupların- da "yıpranma" olarak bilinen "fiili lıi/.nıet zamnu" uygulanıası da kaldınldı. Gül, ayrıca 30 Nisan 2008 tarihinde TBMM'de kabul edi- len TCY'nin 301. maddesinde değişiklik ön- gören yasayı da onayladı. Buna göre, maddede- ki "TürkJüğü" ibarcsi "Türk Milleti", "Cumhuriyeti" ibarcsi de "Türkiye Cumhu- riyet i Dcvlcti" olarak değiştirildi. İlk veto TÜRMOB Yasasrna ~ Gül, Türkiye Serbest Muhascbeciler, Mali Müşavirler vc Ycminli Mali Müşavirler Odala- n Birliği'ne (TÜRMOB) ilişkin 5760 sayılı ya- sanın 3568 sayılı eklenen geçici 10. maddesini tekrar görüşülmesi içinTBMM'ye iade etti. Gül iade gerckçesinde, TÜRMOB'un organlannm seçimlerinc ilişkin esasların 3568 sayılı yasada yer aldığını belirterek, 5760 sayılı yasa ilc söz konusu seçimlere ilişkin csaslı değişiklikler ya- pıldığını bildirdi. Gazetemize 84. kuruluş yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yağdı 'Cumhuriyet basının yüz akı' ANKARA/İSTANBUL/İZ- MİR (Cumhuriyet) - 10. Cum- hurbaşkanı Ahmct Nccdet Se- zer, gazetemizi arayarak 84. yı- lı kutladı ve "Cumhuriyet ga/e- tesi Türkiye'nin aydınlannıa sürecinc damgasını vurmuş çok önemli bir yayın organıdır. Bu işlevini dün olduğu gibi bu- gün de başarıyla yürütmektc- dir. tnanıyorum ki gelecekte dc daha da güçlcncrek sürdüre- cektir. Başyazar Sayın tlhan Selçuk'un şahsını, bütün Cum- huriyet çahşanlarını kutluyo- rum" dcdi. Diğer mcsajlardan bazıları da şöyle: CHP Genel Başkanı De- ni/ Baykal: Cumhuriyet gazetc- mizin yıldönümünü içtenlikle kutluyorum. Nice nicc yıllara diyorum. Cumhuriyet, ülkemi- zin içinde bulunduğu gcrçek durumu, bütün riskleri dc gö- zc alarak hcr gün gözlcr önü- ne sermektedir. Çok önemli bir işlevi ycrine getirmcktedir. Türkiye'nin tam anlamıyla çağdaş, dcmokratik, laik, sos- yal hukuk devleti olması için üzerinc düşeni yapmaktadır. Bu işleviyle medya yelpazcsi içinde ayrı bir ycre sahiptir. 11- han Selçuk'un başyazarlığında nicc yıllara... CHP tzmir Milletvekili Bü- lent Baratalı: Bütün baskılara ve saldırılara karşın ilkcli, tu- tarlı ve objcktif yayıncüık po- litikası, demokrat kimliği ve ulusalcı duruşuyla basınımızın yüz akı olan Cuınhuriycl gaze- tcsinin 84. kuruluş yıldönümü- nü kutlarım. 'Hep dimdik ayakta' CHP Izmir Milletvekili Oğuz Oyan: Cumhuriyetin gctirdiği aydınlanmanın her zemindeki sesi ve savunucusu olan gaze- teniz, özellikle globalleşmenin olumsuz etkisinin en yoğun şe- kilde yansımasını bulduğu sektördc çağdaş, dcmokratik, i u Büyükanıt, lsrail Milli Günü resepsiyonunda gündemc ilişkin önemli açıklamalar yaptı. (AA) 'Kutuplaşmadan kaçınılmalı' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Genclkur- may Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Tür- kiye'de kuruplaşmanın olduğunu belirterek "Ku- tuplaşma olduğu zaman çatişma ortamı orta- ya çıkar. Türkiye bundan kaçınmalıdır" dcdi. Büyükanıt, hava harekâtı kapsamında PKK'nin sözdc yöneticilerinden terörist Murat Karayı- lan'ın öldürüldüğü yönündeki haberlcri, "Biz bombayı atarken kimliğini falan almıyoruz. Kim oldugunu, kimliğini falan bilnıeyiz" söz- leriyle değerlendirdi. Büyükanıt, lsrail Milli Günü resepsiyonunda gazetecilerin gündemc ilişkin sorulannı yanıtla- dı. Bir gazetccinin,"Avrupalılar tarafından aşı- rı laikler-demokratik laikler türündcn tanım- lamalar yapılıyor. Siz buna ne diyorsunuz" so- rusu üzerinc Büyükanıt, sıfat koynıalara her za- man karşı çıktığını kaydetti. Türk insanının baş- ka tanımlamalan alıp kendine etiket olarak koy- ma ihtiyacı olmadığını belirten Büyükanıt, "Türk insanı kcndi kendini tanımlama gücüne sahip- tir. Başkasının tanımlamasına ihtiyaç yok" di- ye konuştu. Büyükanıt, "Sanki ülkeyi ikiye böl- mek isteycnler var" sorusuııu ise, "Şimdi bakın, ben çok konuşmak istemiyorunı bu akşam. Türkiye'de kutuplaşmalar olmanıalıdır" diye yanıtladı. Türkiye'de kutuplaşmanm olup olmadı- ğının sorulnıası üzcrine Büyükanıl şunları söylc- di "Var.Türkiye'nin bu kutuplaşmalardan ka- çınması lazım, sorunlarını kendi içinde çözebi- lir, kimscnin nasihatlerine falan da ihtiyacı yok. Osmanlı lmparatorluğu'ndan bir Cumhuriyet yarattık. bunu yapan millet, bunda bir ctnik ay- rımcılık yoktur, bunu yapan millet bütün so- runlarını çözme imkân ve kabiliyetlerine sahip- tir. Kutuplaşma olduğu zaman çatışma ortamı ortaya çıkar, Türkiye bundan kaçınmalıdır." Büyükanıl, son sınırötesi operasyonlarda öldü- rülen isimler arasında terörist Karayılan olup ol- madığıyla ilgili bir soru üzerinc ise "Kandil'dc sık sık kendi tariflerine göre üst düzey olanla- rın gittiği bir yeri vurduk dcdim. Kim oldugu- nu, kimliğini falan bilnıeyiz" dedi. Büyükanıt, basının tahminin yanlış olup olmadığı sorusuna da "Hayır basının tahmini yanlış değildi, on- lar bcnzetme yaptı" yanıtını verdi. "Şu konu- da bir şey söyleyebilirim. Çok ağır darbeler ye- diler" diyen Büyükanıt PKK ile mücadclede p- sikolojik üstünlüğün elc geçirildiğini ifade etti. 'AKP'nin savunmasını okudum' Büyükanıt, AKP'nin kapatılması davasıyla ilgi- li savunmasını okuyııp okumadığına ilişkin soru üzerine de, okuduğunu, bu konuda emckli olduk- tan sonra konuşacağını söyledi. Büyükanıt, bir ga- zetecinin K. Irak'taki bölgesel yönetimin tavnn- da yumuşama olduğu tespitini içeren sorusuna "Oİıımlu gibi görünüyor" yanıtını vcrdi. hukuka vc insan haklarına dayalı yayın anlayışı, halka vc aydınlanmanın fcdakâr kad- rolarına dayanan gücüyle, ay- dınlanmanın sağlam kalele- rindcn biri oldugunu herkese kanıtlamıştır. CHP Istanbul Milletvekili Mehmet Ali Özpolat: Cumhu- riyet'in temsil ettiği değerlcrc tahammül edemcycnler, kimi kcz Cumhuriyct'in aydınlık kalemlerini katlettiler, kimi kez bombalarla gözdağı vcrdi- ler, kimi kcz faşizm döncmle- rinde görülcbilecek bir zalim- likle yazarlarını şafak vakti gö- zaltına aldılar... Tarih, bunları yapanlarla ilgili şaşmaz hük- münü verirken,Türk basın ta- rihinin çınarı Cumhuriyet, ül- kcmizi aydınlatma mücadele- sine dcvam edecektir. CHP Istanbul Milletvekili Prof. Dr. Necla Arat: Bu çınarın gölgesindeki yiğit kalcmlcr vc ülkemin 'aydınlık insanları' el- bcttc karanlıkları aydınlığa çı- karacaktır. DSP Genel Başkanı Zeki Se- zer: Türk basın camiasında önemli ve etkin bir konumu bu- lunan Cumhuriyet gazetesinin 84. yılını içtenlikle kutlarım. Izmir Büyükşehir Belcdiye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Ülkc ilc birlikte basın hayatında yaşa- nan pek çok krizc karşın 84 yıl boyunca dimdik durmasını bi- lcn, koca çınarın, Cumhuriyet gazetesinin yıldönümünü kut- luyorum. Çankaya Belcdiye Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Eryılmaz: Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller için şimdi ve da- ima ikinci Cumhuriyetc değil ama iki Cumhuriyet'e, Ata- türk'ün ve Yunus Nadi'nin kur- duğu iki Cumhuriyet'e daha çok gereksinim var. Gazetemize mesaj gönderen diğer isimlcrden bazıları şöyle: Eski Çalışma ve Sosyal Gü- venlik Bakanı Nihat Matkap, CHP Zonguldak Milletvekili Ali thsan Köktürk, CHP Istanbul Milletvekili Sacid Yıldız, CHP Antalya Millclvekili Hüsnü Çöllü, DSP Istanbul Milletvek- ili Hasan Macit, AKP Millet- vekili Mehmet Domaç, Eski CHP Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı, Dikili Beledi- ye Başkanı Osman Özgüven, Bornova Belcdiye Başkanı Sır- rı Aydoğan, Izmir Valisi Cahit Kıraç, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Salih Mclck, BCP Bcşıktaş llçe Başkanı Avukat Figen Sevükte- kin, Istanbul Valiliği Basın-Ya- ym ve Enformasyon 11 Müdürü Necmettin Altuntaş. Laikliğin, demokrasininkalesi olan Cumhuriyet'in aslayıkılmayacağı vurgulandı Ayduılaııınaııın koca çınarı ANKARA/İSTANBIIL/İZ- MİR (Cumhuriyet) - Türk basın tarihinin yüz akı, aydınlanma ha- reketinin koca çınan Cumhuriyet gazetesinin, tüm baskı ve cngcl- lemelere karşı 84 yıldır sürdür- düğüTürkiye'yi aydınlatma ınis- yonunu gelecekte de aynı karar- lılıkla devam cttireceği vurgulan- dı. Cumlıuriyet gazetesinin 84. kuruluş yıldönümü nedeniyle ga- zetemize gönderilen mesajlarda, laikliğin, demokrasinin, çağdaş- lığın kalesi Cumhuriyet'in asla yıkılmayacağı vurgulanarak ga- zctcmiz imtiyaz sahibi İlhan Sel- çuk'un da sağlığına kavuşarak "Pencere"sinden yolumuzu ay- dınlatnıayı sürdünnesi dileğinde bulunuldu. Yargıtay 8. Ceza Da- iresi üyesi Hamdi Yavcr Ak- tan'ın, gazetenüz İmtiyaz Sahibi vc Yayın Kurulu Başkanı İlhan Selçuk'a mesajında "Ulus-dev- lct ve Cumhuriyetin temel ilkc- leri doğrultusunda, kuruluşun- dan bu yana duyarlılıkla yayı- nını sürdüren Cumhuriyet gaze- tesinin kuruluş yıldönümünü kutlar, daha nice yıllar 'Pcnce- rc'dc olmanız dileğiylc Cumhu- riyetçilere saygılarımı suııa- rım" ifadclcrini kullandı. Aynca, Avrupa Atatürkçü Dü- şünce Derneklcri Federasyonu Genel Başkanı Dursun Atılgan, Dokuz Eylül Üniversitcsi Rektö- rü Prof. Dr. EminAlıcı,Egc Üıu- versitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayhan Kantarlı, Dil Dcrneği Başkanı Sevgi Özel, Çağdaş Ga- zetecilcr Derneği Başkanı Ah- met Abakay, Elektrik Mühendis- leri Odası Yönetim Kurulu, Dr. Ccyhun Balcı. emekli Tümgene- ralOsman Özbek, emekli diplo- mat-yazar Daver Darcndc, Gazi Üniversitesi tktisadi ve ldari Bi- limler Fakültesi Öğretim Üyesi ve ADD Kurucu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Altıntaş, Türk-lş Genel Eğitim Sekreteri ve Belediyc-lş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, Belediye-lş Sendika- sı Danışmanı Necip Yurdakul, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eği- tim Vakti Başkanı Erdal Atıcı, Istanbul Kadın Kuruluşlan Birli- ği Koordinatörü Nazan Moroğ- lu, Ataçağ Oluşumu Derneği Yö- netim Kurulu Başkanı Cafcr Öğütoğulları, TÜBİTAK Baş- kanvekili Prof. Dr. Nüket Yetiş, Okan Üniversitesi Öğrelim Üye- si Prof. Dr. Tolga Yarman, Ana- dolu Ajansı Yönetim Kurulu Baş- kanı Hilmi Bengi, Türk Dil Ku- rumu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Haluk Akahn, Türkiye Iş Ban- kası Genel Müdürü Ersin Özin- ce,TürkTabiplcri Birliği Mcrkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Gen- çay Gürsoy, ÇYDD Kâğıthane Şube Başkanı Ali Naci Kılıç, İTÜ Vakfı Turizm Eğitimi Bölüm Başkanı Şaban Ali Yaşaroğlu, Türk Kalp Vakfı Başkanı Çctin Yıldırımakın, Türk Musevi Ce- maali Başkanı Silvyo Ovadya, Istanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı Hüsamettin Kavi, emekli Vali Güngör Aydın, eski Orman Mühcndisleri Odası Ge- nel Başkanı Salih Sönmezışık, Çağdaş Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Güsar, Tür- kiye Faal Futbol Hakemleri vc Gözlcmcileri Derneği Genel Başkanı Selçuk Dereli, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Alaattin Karaca, Ankara 6. No- tcri Hadi Hankendi, yazarLey- la Erbil, emekli deniz subayı Gürkan Balkan, avukat Meh- met Çeltik, Prof. Dr. Erdcner Yurtcan, Dr. OkanToygar, yük- sck mimar Tanju Yüzen, Ali- Bilgesu Erenus, Filiz-Mücap Ofluoğlu, Müjde-BülentTanla, Sevim-Ülgcn Özbey, Gâni Âşık, Senıih Bağdat, İbrahim İpck, İbrahim Bekgöz, Özcan Turan, eğitimci-yazar Savaş Ünlü, avu- kat Noyan Özkan'ın da aralann- da bulunduğu çok sayıda kişi vc kurum da mesaj ve tclcfon yo- luyla gazetemizin kuruluş yıldö- nümünü kutladı. GUNDEM MUSTAFA BALBAY • Baştarafi 1. Sayfada Diyor ki: "İlhan Selçuk Türkiye'nin penceresidir. Gün, nalları dikme günü değil, nallann üzerinde dimdik durup dört nala ilerleme günüdür..." Mektup, İlhan Ağabey'in ameliyata girişinin he- men öncesinde ulaştı... O günlerde ve sonrasın- da gelen pek çok ileti arasında bu mektubun ya nı sıra bir de ilköğretim çağındaki öğrencinin yap- tığı resim vardı. Büyümüş de küçülmüş Cumhuriyet okuru, ya- şadığı evin duvarının bir bölümünü gazete biçi- minde kâğıda işlemiş. Pencerede de kendisi var. Hemen önünde iki bayrak çapraz yerleştirilmiş. Kapıdan da İlhan Selçuk çıkıyor... Kapının yanı- na mavi boyayla aynen şunu yazmış: "Şimdi sen gelinceye kadar penceremde bay- rak var." İlhan Ağabey'in dünkü "7 Mayıs Tarihinin Anla- mı" başlıklı yazısının ardından, ayırıp sakladığım İlhan Selçuk iletilerinden ikisini okurla paylaşmak güzel olur diye düşündüm... • • • Cumhuriyet gazetesi 84 yaşında... Türkiye gibi toplumsal, sosyal, siyasal çalkan- tısı yüksek ülkelerde fikir gazetelerinin iki büyük zorluğu vardır: 1 - Çizgisinden ödün vermemek... 2- Ayakta durmak... Cumhuriyet 84 yıllık geçmişi boyunca, her iki zorluğu da yaşadı. Ve üstesinden gelmeyi başardı... Cumhuriyet'i bir gemiye benzetmek gerekirse; kaptanı, başyazarı... Çalışanlar, geminin her ye rinde farklı işlevlere sahip eşit insanlar... Rüzgâ- rı, okurlar... Denizi, Türkiye... Rotası, Mustafa Ke- mal Türkiye'si... Bir geminin en önemli unsuru, rotasıdır... Ne demiş düşünür: Rotası olmayan gemiye, hiçbir rüzgârın fayda- sı olmaz! Işte bu rota nedeniyle Cumhuriyet, akla gele bilecek her türlü saldırıya uğradı... Bu saldırılar- da kayıp verse de; Uğur Mumcu'ları, Ahmet Ta- ner Kışlalı'ları yitirse de rotasını yitirmedi... Bugün Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sorun- lar, iç-dış tehdit konuları dikkate alındığında, şu- nu daha açık bir ifadeyle dile getirebiliriz: Cumhuriyet gazetesinin gücü, Mustafa Kemal Türkiyesi'nin gücüdür! Bu saptamanın en çok ayırdında olan kim? Gericiler... Adı Cumhuriyet'ie bütünleşmiş İlhan Selçuk'a yönelik her türlü saldırının altında bu gerçek var! * • • Köklerinden en uç dallarına kadar Cumhuriyet gazetesi Türkiye'yle, Anadolu'yla bütünleşmiş bir yayın organıdır. Geçmişte olsun bugün olsun Cumhuriyet okumanın "güçlükleri" de oldu. Ama bu gazeteye gönül verenler, Cumhuriyet okumak- tan vazgeçmedi. Cumhuriyet'e kendisine ait bir değer gibi sarıldı. Son örnek, Cumhuriyet'in kurucusu Yunus Na- di'nin, memleketi Fethiye'de yerel oluşumlarca, kendiliğinden gelişen bir düzenlemeyle anılması... Fethiye Belediye Başkanı Mehmet Saatcı'nın koordinasyonunda 28 Nisan-3 Mayıs arasında gerçekleşen Yunus Nadi Sanat ve Kültür Etkin- likleri ilçedeki bütün okulları kapsadı. İlhan Selçuk'un yenilediği nallarla noktayı ko- yalım... 20. yüzyıla damgasını vuran Cumhuriyet, 21. yüzyılda da kendi ayakları üzerinde dimdik durup dört nala gitmeye devam edecek... Çizgisinden ödün vermek mi? Nal diyecek, mıh demeyecek! ankcumi" cumhuriyet.com.tr ATATÜRK HAVALIMANI Polisle tartıştı hastanelik oldu ISTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nda pasa- port kontrolündeki polislerle tartışan bir kişi, çı- kan arbededc yaralandı. Ailesiylc birlikte yurtdışma çıkış yapmak istc- yen işadamı Zikrullah Günaydın, Atatürk Ha- valimanı Dış HatlarTerminali'nde pasaport kont- rolü bölümüne geldi. Pasaport kontrolü sırasın- da, Günaydın ile burada görevli polis memuru arasında, "Pasaportunda yer alan yabancı ül- kede oturumu olduğuna ilişkin yazının konso- losluk tarafından Türkçe yazılması gerektiği" yönündeki uyannın ardından tartışma çıktı. Tar- tışmanın büyümesi sonucu çıkan arbcdede Gü- naydın yaralandı. Arbcdeye müdahale etmek is- teyen ve pasaport kontrol noktasında demir bari- ycrleri aşarak yasak bölgcyc geçen Zikrullah Gü- naydın'ın oğlu Osman Günaydın da olay sıra- sında fenalık gcçirdi. Başından yaralandığı göz- lenen Zikrullah Günaydın, lıavalimanında sağlık hizmeti veren PortClinic'te yapılan ilk müdaha- lcnin ardından International Hospital'a sevk edil- di. Bu arada, çıkan arbede sırasında çenesinc dar- bc alan bir polis memurunun da Adli Tıp Kuru- mu'na gönderildiği öğrcnildi. 2 kişiye 290'an bin YTL • ANKARA (AA) - Şans Topu'nda 5+1 bilen 2 kişi 290 bin 895 YTL kazandı. Kazandıran nu- maraların; 3, 8, 9,11,22 4-12 olarak belirlcndiği çekilişte 5 bilenler 3 bin 306 YTL 20'şer YKr, 4+1 bilenler 208 YTL 25'er YKr, 4 bilenler 17 YTL 55'erYKr, 3+1 bilenler 10 YTL 60'şar YKr, 3 bilenler 2'şcr YTL, 2+1 bilenler 3 YTL 5'er YKr, 1+1 bilenler ise 1 YTL 55'erYKr kazandı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog