Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

ARMAĞANLI SATIŞI.AR VCRETSfZ GÖNDERİN SİIRPRİZ KAMPANYALAR IVIVİV kitap. cumhuriyeti <x İK'lııRu Cumhuriyel Kitaplan Cumhuriyet ıVAVi'.'l k itap. cumhuriyeti C< Cumhuriyet KiCapian INDİRİN GÜNÜN FIRSATI TAKSİTLİ ALIŞVERlŞ 85. YIL SAYI: 30164 / 75 YKr (KDViçinde) (KKTC'de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 8 MAYIS 2008 PERŞEMBE Yıldönümümüzü kutladık Bizi bugünlere getiren okurlanmıza teşekkür ederiz... Cumhuriyet • AYDINLANMANIN KALESİ 10. Cumhurbaşkanı Sezer ve CHP lideri Baykal Cumhuriyetin 84. yıldönümü için kutlama mesajı yayımladı. I U . Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Cumhuriyet'ın 84. yılını v-HP Genel Başkanı Deniz Boykal da "Nice nice yıllara diyorum. kufladı ve "Cumhuriyel gazetesi Türkiye'nın aydınlanmo sürecine Cumhuriyet, ülkemizin içınde bulunduğu gerçek durumu, bütün riskleri damgasını vurmuş çok onemli bir yayın organıdır. Bu işlevini dün de göze alarak her gun gozler önune sermektedir. Çok önemli bir işlevi olduğu gibi bugün de başarıyla yürütmektedir. Inanıyorum ki gelecekte yerine gelirmektedir Türkiye'nin lam anlamıyla çağdaş, demokratik, laik, daha da güçlenerek sürdürecektir. Başyazar Sayın İlhan Selçuk'un sosyal hukuk devleti olması için üzerine düşeni yapmaktadır" diyerek şahsını, butün Cumhuriyet çalışanlarını kutluyorum" dedi. İlhan Selçuk'un başyazarlığında daha nice yıllar diledi. • 10. Sayfada UNDP Başkanı Kemal Derviş, Türkiye'ye yaklaşan ekonomik tehlikeye dikkat çekti: Enflasyon Isuııaınisi 1.78 MILYAR ÖDENECEK KEY'de tasflye Konut Edindirme Yardımı hcsaplarının tas- fiyesi sırasında hak sahiplerine toplam 1 milyar 786 milyon YTL ödenccck. Hak sahiplerine ilişkin kcsin liste, Tasfiye Ha- lindeki Emlak Bankası KEY Birimi tara- fından bu ay sonuna kadar Emlak Konut GMYO'ya bildirilccek. Bu süre, birkez "2 aya kadar" uzatılabilecek. • /". Sayfada Myanmar 1 milyon kişi evsiz Nar«jis kasırgasının vur- duğu Myanmar'da yar- dımların yetersizliği nede- niylc halkın öfkesi giderek büyürken ölü sayısının 62 binc yükselmesinden endi- şe cdiliyor. Hindistan Me- teoroloji Müdürlüğü, Nar- gis kasırgasının Myan- maı "a doğru ilcrlediğini i- ki giin öncedcn tahmin et- tiklerini ve Myanmar yö- netimini bilgilendirdiklc- rini açıkladı. Kasırganın, 2004'te yaşanan ve 220 binden fa/la kişinin öldü- ğü tsunanıinin ardından, Cîüneydoğu Asya'yı vuran en büyük felaket olduğu belirtiliyor. • 8. Sayfada 100 MİLYONDOIARL1KAKARYAK1TSOKVLDU TÜSİAD'IN ÇÖZÜMÜ Yardımı kesin' TÜSİAD Başkanı Yalçındağ, gıda fiyatlarının yükselmesi nedeniyle zengin ülkelerin yok- sullara para yardımı yapmasının köklü çö- züm olmayacağını belirterck, "Dünya, soru- nu ancak tarım politikalarını değiştirerek, korumacılıği azaltarak aşabilecek" dedi.Yal- çındağ, fiyat artışlarınınTürkiye'nin rekabet gücünü arttırdığuu savundu. • 17. Sayfada YOkSUİIar ezilecek BM Kalkınma Progranu Başkanı Derviş, ge- lişmekte olan ülkelerde yükselen gıda ve enerji fiyatları nedeniy- le kentlerdeki yoksul insanlann "enflasyon tsunamisi" ile karşı karşıya bulunduğunu belirtti. Dcrviş, kendi finans piyasalarmda tıkanıklıklan engellemeye çalışan sanayileşmiş ülkelerin geniş- letici politikalan nedeniyle gelişmekte olan ülkelerde enflasyon ve para arzı kontrolünde ciddi soruıılann yaşanacağını söyledi. eridîler Derviş, gelişmekte olan ülkelerde fiyat artışla- rının, yoksullan bir yıldan daha kısa bir süre içınde yüzde 25 ci- vannda daha yoksul hale getirdiğini belirtti. Derviş, "ABD faiz oranlarını düşürürken siz para politikanızı nasıl sıkılaştırabilirsi- niz?Yıllarca enflasyon ile mücadele eden Türkiye ve Brezilya gi- bi ülkeler, finansal sektöni kurtarma gereğinden kaynaklanan ger- çek bir enflasyon tehlikesi ile karşı karşıya" dedi. M17. Sayfada Büyükkaçakçılık ^M 2 0 0 milyon LlJUKİI Gümrük müfettişleri Tekirdağ, Çerkezköy, Halkalı, Gebze, Rrenköy ve Izmit gümrüklerinden 1000 tankerle 24 bin ton akaryakıtın kaçak olarak yurda sokulduğunu saptadı. Petrol ürünlerinin resnıi bildirimlcrde kimyasal olarak gösterildi- gi ortaya çıktı. Çoğunun paravan olduğu bclirlenen şirketler aracılığıyla kaçakçıhğa karışan 18 kişi hakkında suç dııyu- rusunda bulunuldu. Bazı şirketlerin itlıalattan sonra kapatıl- dığı tespit edildi. tLHAN TAŞCI'nın haberi • 6. Sayfada 1 Mayıs'taki şiddete uluslararası sendikalardan tepki ErdOğati'a m e k t l i p Uluslararası sendikalar istanbuTda 1 Mayıs'ıemekçiyezehredenpo- lis şiddetini kınadı. 168 milyon üyeli Ulusla- rarası Sendikalar Konfederasyonu, 20 milyon üyeli Kamu Hizmetleri Enternasyonali ve 60 milyon üyeye sahip Avrupa Sendikalar Kon- federasyonu, Gül ve Erdoğan'a mektup gön- dcrerek olayları protcsto etti. • 7. Sayfada CHP'den gensoru CHP, "l Mayıs kutlama- larınm Taksim'de yapılmasını engelleyerck toplantı ve gösteri özgürlüğünü ihlal edcn, açıklamalanyla güvenlik güçlcrini orantısız kuvvet kullamnaya teşvik eden ve bu tutumu ile toplumsal barışı tehlikeye atarak çatışma- cı bir süreç başlatan" Başbakan Hrdoğan hak- kında gensoru önergesi verdi. • 7. Sayfada Türkiye için kullanılan tanımlamaları eleştirdi Büyükanıt: Nasihate ikûyaçyok Gcnclkurmay Başkanı Büyükanıt, Avrupahlann Türkiye'ye yönelik ta- nımlamalanna ilişkin "Türk insanı kendi kendini tanunlama gücüne sa- hiptir. Başkasmın tanımlamasına ilı- tiyaç yok" dedi. Türkiye'de kutup- laşma olduğunu söyleycn Büyüka- nıt, "Çatışma olnıanıası için bundan kaçınılmair' diye konuştu. Büyüka- nıt, Karayılan'la ilgili sorulara, "Biz bombayı atarkcn kimliğine bakmı- yoruz. Terör örgütü ağır darbc yedi" yanıtım verdi. • 10. Sayfada Talabani ilegörüştü Türk:Af çözüm değU Kuzcy Irak'ta temaslarda bulunan DTP heyeti, Irak Cumhurbaşkanı Talabani ile bir araya gcldi. DTP Grup Başkanı Türk, daha önceki söylemlerinin aksine "PKK soru- nunun afla çözülemcyeceğini" be- lirtti. Toplumun buna hazır olmadı- ğını söyleycn Türk, "Ticari vc kül- türel açıluıı şart" dedi. • 4. Sayfada PKK siz çözüm mitingi 'Yeterartık kan dursun' Türkiye Barış Meclisi, Kadıköy'de "Kürt Sorununda Çözüm Mitingi" düzenleyecek. DtSK, KESK vc 78'lilcrin dc aralannda bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu ile siyasi partinin destek vcrdiği mi- tingde yalnızca "Ycter, Kürt Soru- nuna Dcmokralik Çözüm Istiyoruz" pankartı taşınacak. • 4. Sayfada AMİRDEN POLİSLERE BAÖ1Ş BASKISI • 4. Sayfada AKP'NİN SAVUNMA ÇELİŞKÎSİ M 5. Savfada POLİSLETARTIŞTI HASTANELİK OLDU l / f t Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Yerli Kafa, Yabancı Kafa Iktidardakilerin laik rejim anlayışına Avrupa Birliği olanca ağırlığıyla destek veriyor. Genişlemeden Sorumlu Komiser Olli Rehn. göreve başladığı günlerdeki sevecen, dost ve Türkiye'nin ko- şullarını anlayan maskesinden sıyrıldı. Müstemleke valisi kimliğindeki Joost Lagendijk adındaki adamdan farkı, dayatmaları daha yumuşak bir üslup içınde söylemesi. MArkası Sa. 10, Sii. 1 'de Köşk'ten 2 onay, 1 veto Cumhurbaşkanı Gül, çalışanların kazanılmış haklarını tırpanlayan Sos- yal Güvenlik Yasası ile T- CY'nin 301. maddesindc yapılan değişikliği onay- ladı. Gül, AKP'nin gön- derdiği yasalarda bir ilke dc imza atarak TÜR- MOB'a ilişkin yasayı geri çevirdi. • 10. Sayfada Daha hafif otomobil BMS'nin Hyundai ile ge- liştirdiği proje kapsamm- da kullanılan malzeme yüzde 50 hafifleyecek, kaportasındaki çiziği ken- di kendine yenileyccek. Güçkndirilmiş poliürctan ile otomobilin tamponlan ve kapı cşikleri darbelere karşı daha dayanıklı ola- csk.M 17. Sayfada Kupa Kayseri'nin Fortis Türkiye Kupası'nı Kayserisporkazandı. Bur- sa'da oynananfinalmaçın- daGençlcrbirliği ilekarşı- laşan Sarı-Kırmızılı ekip, normal süresi vc uzatma bölümü golsüz gcçileıı maçı, penaltı atışlan sonu- cu 11-10 kazandı. Böylc- ce kupa ilk kcz Kayseri'yc gitmiş oldıı. • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Nalların Ustünde Dimdik Dört Nala... Başlık, bir okurun İlhan Selçuk için gönderdiği mektuptan... İlhan Ağabey, son dönemde "nalları dikmek" de- yimini sık kullanınca, okurumuz da almış nalı ters çe- virmiş... MArkası Sa. 10, Sii. S'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog