Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 7 MAYIS 2008 ÇARŞAMBA 8 HABERLERIN DEVAMI TURKİYE Istanbul Edirne Kocaeli Çanakkale Izmir Manısa Aydın Denizli B B B Y Y Y Y Y 18 20 19 19 21 21 22 20 Sinop PB 17 Adana Samsun B 16 Mersin Trabzon B 16 Diyarbakır B 24 Giresun B 15 Şanlıurfa B 25 B 23Ankara B 17 Mardin Eskışehir Y 16 Siirt B 26 Konya Y 18 Hakkârı PB 14 Sıvas PB 13 Van PB 15 Zonguldak PB 17 Antalya Y 21 Kars Y 12 Yurdun kuzeydoÇusu ıle za- manla guney ve batı kosım lerı parçalı çok bulutlu, sa bah saatlorınde DoÇu Kara- OSİO denız'ın ıç kestmlerı ıle doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu oğle saatienndon sonra Mar mara'nın guneyı, Ege, Akde- nız ılo Eskışehir. Konya vo Karaman çevrelen sağanak ve gök gurultulu sağanak ya ğışlı geçocok Hava sıcaklığı kuzey ve doğu bölgelerde ?- 4 derece artacak dığer yeı lerde önemlı bır dcgışıklık ol mayacak MÜnih DIŞ MERKEZLER PB 20 Helsinki Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Parıs Bonn PB PB PB B B PB PB 12 19 24 22 22 23 20 B 18 Zürih Berlin Budapeşte Madrid Vıyana Belgrad Sofya Roma Atina B B Y PB Y Y Y Y 22 20 26 18 19 18 20 19 PB 22 Şam Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bışkek Tıflis Kahire PB Y Y PB Y B Y PB 11 28 21 32 15 30 15 26 PB 24 Taşkent 'Tahran Açık Parçalı bulutlu Bulutlu t Çok bulutlu • Yağmurlu Sulu kar ı Gök gurultulu GUNCELCUNEYT ARCAYUREK • Baştarafı 1. Sayfada sılığından çok, yaşamını etkileyecek siyaset ya- sağı korkutuyor. Parti kapatılır, bir yenisi kurulur; ama bir RTE zor bulunur. Kafa bu! Benden başka büyük yok demeye başladı mı bir insan, partinin kapatılmasını fazla önemse- mez. Yeni bir parti kurarak iktidaryürüyüşüne de- vam edeceğine kendini inandırmıştır bir kere. Fakat her olasılığa karşı kafasında biçimlenen "yol haritasının" açıklanmasını elbette istemez. Istemeyecektir. RTE, iç dünyasındaki hesapların, senaryoların dışarıya yansımasından elbette rahatsız olacak ve partisinin kapatılması olasılığına dayanan bilgile- rin açıklanmasına, elbette fena halde bozulacak, konuda açıklama yapması için doğruları yalanla- makla görevli basın danışmanı Akif Beki'yi gö- revlendirecektir. ••• TESEV gibi ulusal yararlardan çok yabancı an- layışına, örneğin Soros'a, AB kurallarına hizmet veren bir örgütün başında olan kişinin akşam ye- meğine olur derken RTE'nin birlikte olacağı, bir bir saptadığı gazeteciler köşelerinde beyefendi- nin partinin kapatılması ve kişisel durumuyla ilgi- li açıkladığı "yol haritasını" ne yalanlıyor, ne de doğruluyorlar. Başbakanlık yalanlamasını "emirtelakki" etmiş olabilirler, susuyorlar. Yazılmayacak söyledikle- rim demiştir, yazmıyorlar. RTE'ye göre AKP kapatılırsa yeni bir parti ku- rulacağına ve siyaset yasağı gelirse erken seçi- me bağımsız olarak katılacağına ilişkin haberler; "bir dava ve muhtemel sonuçları hakkında iyi ni- yetten uzakmış ve bire bir gerçeği yansıtmıyor". Hukuktan nasibini almamış, büyük bir olayın olası sonuçlarına kafa yormamış bir Başbakan'a ait olabilir bu yalanlama. Zira kapatılması olası bir partinin genel başka- nının her olasılığa karşı, çeşitli seçenekler üretme- si doğaldır, gereklidir, görevidir. Ha bizimki gibi bir kafa, yargının kendine ve partisine dokunamayacağı sabit fikrinden hare- ket ediyorsa; bu, "biristisnadır", fakat bu kafanın sindirmediği gerçeğe göre istisna kuralı bozmaz. Partinin kapatılmayacağı kadar kapatılacağı da söz konusu. Parti kapatılırsa yeni bir parti kurmayacaksa ne yapacak? Bu sorunun yanıtı henüz alınamıyor. ••• Üstüne üstlük yol haritasıyla ilgili haberler ya- yımlanıp yalanlandığı önceki gün yaptığı konuş- ma, partinin kapatılması olasılığını ve bu konuda yazılan haberleri doğrulayan işaretler taşıyor. "Bizleremanet taşıyıcılarıyız. Bugün varız, yann yokuz" diyor. Hemen arkasından "... 'Baki kalan bu kubbe- de hoş bir seda imiş' meğer, diyerekyolumuza cte- vam ederiz" diyor. RTE olası bir sonucun gerekçesini şimdiden, üstü kapalı biçimde açıklıyor. Uzun konuşmada araya sıkıştırdığı bu cümle- lerin başında iki sözcük eksik: "...Parti kapatılır- sa..." DÜZELTME • Gazetemizin 3 Mayıs Cumartcsi günü 1. sayfasında "DİSK yasal yollara başvuracak" re- simaltıyla yayımlanan fotoğrafla teknik bir ha- ta sonucu Vedat Ank imzası kullanılmıştır. Fo- toğraf serbest fotoğraf sanatçısı Özdemir El- baş'a aittir. Düzeltir, özür dileriz. FİKRET DHGLIOGLU RT VRRIŞLRRI 1. KOŞU: F: Tckkaya (3), P: Burhan (1), PP: Alsu Can (5), S: Alçıkmaz (4). 2. KOŞU: F: Ille de Oğlum (4), P: Coconut (2), PP: Hattori (1), S: Movı (5). 3. KOŞU: F: Çubukçu (2), P: Harbiye (9), PP: Süley- maniye (7), S: Kankardeş (5). 4. KOŞU: F: Afat (5), P: Metinol (4), PP: Izhan (1), S: Dinserhan (3). 5. KOŞU: F: Hüsna (4), P: Güraçar (3), PP: Nursevil (5), S: Çah Gülü (2). 6. KOŞU: F: Dayıbey (1), P: Özhaber (4), PP: Haberkan (3), S: Dragon (2). 7. KOŞU: F: Genghis Khan (4), P: Touch Wood (8), . PP:Boranağa(l),S:Cape 2 5 Point (2).8. KOŞU: F: A- 8 4 coustic (9), P: Hasköylü 7 1 (7), PP: Gülnihal (3), S: 5 Mungan Dağı(12) 3 A1TRJGANYMI OKS DENEMESI YANIT ANAHTARI İTURKÇE TESTI l.D, 2.A, 3.C, 4.B, 5.D, 6.A, 7.C, 8.B, 9.D, 10.A, ll.C, 12.A, 13.B, 14.D, 15.C, 16.D, 17.B, 18.C, 19.A, 20.A, 21.A, 22.B, 23.D, 24.C, 25.A İMATEMATIK TESTI l.B, 2.Q 3.A, 4.D, 5.A, 6.D, 7.B, 8.D, 9.A, 10.D, 1 l.C, 12.D, 13.C,14.B,15.A, 16.C, 17.D, 18.C, 19.A,20.C,21.D,22.C, 23.B, 24.C, 25.D FEN BILGISI TESTI 1. A, 2.A 3.B, 4.C, 5.C, 6. D, 7.A, 8.C, 9.D, 10.C, 11 .B, 12.C, 13.C, 14.C, 15.B, 16.D, 17.B, 18.C, 19.C, 20.D, 21.Q 22.B, 23.D, 24.C 25.C İSOSYAL B1LGILER TESTI l.B, 2.A, 3.0,4.D, 5.B, 6.C, 7.C, 8.B, 9.A, 10.A, 1 l.B, 12.C, 13.B, 14.A, 15.D, 16.B, 171,18.D, 19.C, 20.D, 21.C 22.D, 23.B, 24.C, 25.C Troykadan eleştiri • Baştarafı 1. Sayfada dığını bclırten Babacan, "AB te- rör örgütleri listesinde yer alan PKK'ye karşı yüriittüğiimüz mücadelede, AB üyesi ülkelc- rin bizimle ctkin bir dayanış- ma içindc hareket etmclcri yö- nündeki beklentimizi yinele- nıek istiyorum" dedi. AB dönem başkanı Sloven- ya'nın Dışışlcri Bakanı Rupel, Türkiye'nin AB'ye er ya da geç üye olacağı konusunda şüphesi olmadığını söyledi. 301. maddc- deki değişik ve uygulanması ko- nusundaki çabayı memnuniyetle karşıladıklannın altını çızen Ru- pel, VakıflarKanunu'nun ileri bir adım olduğunu belirtti. Rupel, "Şu anki durum ve AKP'nin kapatılması konusundaki da- vadan duyduğumuz endişeyi de dile getirmek istiyorum" dedi. Fransa'nın Avrupa lşlerinden Sorumlu Devlet Sekreteri Jouyet ıse "Fransa dönem başkanlığı süresince Türkiye konusunda objektif, tarafsız ve dengeli ola- cak" diye konuşru. Rehn: Tarafsız kalamayız AB Komisyonu'nun genişle- meden sorumlu üyesi Rehn ise AKP hakkındaki kapatma dava- sına ilişkin olarak "AB, Türkiye bir aday iilke olduğu için çok fazla tarafsız kalamayacaktır. Bu yüzden önemli olan, bunun denıokratik prensipler, hukuk ŞAHİN YİNE SENDİKALARI SUÇLADI ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn'e, "Yargı Reformu Stratejisi Taslağf'nı sunan Adalet Baİcanı Mehmet Ali Şahin, taslağm, önümüzdekı 4 yıl içerisinde yargı alanmdakı yol haritası olduğunu söyledi. Şahin, 1 Mayıs öncesi yaptı- ğı "Taksim'de eylem yapnıak anayasaya başkaldırıdır" görüşünün arka- sında olduğunu belırtcrek kcndinı, "Biz bu devleri yolda bulmadık. Her- kes kurallara uyacak" sözlenyle savundu. Sendikalann 500 bin kışiyle miting yapacağını söyleyerek devlctc meydan okuduğunu ilerı süren Şahin, sendikalann kutlamalan Taksim'de yapmak ıstemesine ılginç gcrckçeler buldu. Şahin, "Niye? Çünkü Taksim'de yaparsanız yoldan geçenler, sağ- dan soldan geçenler gelir. Oraya insan toplamaya da gerek yok. Kazlı- çeşme'ye mensuplarmızı getirmek, kolay bir şey değil" dıye konuştu. kuralları, AB ve Venedik Ko- misyonu standartları çerçeve- sinde ve aynı zamanda Tıirk anayasasının 9. maddesi esası- na göre çözülmesi gerekiyor" dedi. Rehn, "Önemli olan bu- nun demokratik prensipler ve hukuk devleti çerçevesinde çö- zülmesi.Türkiye'ninAB'ye ka- tılınıı konusunda negatif sonuç- lar alınnıaması gerekmekte- dir" değerlendirmesini yaptı. Refonnların devam ctmesi gerek- tiğını vurgulayan Rehn "Bunlar- dan biri yargı reformu. Türk vatandaşlan bağımsız, tarafsız ve güvcnilebilir bir yargı refor- munu hak ediyorlar." Ombuds- nıanlık kurumunun oluşturulma- sının da gündemc geldiğini belir- ten Rehn, vatandaşlann bu saye- dc din, ırk ya da cinsiyet gibi ko- nularda şikâyetlerini iletebilecek- leri belirtti ve "Laiklik ve azın- lık haklarıyla ilgili gerilimlerin olduğu noktalarda, bu kuruluş- ların gerilimleri azaltabileceği- ni" ileri sürdü. AB Komisyo- nu'nun 1 Mayıs olaylanyla ilgili orantısız giiç kullammı konusun- da rahatsızlığını dile gctirdiğini belirten Rehn, Türk yetkililerine sendikal haklann göz önünde bu- lundurulması ve AB standartlan- na getirilmesi konusunda çağnda bulunduklarını ıfade etti. Rehn, "Türk polisinin orantısız güç kullanması konusuna değindik vc bu tip olayların soruşturul- ması gerektiği konusundaki beklentimizi ilettik" dedi. Toplantıda şu konu başlıkları da ele alındı. KlbriS: Babacan, Türkiye'nin Anadolu Kartalı tatbikatı Irak'ın kuzeyine sınır ötesi operasyonlar sürerken Konya'da gerçekleştirilen Ana- dolu Kartalı 2008 tatbikatında sınır öte- si operasyon taktikleri icra edildi. Ge- ııelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Bü- yükanıt, Türkiye'nin çok "belah" bir coğrafyada yaşadığını belirterek "Bu coğrafyada yaşamak için güçlü bir silah- lı kuvvetlere sahip olmak zonınday ız" dedi. Eğitim kapsammda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) son dönemde ka- zandığı ve Irak'ın kuzeyindeki terör ör- gütü unsurlarına yönclik hava harekât- larında da kullandığı imkân ve kabili- yetleri denendi. Tatbikatın ardından bir basın toplantısı düzenleyen Büyükanıt, tatbikatı gerçekleştiren herkes ile gurur duyduğunu söyledi. (Fotoğraflar: AA) BM Genel Sekreteri'nin iyi niyet misyonunu desteklcdiğini belir- tıp izolasyonlara bir an önce son verılmesını istedı. AB'den, Rum- lan çözünı yönünde teşvik etme- sini ısteyen Babacan, Ycşil Hat Tüzüğü'nün çalışmadığından şi- kâyet etti, Rumların sorunlar çı- kardığını söyledi ve "Doğrudan Ticaret Tüzüğü henüz kabul edilmedi" diye yakındı. Sloven- ya Dışişleri Bakanı Rupel de "Kişisel olarak izolasyonların kabul edilemez olduğunu dü- şünüyorum" dedi. AB yetkılile- n, ek protokolün ayrım gözetil- nıeden uygulanmasını istediler. Babacan da bütün kısıtlamalann aynı anda kaldırılması önerisinin masada olduğunu dile getirdı. Ege: Babacan, Türk-Yunan ilışkilerinin düzelmekte olduğu- nu, güven arttıncı önlcm sayısı- nın 24'e ulaştığını dile getirdi. Is- tikşafi görüşmelcrin devam etti- ğini belirtip "Umarım dengeli bir sonuca varılır" dedi. Irak ve Ortadoğu Barış SÜreCİ: Babacan, toprak bütün- lüğü korunmuş bir Irak'tan yana olduklarını belirtip "Terörden arınmış bir Irak görmek istiyo- ruz" dedi. Rupel bır dahakı Or- tadoğu toplantısının Moskova'da olacağını dile getirdi. Errneni: Babacan Troyka'ya vcrdiği yemekte, "Geçmişe ta- rihçiler, geleceğe siyasetçiler bakar" görüşünü dile getirdi, "Ortak tarih komisyonu öneri- miz masada" dedi. Rehn "Bu- nun iyi bir fikir olduğunu dü- şünüyorum" yanıtını verirken Rupel, benzcr komisyonun Slo- venya ve Italya arasında kuruldu- ğıınu belirtip "Tarihçiler arala- rında anlaşabiliyorlar" dedi. 'Allah'ın kclanu' tanımı Jouyet ile Babacan bakanlıkta bir araya gelerck bir süre görüş- tüler. İki bakan, görüşmelenn ar- dından ortak basın toplantısı dü- zcnledi. Jouyet, bır gazetecinin "Fransa Cumhurbaşkanı Sar- kozy'nin Türkiye'nin ABüyeli- ğine karşı olduğunu belirterek, ülkesinin nasıl tarafsızlık poli- tikası yürüteceğini" sorması üzerine, "Fransa AB'nin dönem başkanı olarak, açılnıaya hazır olan fasıllar için en ufak bir en- gel koymayacaktır" yanıtını ver- di. Türkiye ile AB ilişkılerinde Fransa'nın tutumuna ilişkin bir soruyu yanıtlayan Jouyet'in kul- landığı ifadeler dikkat çekti. Jo- uyet, "Fransa'nın müzakereler- dcki tavrı Allah kelamı değildir. Hcm zaten, Türkiye de, Fransa da laik ülkeler..." diye konuşru. Enerji haritası yeniden çizflecek Marmara Grubu Vakıı tarafindan gerçekleştirilen 11. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyanın dünyanın enerji geleceğinde önemli rol oynayacağı vurgulandı LEYLA TAVŞANOĞLU Marmara Grubu Vakfı tarafin- dan 11 'incisi 1-2-3 Mayıs'ta gcr- çekleştinlen Avrasya Ekonomi Zirvesi'nın sonuç bıldirgesi ya- yınılandı. Bildirgede, Avrasya zır- vesi ve Türkiye'nin önemine dik- kat çekildi. Istanbul Ticaret Odası 'nda ger- çekleştirilen zirvede Avrasya'nın sahip olduğu ekonomik büyüme stratejileri, enerjı, teknoloji, ser- maye çekim gücü ve küresel eko- nomideki önemi tartışıldı. Türki- ye'den 9. Cumhurbaşkanı Süley- nıan Demirel, TBMM Başkanı Köksal Toptan, Dcvlct Bakanla- rı Kürşad Tüzmen, Nimet Çu- bukçu, Encıji veTabiı Kaynaklar Bakanı Dr. Hilnıi Güler, Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağla- yan ve Diyanet Işleri Başkanı Ali Bardakoğlu'nun katıldığı zirve- ye Bulgaristan'dan eski Cumhur- başkanı Zhelyu Zhelev, Roman- ya'dan eski cumhurbaşkanları lon Iliescu, Enıil Coustantines- cu ve eski Bulgaristan Başbaka- nı Simoen Saxe Coburg-Gotha ile 1 başbakan, 2 nıeclis başkanı, 2 başbakan yardımcısı, 21 bakan, 19 millctvekili, 187 üst düzey ko- nuk katıldı. Litvanya'nın Başba- kan sevıyesinde katıldığı 11. Av- rasya Ekonomi Zirvcsi'nde Bul- garistan, Balkanlar'da Türki- ye'nin önemını vurguladı. Mon- tenegro (Karadağ) gelışen Avru- pa şartlarında Balkanlar'ın varlı- ğını vc Türkiye ıle entegrasyonu- nun önemine değındi. AB parla- mento adına katılan milletvckıli- nin lslamiyetin Türkiye modeh ıle yaşamasmın Avrupa ıcın öne- mine dikkat çekti. Zırvcnin Enerji Oturumu bölü- münde, dünyadaki eneıji akışının yüzde 60'mdan fazlasının gemi- ler aracılığıyla yapılması ve bu gemilerin yarısına yakınının Türk boğazlanndan geçerek hedefleri- ne varması gündeme geldi. Zirve- de NabucoProjesi'nin Avrupa'ya rekabet, denge ve güvenılirliği ge- tireceğı belirtildı. Önümüzdeki bcş yıl içinde yarım yüzyılın enerji haritası- nın yeniden çizileceğinin de açıklandığı zirvede, Türki- ye'nin de içinde bulunduğu enerji coğrafyasının dünyanın enerji geleceğinde önemli bır rol oynayacağı vurgulandı. p- SİGORTATEPKÎSÎ 'Küçük GüVe ayrıcalık yapılamaz' i İLHANTAŞCI ANKARA - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 14.5 yaşındayken oğlu Mehmet Emre Gül'ün 24 gün Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın ailesinc ait Ali Babacan Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirkcti'nde sigor- talı gösterilmesi tepkilere neden oldu. CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçda- roğlu, bir yasal dcğişikliğin açıklanndan Cumhurbaşkanı'nın oğlunun yararlanmaya kalkmasım cleştirerek "Bu dünyada da uy- gun karşılanmaz. Maalesef Saym Cum- hurbaşkanı kcndisine verilen hediyelerde gösterdiği duyarsızlığı burada da göster- miştir" dedi. "Bu konumdaki bir Cum- hurbaşkanı halktan yasalara uygun dav- ranmasını bekleyemez" diyen Kılıçdaroğ- lu, şunları söyledi: "Sosyal Güvenlik Ku- rumu bu tür işlemleri denetleyeceğini, doğru olmayanları iptal edeceklerini açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumu ilk de- netimi burada yapnıalı. Buradaki şike olayının tipik örneği çalıştığı firnıa. Aca- ba 14 yaşında bu şirkette kaç kişi çalıştı? İş hukukuna göre çocuk işçiliğinin yasak olduğu biliniyor. Bir tekstil şirketinde 14 yaşındaki çocuğun ne işi var?" Sade vatandaşın çocuğu ne olacak? Erken emeklilik uyanıkhğmın tüm ayrm- tılannı irdeleyen Prof. Şükrü Kızılot da Çalışma Bakanlığı'nın 15 yaşından küçük- lerin çahştınlmasımn yasak olduğunu, bu- nunla ilgili sıkı denctim yapılıp cezalandı- nlacaklarını açıkladığını anımsattı. Kızılot, Mehmet Emre Gül'ün de 30 Nisan 2008'e kadar sigortalılan kapsayan bazı avantaj- lardan yararlanacağına işaret ederek şunlan söyledi: "Emre Gül, 65 yerine 60 yaşında emekli olabilecek. Enıekli olduğunda 10 puan fazla aylık bağlanacak. Emekli ol- du ktan sonra çalıştığında emekli aylığı kesilmeyecek. Emeklilik için 7 bin 200 gün yerine 7 bin gün prim ödemesi ye- terli olacak. Yaptığım tespitlere göre çok sayıda millctvekili ve üst düzey bürokra- tın çocukları da 15 yaşın altında sigorta- lı gözükmektedir. Bu nedenle sade va- tandaşın üzerine gidip diğerlerini göz ardı etmek doğru olmayacaktır." TATİLYAPMADI, ÇALIŞTI' Cumhurbaşkanı oğlunu savundu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cum- hurbaşkanı Abdullah Gül, küçük oğlu Meh- met Emre Gül'ün 24 gün Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın ailesinin şirketinde çalıştığı- nı doğrularken olayın ortaya çıkanlmasını "iyi niyetten yoksun" olarak nitelendirdi. Gül, oğlunun tatil yapmak yerine çalışmayı tercih ettiğini, yasadan yararlanmak için bu yola başvıırmadıklannı savundu. Cumhurbaşkanı Gül, Cumhuriyet'in orta- ya çıkarttığı küçük oğlunun, Ali Babacan Tekstil AŞ'de 24 gün sigortalı gösterildiği haberine ilişkin açıklama yaptı. Oğlu Gül'ün başanlı bir öğrenci olduğunu belirten Cum- hurbaşkanı Gül, "Yaz döneminde okullar kapandığında, tamamıyla kendi arzusuy- la çalışmayı tercih ctmektedir. 2006 yazın- da da Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın de- desinin ismini taşıyan Ali Babacan Tekstil Firması'nda 24 gün bilfiil çalışmıştır ve bunun pek çok tanığı mevcuttur" dedi. 'Babacanlar aşırı duyarlı' Babacanlar'ın şirketinin kayıt ve vergi ko- nusunda aşırı duyarlı olduğunu anlatan Gül, şunları kaydetti: "Mağazalarından evlerine götürdükleri ürünlerin bile vergisini öde- yecek kadar duyarlıdırlar. tlgili firma bu anlayış çerçevesinde Mehmet Emre'yi de çalıştığı dönemde sigortalı yapmışrır. Ka- yıt dışı işlcm yapmamaya büyük özen gös- teren bu yaklaşım, aslında örnek alınması gereken bir davranıştır. 2 yıl önce açık ve şeffaf şekilde gerçekleşen bir sigortalılık işleminin şimdi gündeme getirilmesi, bazı televizyon ve yayın organlarında Mehmet Emre Gül'ün, yeni sosyal güvenlik düzen- lemesinden etkilenmenıesi anıacıyla sanki kanun yürürlüğe girmeden hemen önce çahşmadan sigortalı yapılnıış gibi göste- rilmesi büyük bir haksızlıktır. Şayet, be- nim öyle bir niyerim olsaydı, küçük oğ- lumdan önce büyük oğlunı Ahmet'i sigor- talı yaptırmam gerekirdi. Bu noktada ha- ber ve yorumlar, iyi niyetten yoksundur."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog