Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

7 MAYIS 2008 ÇARŞAMBA IHUCUMHÜRİYET SAYFA HABERLER Baykal, 1 Mayıs ve Sabah-atv ihalesi konulannda Erdoğan hakkında gensoru vereceklerini söyledi 'Damat Ferit' benzetmesi DTP'NÎN YEDEĞI Programda yine özerklik istendi AYŞE SAYIN ANKARA - Hakkında ka- patma davası açılaıı DTP'nın "yedeği" olarak kurulan Banş ve Demokrasi Partısı'nın programmda da "özerk yöne- tim" istendi. Parti programın- da "Tek ırk, tek dil, tek din, tek kültür, cinsiyetçi roller" yerine, etnik, kültürel ve inançsal farklılıklan kapsaya- cak "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşhğı" önerildi. DTP hakkında açılan kapat- ma davası Anayasa Mahkeme- si'nde sürerken, kuruluş dilek- çesi, geçen hafta Içişleri Ba- kanlığı'na sunulan "yedek" Banş vc Demokrasi Partisi'nin programmda, DTP'nin 2. Ola- ğanüstü Kongresı'nde yapılan dcğişikiiklc partı programına konulan "özerklik" istemi de yer aldı. Programda Türki- ye'ye "Merkezin vesayetine son vercrek, yerinden yöne- tiııı ilkesine uygun, genel gü- venlik, ulaşını, gümrük ve dış ilişkiler dışındaki tüm hizmetleri merkezi yapıdan, yetki devri ve paylaşımı yön- temiyle yerel yönetimlere devredecek" yönetim biçımi önerildi. AKP'nın ılk ıktidan döneminde Ömer Dinçer'in hazırladığı "Kamu Yönetimi Yasası"nda öngörülen sisteme benzer sistem önerilen prog- ramda, sağlık, eğitim, sosyal güvcnlik, gibi alanlarda mer- kezi hükümetin sadecc "genel standart" bclirlemcsi, kamu hızmetinin sunulmasmm ıse yercl yönetimlere bırakılması öngörüldü. Programda ayrıca şu hükümlere yer verildi: • Kürtler ve diğer kültürel aidiyetlerin, ülkenin birliği içinde kendilerini kimlikleriy- le özgürce ifade edebilme, kültürlerini geliştirme, anadil- lerini konuşma ve geliştirme, eğitim yapma, görsel, işitsel mcdya araçlannı kullanma haklan anayasal güvenceye alınacak. %/ Herkese anadilinde eği- tim yapma hakkı, kültürünü geliştirme, kültürel düşünceyi istediğı dilde ifade etme ve yayma özgürlüğü önünde en- gel olan yasalar ile basın-ya- yın, iletişim alanındaki yasak- layıcı vc kısıtlayıcı engellere son verilecek. • lnsanlık suçlan ile ilgili aktıf hukuki süreç başlatılacak ve yargılamaların sonucuna göre bu suçlann tekrarını önle- mek amacıyla ycni düzcnle- meler yapılacak. Vicdani ret hakkı tanınacak. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, 1 Mayıs'ta yaşanan olaylar ve Sabah-atv ihalesiyle ilgili olarak Başbakan Re- cep Tayyip Erdoğan hakkında iki ay- n gensoru öncrgesi vereceklerini açık- ladı. "Türkiye giderek kararıyor. Dev- let şiddeti uygulanıyor" uyarısında bulunan CHP lideri; Türkiye-AB Kar- ma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Joost Lagendijk'c, "Herkes haddini bilsin. AKP'nin başı derde girdikçe CHP'ye saldırılar artıyor. AKP'yi gi- derek mütareke dönenıinin Damat Ferit Paşa hükümetine döndürüyor- lar" diyerek tepki gösterdi. Baykal grup toplantısınm başında idam edilen Deniz Geznıiş, Yusuf As- lan ve Hüseyin tnan'ı andı. Baykal, "3 genç insan için bugün derin bir piş- manhk duyuluyor. 36 yü önce statü- ko, egemen güçler bir tek cana bile kastetmcmiş 3 genç insanı idam etti. Bir inatlaşma, had bildirme anlayı- şıyla harekct cdildi. Bu 3 yiğit genç insanı sevgiyle, dostlukla anmayı görev biliyorum" dcdi. Baykal "Tür- kiye bir süredir devlet şidderine ma- ruz kalıyor. Devlet yetkililerinin yet- kilerini özel hesapları için kullandı- ğı izlenimi ortaya çıktı" derken, Van 100. Yıl Üniversitesi'nde yaşananlar ve Gençay Gürsoy'un gözaltına alın- ması olaylannı anımsattı. Birccmaatin yerleşme alanına giden gazetecilere sal- dırılmasma dikkat çeken CHP lideri, "Türkiye'de özel himayeye tabi, sır- tıııı devlet içindeki belli odaklara da- yamış fıili güç merkezleri ortaya çık- maya başlamıştır. Türkiye giderek kararıyor, ülkenin siyaseti, ufku hız- la karartılıyor" uyansında bulundu. Baykal, AB Komisyonu Başkanı Jose Mamıel Barroso'nun "Tartış- CHP lideri Deniz Baykal grup toplantısınm başında, idam edilişlerinin 36. yıldönümünde Deniz Geznıiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin Inan'ı andı. nıalar, nüfusunun büyük çoğunlu- ğu Müslüman olan bir ülkenin ya- pısal anlamda laik ve demokratik olmasınm mümkün olup olmadığı- nı gösterecek" sözlerinin altmı çiz- di. Baykal, "Türkiye'de sorun de- mokrasi, birileri laikliği bahane gösterip demokrasiyi askıya ala- cak zannediyorlardı. Şimdi daha gerçekçi değerlendirmeler yapma- ya başladılar. Laikliğe dönük ger- çek bir tehlike var. Belli gizli he- sapları, projeleri olan Cumhuri- yetin kazammlarım sinsi sinsi or- tadan kaldırmaya yönelik ekip Tür- DTP BAŞKANVEKÎLÎ TÜRK, IRAK'A GİTTl 'Kürtlerinyönü Türkiye'ye dönük y Istanbul Haber Servisi - Beraberinde bir grup milletvekiliyle Irak Devlet Başkanı Celal Tala- bani ile görüşmeye gıden DTP Grup Başkanı Ah- met Türk, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açık- lamada, diyalog ve uzlaşıyla tüm sorunlann çö- zülebileceğini behrtti. Türk, "Kürtlerin tarih bo- yunca yönünün Türkiye'ye dönük" olduğunu söyledi. "Kardeş ülke topraklarım" zaman zaman temaslarda bulunmak için ziyaret ettiklerini anımsatan Türk, bcraberindeki bir grup millet- vekiliyle Talabanı ile görüşmeye gittiklerini, is- teklennin de, "Türkiye'nin komşularıyla, he- le milyonlarca Kürt'ün yaşadığı bir ülkeyle ilişkilerini geliştirmesi" olduğunu vurguladı. Türk, iyi ilişkılerın gelışmesıyle Ortadoğu halk- lannı kimsemn istediği gibi kullananıayacağını söyledi. Türk, bir gazetecinin,Talabani'dcnope- rasyonlann durdurulmasını talep edip ctmeyc- ceklerini sonnası üzerine, "Onu Talabani'den değil, operasyonları yapanlardan istcmek la- zım. Biz ilk günden beri söylüyoruz, bu işler ancak diyalogla çözülür" karşılığını verdi. Türk ve beraberındekıler, daha sonra özel bir havayo- lu şirketine ait uçakla Süleymaniye'ye gittıler. Türk, Irak Devlet Başkanı Talabani ile bir araya gelecek. kiye'yi yönetmektedir" açıklaması- m yaptı. 'Vandallık...' 1 Mayıs'taiktidarıngerçekyüzünün bir kez daha ortaya çıktığını vurgulayan Baykal, "tktidarm bütün iddiaları if- las etnıiştir. tyi ki televizyonlar var, bu nasıl bir zulümdür, vandallıktır? Başbakan hakkında gensoru verece- ğiz. Başbakan çıksın kendini savun- sun. 1 Mayıs'ın hesabını soracağız" dcdi. Başbakan Erdoğan'ın grup toplan- tısında, "CHP döneminde 1 Mayıs'ın yasaklandığını" söylediğinı aktaran Baykal, "Doğru değü. 1977'de bu acı olay yaşandığında CHP yoktu. 1978'te CHP geldi, huzur içinde Taksim'de 1 Mayıs kutlandı. 1979'da ise sıkıyö- netim vardı, onlar yasakladı. İlk CHP iktidarında Taksim'de huzur içinde 1 Mayıs nasıl kutlanır biz gösterece- ğiz" dıye konuştu. BaykaL Sabah-atv ıha- lesinin hesabını da soracaklannı bildir- di. Baykal, "Başbakan bir ev sohbe- tinde, 'müdahalc etscydım fiyatı düşü- rürdüm, fiyat yüksek' demiş. Fiyat yüksek, yüksek olmasına da bunun malı alana bir zararı yok. Başbakan şimdiden avukatlarına talimat versin, hazırhk yaptırsın. Bir gensoru daha geliyor" dedi. Baykal, konuşmasının sonunda Tür- kiye-AB Karma Parlamento Komisyo- nu Eşbaşkanı Lagendijk'in CHP'yı he- def alan açıklamalanna sert tepkı gös- terdi. "Türkiye'nin AB ileilişkilerine en büyük darbeyi AB adma Türki- ye'ye gelip ileri geri konuşan siyaset- çilerin vurduğunu" kaydeden Bay- kal, şunlan söyledi: "AB adına gelip uluorta, patavatsızca konuşuyorlar. AB yöneticileri bunları ciddiye alma- lı ve bu ne söylediğini bilmez insan- lara Türkiye'yi anlatmalıdır. Bunlar laikliği, demokrasiyi bilmezler. Ku- laktan dolma bilgilerle konuşurlar. Herkes aklını başına alsııı. AKP'nin başı derde girdikçe, bunların CHP'ye saldınları artıyor. Böyle konuştukça AKP'yi giderek mütareke dönenıi- nin Damat Ferit hükümetine döndü- rüyorlar. Teslim olmuş, gücünü ya- bancı sözcülerden alan, himayeye gir- miş bir hükümet... Birileri, artık Türk hükümeti nıi olur, AB yetkilileri mi olur bu insanlara haddini bildirsin. Had bildirme işini biz üstlenmek is- temeyiz. Herkes haddini bilsin." IMAMDAN TUHAF' ÇIKIŞ 'Atatürk rozetiyle camiyegelmeyin' TRABZON (Cumhuriyet) - Trabzon'un Bcşikdüzü ilçesi Mer- kez Camii imamı Sezai Yaşar, ya- kasında Atatürk rozetiyle camiye ge- len yurrtaşa, "Bunu takıp camiye gelmeyin, günah işliyorsunuz" dedi. lmam Sezai Yaşar, rozetle na- maz kılmanın caiz olmadığını öne sürerken, Trabzon müftüsü Ahmet Bulut, "Rozetle namaz kılmanın dinen sakıncası yok" dedi. Beşikdüzü ilçesındeki Mcrkcz Camii imamı Sezai Yaşar, yakasın- da küçük Atatürk rozetiyle cami- ye gelen Ömer Atalar'a, yakada ro- zetle namaz kılmanın dini yönden sakıncası olduğunu söyledi. Tüm va- kit namazlarını camide kıldığını vc bugüne kadar böyle bir uyarıyla karşılaşmadığını belirten Ömer Ata- lar, "Yakamda Atatürk'ün roze- tini gören imam, 'Bunu takıp da camiye gelmeyin. Resimle camiye gelinmez' dedi. Bu söz karşısın- da çok üzüldüm ve cami içinde ol- duğumuz için tartışmaya girmek istemedim. 'Rozetin kime ne za- ran var?' dedim. tmam da, 'Bu- rası Allah'm evidir. Resimle bura- ya girmek mahsurludur' yamtını verdi. Ama ben yine de rozetle ca- miye giriyorunı ve namazımı kı- lıyorum" dedi. 'Caizdeğir ~ lmam Sezai Yaşar, gazetecilerin sorulan üzerine rozetle namaz kıl- manın caiz olmadığını öne sürerek, "Ben sadece namaz kılarken ro- zeti çıkarmalarını, kıldıktan son- ra takmalarının daha uygun ol- duğunu belirttim. Masumane bir uyarıydı, tavsiyede bulundum. Dinimiz gcreğince rozetle namaz kılınmaması gerektiği belirttim. Zaten dinimizde de böyle şeyler- le namaz kıhnmaması gerektiği vurgulanıyor" diye konuştu. Trab- zon müftüsü Ahmet Bulut ise Ata- türk rozeti veya herhangi bir rozet- le namaz kılmanın dinı açıdan sa- kıncası olmadığını söyledi. POLİTtKA GUNLUGU HİKMET ÇETtNKAYA Konuş 01li Konuş... Işi gücü bıraktım Olli Rehn'i anyorum... Neredesin Olli, ne olursun ortaya çık, konuş ve beni rahatlat... Seni anyorum kaç gündür, sesini duymak istiyorum... Yalvarıyorum Olli, haydi çık ve sobele hepimizi... Sen Olli hiç durmadan konuşur, AKP'yi, Tayyip Bey'i, din bezirgânlarını, liberal tosuncukları, Soros'un çocuklarını korur ve kollardın... Sen Olli, AKP'nin kapatılma davasına ilişkin gümbür gümbür konuşurdun... Sen Olli, AKP'yi demokrasinin ve özgürlüklerin simgesi sayar, Fethullahçı koçlara sahip çıkardın!.. Önüm arkam sobe!.. Haydi Olli, haydi aslanım, neredeysen çık ve konuş, şu 1 Mayıs'ta Istanbul'da yaşananlar konusunda... Olli, sevgili dostların, kadeh kaldırdığın arkadaşlann bile 1 Mayıs'ta "polis devleti"nin, "dincifaşizm"in ayak seslerini duyar gibi olup "ampuP'e veryansın ettiler... Seni özlemişim Olli!.. Haydi fazla bekletme beni!.. Çık ortaya konuş, bir şeyler söyle.. Bak Tayyip çok rahat... Ne diyor biliyor musun? Devlet Taksim'de, Şişli'de, Nişantaşı'nda görevini yapmış... Biliyorsun Olli, devletin yakaları numarasız polisi biber gazı attı ÖDP'ye, DlSK'e... Içeriye girdi!.. Darmadağın etti!.. Bazı liberal meslektaşlanmız AKP'yi "ayıp olmasın" diye eleştirıyoriar kenanndan köşesinden. Tayyip Bey'in kendisinı çoğaltmak yerine giderek yalnızlaştırdığını bile yazdılar... ••* Bazıları iseTaksim Meydanı'nda polislerin 1 Mayıs sabahı, işçileri ellerinde çiçeklerle karşılayabilecek- lerini belirttiler... Ah Olli ah!.. Onlar kadar bile olamadın sen, birdenbire kayboldun... Polisler, aldıklan buyruklarla çiçeklerle değil, biber gazıyla karşıladılar işçileri... Eholacako kadar!.. Senın dediğin gibi "demokratikleşip özgürlükleri çoğaltıyonız" AKP sayesinde... Fethullah'ın "Samanyolu 7V"sindeki aslanlann aslanı emekli paşamızı, her dem taze Atatürkçü(!) bilim insanımızı izlemişsindir... Paranın gözü kör olsun!.. 1 Mayıs'ta konu dönüp dolaştı bir avuç lümpenin, kaldırım taşı sökmelerine, polise taş atmalarına geldi... Şöyle birdüşündüm programı izlerken. Atatürkçü(l) maskesiyle dolaşan, etnik milliyetçiliği "ulusalcılık"la örtmeye çalışan düşüncenin, din ekseninde siyaset yapan AKP'yle, Tayyip Bey'le hiç farkları yok!.. Emekli paşamızla, Atatürkçülüğü kimseye kaptırmayan bilim insanımız harikalar yarattılar o gece!.. Dillerine sağlık!.. Vallahi Olli, en az senin kadar başanlı bu işlerde onlar... Olli, sen başkasın... ' '' Ben seni çok özledimL Neden ortaya çıkıp konuşmuyorsun 1 Mayıs'ta yaşananlarla ilgili olarak... Çık konuş, belki bu işin bir ucu "Ergenekon"a dayanıyordur, "1 Mayıs'ta Taksim'e"çağrısını DlSK'e, KESK'e "Ergenekon"un görünmeyen başka ucu yaptırmıştır... Bu konuda Emniyet Genel Müdürlüğü Istihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in "P'tipi kadrolan cep, ev telefonlarını dinlemeye alarak bazı ipuçları da bulmuşlardır... Bugünlerde "Cumhuriyef'in Yazıişleri'nde, Genel Yayın Yönetmenimiz Ibrahim Yıldız'ın odasında hep 1 Mayıs konuşuluyor... Şükran Soner, Leyla Tavşanoğlu 1 Mayıs'la ilgili önemli bulgular elde etmişlerdir. Ikisi de 40 yıllık gazeteci... Bir de Miyase llknur var, aman dikkat!.. Bak Olli, senin için "muhbiryurttaş" bile oldum... •*• Cumhuriyet'in "Ergenekon'un Karargâhı" olabileceği duyumlarına açıklık getirdim... Belki dinlemeci-istihbaratçı "P' tipinin Cumhuriyet'te "elemanlan" da olabilir, iz üzerindeyim... Haa bak unuttum Olli... llhan Selçuk'un odası kapalı... Din bezirgânlarına ve sahtekârlar çetesine göre gizli toplantılann yapıldığı, "Ergenekon Karargâhı" orasıydı... Karargâh şimdi Amerikan Hastanesi'ne taşındı(!), bu da benim size kıyağım olsun!.. Haydi Olli, çık ortaya, baksana ipuçları da verdim... Konuş Olli, konuş!.. hikmet.cetinkaya(d cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 343 72 69 YILKI 100 KM'DE SADECE 3.45 LT! 'k dnha... Üstelik bu kez daha küçük yakıt deposuna sahip AUIO6R ile 1 depoyla 1.700 km'den fazla yol yapıldı!* Aynı denemede Yeni Peugeot 308 manuel vites ile luO km'de sadece 3,59 lltre yakıt tüketimi gerçekleştirildi! i ! Peugeot bayllerine gelin, test sûrüşüne katılın. Peugeot HDI modellerlnl siz de keşfedln. 308 1.6 HDi A u t o ^ v» manuel vft«s vortJyonlHfwm y ^ n H#jw>nwpwtt»« «0 Wd!- > cstin sonuçları, IB ' 1 OMOBİL HER ZAMAN BÖYLE KEYİF VERMELİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog