Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yayın Yönetmeni: lbrahim Yıldız • Yazıişlcri Müdürlcri: Mehmet Sucu, Güray Öz (Sorumlu) • Haber Merkezı Müdürü: Hakan Kara lstıhbarat' Cengiz Yıldırıın.jV Ekonomr Ha- san Eris # Dış Haberler Öügiir Ulusoy • Kültiır: Egcıncn Berköz • Spor: Abdüjka- dir Yücelman • Makalclcı•• Saıni Kaıaöıen • Dü7eltme Abdullah Yazıcı • Bılgı-Bel- ge- Edibe Buğra > .ıvııı Kıınılıı Illıan Selçıık (Ba^kan), Eıııre Kungar (Başkan Yardımcısı), Orhan Erinç, Hikınct Çetinkaya, Şük- ran Soııi'r, lbrahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbav, Hakan Kara. Ankara Temsılcısı Mustafa Balbaj Atamrk Buhan No 125, Kat 4, Ba- UnlıkUTel 4195020(7hal),FaLs 4195027 #lzmu lcmsılcısı SerdarKı- ak,H ZıyaBlv 1352 S 2/3 Tel 4411220, Faks 4418745 • Adana Tem- sılcısı Çetin Yiğenoğlu, tnoniı Cd 5S Aksogan lş H. Kat 1 Tel 3631211, Fdks 3631215 •Antalya Temsılcısı Ahmet Oruçojlu Cumhunyet Mey- danıYıldiüApartmanıBBlokNo 80'5 Tel 0242 2480057 Fdks 02422430509 # ldare Muduru llüsoyin Gürcr • Malı lşler Bü- lent Yener 0 Satri) Fazilct Ku/ıı # Cumhunyet Rek- lam Genel Mudur Özlcm Ayden 9 Gcncl Mudur Yar- dımcısı Nazende Pal Tel (0212)25198 74-75/251 9881-82Faks (0212)251 98 68Rezetvasyon (0212) 343 72 74 Faks 212 343 72 53 Yayımlayan ve Yönctim Ycri: Ycnı Gun H.ıbeı A|.ınsı Basııı \e Yayıncılık A Ş, Pıol Nuıettın Ma/h.ıı Oktel Sk No 2 34381 Şıslı/lstanbul Tel (0212) 343 72 74 (20 hal) Faks (0212) 343 72 64 Yaygııı sürelı yayın Baskı: DPC Doğan Medya Tesıslm Ho^deıe Yolu 34850 l-sen\url Istjnhul Dağılını: VVYSAT Doğan Medya Tesıslerı Hoşdere 34850 Fscnyurt lstanbul 7 MAYIS 2008 lmsak 4.04 5 48 Ögle 13 08 Ikındı 16 59 Akşanr20 16 Yatsı 21 50 TÜM YURTTA ŞENLİKLER DÜZENLENDİ Bahann uyanışını müjdeleyen Hıdrellez önceki gc- ce ve dün yurt genelinde kutlandı. (VEDAT ARIK) Hıdrellez kvısu • Yurttaşlar, renldi görüntülerin oluştuğu kutlamalarda gönüllerince eğlendi. Göbekler atıldı, ateşler yakıldı, dilekler tutuldu, eğlenceler sabaha kadar sürdü. Yurt Haberleri Ser- visi - Bahann uyanışını müjdeleyen Hıdrellez ön- ceki gece ve dün coş- kuyla kutlandı. lstanbul 'da Ahırka- pı'da gerçekleştirilen Hıdrellez şenliğine katı- lan binlerce kişi, Roman orkestralan eşliğinde eğ- lendi. Ahırkapı'daki so- kaklarda ayn ayn eğlen- celerin düzenlendiği şen- likte, dilek ağaçlarına ku- maş parçalan bağlana- rak dilek tutuldu. Kimi- leri ise kâğıt parçalanna yazdıklan dilekleri ren- gârenk duvara astı. Şen- likte birçok müzik grubu sahne alırken pek çok yurttaş da ara sokaklar- daki müzisyenlcrin peşi- ne takılarak dans etti. ', Edirne'de daha gün jdoğmadan Romanlar, Tunca Nehri'nde yüzle- jrini yıkadılar. Genç kız- lar gelinlikleriyle, genç erkekler de en güzel kı- yafetleriyle nehir kena- hnda davul zurna eşli- ğinde eğlendiler. Bere- ketin ve yazın gelişinin müjdecisi olan ağaçlar- dan kopardıkları yeşil dallarla at arabalannı süs- lediler. Öğle saatlerinde ise kutlamalar Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş- leri'nin yapıldığı Sara- yiçi'nde devam etti. Kut- lama alanının girişinde, kutlamaya gelenlere yıl boyu uğur getirdiğine inamlan renkli yumurta Hatay'ın lskenderun ilçesinde ise Numunc Mahallesi'ndekı Aziz George Kılisesi, farklı dinlerden vatandaşlann akıııına uğradı. Yurttaşlar kâğıtlara yazdıklan di- leklennı, dilek odasına ve çuvallara atarak gerçek- leşmesi ıçm dua etti. Dileklerini sahile yazdılar Çanakkale'nin Gelı- bolu ilçesinde gece sokak aralarında ateş yakıp üs- tünden atlayan vatandaş- lar, gün doğarken Ham- zakoy ve Fcneraltı mev- kilerinde sahile indi. De- niz kıyısmda toplanan vatandaşlar, burada dua ettiler. Kumsala, sahip olmak istedikleri ev ve arabalan sinıgele- yen şekiller çizdiler. ARIKAN'DAN GENÇLERE ÇAĞRI: Silah üretmek için çalışmayın tstanbul Haber Ser- yisi- MEF Eğitim Ku- rumlan Yönetim Kurulu Başkanı tbrahitn Arı- kan, gençlen dünyanın neresinde olursa olsun bilimsel çalışmalan yap- malanna teşvik etmek, desteklemek için yarışma düzenledikle- rini belirterek "Gençlerden istediğimiz, bilimsel ça- lışmalan, si- lah için değil, insanlığın saadeti ve ge- leceği için yapmaları- dır. Bu hepi- mizin tüm dünyaya ve insanlığa karşı sorum- luluğudur" dedi. MEF Eğitim Kurum- lan ile Eğitimı ve Bi- limsel Araştırmalan Des- tekleme Vakfı'nın (EBAV) fen öğrenimini desteklemek ve gençleri fen alanında araştırmaya yöneltmek amacıyla Tür- kiye genelindekı lise öğ- rencilen arasında yaptı- ğı Araştırma Projeleri Yanşması'nın açılış tö- reni, dün MEF Eğitim Kurumlan'nın Ortaköy Yerleşkesi'nde gcrçck- leştırildı. Bu yıl 17. kez düzenlenen "Araştırma Projeleri Yarışması" nın açılışında konuşan Arıkan, bilimsel çalış- malann arttığı yıllarda savaşlann azaldığını söy- ledi. Günümüzde ege- menliğini silahla kaza- nacağını inanan ve başka ü l k e l e r i n zenginlikle- riyle zengin olacağını dü- şüncn dev- letlerin var- olduğunu vurgulayan Ankan, "Bi- limsel çalış- malar, silah ü r e t m e k için kullanı- lırsa bu in- sanlığın felaketine ne- den olur. Silah üret- mek için değil, sanayi- nin ve tarımın gelişme- si için üretimi arttıran bilimsel çalışmalar yap- malıyız" diye konuştu. Seçıcı Kurul adına ko- nuşan Prof. Dr. Tuncay Altuğ ise yanşmaya 17 yılda 11 bin öğrencı ile 5 bine yakın projenin ka- tıldığını belirterek, top- lumun kalkınması ve Türkiye'nın dışa bağım- lı hale gelmemesi için bilimscl çalışmalann des- teklenmesi ve gençlerin daha çok teşvik edılme- si gerektığini söyledı. ı Turist Rehberleri Birliği Başkanı Özbuldu, Çanakkale tarihine yönelik irticai söylemlerin arttığını söyledi Çanakkale'de tehlikeli turizm MELTEM YILMAZ Turist Rehberleri Birliği (TU- REB) Başkanı Osman Özbuldu, Orman Bakanlığı'nın görevlendır- diği alan kılavuzlannın, belediye- lerin Çanakkale bölgesine düzcn- lediği gezılerde bölgeyi ve tarihi ir- ticai söylcmlerle anlattığmı belir- terek "İrticai söylemlerde son 5 yılda korkunç bir artış oldu" dedi. TÜRSAB Başkanı Başaran Ulu- soy, alan kılavuzu kavramma, bun- lann görevlendirilmelenne kesm- lıkle karşı olduğunu söyledi. Osman Özbuldu, Omıan Ba- kanlığı'nın "Çanakkale turların- da rehber yetersizliği var" ge- rekçesiyle görevlendııdığı ve reh- ber statüsü olmayan alan kılavuz- lannın, belediyelerce düzenlenen gezilerde ilk ve ortaöğretim öğ- rencilenne Cumhuriyet il- • TÜRSAB Başkanı Ulusoy, alan kılavuzu kavramına kesinlikle karşı olduklarını belirterek "Alan kılavuzları saçmalıktan ibarettir" dedi. kclcri ve Atatürk'ü küçük düşü- rücü söylcmler kullandığını be- lırtti. Özbuldu, sözlerini şöylc sür- dürdü: "Belediyeler, ilk ve orta- öğretim öğrencilerine düzenle- dikleri Çanakkale gezilerinde yanlarına rehber almıyorlar. Burada Orman Bakanlığı'nın Çanakkale bölgesinin coğrafi ko- şulları hakkmda bilgi vermesi için görevlendirdiği 'alan kıla- vuzlan" öğrencilere bölgeyi ve tarihi tanıtıyor. Bu kişilerden bazıları, kendi inanç ve amaçla- rı doğrultusunda tarihi 'melckler ve hurafeler' penceresinden an- latıyor. Burada suçlu, başta ge- zi düzenlerken gerçek bir rehber ayarlamayan belediye- ler ile konuya ilişkin önlem al- mayan Orman Bakanhğı." "Kaçak rehber" sayısmda da ar- tış olduğunu, Akdeniz Bölgesi'nin "kaçak rehber cenneti" haline geldiğıni ifade eden Özbuldu, alan kılavuzu ve kaçak rchberlerin önü- ne geçmek için turizm sektörünün bir meslek yasası olması gerekti- ğıne dikkat çekerek, "Seyahat Acentaları Yönetmeliği'ni de kapsayan 1618 sayılı kanun, de- netim için yeterli değil. Turizm sektörünün bir meslek yasası yok. Ayda 200 dolar karşılığında çalışan kaçak rehberler yüziin- den, günlük ortalama 80 YTL fı- yatla çalışan 10 bin gerçek reh- ber sektörden hızla uzaklaşıyor. Kaçak rehber sayısındaki artış devam edecek ve önümüzdeki se- zonlar felaketle birlikte gelecek" diye konuştu. Türkiye Seyahat Acentalan Bir- liği Başkanı (TÜRSAB) Başaran Ulusoy da alan kılavuzlannın yal- nızca Çanakkale bölgesinde değil, Türkiye'nin her yerinde görev al- dığını belirterek "Alan kılavuzu olarak görevlendirilen kişilere kesinlikle karşıyız. Alan kılavu- zu diye bir meslek yoktur, kişileri alan kılavuzu olarak görevlen- dirmek tamamen yanlıştır" dedi. Alan kılavuzu kavramınm ka- nunlarda yer almadığına da dikkat çeken Ulusoy, "Her işin bir erbabı var. Bugün alan kılavuzu, yarın mahallc kılavuzu, diğer gün ül- ke kılavuzu. Böyle bir uygulama olamaz" diye konuştu. Oteller dolu, tribünler boş IkanbuVda Formula 1 heyecanı Spir Servisi - lstanbul'da Formula 1 hcycJanı her geçen gün artıyor. Ekiplerin TIRIan lstanbul Park'ta konuşlanma- ya Işışladı. Dün itibanyla deniz ve ka- uyla lstanbul'a ulaşan TIR'lar ha- lara başladı. 365 gün boyunca bofıboş kalan lstanbul Park, tam anla- Fl üssü haline gelecek. onnula l'in bu sezon mayıs ayında çekleştirilmcsi ve lstanbul'da tu- :m sezonunun açılışına denk gelmesi deniyle otellcrdc doluluk oranları Öncedcn düzenlcnen turların dı- Fonnula 1 için lstanbul'a gelen se- ircilcrin karşısına astronomik rakam- lar çıkıyor. Yanş önccsindc tribünlerin dolması da beklenmıyor. Bilet fiyatla- rının yüksekliği nedenıyle önceki yıl- larda gönneye alıştığıınız boş tribün manzaralan gibi, şu ana kadar satılan bi- let sayısının azlığı da yanşa ilginin az olacağını gösteriyor. Formula 1 takımlarmın lstanbul'a adım atmasıyla birlikte güvenlik güçleri dc önlemlerini aıttırdı. Terör saldınlan ve çeşıtli eylemlen ön- lcınck amacıyla polıs ve jandanna ekıp- lcri toplantılannı sürdürüyor. tstanbul, Formula 1 haftasında dünyanın pek çok kesıminden ünlü ısimleri ağırlayacak. Ekomonik kriz yaşayan Supcr Aguri takımı, Türkiye Grand Prix'si öncesin- de Formula l'den çekildiğini açıkladı. Scuderia Toro Rosso 2008'de üretti- ği aracı STR3'ün lstanbul'da piste çık- mayacağını söyledi. Toro Rosso yeni aracırun ilk testini ge- çen ay Barcelona'da yapmıştı. Fakat Bo- urdais'in yaptığı ağır kaza nedeniyle araçta ciddı hasar meydana gelmişti. For- mula 1 Türkiye Grand Prix'si öncesin- de tspanyol basınma açıklama yapan Re- nault'nun Ispanyol pilotu Fernando Alonso, "Türkiye'de yarışacağım için çok heyecanlı ve iyimserim'" dedi. 'Zamanın Izleri' sergisi açüıyor • lstanbul Haber Servisi - Ressam Muzaffer Akyol'un "Zamanın îzleri" adlı resim sergisi, 10 Mayıs Cumartesi günü Bursa Ördekli Hamam Kültür Merkezi'nde açılacak. Osmangazi Belediyesi'nin girişimiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce restore edilerek kültür merkezine dönüştürülen tarihi Ördekli Hamamı'nın da açılış töreninin gerçekleştirileceği etkinlik, saat 19.00'da başlayacak. Eğıtimci- ressam Akyol, ilk kişisel sergisini 1969'da Trabzon Sağlık Ocağı'nda açtı. Bugüne dek 54 sergi açan Akyol, Hollanda ve Avustralya'da da çok sayıda sergidc yer aldı. İlk tuvalinin evinin duvarlan olduğunu bclirtcn Akyol, sanat yolculuğuyla ilgili, "Sanat sonsuz bir okyanus gibi. Onu kucaklamak her babayiğidin harcı değil. En büyük ustalar bile onu kucaklayamadı. Bizler kıyısından köşesinden tutabilsek ne mutlu" değerlendırmesinde bulundu. LASTİKLERDE YAZLIK FIRSAT www.rsnault.com.tr 9 Nisan-16 Mayıs tarihleri arasında Renault Yetkili Servislerine gelîn, çok avantajlı koşullarla otomobîlinizin lastiklerinî yenileyin. Goodyear markalı lastiklerde Maximum Kart'a özel 8 taksit ve % 15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 4 yeni Goodyear lastik alana Renault Orijinal Alarmları ve Parrot Telefon Kit'lerinde de % 15 indirim. Unutmayın! RENAULT'NUZA EN İYİ BİZ BAKARIZ. mafûmum GOOD/YEAR Maximum Kart'a özel 8 taksit ve % 1 5 indirim 8 taksit seçenejii kampanyaya katılan Yetkili Servislerde Maximuın Kart'la yapılan alışverişlerde ve sadece lastik alımları için geçerlidir. RENAULT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog