Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 7 MAYIS 2008 ÇARŞAMBA 16 TELEVIZYON cumtv@cumhuriyet.com.tr GüNÜN FiLMLERİ Kaçamak 12.50 Kanal 1 Dram } Bıı tıafık kazası sonucu olen e^lennın kendı- leımı aldattığını oğrencıı genç bır kadınla bır cıkcğm yaşadıkkn konu edılıyor Başaı Sabuncu'nuıı yonettığı fılmın başrollennı Çelın Tckındor, Muj- de Ar, Hale Akınlı ve Engm Şenkan paylaşıyor 20.15 /TRT 1 / Bagger... Ayrıntı yanda Cinayetin... 20.30 CINE 5 Gerilim ©(Final Stab) - Ünıversıteden yenı mezun olan bıı gnıp gcnç, 'Cinayetin Gızcnıı' adlı oyuna kalılmak ıçın yola çıkarlaı Plastık bıçakların kul- lanıldığı bıı oyunda katıl rolunu bır aktor ustlenır Çok cğlcncclı başlayan oyım, drdlannddn bınnın ger- çckten katıl olduğunun anlaşılmasıyla kabuba do- nuşur Yoneünen Davıd DeCoteau'nun unzasını ta- şıyanfilmıııbaşrollerını, Janııe Ganıon, Melıssa Re- nee Martın paylaşıyor (2001 ABD. 81 dk) Güzel Bir Gün 21.15 TNT Duygusal (Onc Finc Day) - Kadın kanycr sahıbı bır mı- mar, aynı zamanda da bır anne, New York gı- bı bır kentte tek başına oğlunu buyııtmeye cabalı- yor Erkek de çok ışı olan, oradan oraya koşan bır ga/e'ecı, onun da hafla sonlan gorebıldığı bır kızı var lkısının de çok yoğun oldıığu bır gun yollan ça- kı^ıyor, mımar Melanıe Parker bır muijtensuıe pro- jelennı goslermek zonuıdd ama aynı anda be^ ya- şındakı oğlu Sammy dc bır sınıf gezısıne katılıyor Yonctmcnlığını Mıdıacl HoCrman'ın ustlcndığı fıl- mın başrollennde. Mıchelle Pfeıffer, George Cloo- ney, Mae Whıtman var (1996 ABD, 108 dk) Kadınlar Gecesi 21.30 tv8 Macera (Ladies Night) - Bır baba ve oğulları, bııyuk mıktardd paralaıla çahijan yalnız kadınları kendılenne a^ık edeı. hesapianna bınleıce dolaı ak- tardıktan sonıa da bıı kadınları oldunulcı Olayın bo- yutları buyuyııp, cınayete kurban gıden kadın sayı- sı artınca, olumler şuphe çekmeye başlar Eskı po- lıs yenı sıgortd mufettı^ı Jesse Grant, katılın peşıne duşeı Yonctmcn Nonııa Baıley Oyunculdr Pdul Mıchael Glaser, Colın Ferguson, Claudette Mınk (2005 Kanada-ABD. 85 dk) Hamburger... 22.15 CNBC-e Dram /T7\ (Fast Food Natıon) - EriL Schlosser'ın kıta- ^iZs bınddiı sıncmaya uyarlanan filmde, ev ye- mckleı ınm papucunu dama atan iast food endustn- sı konu alınıyor Yonetmcnlığını Rıchard Lınklater'ın ustlendığı fılmın başrollennde, Wılmeı Valder- rdiııııid, Catdlınd Sandıno Moreno oynuyor (2006 In- gıltcıe-ABD, 114dk) 22 30 / atv / Tutku... Ayrıntı yanda Yoksul 01.05 TRT 1 Dram • Yoksul bır ışhanı çaycısının yaşantısı ıçınde ekonomık savaşım veıcn ış çcvrclerının ına- nılmaz entrıkalannın oykubiı Zekı Okten'ın yonettığı filmde, Kenıal Sıuıal, Şehnaz Dıldn, Yaman Okay başrollen payld^ıyoı (1986) Yabancı Izleyin Orta Değmez NTV 20 30 Eko Diyalog TV Servisi - Sıyası gehş- mclcr ışığında Tuık ve dun- ya ckonomısınde yaşanan gc- îışmelerın elc ahndığı "Eko Diyalog", canlı olarak ekra- na gelıyor Asaf Savas. Akat, Deniz Gökçe, Taner Berksoy ve Mahfl Eğilmez'ın bıılıkte sunduğu yapımdd, pctrol ve gıda urunlcnndekı aşırı fıyat artışı, rakamlann enflasyona etkılen, borsa ve bankacıhk sektorundekı son gclışmelcr dcğerlendmlıyor Ulusal Kanal 20.30 Geçim ve Tutum TV Servisi - Canlı olarak ekrdna gelen "Geçim ve Tu- tum"da bu hafta, 2008-2012 yıllannı kapsayan donem ıçın açıklanan "Orta Vadeli Ma- li Çerçeve", enflasyon ve Turk Telekom'un halka arzı ele alınıyor Doç. Dr Melih Başın ha- zırlayıp sunduğu yapımda, orta vadeli malı çerçevede diıa peıformans olçutu olan faız di!?ı fazlanın, halka mı yoksa uluslaraıası sermaye sahıplcıınc mı yonelık oldu- ğu, açıklanan enflasyonun gerçek rakanıının kımın ıçın ne olduğu gıbı konulara açık- lık getırılıyor Habertürk 22 15 Antartika'da zorlu yaşam TV Servisi - Haber- türk'un belgcsel kuşağında bu hafta, "Antartika'da Yaz" adlı çalı^ma ekrana ge- lıyor Dış kaynaklı belgcselde, buzlarla kaplı Antartıka kıta- sındakı hayvanların hayatta kalma savaşımlan anlatılı- yor Gorsel bır :>olcn nıtclı- ğındekı belgeselde, bu kıta- dakı penguenlenn, foklann ve fırtına kuşlarının yaşamia- rından kesıtler sunuluyor Tom Perrotta 'nın kitabından uyarlananfılm, sinemalarda gösterildiği dönemde büyük ilgi gördü Önüne geçilemeyen tutkular Kate VVınslet ıle Patrıck VVilsoıTun başrolde oynadığı 'Tutku Oyunları', evliliklerinde nıııtsuz iki insanın aşk i)\ kusunü anlatıyor. TV Servisi - Senanst ve yönetmen Todd Field'ın fılmı "Tutku Oyunları"nda, Kate Winslet, Jennifer Connelly ve Patrick VVilson başjollerde Tom Perrotta'nın kitabından uyarlanan "Tutku Oyunları", bır avuç insanın parklarda, havuzlarda ve sokaklarda şaşırtıcı ve tehhkeh bıçımde kesışen küçuk dunyalanna odaklanıyor Karısı Kathy ıle çok da uyumlu olmayan bır evlılık surduren Todd, çevresındekı kadınlar tarafmdan, karısından gormedığı ılgıyı görmektedır Ilgı duydukları oranda Todd'la konuşmaya çekınen mahallenın kadınlarının aksıne, kendısıne son derece guvenlı bır kadın olan Sarah onunla tanışmaktan herhangı bır çekınce duymaz Kendısı de kocası Rıchard'la son derece uyumsuz bır evlılık surduren Sarah ve Todd arasında, zamanla engelleyemedıklen bır aşk başlar Eşlennden durumu saklamanın zorluğu uzenne bır de, mahallcyc gen dönen çocuk tacızcısı Ronnıe'nm yarattığı korkıı eklenınce hayatlan tam bır kabusa doner Artık kendılerınden once korumalan gerckcn çocuklandır "Tutku Oyunları" bır roman uyarlaması olsa da, fılmın yonetmenı Todd Fıeld ve kıtabın yazan ve senanstı Tom Perrotta kıtaptan bağımsız olarak kurgulanınış bır fılm yaratmışlar. Kıtabın yazarı olarak Perrotta, Todd Fıeld ıle yaptıklan ortak çalışmada, Fıcld'm da yaratıcı fikırlerıyle karakterlerı yenıden şekıllendırmek ve kıtabı farklı bır gozle tekrar yaratmak ıçm uğraşmış • atv, 22.30 Eski golfçünün ilham kaynağı TRT 1 20 15 Bagger Vance Efsanesi - The Legend of Bagger Vance / Yön: Robert Redford / Oyn: Will Smith, Matt Damon, Char- lize Theron, Bruce McGill, Joel Gretsch / 2000 ABD yapımı, 125 dk. TV Servisi - Aktorlüğün keyfinı çıkardıktan sonra yonctmenlığe so- yunan ve ılk fılmı "Büyük Ceza" ıle Oscar kazanan Robert Redford, "Bagger Vance Efsanesi" adlı filmıyle TRT l'de ekrana gelıyor Fılm, alkol bağımlısı olan eskı pro- fesyonel golfçu Rannulph Ju- nuh'nun oykusunu anlatıyor Gençlığınde bır atlet olan Red- ford'un filmlcnnde spor, onemlı bır mohfoluşturuyor Redford'un 17-21 yaşlan arasmda aşın alkol kullandı- ğı ıçın Colorado Unıversıtesı beyz- bol takımından ve sonra da ünıver- sıteden atılması goz onuııe alındı- ğında, Junuh ıle Redford'un yaşam- lan arasında bır paralellık olduğu soy- lenebılır. Ama Redford konuyu ge- nel olarak ele aldığını soyluyoı Fılmın oykusu ıse şoyle Savan- nah kentının en ıyı golfçusu olan Rannulph Junuh (Damon), sevgı- lısı Adele Invergordon'la (The- ron) mutlu bır yaşam suımcktedır Ancak Bınncı dunya Savaşı'nın bdşlaınası, bu mutluluğu sekteye uğratıı 15 yıl sonra gen donen Ran- nulph, artık bıı alkolıktır ve golf ye- tcneğı de ıyıce zayıflamıştır Du- zenlenecek yenı tuniuva, eskı şoh- retını kazanması ıçın bıı fırsat ola- caktır Zencı "sopa taşıyıcısı" Bagger Vancc'ın (Smith) ısrarlı ça- baları, Rannulph'ın "umutsuzlu- ğunu" gıderıp hayatma yenı an- lamlar katacaktır Redford, uç başrol oyımcusunun oykuyu sırtlayan pcrfonnanslarına çok şey borçlu Kaçınnayın Filınin başrolünde, Will Smith oynuyor. TRT 2 22.10 Kırılma Noktası TV Servisi - "Kırılma Noktası"nın bu haftakı bo- lumu, dunyanın ıkıncı bu- yuk nufusuna sahıp Hmdıs- tan'dan ekrana gelıyor Ramazan Öztürk'un ha- zırlayıp sunduğu yapımda, farklıhklarla dolu Hmdıstan ıçın yabancıların kullandığı "çelişkiler ülkesi", Hıntlı- ler'ın kullandığı "inanılmaz Hindistan" yorumunun al- tında yatan gerçek ırdelenı- yor Programda, camılenn, kılıselerın, Hındu ve Budıst tapmaklannın yan yana ol- duğu Hindistan'da, her daım bulanık akan Kutsal Ganj'ın kenarında duzenlenen olü yakma torenlerı ve Hınduız- mın sosyal yaşam üzennde- kı etkısı çarpıcı göruntülerle yansıtılıyor Tv PROGRAMLARI 10.05 Iyı Sabahlar 11.50 Canım Annem 13.00 Ha- berler 13.30 Dızı Gonul Salıncağı 14.45 Ademler ve Havvalar 16.00 Harıka Çocuklar 17.25 Gece Bahçesı 18.10 Dızı Saraydakı Mu- cevher 19.30 Ana Haber Bultenı 20.15 Film: Bagger Vance Efsanesi 22.25 Sen- sız Olmaz Olur mu 23.35 Bedırhan Gokçe ıle Gecenın Kıyısında 01.05 Yerli Film: Yok- sul 02.25 Muzık (0 312 490 43 00) 11 15 Reçete 11.45 Gunde Sanat 13.00 Iş Gunu 13.20 Başkent Sıyaset 13.35 Ha- yat Akarken 14.35 Gunde Sanat 15.55 Basketbol 1 Lıge Terfı Maç ları İTU Tofaş 17.45 Haber 17.55 Bas ketbol 1 Lıge Terfı Maçları Erdemır-Alıa- ğa Beledıyesı 19.45 Hayatımız Sınav 20.10 Karşılıksız Sevgı 20.30 Kultur Sanat 21.00 Buyuteç 22.10 Kırılma Noktası 23.35 Kla- sık Turk Muzığı 00.40 Sağlıklı Yaşam 01.25 Tarıh Mekan (0 212 259 72 75) fçz™ 09.00 KlıpPınarı 10.10 Çız- gı Fılm 11.10 Hayatın Getır- dıklerı 13.30 Can Sağlığı 14.30 Muzaffer özdemırlı Dakıkalar 15.10 Sızın Seçtıklerınız 17.10 Tur- ku Bahçesı 19.00 Haber Bultenı 20.00 Oy Bızım Eller 21.00 Dost Dılınden 22.30 Açı- •hm 00.30 Can Sağlığı (0 212 639 74 31) „ . , 10 00 Edebıyat Soyleşıle- ULUSAL n 12.10 Emek Dunyası . 14 00 NelerOluyor 16.00 J Ener]i Dunyası 17.30 Burası Avrupa 18.00 Muhtar'ın Sesı 20.30 Geçım ve Tutum 21.30 Gunde- mın ötesı 23.00 Haber (0 212 251 50 90) ****** 09.10 BaşlamaVuruşu 10 10 H K Y Sağlık Hattı 11 20 Işın Aslı O O D a 12.20 Ekonomı 13.10 Hakkınızı Arayın 15.10 Dunyanın Para- sı 16.20 3 Seans 18 00 Haber 19.00 So- kağın Sesı 19.40 Dun Bugun Yarın 20 00 Derın Medya 21.00 Anlamak Içın 22.00 Bu- gun 23.00 Full Ekran (0 212 449 07 00) 10.30 Faız 11.10 Yatınmcı Klı nığı 12 00 Fınans Cafe 12.30 Sağlık Kulturu 13.30 Iş Dun yasından 14.15 Dış Pıyasalar 15.10 Gundem 15.40 Analız 16 30 Son Bas- kı 18.15 Dızı The Sımpsons 18.50 Dızı Des perate Housevvıves 20.00 Dızı The Kıng of Queens 20 30 Dızı How I Met Your Mother 21.00 Dızı The Sopranos 22 15 Filnv Hamburger Cumhurıyeti 00.15 Dızı The Kıng Of Ûueens (0 272 330 01 01) 06.30 Sabah Haberlerı 08.40 Dızı Marına 10.00 Yenıden Baş- lasın 13.00 Haber 13.25 Derya- lı Gunler 15.00 Serap Ezgu ıle Bız Bıze 17.15 Dızı 19 00 Ana Haber Bultenı 19.50 Spor Sayfası 20.00 Var mısın.Yok musun 22 30 Dızı Ezo Gelın 00.30 Haber Ozel 01.30 Pack Shot 02.30 Yenıden Başlasın (0 212 355 01 01) CING!) 07.00 Çızgı Fılm Kuşağı 12.00 Yerlı Fılm 13.30 Yer- lı Fılm 15.00 Dızı PostaKo- du 15.45 Yerlı Fılm 17.15 Çızgı Fılm Kuşağı 18.45 Dızı Posta Kodu 19.40 Ana Haber Bultenı 20 30 Yabancı Film: Cinayetin Gızemı 22 00 CıneTube 22.35 Yabancı Fılm: El Rey 00.05 Haber 01.05 Bızım Stadyum 02.15 Fılm: Yangın 03.40 Film: Dolap (0 212 448 80 00) kaoolO 08 00 Guzel 1 Gun 09.40 Dızı Emret Komutanım 11.00 Super Aıle 12.50 Yerlı Film- Kaçamak 14 40 Gel Yarım Ol 15.40 Dızı Yalancı Ro mantık 17.00 Dızı Bızım Evın Hallerı 18.45 Ana Haber Bultenı 19 40 Spor 19.50 Çarkı- felek 22 00 Mucızeler Gecesi 23.00 Dızı Pa ramparça Aşklar 00 50 Dızı ölum Bolgesı 01 40 Yabancı Film: Çılgın Beyzbolcular 3 03 10 Vıdeo Gag (0 212 313 60 10) 06 30 Kahvaltı Haberlerı 08.20N e Pışırelım 08.50 Kadının Gu cu 10.45 Dızı Hepsı 1 13.00 Gun Ortası 13.20 Kadın Olmak 14.45 Dızı Selena16 40Dızı Avrupa Yakası 19 00 Ana Haber Bultenı 20.00 Dızı Avrupa Yakası 22.30 Yabancı Film: Tutku Oyun- ları 01 20 Beyın Fırtınası 02 30 Yerli Fılm: Son Sabah 03.45 Yerlı Fılm: Kurbağlar 05.00 Haber (0 212 354 30 00) 06.45 Çalar Saat 07.45 Bu- gun 08.30 Dobra Dobra 10.15 Sız Mutlu LerzanMut lu 12 00 Öğle Gundemı 12.45 Su Gıbı 15.30 Dızı Bez Bebek 18 45 Haberier 19.30 Spor 19.45 Fılm: Hababam Sınıfı Ta- tilde 22.00 Komedı Turk 23.45 Bızden Kaç- maz 01 00 Yabancı Film: Aşk Denlzl 02.45 Gece Gundemı (0 212 454 71 71) 06.40 Gun Başlıyor 07.00 Uyan Turkıye 08.10 Her Eve Lazım 08 45 Yemek Saatı 10.00 Anm Ba- lım Peteğım 13.00 Gun Ortası 13.20 Sızın Sesınız 15.30 Esra Erol la Izdıvaç 18.50 Haber 20.00 Film: Asterix ve Obellx Sezar'a Karşı 22.30 Rus Ruletı 00.20 Zoom (0 212 413 50 00) TURK 09 15 Sabah Raporu 10 10 Medıkal 11 10 Ekonomı 11.30 Parantez 12.20 Doğ- ruyu Soyle 13.00 13 Ajansı 14 30 Parantez 16 15 Pıyasalarda Bugun 18 15 Habertürk corn rapor 18.30 Soz Sende 19.30 Haber 20.30 Fıhrıst 21.00 Olaylar ve Gerçekler 22.15 Belgesel An- tartika'da Yaz 23.00 Özge Özsağman ıle 1 Gun 23.30 Bu Gece (0 212 313 60 00) 06.30 Dızı Evdekı Yabancı 07 15 Dızı Sıhırlı Annem 08.45 Dobra Dobra 10.30 Sabahların Sultanı 13.30 Şule ıle Gun Ara sı 14.00 Her Eve Lazım 14.15 Çızgı Fılm Şırınler 14 45 Esra Ceyhan'la 17 00 Dızı Arka Sokaklar 19 00 Ana Haber 19 50 Spor 20.00 Dızı Yaprak Dokumu 22.30 Yarışma Duello 00.30 Bızım Mucıt- ler04 30Dızı Fırtına (0 212 478 00 88) s> 08.30 Çızgı Fılm Kuşağı 09.00 Başkentten 10.00 Haberier 10.15 Her Sabah 11.45 Adım Adım Çocuğum 13.00 Gun Ortası 13 40 Spor 14 00 Hayatta Ne Varsa 15.30 Çızgı Fılm Kuşağı 17 00 Haberier 17.15 Duru Muhabbetler 19 30 Ana Haber Bultenı 20 20 Spor 20 40 Sanatla 30 Dakı ka 21.30 Yabancı Fılm: Kadınlar Gecesi 23 40 Anılarla Muzık (0 212 288 51 52) kârtâı 4 «Itürk 09.30 Sağlıklı Gunler 10.00 Sabah Keyfı 11.30 Yemek Bahane 13.00 Edıtor Masa- sı 14.00 Hayatın Aynası 17.30 Dızı Hayırdır Inşallah 18.30 Bız Kaç Kışıyız Gunluğu 19.00 Haber 20.00 Gel de Katılma 21.30 Dunyanın Sokakları 22.00 5 Boyut 24.00 Haber (0 212 355 85 00) www.ntvmsnbc.com kanaıturk GEL DE KATILMA Duyau Dikmttnotyu'nun hauriaytp lutâu&ı S»l cte Kafıln^^patlrt^çafiambavftemaaöftti DUNYANIN SOKAKLARI Motin Yeğtnte Büftyanm Sokaitlan bu 9kşm 5.BOYUT m hâiııteytp tunAAt hıtor 07.00 Gune Başlarken 09.15 Ekonomı 10.00 Gune Başlarken 11.00 Gunun Içınden 11.15 Yazı Işlerı 12.00 Gunun Içınden 12.30 Sektor 14.15 Spor 14.30 Dunya Bunu Konuşuyor 15.15 Yakın Plan 16.30 Pıyasa Raporu 17 00 Ha- ber Merkezı 17.40 Ve Insan 18.20 Gece Gunduz 19.00 Haber 20.00 Yorum Farkı 20 30 Ekodıyalog 22.00 Tarıh Derslerı 23 00 La Lıga Real Madrıd Barcelona 01.00 Habeler (0 212 335 00 00) 09.55 Yabancı Fılm Kar- maşa 11 35 Yabancı Fılm Hırsız 13.40 Yabancı Fılm Dr Dolıttle 3 15.15 Yabancı Fılm ElvedaGu- zelım 17 05 Yabancı Fılm Aşk Manzarala- rı 18 45 Yabancı Fılm Gurultu 20 30 Ya- bancı Fılm Kampus Sırları 22 10 Yabancı Fılm John Tucker Ölmelı 23.55 Yabancı Fılm Duvak 04.00 Yabancı Fılm Uzaylı Otopsısı (0 212 326 00 00) 06.00 Çızgı Fılm Kuşağı 09 00 Dı zı 8 Sımple Rules 09 30 Dızı Ho pe and Faıth 10.00 Yabancı Fılm- Oğlum Jonny 12 00 Dızı Fırtınalı Gunler 13.00 Dızı Tatlı In- tıkam 14.00 Dızı Yargıç Amy 16.00 Yabancı Fılm: Zor Karar 18.00 Dızı Yakın ve Uzak 18.30 Dızı Wıll & Grace 19.15 Dızı Frası- er 20.00 Dızı Hotel Babylon 21 15 Yabancı Film: Guzel Bırgun 23.45 Dızı Law and Or- der (0 212 326 40 00) 09.00 Parametre 10 20 F1 2008 Turkıye Özel 11.30 Em- lak Yaşam 12.00 Iş Yemeğı 13.00 Ajans 14.10 Paranın Izı 14.35 Çıkış Yolu 15.10 Far- kında mısınız 16.15 Artı Bır 17.00 Seans Analız 17.30 Edıtor 18.15 Kultur Sanat Afış 19.00 Şırın Payzın'la 360 Derece 20.20 For- mula Futbol Şolenı 22.30 Hayatım Sınema 23.00 Gece Göruşu 23.40 Spor Vızyon 00.10 Iş'te Gundem (0 212 413 56 00) USTA BİR KALEM, UZUN SOLUKUIIİRIDOİYAT IN&ANI VE ARAŞT1RMAC1 BİR KİMÜK ÖNER YAĞCI ! KARDELEN MtOGRAMIYLA -+LR CARSAMBA 17 00 - !9 05 S4ATIER! AR, RADYO BARIŞTA. 07.30 Gunaydın Avrasya 09.30 Parahz 10.15 Sağlık Karnesı 11.15 Sıcak Haber 12.15 Spor 12.30 Belgesel 13.00 Haber 14.00 Haber Masası 15.15 Spor 16.00 Haber Maraton 17.15 Yöruk Obalarımız 19.00 Art Ana Haber Bultenı 19 45 Spor 20.00 48 Perşembe 21.30 Av- rupa'dan Futbol 22 30 Gundeme Daır 00.30 Gece Ajansı (0 312 231 21 00) 09.00 Bız Bıze 11.00 Kalıtelı Yaşam 13 00 Habercının Saa- tı 14.30 Yurt Gundemı 17 30 Çızgı Fılm 18.00 Orkestra Akademık Başkent 18.30 Dıl Yarası 21.00 Ulkeler Belgeselı 21.30 Yur- dun Sesı 22.00 Halkın Gundemı 22.30 Yuzler, Sesler, Sokaklar 23.00 Hancıye Klı nığı 01 00 Haber (0 312 234 14 34) 10.30 Eko Flash 11.00 Dızı Muhurlu Guller 12.30 Yerli Film: Sultanoğlu 14.30 Dest- ı Izdıvaç 20.40 Yerli Fılm: Ta- pılacak Kadın 22.35 Dızı Ayrılsak da Beraberız 23.50 Gece Hattı 01.00 Sırlar Alemı (0 212 256 82 82) Oktay Ekinci'yle İMAR DOSYASI Her pazar 23.00'te SEDEFİLE HER SABAH 10:15 v;SANATLA 30 DAKİKA 2 0 4 0
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog