Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

7 MAYIS 2008 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA KULTUR kultur@cumhuriyet.com.tr 15 îstanbul Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatroları ve Devlet Senfoni Orkestrası 17 ay boyunca ne yapacaklar? AKM'siz yıllara lıazır olun AYÇA TEZER A tatürk Kültür Mcrkczı (AKM) '2010 Avrupa Kültür Başkenti' etkınliklerı ıçin onarılacağı ge- rekçesıyle 1 Hazıran 2008-1 Ekım 2009 ta- rıhleri arasında kapalı kalacak. Pekı, yö- netim yerlerı burada olan, provalarını ve göstenlcrinı, konscrlerim burada yapan kurumlar ne olacak? İstanbul Devlet Opera ve Balesi göstc- rılennı kuruluşundan berı Atatürk Kültür Merkezı'nde yapıyor. Ancak bu yıl, Kadı- köy Belediyesi'nın eski Sürcyya Sınema- sı'nı onararak açtığı Süreyya Operası'nı da kullanmaya başladı. tstanbul Devlet Sen- foni Orkestrası da geleneksel cuma ve cu- martesi konserleıinı ılk günden beri Atatürk Kültür Merkezı'nın Büyük Salon'unda ve- nyor. İstanbul Devlet Tiyatroları'nm aııa salonu da burası. Kurumun Taksnn Sah- nesı'ni kaybettiğını, AKM'nın onarıma alınmasıyla Azız Nesın Sahnesı'nın de ar- tık olmayacağını düşünürsek, durumunun ne kadar zor olduğunu anlayabılirız. Ger- çi kentin çcperlerinde iki yeni sahnc açıl- dı ama kentin merkezmdekı bu sahnelerin yaklaşık ıkı yıl olmaması çok önenıli bir ek- siklik. Bu kurumlarının yönetıcılerıne 17 ay sürecek onarım sırasında nc yapacaklannı sorduk. diyesi de Muammer Karaca Tiyatro- su'nda oynayabileceğimizi ve tstiklal Caddesi'ndeki başka salonlar konusun- da yardımcı olacaklarını söylüyor" dıyor. Çevre ılçelerden de davetler aldıklarını belirten Güner, 17 aylık dönemı ıkı ayak- lı olarak düşündüklerinı söylüyor: "Önce- likle kent merkezindeki izlev icimize yö- nelik tasarılarımız var. Sonra da çevre il- çelerde yeni kurulmuş ve kurulacak sahnelere, bölge tiyatrosu mantığıyla, iz- leyici kazanabilmeye yönelik tasarılarla gitmeyi düşünüyoruz." Su>JAT ARIKAN: AKM'DE 26 YIL YAŞADIM Bu binadaki 26. yıh olduğunu belirten İs- tanbul Devlet Opera ve Balesi Genel Sanat Yönetmenı ve Müdürü Suat Arıkan, "26 yıldır AKM'de hiçbir ciddi onarım ya- pılmadı. Oysa çok kullanımdan kay- naklanan bir yıpranma içinde. Her şeye rağmen AKM hâlâ Türkiye'nin en iyi sa- lonu, hâlâ herkcsin gözbebeği. Buranın ciddi bir bakımdan geçecek olması, tabii ki başta bir sanatçı olarak beni çok se- vindiriyor" diyor. AKM gibı çok donarumlı bir sahnedcn sonra, aynı düzcyde olmayan daha küçük sahnelerde yapabileceklerinin smırlı olacağını dıle getıren Arıkan, bu ge- çiş dönemını en ıyı bıçımde değerlendırmek ıstcdıklcrıni söylüyor: "Daha önce isteyip de zaman bulup yapamadığımız çcvre il- leri kapsayan küçük turneler düzenle- yerek sanatımızı onların ayağına götü- rebiliriz. Sahnesi olan ünivcrsite vc ku- rumlarda da etkinlikler yapabiliriz. Ta- bii oralara bir Aida ya da Turandot ile gidemeyiz. Ama en azından ömürlerin- de hiç opera, bale izlenıemiş insanlara kü- çük atışlar yapabiliriz." Bu yıl olduğu gı- bi gelecek yıl da Sürcyya Sahnesı'nde Don Pasquale gibı küçük orkestra ısteycn yapıtları, Belcanto yapıtlarını sahneleye- ceklerinı belirten Arıkan sözlerini "İdari iş- leri ve boyahane, demirhane, maran- gozhane gibi atölyelerimizi de Paşali- manı'ndaki eski Tekel binasına taşınıa- yı düşünüyoruz. Görüşmeler sürüyor. Bi- nadaki konser salonunda konserler de ve- rebiliriz. Ayrıca, bale sanatçılarımıza prova yapacakları bir yer gerekli. Bu 17 ay içinde çabşamazlarsa iki yıl sonra sah- neye çıkanıazlar. O yüzden durmamamız ve varlığımuı sürdürmcmiz gerekiyor" dıye bıtirıyor L E V E N T GÜNER: ÇEVRE İLLERE GİDECEĞİZ Bu yıl iki sahneleriııin daha açıldığını be- lirten İstanbul Devlet Tıyatrosu Müdür Yardımcısı Levent Güner, "Bu yıl önce Beykoz'da Feridun Karakaya Sahnemiz açıldı. 250-300 kişilik bir salon. Otopar- kı da var. Martta da Kartal'da Bülent Ecevit Sahnesi açıldı. Gelecek yıl Istik- lal Caddesi'ndeki Fransız Kültür Mer- kezi'nin tiyatro salonunu da kullanma- ya başlayacağız. Orada daha çok ço- cuklar için gölge oyunu vc fantastik oyunlar sahneleyeceğiz. Beyoğlu Bele- ALTINER: KONSERLERİ- MİZ MUSTAFA KEMAL AMFİSİ'NDE İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Mü- dürü Alp Altıner ise Caddebostan Kültür Merkezı'nde ayda bir konser vermek içın onay aldıklarını söylüyor. İstanbul Teknık Ünıversıtesi'yle de Mustafa Kemal Amfı- si'nde (G Amfısı) konser vermek için an- laştıklannı belirten Altıner, tstanbul Dev- let Senfoni Orkestrası'run AKM yangınında ve 1994 yılında yapılan onanm sırasında da Mustafa Kemal Amiîsi'nde konserlennı ver- meyı sürdürdüğünü anımsatıyor. Kuru- mun yönetim işlerinin ve provaların Paşa- limanı'ndaki eski Tekel Binası'nda yapıl- ması ıçın de bakanlıktan istedıkleri iznın ve- rıldığıni sözlerıne ekliyor. GEREKSİNIM LISTELERI AKM'de yapılacak onanmın planlannı görüp görmedığını sorduğumuz AKM Mü- dürü Bülent Bilgin planlan görmediğini an- cak 17 ay sürecek onanmda bina üzerinde herhangi bir değışiklık yapılmayacağını, elektrık, doğalgaz, teknik, vb.. donanımla- rı ıyileştirılerek bınanın yenilencceğini ve güncel hale getirileceğini bildığını söylüyor. Suat Arıkan, Levent Güner ve Alp Altıner de planlan görmedıklennı, ancak kendıle- rinden ıstenen yapılması gerekenler listesini hazırlayıp gönderdıklerini belirtiyorlar. 'NotreDatne'uı Kamburu' Karnn KilisesVnde... Kültür Servisi - Ahşap Çerçeve Kukla Tiyatrosu, yarın saat 20.30'da Victor Hugo'nun 'Notre Dame'ın Kamburu' oyununu Kırım Kilisesi'nde (Anglikan Kilisesi) sahneleyecek. Emre Tandoğan 'ın sahneye koyduğu yapıtın kukla tasarımı Çağrı Yılmaz 'a, ntaske tasarımı Candan Seda Balaban 'a ait. Masa kuklacıhğı tekniğinin kullamldığı oyunda, kuklalar trajik olan yanlarıyla seyirciyle buluşuyor. (0 212 252 88 35) Sümer'in resim sergisi... Kültür Servisi - Fahri Sümer'in resim sergisi bugün Derinlikler Sanat Galerisi'nde açılıyor. Ressam Fahri Sümer'in Ege yöresı kıyı-kent pitoresk yapıt- lanndan oluşan sergi, 24 Mayıs tarihine kadar zıyarete açık olacak. 8. LÎONS TÎYATRO ÖDÜLLERİ Trabzony da sansürlenen oyuna ödüL. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - "8. Li- ons Tiyatro Ödülleri", önccki gün akşam Küçük Tiyatro'da düzenlenen törenle sa- hiplerine verildi. Ödül törenine, başta Devlet Tiyatrolan (DT) Genel Müdürü Le- mi Bilgin olmak üzere, çok sayıda tiyat- ro sanatçısı katıldı. Bu yıl bölgelerden, Er- zurum DT, Trabzon DT, Adana DT "En İyi Prodüksiyon", "En İyi Yönetmen", "En tyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Ka- dın Oyuncu" ödüllerinm sahiplerı oldu- lar. Trabzon DT'de sahnelenen "Düğün ya da Davul" adlı oyunla, "En İyi Yö- netmen Ödülü"ne dcğer görülen Volkan Özgemeç, ödülünü alırkcn yaptığı ko- nuşmada, tiyatro oyunlarına yapılan san- süre tepkı gösterdi. Özgemeç, "Bu yıl bu oyunla iki ödüle değer görüldük. Biri 'uyarı ödülü', ikincisi de 'Lions Tiyatro' ödülü" dedı. Ankara DT'de sahnelenen bırçok oyun, "En İyi Yönetmen", "En İyi Prodüksiyon", "En tyi Erkek Oyuncu", "En İyi Kadın Oyuncu", "En iyi Sah- ne Tasarımı" ve "En İyi Işık Tasarımı" ödüllerine dcğer görüldü. Samsun Sanat Tiyatrosu da "Şu Çılgm Türkler" adlı oyunla, "Canlandırmada Bütünlük" ödülünü aldı. Gecede Çankaya Beledıye- si Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönet- meni Bahadır Tokmak, "Kutulaştırma" adlı oyunla "En İyi Erkek Oyuncu" ödü- lünü ahrken usta tiyatro sanatçısı Nurte- kin Odabaşı'na da "Tiyatroya Bir Ömür Onur Ödülü" verildi. istanbul in Blue' ilk dörtte • Kültür Servisi - Dünyaca ünlü Türk piyanıst-besteci Fahir Atakoğlu'nun 'İstanbul in Blue' admı taşıyan albümü Amenka Jazz Radyolan Listesi'nin 'dünya müziğı' dalında ' 4. sıraya yükseldi. Albüm aynca, Amerika Jazz Radyolan Listesi'nde, 'jazz albümleri' dalında da en çok çahnan 200 albüm arasında 39. sırada yer alıyor. HALIT ÇE1ENK YENILMEYENLERIN TANlGl "... Emperyalizm doğası gereği guçlendıkçe azgınlaşıyor. Çıkarlan ıçin insancıl ve ahlakı değehen yok etmeye çalışıyor. Ama toplumsal gelışme yasalan gereği ona karşı guçler ve halklar da uyanıyor, başkaldınyor. ABD'de, Avrupa'da, Asya'da ve dunyanın her yerinde savaş karşıtı guçler alanları, caddeleri dolduruyor. İnsanlık kendısıne karşı ışlenen suçları unutmuyor. Hıroşıma suçlulannı altmış yıl sonra bıle yargılamaya hazırlanıyor. Halklann uyanışını hıçbırguç durduramaz. Tarih bununtanığıdır..." Fldan Dikim Hattı Xel: O212 284 8O OO Iş Bankası Levent Şb. 82235O www.tema.org.tr IYI YEMEK, İYİ MEKAN, İYİ MÜZİK Çarşamba Bertan Üsküdarlı & Fasl-ı İstanbul Grubu 13.00 Kadınlar Matinesi 21.00 Suare Cuma Bora Gencer Show Cumartesi Suzan Kardeş - Bekriya KazaBLanKa Re\/an 0212 243 65 65 www.kazablankarevan.com geçmişten günümüzc umıtulnuız tntlar Beyoiçlıı Pem'rfa.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog