Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

7 MAYIS 2008 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab@cumhurlyet.com.tr 11 Güpclstan: Rusya ile savaşabiliriz • BRÜKSEL (AA) - AB yetkilileriyle temaslarda bulunan Gürcistan'm aynhkçı bölgelerden sorumlu Devlet Bakanı Temur Yakobaşvili, Rusya'yla savaş ihtimalinin sorulması üzerine, "Çok yakınız" dedi. Rusya'yı "topraklanna asker yollamakla" suçlayan Yakobaşvili, bölgedekı tansiyonun düşürülmesi için AB'nin daha aktif rol oynamasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Gürcistan'dan tek yanh bağımsızlığım ılan eden Abhazya'nın Dışişleri Bakanı Sergey Şamba ise askeri kontrolü Rusya'ya devretmeye hazır olduklannı söyledi. Hizbullah'ın telefon ağı araştırılacak • Dış Haberler Servisi - Lübnan hükümeti, tran'ın yardımıyla kurulduğu ileri sürülen Hizbullah'a ait telekomünikasyon şebekesini araştırma karan aldı. Enformasyon Bakanı Gazi Aridi, bu iletişim ağının devletin egemenlığinin ihlali anlamına gcldiğini belırterek, hükümetin tahkikat başlatacağını söyledi. Suriye ve îran destekli Hizbullah ise bu şebekenin, "Israil'e karşı dırenışın bir parçası olduğunu ve güvenlik gerekçeleriyle gerekli olduğunu" savunuyor. Yunanistan'da Telekom gnevi • ATİNA (AA) - Yunanistan Telekomünikasyon Şirketi çahşanlan, devletin elindeki şirkete ait hisselerin bir bölümünün, sektörde Avrupa'nm en büyüğü olan Alman Telekom Şirketi'ne satılması amacını taşıyan müzakereleri protesto etmek için 48 saatlik greve gitti. Washington Enstitüsü, Türkiye hükümetinin AB üyeliğine karşı çıkanlara koz verdiğini belirtti 'TürbanAB'yiuzaklaştırır' ELÇtNPOYRAZLAR WASHINGTON - AKP'nin yüksek- öğretimde türbanın serbest bırakılması için getirdiği anayasa değişikliğinin Türkiye'nin AB sürecinde olumsuz et- kileri olacağı savunuldu. ABD'nin önde gelen düşünce kuru- luşlanndan VVashington Enstitüsü tara- fından yayımlanan "Türkiye'nin ba- şörtüsü yasal düzenlemesi: AB'ye katılıma olumsuz etki" başlıklı ra- porda, AKP'nin getirdiği türban deği- şikliğinin özellikle Türkiye'nin AB sü- recine karşı çıkan Almanya ve Fransa için yenı gerekçeler sunacağı değer- ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından VVashington Enstitüsü için rapor hazırlayan îspanyol akademisyen Jimenez, "Türkiye'deki liderlerin dini örtülere siyasi anlamlar vermeyi sürdürmesi durumunda, Türkiye'nin laik gelenekleri olan AB içinde yer bulmasının daha da zorlaşacağı" görüşünü dile getirdi. lendirmesi yer aldı. Antonia Ruiz Jimenez imzalı ra- porda, anayasa değişikliğine yönelik an- laşmazhk ve "yasal belirsizliğin" Av- rupa'yı soğutarak Türkiye'nin AB he- defini daha da zorlaştıracağı yorumu ya- pıldı. Raporda aynca, türban değişikli- ğinin diğer bireysel özgürlükleri, kadın haklannı ve Müslüman olmayan azın- hk haklannı da tehlikeye atabileceği kay- dedildi. Îspanyol akademisyen, AKP'nin ge- tirdiği anayasa değişikliğinde burka, çarşaf ve peçenin açıkça yasaklanma- dığına dikkat çekerek, Türk eğitim sis- teminde ve kamu kuruluşlannda bunun uygulanması durumunda Avrupa ve Türkiye arasının daha da açılacağı kay- Güvenlik 'bacılara* emanet Irak işgalinin başladığı 2003'ten itibaren Sünni direnişçilerin kalesi durumundaki Felluce'de güvenliği kadınlar üstlenmeye hazırlanıyor. £1 Anbar vilayetindcki kasaba, Sünni aşiretlerin, El Kaide terörüne karşı işgalcilerle işbirliği yapmaya başlamasının ardından oluşturulan "Felluce'nin Bacılan" adlı gönüüü kadınlar grubu silah eğitimi görüyor. Bu arada, Irak'taki Amerikan ordusundan yapılan açıklamada, geçen yıl şubat ayında takviye olarak bu ülkeye gönderilen 3500 askerin, ABD'ye döneceği belirtîldî. (Fotoğraflar: AFP) dedildi. "Türkiye'deki liderlerin dini örtülere siyasi anlamlar vermeyi sür- dürmesi durumunda, Türkiye'nin laik gelenekleri olan AB içinde yer bulmasının daha da zorlaşacağı" gö- rüşünün belirtildiği raporda AB'nin siyasi Islamla başa çıkmak için, geçmişte Hı- ristiyanlığın siyasete müdahalcsmın en- gellenmcsinı örnek alarak "dini siya- setten uzaklaştırması gerektiği" yoru- mu dile getınldı. Jimenez, Türkiye'de "geleneksel ba- şörtüsünün" hiçbir zaman sorun ya- ratmadığma, ancak 1980'lerde Mısır'da ortaya çıkan "türbanın" taruşma konusu olduğuna dikkat çekerek, Türkiye'nin 1982 yılında, "Humeyni'nin Iran'ına benzememek için türbanı üniversitelerde ya- sakladığını" hatırlattı. Bu kararın, Türkiye'nin laik do- ğasını güçlendirdiğinın ile- tildiği raporda, o dönemde "bazı popüler liderlerin türban konusunu bir çeşit siyasi protesto" olarak kul- landıklan ifade edıldi. Raporda aynca, "AKP'nin türbana yönelik anayasa değişikliğinin Almanya ve Fransa'mn Türkiye'nin AB üyeliğine karşıthğı için ye- ni unsurlar sağlayacağı" görüşü ıletılerek, "AB ülke- leri arasında türbana yö- nelik farklıhklar olsa da, türbana yasak getiren iki ülke Almanya ve Fransa, Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkan iki en önemli ül- ke konumunda" ıfadelerı kullanıldı. 'Kadın hakları zedelenir' Idamdan çok AIDS'ten korkmuş Irak'ın idam edilen devlet başkanı Saddam Hüseyin, hapisteyken ABD'li askerlerden, başka bir çamaşır ipi kullanmalarını istemiş Saddam'ın "yorgun ve perişan" görüntüleri, ABD tarafından basuıa dağıtılmıştı. (AFP) Dış Haberler Servisi - Irak'ın eski Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in idam edilmeden ön- ce cezaevinde kaldığı sürede en çok korktuğu şeyin AIDS'e ya- kalanmak oldugu öne sürüldü. Merkezi Londra'da bulunan El Hayat gazetesi, Saddam'ın cezaevinde tuttuğu ve ABD'li yetkililerden aldığı günlüklere dayanarak verdiği haberde, eski Irak liderinın cezaevinde, elbi- selerini kendisinin çamaşır ipine asan ABD askerlerinden, AIDS dahil zührevı hastahk kapmaktan korktuğunu bildırdi. Günlüğüne "Onlara genç ol- duklannı ve gençlerin hasta- lıklanna yakalanabilecekleri- ni söyledim. Asıl endişem bu- rada HTV virüsü kapmak" di- ye yazan Saddam, ABD asker- lerinin, çamaşu"lannı başka bir ipe asma isteğini dikkate alma- dığını ifade ediyor. Binlerce sayfa yazdı ABD işgalinin ardından 13 Aralık 2003'te saklandığı yerde yakalanan Saddam Hüseyin, 30 Aralık 2006'da "insanhğa kar- şı suç işlemekten" idam cdil- mişti. ABD'nin Irak'taki askeri sözcülerinden Matthevv Mor- gan, Saddam Hüseyin'in ceza- evinde binlerce sayfa yazdığını. yazılarının arasında şiirler de bulunduğunu söyledi. El Hayat, Saddam'ın ceza- evindeki ABD'li doktoruyla ka- dınlar hakkında samimı konuş- malar yaptığını ve bu dönemde Ingilizcesini de geliştırdiğini kaydetti. Doğru kelimeyi bula- madığı zaman ellerıyle ve ışaret diliyle anlaşnğını yazan Saddam, Arapçanm Ingilizceden "çok daha güzel ve derin bir dil" ol- duğunu ifade ediyor. Saddam, cezaevinde bir şey- ler istemcktc oldukça zorlandı- ğını, bir keresinde odasına çiçek ısterken büyük zorluk yaşadığı- nı belirtiyor. Anayasa değişikliğinin di- ni özgürlükler ve bireylerin diğer özgürlükleri arasındaki dengeyi tehlikeye atabilece- ğinin belirtildiği raporda, "Anayasa değişikliğinde ka- dınların türban takmama hakkınının açıkça belirtil- memesi, bu koşullarda bi- reyin özgürlüğünün ko- runması gereken Avrupa standartlannı ihlal edebi- lir" denildi. AB'nin dini öz- gürlükler anlayışının azmlık haklannın korunmasıyla el ele gıttiğinin altının çizildiği raporda, Türkiye'deki ana- yasa değişikliğinin, AB'nin geleneksel aynmcılık nede- niyle azmlık olarak kabul et- tıği kadınlann haklannı ctki- leyebileceği vurgulandı. Bunun yanı sıra, Avrupa kamuoyunda türbana izin verilmesinin ardında, Müs- lüman azınlığın haklaruım korunması amacının yattığı, ancak Türkiye'de bu deği- şikliğin Müslüman çoğun- luğun haklannı genişletir- ken Müslüman olmayan ke- simin haklannın eksik kala- cağı vurgulandı. DEFENSENEWSDERGÎSÎ Turkıye ruze |. savunma sistemi anyor • Türk yetkililerinin yeni savunma sistemleri almak için ABD, Rusya, îsrail ve Çin'den fiyat ve üretim bilgilerini istediği ve gelen ilk yanıtlann değerlendirildiği öne sürüldü. lddiaya göre, en yakın adaylar Rus ve Amerikan yapımı fuze savunma sistemleri. VVASHİNGTON (AA) - ABD'de savunma çevrelerinin dcrgisi Dcfense News, Türkiye'nin, karadan karaya atılan füzelere karşı kritik hedeflerinin savunmasını güçlendirmek amacıyla füze savunma sistemleri satın almaya hazırlandığını ve bu konuda dört ülkeyle ön görüşmeler yaptığını yazdı. Dergi, Türk yetkililerinin ABD, Rusya, îsrail ve Çin'den fuze savunma sistemlerine ilişkin fıyat ve üretim bilgilerini istediğini ve gelen yanıtlann ilk değerlendirmesinin yapılmakta olduğunu kaydetti. Defense News, lran'ın geliştirdiği karadan karaya atılan Şahab-3 füzelerinin mcnzilinin, Türkiye'nin tamamını kapsadığına dikkat çekti. PateTot^ŞOO, Arrow-2^~ Türkiye'nin alabileceği olası fuze savunma sistemleri arasında ABD yapısı Patriot, Rus yapısı S300 ve S400, Israil-Amerikan yapımı Arrow-2 ve Çin sistemlerinin bulunduğu belirtildi. Haberde, Türkiye'nin alacağı dört batarya ve ilgili diğer parçalan kapsayacak fîize savunma sisteminin bedelinin 1 milyar doları aşmasınm beklendiği de kaydedildi. Dergiye konuşan uzmanlar, en iddialı iki adayın "savaş koşuüarında da başarıyla denenmiş olan ABD'nin Patriot sistemi ve Rusya'nın yeni geliştirdiği S400 sistemi olduğunu" savundular. Türkiye'nin fuze savunma projesinin, ABD Savunma Bakanı Robert Gates'in Ankara'ya şubat sonunda yaptığı ziyarette ele alındığına işaret edildi. ilk sistemin alınmasmuı ardından Türkiye'nin, ikinci bir fuze savunma sistemini de ortak üretim yoluyla elde etmeyi planladığı, haberde kaydedildi. 7-11 MAYIS 2008 ARTB0SPH0RUS S A N A T 7may FUUÂRRRR îystaftjsLİYÖBR.. Kendinize l N ve sanata - zaman ayırın H A K B İ V E A 5 K E R I M Ü Z E V E K İ İ L I Ü R S İ T E S İ o» m r k • ra ı I.E.T.T'den aldığım Mavi kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. ARSLAN KOÇYİĞİT TEŞEKKÜR Son derecerisklihastalığım nedeniyle saatlerce süren bir çaba ile ameliyatımı gerçekleştiren; Gerek yoğun bakımda gerekse izleyen aşamalardaki müdahaleleri ile Yaşamımı normal koşullarla sürdürecek sağlık koşullarına kavuşmamı sağlayan Uzmanlıklan, deneyimli ve kararlı tutumlanyla Zorlu koşullara dayanma ve güven duygularımı yükselten Nerosüriji Anabilim Dalı Öğretim üyelerinden Prof.Dr.MustafaUZAN Değerli mesai arkadaşları Dr. Rahşan KEMERDERE Dr.SeçkinAYDRIN Anestezi Uzmanı Doç. Dr. Yusuf TUNAU Üe Yardıma sağlık çahşanlanna Içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar... ÜLKEMİZ HEKİMLERİNE GÜVENİM DAHA DA PEKÎŞTÎ... RemziyeOFLAS TEŞEKKÜR Hastalığım sırasında isabetlı tanılarıyla beni doğru adrese yönlendıren hocalann hocası Prof. Dr. MURAT DlLMENER'e, safra kesesi ameliyatımı başarıyla yapan Prof. Dr. CEMALETTİN ERTEKİN ve eklbine, Prof. Dr. EMRE ÇAMCI ve Doç. Dr. SUMRU TUĞRUL'a, yoğun bakım servisi hemşirelerine, Hanife Demir'e, IÜ Bakırköy Sağlık Yüksekokulu öğretim elemanlarına ve hayatımı borçlu olduğum insana, eşim Yrd. Doç. Dr. Meral Kıvanç'a teşekkürü borç bilirim. HÜSEYİN KIVANÇ ACI KAYBIME Bosnalı Bektaş ve Cumhur ailesinden merhum Istiklal Gazisi Ibrahim Bektaş ve merhume Rüveyde Bektaş'ın oğulları, Ordulu Gürsoy ailesinin damatları, Erdem - Mine Bektaş'ın, Aysel - Reyman Somer'in, Ayla - Özgenç Güvenen'in sevgüi ağabeyleri, Tuba - Alper Alemli ve Selçuk-Nida Bektaş'ın sevgili amcaları, Volkan - Şermin, Mert - Esra Güvenen'in ve Burak - Müge Somer'in sevgili dayıları, Battal ailesinin sevgili dünürleri, Güzin Bektaş'ın çok sevgili eşi, Rüveyde Ayşe Bektaş ve Zeynep - Murat Battal'ın sevgili babaları, Ataman - Atakan Güneyligil ve Uğur Battal'ın sevgili dedeleri Sevgi dolu insan EROL BEKTAŞ5 Mayıs günü Izmir'de vefat etmiştir. Cenazesi 7 Mayıs 2008 Çarşamba günü Foça Fatih Camii'nden ikindi namazından sonra kaldırılarak doyamadığı Foça'sında toprağa verilecektır. AUah rahmet eylesin ve sevdiklerinin başı sağ olsun. AİLESÎ T.C. YÜKSEKÖÖRETÎM KURULU ÖĞRENCl SEÇME VE YERLEŞTlRME MERKEZÎ 2008 YAN DAL UZMANLIK EGITIMIGİRİŞ SINAV1 (YDUS) MAYIS DÖNEMl KILAVUZU DÜZELTME ÎIANI 2008 Yan Dal Uzmanlık Eğıtımı Ginş Sınavı (YDUS) Mayıs Dönemi Kılavuzundakı Üniversitelerde Yan Dal Uz- manhk Eğıtımı Yapılacak Dallar ve Kontenjanlan tablosunda yapılan düzeltme aşağıda venlmıştır Kılavuzda Yayınlanan Olması Gereken Kınkkale Üniversitesı Tıp Fakültesı lç Hastahklan 1331111 Alerji Hastahkları Basın ;24971 Kınkkale Üniversıtesi Tıp Fakültesı üöğüs Hastahklan 1331111 Alerjik Hastahklan ÖSYMBAŞKANLIĞI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog