Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

ARNAĞANLI SATIŞLAR İİCRHSİZ GÖNDERİM SÜRPRİZ KANPANYALAR IVİ.VİVI kitap •cumhuriyeti C< Cumhuriyet V Kitaplan Cu mhuriyet kitap. cumhuriyeti Of Cumhuriyet V Kitaplan % 3 0 INDİIÎÎM GVNÜN FIRSATI TAKSİTLİ ALIŞVERİŞ 85. YIL SAYI: 30163 / 75 YKr (KDVıçmde) (KKTC'de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 7 MAYIS 2008 ÇARŞAMBA Yıldönümümüzü kutluyoruz Yunus Nadi 2 0 0 8 _ Ödülleri Bizi bugünlere getiren okurlarımıza * teşekkür ederiz Oazetemizin 84. kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Istanbul'daki kutlama Akatlar Mustafa Kemal Merkezi'nde saat 19.00'da gerçekleştinlecek. izmir'de Ahmet Piriştina Kent Arşivı ve Müzesi'nde saat 19.30'da, Adana'da ise Güney llleri Büromuzda saat 12.00'de kutlamalar yapılacak. Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Saat: 19.00 Cumhuriyet'in öyküsü 6. sayfada 1 Mayıs'taki şiddeti geçiştirenAB heyeti, AKP davasına tarafsız kalamayacağını belirtti Troykadan eleDışişleri Bakanı Babacan ile bir araya gelen AB Troykası 1 Mayıs'taki polis şiddetini "yumuşak"birdilleeleştirdi. Heyet, "Olay- lann soruşturulması gerektiği konusundaki beklentimizi ilettik" açıklamasını yaptı. Heyet, AKP'ye yönclik kapatma davası konu- sunda "endişe duyduklannı" vurguladı. Fransa'nın AB'den sorumlu sekreteri Jou- yet, laikTürkiyc'nin müzakere sürecine za- rar vermc niyetinde olmadıklannı söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AB, 1 Mayıs'ta güvenlik güçlerinın tutumuna iliş- kin olarak AKP'yi "gecikmeli" eleştirirken Anayasa Mahkemesi'ndeki kapatma davası konusunda destek verdi. Güvenlik güçleri- nin orantısız güç kullandığı 1 Mayıs olayla- nnın sonrasında sessiz kalmayı tercih eden AB, dün Ankara'da yapılanTürkiye-AB Troy- kası toplantısında "yumuşak" uyanlardabu- lundu. AB'nin genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn, Dışişleri Bakanı Ali Babacan'dan olaylarm soruşturulmasını istedi. Dışişleri Bakanı Ali Babacan ise polisin göstericilere ilişkin tutumunu, "Özgürlükler sorumlu- lukları da beraberinde getirir" görüşüyle savunmaya çalıştı. Rehn kapatma davasın- daysa AB'nin tarafsız kalmayacağını söyle- yip konunun "sadece bölttcü söylemi öne çıkaran partilerin kapatılmasını öngören" Venedik Komisyonu kriterleri çerçevesinde çözülmesini isteyip AKP'ye destek verdi. AB dönem başkanı Slovenya'nın Dışişlen Bakanı Dimitrij Rupel, sonraki dönem baş- kanı Fransa'nın Avrupa işlerinden sorumlu Devlet Sekreteri Jean Pierre Jouyet ve AB Komisyonu'nu temsilen genişlemeden so- rumlu üye Olli Rehn'den oluşan ABTroyka'sı Dışişleri Bakanı Babacan'la bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan Babacan "Teknik açıdan açılmaya hazır olan fasıl- larda gecikmeksizin müzakerelerc başlan- nıası önenı taşımaktadır" dedi. Terorizmle mücadele konusundaAB'nin destek ve işbir- liğine önem verdiklerini toplantıda vurgula- MArkasıSa.8,Sü.3'te Erdoğan, 1 Mayıs'ta emekçilere ve halka yönelik sert müdahale için özür yerine karşı saldınyı seçti Polis şiddetini savunduSendikaları "istismarcılıkla" suçlayan Başbakan Erdo- ğan, bayramı halka zehreden polise sahip çıktı. Erdo- ğan, "Kim bu polis? Bunlar, bu ülke insanını ayırt et- meksizin hepsinin can güvenliğinden sorumlu evla- dımiz değil mi? Nedir polise olan düşmanlık?" der- ken, şiddet görenlerle alay edercesine Hak-Iş'in mi- tinginde olay çıkmadığını söyledi. • 4. Sayfada CHP lideri Baykal, 1 Mayıs'ta yaşanan olaylarla ilgili olarak Erdoğan hakkında gensoru önergesi verecek- lerini açıkladı. 1 Mayıs'ta iktidarın gerçek yüzünün bir kez dalıa ortaya çıktığmı vurgulayan Baykal, "îk- tidarın bütün iddialan iflas etmiştir. lyi ki televizyon- lai" var, bu nasıl bir zulümdür, vandallıktır? 1 Ma- yıs'm hesabmı soracağız" dedi. • 5. Sayfada 22 bindenfazla ölü, 41 bin kayıp Myanmar'da büyük acı Nargis kasırgasınm vurduğu Myanmar'da yaşamım yi- tirenlenn sayısı her geçen gün artarken, 41 bin kişi- den habcr alınamıyor. Geçen yıl rahipler öncülüğün- dckı demokrasi yanlısı gösterileri bastırmakta hızlı davranan askeri yönetim, yurttaşlarmı zamanında u- yarmadığı ve uluslararası yardımlara kapıları yete- rince açmadığı için eleştiriliyor. BM'ye bağlı kuru- luşlar yardım için dün vize bekledi. • 10. Sayfada DENIZLER AN1LDI - Deniz Gezmiş, Hüseyin tnan ve Yusuf Aslan idam edilişlerinin 36. yıldöniimünde Ankara Karşıyaka Mezarhğı'nda anıldılar. Törene "3 fidan"ın yakınları, yoldaşları, CHP ve DTP milletvekille- ri katıldı. İstanbuPda da 68'liler Birliği Vakfı üyeleri Dolmabahçe'de anma etkinliği düzcnledi. • 9. Sayfada 'Buyargılama değil, infazdı' X Denizlerin avukatı Halit Çelenk anlatıyor: De- niz Gezmiş ve arkadaşlarmın yargılanması di- ye bir şey yoktur, bu bir infazdır. Yine bu da- vada 146. maddenin öğeleri bulunmamakta- dır. öncelikli olarak olayda icra hareketleriyok. Yani anayasal dü'zeni ortadan kaldırmak için Mec- lis'i basmakya da buna ait hazırhklaryapmakgi- bLAksine, gençler dönemin tüm sol siyasal akımla- rı gibi 1961 Anayasası'nı sürekli olarak savundu- lar. MUSTAFA BALBAY'm yazı dizisi • 9. Sayfada tlhan Selçuk 7MayısV yazdı Başyazarımız tlhan Selçuk tedavi gördüğü hastanede Cumhuriyet'in yaşgünü içm yazdı Cumhunyet'i Cumhuriyet yapanın, güncelliğinin içeriğinde sürekliliğin anlamını ya- kalayabilmesi olduğunu vurgula- yan Selçuk, "Cumhuriyet okuru- nun yaşı yok... Muhabırinin, yöne- ticisinin, yazannm, çizerimn de nü- fus kâğıdı yok. Doğmadan önce başlayan, öldüktcn sonra da süre- cek olan tarihsel zamanın bilincin- de yaşamak, ınsanın tükenmeyen gençliğidir" dedi. • 2. Sayfada 'Şeriata karşı örgütlenin' Sanatçüardan anlamlı çağn Sinema emekçileri Tank Akan ve Kadir Inanır, sanatçı arkadaşlarına örgütlü mücadele çağrısı yaptı. Cağdaş Sinema Oyunculan Derne- ği'nin ödül törcninde konuşan Akan, "Laik Demokratik Cumhuri- yet'i" koruma nıesajı verdi. Inanır da "Demokrasi, örgütlü toplumlar- dan geçer" dedi. • 14. Sayfada Oya ÜnlüKızıl Yak'in seçtiğilider 2008 Yale Küresel Liderlcr Ödü- lü'nü kazanan 18 kişi arasında Koç Holding Kurumsal tletişim Direktö- rü Oya Ünlü Kızıl da ycr aldı. 18 ki- şi arasmda îngiltcre Dışişleri Ba- kanlığı Antiterör Başdanışmanı, Çin Hükümeti Başhukukçusu da bulunuyor. • 13. Sayfada DTP HEYETİ KUZEY IRAK'TA M 5. Sayfada tMAM, CAMİDE ATATÜRX ROZETİNE KARŞI ÇIKTI M 5. Savfada >O O«U4ÜU T 7 1 3 O O O & 3 -4 O S GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Parti Kapatılırsa İktidarın kafasındaki kargaşa hemen her soruna yansıyor. Kasımpaşalılığa toz kondurmayan söylemlere, açıklamalara kulak asmayın. Yatıyor kalkıyor; partinin kapatılması, siyasal ya- şamınayasakların gelmesinden kaynaklanan korku- lu olasılıklardan bir türlü kurtulamıyor. Üstelik kuşku yok, RTE'yi partinin kapatılması ola- MArkasıSa.8,Sü. l'de AKM'sizyıllara hazır olun AKM "2010 Avrupa Kültür Başkenti" etkinlikleri için onarılacağı gerekçe- siyle l Haziran2008 -1 Ekim 2009 ta- rihleri arasında kapalı kalacak. Peki, yönetim yerleri burada olan, provala- rını ve gösterilerini, konserlerini bura- da yapan kurumlar ne olacak? AYÇA TEZER'in haberi • 75. Sayfada 4- •• Altın tapınaklar kentl Chiann Mai Zeynep Oral'a onurodulu Eski OBKT genel sanat yönetmenı, oyun yazan, oyuncu, yönetmen Aydm Üs- tüntaş adına verilen "Anadolu'ya Yü- zünü Dönen Tiyatro Eleştınııenı Ödü- lü" sonuçlandı. Ödüle Üstün Akmen değer görülürken Üstüııtaş ailesince verilen Onur Ödülü ise bu yıl Zeynep Oral'a sunulacak. • 14. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog