Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

5 MAYIS 2008 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Önemli ölçüde kayıp veren terör örgütünde son hava saldınsında Karayılan'ın öldürüldüğü yönündeki iddialar doğrulanmıyor PKK yaşam alanlannı kaybediyor PKKtelsizinde panikyaşandı Haber Mcrkezi -Terör örgütü PKK'nin lider kadrosundan Suriyeli Fehman Hüseyin'in tel- siz konuşması istihbarat birimlerinin dinlcme- sine takıldı. Kayıtlarda TSK'nin ardı ardına düzenlediği kara vc hava harekâtlanndan örgü- tün panik içinde olduğu anlaşılıyor. Habere gö- re konuşma ağırhklı olarak talunatlardan olu- sııyor: "Sanki çatışma olmazmış gibi hareket ediyorlar. Mesela bir operasyon oldu mu, hemen bir taşın altına gizlenelim diyorlar. Arkadaş, o gizlilik değil ki, ihmalliktir yaııi. O biraz sürü psikolojisidir. Yani güdüınsel bir yaklaşım- Roketii saldırı MEHMETFARAÇ Dt YARBAK1R - PKK kaynaklan son hava saldınsında Murat Karayı- lan'ın öldüğüyolundaki iddialan doğ- nılamıyor. Son üç ayda yoğunlaştın- lan sınırötesi operasyonlann şokunu, vur-kaç eylemleri vc tuzaklannıış pat- layıcılarla atmaya çalışan örgüt, üst dü- zey "kadro" erozyonu yaşıyor! Son bombardıman PKK'nin yaşam alan- lannı kaybettiğini birkez daha kanıt- hyor. PKK son aylarda yoğunlaştırılan hava operasyonlarından daha fazla et- kilenmemek vc eylem hücrelerine moral vermek amacıyla, taciz ateşle- ri ve patlayıcı düzeneklcriyle güven- lik güçlerine kayıp verdirerek ayakta kalmaya çahşıyor. Tcröristler kırsal alandaki varhklannı korumak için gü- venlik güçleriyle çatışmaktan özenle kaçınıyor. Risksiz eylemlere yönelme- yi öncelikli bir strateji haliııe getiren örgütün, operasyonlann sürdüğü kır- sal alanlara, askeri birliklerin gcçiş noktalanna ve gamizonlara yakın böl- gelere binlercc patlayıcı düzeneği yer- lcştirdiği belirtiliyor. Güneydoğu kentlerinde son 35 gün içinde en az 55 patlayıcı düzeneği gü- venlik güçlerince ünlıa edildi. Çatış- mada şehit olan 7 güvenlik görevlisi- nin yanı sıra 10 asker vc 2 korucu da mayın ve tuzaklannıış patlayıcılar ne- deniyle yaşammı yitirdi. Tuzaklan- mış patlamalar 13 asker, 3 köy koru- cusu ile 3 yurttaşın da yaralanmasına yol açtı. Ancak örgüt sınır ötesinde ol- duğu gibi Güneydoğu kentlcrindeki operasyonlarda da daha fazla kayıp ver- meye başladı. Son 35 günde Güney- doğu kentlerindeki operasyonlarda 30 terörist öldürüldü. 20 terörist gü- venlik güçlerine teslim olurken 9 mi- litan da yakalandı. Patiayıcı sevkryaü Güvenlik güçlerinin Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yaptığı ope- rasyonlar örgütün Güneydoğu kırsa- lından çıkmaya çalıştığını da kanıt- lıyor. PKK bir yandan canlı bomba eylemleri için batıya militan gönder- meyc çahşıyor. Bu militanlardan bi- ri Diyarbakır'da diğeri ise tstanbul'da eylcmc geçemeden yakalandı. Örgüt diğer yandan sansasyonel eylemlcr için mühimmat sevkiyatmı sürdürü- yor. Batıya gönderilmeye çahşılan 1.5 kilo patlayıcı maddcsi ile 250 gram C-4 plastik patlayıcı ve bazı yaşam malzemeleri geçen hafta Bingöl-Genç karayolunda bir araçta ele geçirildi. Mersin-Adana karayolunda da 4.5 kilogram plastik patlayıcının yanı sı- ra bir Kannas suikast silahı, 1 M-16 AĞM (Cumhuriyet) - Ağrı'nın Patnos ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Bölge Trafik Denetleme îstasyonu'na, PKK tara- fmdan roket atarlı saldın düzenlendi. Saldında bi- nanın yakınına düşen ro- ket, can kaybına yol aç- madı. Kaçan teröristlerin yakalanması için opcras- yon başlatıldı. Hakkâ- ri'nin Şemdinli ilçesinde de 4 terörist yakalandı. dır. Düşman yaklaşırsa in- sanlar mevzide olmalı. Yani bir taşın altına girilmez ki. Son hava hare- kâtında bu ka- dar gaflctc, şe- ye düşülmez ki, yapıların içine girilmez ki. Bu kayıpları nasıl şey yapacağız? Bunu örgüte, önderliğe ııasıl anlatacağız?" E R G E Ç ' E İKİNCİ KEZ DARBE GİRİŞİMİ ITC'de sular durulınuyor Hüseyin, telsiz konuşmasında örgüt birimlcnni gizlilik kural- lanna uymamakla suçluyor, Şırnak'taki kayıp- lann da bu kurallara uyulmamasmdan kaynak- landığını belirtiyor. Kayıtlara takılan konuşma- da şu ifadeler geçiyor: "Tüvaletten, çay, siga- ra her şeye kadar gizlilik esas abnacak. Gündüz hareket olmayacak, duman çıkarıl- mayacak, gece sigara içilmeyecek. Arkadaş- lar ne tepcci, ne nöbetçi, ne keşifçi ne devri- ye çıkarıyorlar. Bu kendini ölüme bırak- nıaktır. Yani hem gizli olacaksın hem de giz- lilik kurallarına uymayacaksın. Bu çelişki- dir. Kayıpları önleyeceksek çözüm budur." BAHADIR SELİM DÜJEK ANKARA - Irak Türkmen Cephe- si (ITC) Yürütme Kurulu, "Yürütme Heyeti" sıfatıyla Başkan Saddettin Ergeç'e yönelik ikinci kez "darbe" girişiminde bulundu. Cumhuriyet'in ulaştığı bilgilere görc ITC Yürütme Kurulu son bir ay içinde Başkan Ergeç'e yönelik ikin- ci başansız darbe girişimine imza at- tı. ITC Yürütme Kurulu, "Yürütme Heyeti" sıfatıyla 27 Nisan'da birbil- diri yayımlayıp, Ergeç'in siyasal ve yönetsel kararlarına sınırlama getir- meye kalktı. Bildiride, "29 Mart 2008 tarihinde, ITC Yürütme Kurulu toplantı yapnuştır. Toplantıda tari- hi ve önemli bir karar alındı. Dr. Sa- dettin Ergeç cephe başkanbğından alındı. Bu kararı cehpenin Bağdat sorumlusu Aydın Aksu kabul etti ve Ali Haşim Muhtaroğlu yerine vekâleten imza atmakla görevlen- dirildi" denildi. 4. Türkmen Kurultayı'run 22 Nisan 2005 tarilıinde düzenlenmiş olduğu- na işaret edilen bildiride, "Iki kurul- tay arası 3 y ıl olduğuna göre Sadet- lin Ergeç'in dönenıi bitmiş bulun- maktadır ve sorumluluğu sadece günlük işlerle kısıl laıı ıııakt adır. Fa- kat buna rağmen Ergeç kararlar çı- karıyor, personel ataması yapıyor, işten alıyor ve çeşitli alanlarda ITC'ye bağh daireler kuruyor. Böy- lece yetkilerini de aşıyor. Bu icra- atları önlemek için ITC Yürütme Kurulu 27.4.2008 tarihinde toplan- dı ve 102 suyılı kararı çıkardı. Bu karara ve direktiflerc göre yapılan icraatların meşru olmadığı orta- dadır" ifadelerine yer verildi. Açıklamanın hemen sonrasında ise Başkan Ergeç'e bağlı siyasi daire Hü- seyin Kerim imzasıyla, "Biz Yürüt- me Heyeti diye bir sıfat tanımıyo- ruz. ITC'nin Yürütme Kurulu var- dır. Bu sıfatla allnan karar geçer- sizdir" açıklaması yaptı. ITC Yürütme Kurulu'nun bu kara- nndan dört gün sonraysa Türkiye'nin Irak Özel Temsilcisi Özçelik, Bağdat'a yaptığı ziyaret sırasında Türkmenler ile de görüşmek istedi. Düzenlenen toplantıya Ergeç kendisine yönelik darbe girişimlerini protesto ederek katılnıadı. Gül: Kararlıhğımızsürecek Makedon Cumhurbaşkanı Branko Crvenkovski "15. Orta Avrupa Ülkele- ri Cunıhurbaşkanları /.in esi" için Vs- küp'tebulunanCumhurbaşkanı Abdul- lalı Gül onuruna öğlenyemeği verdl Gül veCrvenkovski'nin görüşnıesinin urdın- dan düzenlenen ortak busıu toplannsın- da Gül, bir gazetecinin "TSK'nin Kan- dil Dağı'na düzenlediği hava harekâtın- da, terör örgütü elebaşlaruıdan 'Kara- yılan'm öldüğü' yönünddd" iddialann sorulması üzerineşunları kaydetti: "Tür- kiye'nin tck hcdefi teröristlcıtlir. Bu yön- de elde edilen istihbarat bilgileri doğrul- tusunda srvil halka asla zararvermeden, sadecetcröristlerhedefalınmaktadır. Bu operasyonlanmızda da başanlı olduğu- iiHi/u herkes görmektedir. Bir laraltaıı hiçbir shilezararvermediğinıiz diğer ta- raftan teröristlerkarşısuıda da kararlıve etkili olduğumuz, en zor şartlar altında bile bu mücadeleyi sürdürdüğümüzü herkes görmektedir. Bu kararhhğımız devam edecektir." (Fotoğraf: AA) otomatik tüfek, bir Kalaşnikof ve 1619 mermi ele geçirilmesi PKK'nin batıya yönelme planlannı bir kez da- ha ortaya çıkardı. Mühimmatın örgü- tün yoğun taban bulduğu Mersin'e sevk edilmeye çahşıldığı saptandı. PKK bir yandan da Karadeniz Böl- gesi'ne de yoğunlaşmaya çahşıyor. Giresun'un Dereli ilçesi kırsalında 4 Kalaşnikof, 350 mermi vc patlayıcı malzemelerinin ele geçirilmesi de bunu kanıtlıyor. Aynı bölgede keşif çalışması yaptığı saptanan bir terörist de güvenlik güçlerince yakalandı. Yaşam alanında kaos! Murat Karayılan'ın öldürülmesi- nin, PKK'yi Öcalan'ın yakalanma- sından çok daha büyük yıkıma uğra- tacağı biliniyor. 30 yıldır dağda ba- nnan ve zaman zaman 50 korumay- la dolaşan Karayılan, teröristlerin "önderlik" tanımlamasında en az Öcalan kadar önem taşıyor. Örgüt son operasyonda Karayılan'ın öldü- ğü iddiasım doğrulamıyor. 4 aya ya- lcın süredir bombardıman altında tu- rulan bir örgütün üst düzey yönetici- lerini hele Ocalan'dan sonra gelen bir ismi kolaylıkla riske atamayacağı ger- çeği de Karayılan'ın ölmediği iddi- asım güçlendiriyor. Ancak bombardımanda PKK'nin üst düzey yöneticilerinden en az iki- sinin öldüğü tahmin ediliyor. Şu bir gcrçck ki, hava operasyonlan PKK'ye etkin kadrolannın yok edilmesinden çok daha önemli tahribatlar veriyor. Kandil Dağı giderck örgütün yaşam alanı olmaktan çıkıyor, teröristler üs- lenme ve eğitim alanlannda artık da- ha fazla sıkışıyor. PKK, TSK'nin ya- nı sıra lran'ın operasyonlan ve peş- mergelerin lojistiği engellemesiylc artık Kandil'de bannmakta büyük sı- kıntı yaşıyor ve harekât kabiliyetini iyice kaybediyor. Örgütün yayın organlannın "Kan- dil insansızlaştırıhyor" çığlığımn altında işte bu kaygı yatıyor. Tüm bu saptamalar özellikle kırsalda ve büyük kentlerdeki terör tehdidini giderek arttınyor! IstanbvıFda iıııar oyunları Son 4yılda 4 bineyahn 'plan değişikliği 'yapıldı; yoğunluk arttıkça kent içindeki yeşil daha da azaldı. tstanbuVda mahalle aralarında bile gökdelenleryükseliyor OKTAYEKtNCİ Nüfusu 2000'den aşağıya inen belediyelerin kapatılmasmı des- tekleyenler diyorlar ki, "İmar yet- kilerini keyfi kullanarak çarpık kcntleşmeyi körüklediler..." Ne var ki bu haklı yakınmanın çözümü, "yerel demokrasi"den vazgeçmeİc değil, "denetimsiz imar yetkileri"ne önlenı getir- mek değil midiı? İmar düzeninde şehircilik ilke- lerini zorunlu kılmadan "belde" belediyelerini kapatnıak, ayıu yağ- manın ilçe, il ve büyükşehır bele- diyelerince sürdürülmesi anlamı- na geliyor. Hele son yıllardaki "kendi imar durumunu kendin beUrle" yasa- lanyla yetkilendirilen diğer kamu kurumlannın "rant yapılaşması özgürlükleri" ise belediye kapat- manın hiç de öyle "planlı kent- leşme" amacına dayanmadığının açıkkanıtı... Nitekim, hukuk bilgelerimiz- den Prof. Dr. Ülkü Azrak diyor ki,"Asıl imar yolsuzlukları bü- yükşehirlerde gözleniyor. Bu en- gellenmeden küçük belediyelc- ri cezalandırmak, adaletle ve demokrasiyleasla bağdaşamaz." Binlercc değişiklik Hocamızın bu anımsatması üze- rine, özellikle Istanbul'daki keyfi imar kararlanna baktığımızda, sa- dece "mimar" başkanın yönetti- ği dönemdeki "imar planı tadi- latları"nın (yapılaşma koşulla- rında değişiklik) 4 bine (3900) yaklaştığını öğrenmeyelim mi? Yani, görülmemiş bir çalışkan- lıkla her gün ortalama 3 arsanın imar kurailan "daha fazla inşa- at yapüabilmesi" için değiştirili- yor. Kamuoyunda öne çıkan Gala- taport, Haydarpaşa, Dubai Ku- leleri gibi ünlü imar ayncalıkla- ruıın yanı sıra çok sayıdaki "göz- den ırak" imar oyunlan ise lstan- bul'u daha da yaşanılmaz kılan yeni "yüklenme"lerc neden olu- yor. O kadar ki tstanbul'da artık ma- halle aralannda bile gökdelen ko- nut silolan yükseliyor. Gökyüzü- nün görünmcdiği sokaklar çoğa- lıyor. Gazetelere "uzayla komşu olacaksınız" şeklindc pazarlama ilanlan veriliyor... İşte böylesinc azgınlaşmış rant şehirciliğinin sadece son haftalar- da gerçekleşen imar düzenbazlık- Böylesi "danışıklı" bir "imar pazarlaması", özelleştirmenin sadece "kamu arsalannda ay- rıcalıklı enılak pazarlaması" olarak anlaşıldığı talan politi- kasının, "toplumsal anı değer- lerini" de gözden çıkartmasına en çarpıcı örneklerden biri... Atatürk'ün isteğiyle ve Fran- sız Mimar Robert Mallet-Ste- vens'in tasanmıyla gerçekleşen fabrikayı ve bahçelerini, Meci- lanndan bazı örnckler: Likör Fabrikası TOKİ tarafmdan geçenlcrde "Kiler" grubuna satılan Meci- diyeköy'deki eski Likör Fabri- kası arazi için "ihaleden önce" yapılan değişiklikle, devasa iş ve alışveriş merkcziyle birlikte yük- sek yoğunluklu "rezidans" blok- lan planlandı. Yani, "rant ayar- laması" baştan yapıldı. Son yıllardaki "kendi imar durumunu kendin belirle " yasalanyla yetkilendirilen diğer kamu kurumlannın "rant yapılaşması özgürlükleri" ise belediye kapatrnamn hiç de öyle "planlı kentleşme" amacına dayanmadığının açık kanıtı. diyeköy için yaşamsal öncelik taşıyan kültürel ve sosyal işlev- lerle yaşatmak gerekirken "kent belleği"ni de içeren bir açık ala- nı ranta teslim etmek nasü bir "kamu" anlayışıdır? Bunun için TOKl'nin öneri- siyle yapılan plan değişikliğiy- le, yapılaşma oranının 6 kat art- tınlması ise her yönüyle bir şc- hircilik skandalı... Esenler'deki Mimar Sinan'a ait ünlü Avasköy Su Kemeri'ne en saygısız komşu olan "Ke- mer Park Evleri" için malıke- menin durdurma karan nihayet çıktı ama bu arada hukuk dışı in- şaatlar da tamamlanmış oldu. Kent tarihini ranta kurban eden belediye de mahkemclik olmuş imar izinleriyle süren inşaatla- ra müdalıale etmeyerek "suçun gerçekleşmesi"ne adeta güven- ce sağladı. Şimdiysc admı bile adeta "yas- landığı" tarihi kemerden alan si- tcnin hukuk dışı konumunu "kurtarma" girişimleri gözle- niyor. Belediyenin mahkemeye itiraz ederek "kurallara uygun- dur" dediği planlar, üniversi- telerde öğrencilere "şehircili- ğin kath""ni anlatabilmek için ör- nek gösteriliyor... 'Kayınlan' otel Gayrettepe'deki Emekli Su- bay Evleri yerleşmesinin yegâ- ne girişini daraltan ve aym ycr- deki yeşil alana da taşarak yük- selen otel inşaatına, yapılaşma oranını "3 emsaP'e çıkaran 2007 yüındaki plan dcğişikliğiyle baş- lanmıştı. Buna rağmen yeni bir değişik- likle yoğunluğun daha da arttı- nldığını belirten semt sakinle- ri; konut binalanmn parselleri- ne de tecavüz eden otelin bu dcnli "kayırüma" nedenlerini merak ediyorlar... Bürün bu imar oyunlarıyla kentin daha da yaşanmaz kılnı- masını sağlayan "hükümet des- teği"ne gelince... Bu görülmemiş kentsel yağ- maya bile adeta "demokratik dokunulıııa/lık" sağlayan şu yüzde 47'lik oy oram, siyasal tarihe belki de şöyle geçecek: "Halkın kent, çevre ve sağbk- b yaşam haklarını, aynı halkın en geniş desteğini alarak çiğ- nemek..." Söyler misiniz, asıl sorumlu acaba kimdir? www.vakifbank.com.tr 444 0 724 Yeni evinizin kredisi hazır. % 1,38 faiz oranıyla 240 aya kadar tüm vadelerde konut krediniz bizden. Siz evinize karar verin, biz kredinizi verelim. 1 Medı bajvurunu/, gelıı belgenız dıkkalp ahnatak (leOtıltıiJınlecektır 1 VdkılBjıık medı fatz oıom ve vrfdfMtn defjı^lifmc hakkına sahifilıı VbkıfBonkBurası sizin yeriniz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog