Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 5 MAYIS 2008 PAZARTESİ 8 HABERLERİN DEVAMI TURKIYE Istanbul _Y V7 Sinop Y 16 Adana Y 27 Edime Y 19 Samsun Y 16 Mersin Y 23 Kocaeli Y 16 Trabzon _Y YT_ Diyarbakır Y 27 Çanakkale Y 16 Giresun Y 17 Şanlıurfa B 25 Izmir Y 20 Ankara Y 17 Mardin Y 22 Manisa _Y 19 Eskişehir Y 16 Siirt Y 27 Aydın _Y 20 Konya Y 15 Hakkâri Y 20 Denizli Y 16 Sıvas Y 18 Van Zonguldak Y 18 Antalya Y 20 Kars Y 20 Yurt genelı parçalı ve çok bulutlu, Guney- doğu Anadolu'nun batısı ile Malatya ve Elazığ çevrelerı dışın- da tum yurt gök gu- rultuluvesağanakya- ğışlı geçecek. Hava sıcaklığı iç ve doğu bölgelerde 3 ıla 5 de- rece azalacak, dığer yerlerde önemlı bır değişiklik olmayacak DIŞ MERKEZLER Oslo Helsinki Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Paris Bonn Y Y Y Y Y Y Y Y 1/ 10 18 14 15 15 15 12 Berlin Y 21 Moskova Y 16 Budapeşte Y 19 Aşkabat A 35 Madrid B 21 Astana B 13 Viyana Belgrad Y 18 Taşkent A 33 Y 19 Bakû B 31 Sofya Roma Y 18 Bişkek Y 18 Tiflis PB 24 Y 22 Münih Y 16 Atina Zürih Y 18 Kahire PB 26 Y 22 Şam B 26 0 Açık P a f g a l 'b u l u t l J Bulutlu t Çok bulutlu • f t Yağmurlu •• SEEE K.ırlı AÇI MUMTAZ SOYSAL Müttefik Aklı SONBAHARDAKİ Amerikan seçimlerinden çıka- cak sonuç, Türkiye'deki bazı kesimleri şimdiden en- dişelendirmeye başladı: "Yeniyönetimin baskılanyla nasıl baş edeceğiz? Değişecek olan yalnız başkanlık değil, Temsilciler Meclisi'nin tamamı, Senato'nun da üçte biri yenile- necek. Oradaki genel kanı, yönetimdeki ağırlık mer- kezinin Cumhuriyetçilerden Demokratlara kayacağı biçiminde. Bunun anlamı, Amerika'nın pek kullanma- dığı terimlerle de olsa, sanki sağdan sola olası bir ka- yış olabilir. Aslına bakarsanız, bu bile çok kesin de- ğil. özellikle, Demokratlar arasında başkan adayının belirlenmesinde yaşanan çekişme yüzünden. Seçim günü olan 4 Kasım'dan önceki büyük kurultaya ka- dar eyalet devletlerindeki delege seçimleri dolayısıy- la, Bayan Clinton'la Barrack Obama arasında gidip geliyor ibre. Birinden biri üzerinde karar kılınırsa, beklenen Demokrat oylarda bir azalma olabilir. Çünkü, ne de olsa, dıştan sık sık söylenenlerin ak- sineözdemuhafazakârlığınağırbastığıbirtoplumun ülkesi Amerika. Melez de olsa "renkli" bir adayı ya da bir kadını koca ülkenin tepesine son derece yetkili bir başkan olarak seçme düşüncesinin nasıl hazmedi- lebileceği pek belli değil. Genç Demokratların çoğu Obama'dan yana ama, kadınlardan büyükçe bir bö- lümü pek öyle sanılanın aksine Bayan Clinton'dan ya- na oy kullanacak gibi değil. Sonucu, eninde sonunda, Demokratlar arasında bile yaşlıların oyu belirleyebilir. Bu açıdan bakınca, or- ta yaşı çoktan geçmiş olan Cumhuriyetçi aday John McCain'in Bush'tan sonra Amerikalıların "saray" de- medikleri Beyaz Ev'e yerleşmesi hiç de yabana atı- lacak bir olasılık sayılmaz. ••• Kim başa geçerse geçsin, Türkiye'nin karşı karşı- ya kalacağı basınç, Doğu ve Güneydoğu Avrupa'da- ki "füze kalkam" gibi sorunlar dışında, daha çok Or- tadoğu'yla itgili olacaktır. Irak'ın geleceği ve özellik- le Kerkük'ün statüsü konusunda VVashington'la An- kara arasında az çok bir görüş birliğine varılacak ol- sa bile, asıl sorun Iran konusunda çıkacağa benzi- yor. Türk diplomasisinin bu konuda kesin birtutum be- lirlemesi gerekiyor. ABD'de kim ağır basarsa bassın, hiçbiri Iran'la il- gili olarak Türkiye'nin Osmanlı'dan beri süregelen yüzyıllarca yıllık ulusal çıkarından ağır basamaz. Iran açısından bakıldığında da aynı şey: Neredeyse, coğ- rafyanın ve tarihin, hatta ekonominin emri olarak, iki ülke barış içinde yan yana yaşamak zorundadırlar. ••• Kuzey Atlantik'in ötesiyle kurulan ittifakın emri ise Türkiye'nin, aslında çok uzaklarda olup da zaman za- man çok yakınına konan müttefikine doğru akıl ver- mesidir. Oakıl, "Iran konusunda çılgınlığayerolamaz" diye özetlenebilir. Irak'ta bile başarısızlığa uğramış bir saldırganlık, Iran'daköklü birdevletgeleneğinin, kü- çümsenmeyecek bir teknik kadronun duvarına çar- pacaktır. mumtazsoysal@gmail.com CHP'Lİ ÇETÎN SOYSAL DA KATILDI Sulukule'de Hıdrellezşenliği tstanbu) Haber Servisi - Yüzyıllardır Roman yurttaşların yaşadığı Sulukule'de dün "Hıdrel- lez Şenliği" düzenlcndi. Yoğun yağmur altında başlayan etkinlikte konuşan CHP tstanbul Milletvekili Çetin Soy- sal, Hıdrellezin her yıl Sulukule'de yaşayan Ronıan yurttaşlar arasında büyük bir coşku ilc karşılandığını ifade ederek, "Ronıan yurttaş- larımız bu seneki Hıdrelleze yaşadıkları yer- lerden sürgün edilerek giriyorlar. Roman kültürü için burada insanlar mücadele edi- yor.Roman arkadaşlarımızla beraber müca- delemiz sürecek. Bu sesi Avrupa duydu, Amerika duydu, yerel yönetimler de duy- sun" dedi. Sulukule Roman Kültürünü Geliş- tirme ve Dayanışma Derneği Başkanı Şiikrü Pündük de Sulukule'nin Roman kültürünün aynlmaz bir parçası olduğunu belirterek "Biz kcsinlikle mahallemizin yıkılmasmı istemi- yoruz. Burada yüzyılardır var olan kültürü- müzü yaşatmak istiyoruz. Bunun için gere- ken mücadeleyi vermeye hazırız. Hıdrellezi yerlerimizden uzak bir yerde kutlamak iste- miyoruz" diye konuştu. Etkinliğe sanatçı Sezen Aksu da katılarak Roman yurttaşlara evlerinin yıkılmaması ko- nusunda destek verdi. Resim ve fotoğraf ser- gilerinın açıldığı şenlikte Gayda Istanbul, Gevende, Sulukule Roman Orkestrası grupla- rı müzik dinletisi sunarken Roman yurttaşlar müzik eşliğinde göbek attı. KASTAMONU SULH HUKUK MAHKEMESÎ TEREKE HAKİMLlĞtNDEN SAYI: 2007/12 Tr Kaslamonu ili, lhsangazı ilçesı, Yeni mah. 9 Cilt 84 hane- de nüf. kayıtlı Mustafa ve Nefise oğ. 1921 dog. MEHMET KÖSE'nin tereke Uısfiyesı davasında verilen ara karar gere- ği, Miileveffa Mehmet KÖSE'nin vereselerınm bütün ara- malara rağmen bulunamadığından, mirasçılan var ise veya mirasçılannı bilenlerın yukanda esas numarası yazılı dosya- ya nıüraeaat etmeleri vcya kendilerini bir vekil ile temsil et- tirmeleri, ilanın bırer ay ara ile iki kez yapılması, 4721 Sa- yılı TMK' nun 594. mad uyarınca ikinci olarak yapilan ilan- dan ıtibaren, en geç 1 yıl ıçınde mırasçılık sıfatı bıldinlmc- dığı takdirde, müleveffaya ait terekenin miras sebebi ile is- tihkak davası açnıa hakkı saklı kalmak üzere; Dcftcrdarhk Milli Emlak Müdürlüğüne devredileceği hususu ve tereke esasının bu şekılde kapatılacağının bilınmesi ılanen teblığ olunur. 31.01.2008 (Basm: 17998) Yedek subaylar ile erbaş ve erler komando olarak askere alınmayacak Askerlikte yeni dönemANKARA (ANKA) - TSK, terörle mücadelede reform nite- liğinde aldığı kararlar yürürlüğe girdi. Artık yedek subaylar ko- mando olarak silah altına alın- mayacak. 2009 yılı sonundan itibaren de erbaş ve erler ko- mando olarak askere gitmeye- cek. 2010 yılından başlayarak artık komando tugaylannda yal- nızca subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan profesyonel askerler görev yapacak. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral tlker Başbuğ, gcçen yıl Eğirdir Dağ ve Komando Okulu'na düzenlenen gezide profesyonel orduya geçişin ilk sinyallerini vermişti. Başbuğ, komando tugaylarında Mayıs 2008'den itibaren yedek subay- AKP 'NtN TOPLANTISI Şehitleri unuttulor ADANA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP Adana ll Örgütü'nün düzen- lediği, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren'in de katıldığı toplantıda Istiklal Marşı okunmadı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için saygı duruşunda bulunulmayan toplantıya çok sayıda rürbanlı ka- tıldı. AKP Adana il örgütünün, Adana Büyükşehir Belediyesi Ti- yatro Salonu'nda düzenlediği, "Türkiye'nin ekonomi günlüğü" isimli toplantıya, Nazım Ekren'in yanı sıra AKP Genel Başkan Yar- dımcısı Dengir Mir Mehmet Fı- rat, Adana Millctvekılleri Necdet Ünüvar, Vahit Kirişçi, Fatoş Zopçuk Gürkan, Adana Valisi ll- han Atış, Çukurova Üniversitesi Rektörü Alper Akınoğlu, Sanayi Odası Başkanı Ümit Ûzgümüş, Ticaret Borsası Başkanı Fethi Coşkuntuncel ile çok sayıda bü- rokrat katıldı. 'Resmi toplantı değil' Türbanlıların da yoğun olarak bulunduğu loplantının açılışında Atatürk ve şehitler için saygı du- ruşunda bulunulmazken lstiklal Marşı da okunmadı. lstiklal Mar- şı'mn okunmamasıyla ilgili gö- rüştüğümüz AKP Adana îl Baş- kanı Mustafa Attaroğlu, "Bu toplantıda böyle bir şey olmaz ki. Bakanımız işadamlarının sorunlarını ve görüşlerini din- ledi. Bu resmi bir program de- ğil" diyerek durumu savundu. lann görev almayacağını, 2009 sonuna kadar da erbaş ve erlerin bu birliklcrde görevlendirilme- sine son verileceğini söylemişti. Başbuğ, "Mehmetçiğin vatan sevgisi ve kahramanlığından en ufak şüphcleri olmadığını, ancak mücadelede devamlılık nedeniyle bu kararın alındığı- nı" vurgulamıştı. Profesyonel komandolar Alınan karar gereği, bu aydan itibaren terörle mücadele cden komando birliklerinde yedek subay görevlendirmesi yapılma- yacak. 2009 sonuna kadar da al- tı komando tugayında erbaş ve er görevlendirmesi dereceli ola- rak sona erdirilecek. Terörle mücadelede sadece muvazzaf subaylar ve profesyonel uzman erbaşlar görev alacak. Terör örgütüne karşı profes- yonel komando birlikleri ve Özel Kuvvetler Komutanlığı te- rörle mücadelenin belkemiğini oluşturacak. Böylece terhisi ge- len tecrübcli yedek subay vc Mehmetçiklerin birlikJerinden ayrılmalanyla yaşanan sıkıntılar ortadan kalkacak ve terörle mü- cadelede devamlılık sağlanacak. 15 bin başvuru yapıldı TSK bünycsinde halen Kara Kuvvetleri'ne bağlı 5, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı bir komando tugayı bulunuyor. Yeni süreçte, komandolann yaklaşık yüzde 40'ı subay, astsubay ve uzman erbaşlardan, kalan yüzde 6O'hk bölümü de gönüllülük esasına dayalı olarak profesyo- ncllerden oluşacak. Bu amaçla açılan başvuru sı- navlarına toplam 15 bin başvu- ru oldu. Yazılı ve sözlü sınavlar ile bedeni yeterlilik testlerini dereceyle geçen komando adayları, Eğirdir Dağ ve Ko- mando Okulu'nda 155 günlük bir eğitime tabi tutulacak. Bu- rada en zor arazi ve iklim şart- larında eğitilecek olan koman- do adayları, 127 zorlu engeli aşacak. Eğıtımi başarıyla ta- mamlayabilen adaylar koman- da uzman erbaş olacak. Bu per- sonelin maaşı 1200 YTL ola- cak. Maaş, Güneydoğu Anado- lu'daki görev tazminatıyla bir- likte 2 bin YTL'ye ulaşacak. İlhan Selçuk'a basın ö. lstanbul Haber Servisi - "3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü" nedeniyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Yazar- lar Sendikası (TYS) ile lletişim Araştırmalan Derncği'nin (ILAD) düzenlediği kutlama tö- renindc gazelemiz tmtiyaz Sahibi ve Başya- zan İlhan Selçuk'a Basın Özgürlüğü ve Düşüncc Özgürlüğüne Emek Verenler" plaketi verildi. Halen hastanede tedavi gören Selçuk'a ıletılmek üzere ödülü TYS Yönetim Kurulu üyesi Öner Ciravoğlu'nun elinden Cumhuriyet Gazetesi Kültür Servisi Şefi Egemen Berköz ve çalışma arkadaşımız Mi- yase İlkııur aldılar. Odülü alırken "İlhan Ağabey'in selamlarını getirdim" diye ko- nuşan llknur, "Özel konuşmaları dinlenen Cumhuriyet gazetesi çalışanlarınm iletişim özgürlüğü bile baskı altındadır. 1 Mayıs'ta muhabirlerimizin başına gelen de ilk de- ğildir" dedı. Bahçeşehir Üniversitesi Beşik- taş Yerleşkesi'ndeki törende tiyatro sanatçısı Genco Erkal'a "Sivas'93" oyunu nedeniyle "Düşünce Özgürlüğüne Emek Verenler" plaketi sunuldu. Ancak TYS'nin Erkal'a ve- receği "onur üyesi" kimliği, TYS Genel Sekreten Tevfik Taş'ın, 1 Mayıs günü poli- sin çantasını tahrip etmesi nedeniyle verilc- medi. Adıyaman Gerger Fırat Gazetesi sahibi Hacı Boğatekin'in ödülünü ise yeğeni teslim aldı. Sanatçı Gülsen Tuncer'in sunduğu tö- rene yurtdışında bulunan ILAD Genel Baş- kanı Hıfzı Topuz, scsli mesaj gönderdi. CEMAATOKULLARIALTERNATİF OLDU 'Gülen, Pakistany a ûımlı Islamı öğretiyor* •HABERLEREMtSlLLEMEYAPTrtDDtASl Basın odasını kapatan başhekime tepkiyağdı NEW YORK (ANKA) - New York Times gazetesi, Pakistan'daki okullarda veri- len radikal Islam ağırhklı eğitime alternatif olarak ül- kedc Fethullah Gülen ce- maatıne bağlı olarak ılımlı Islam eğitimi veren Türk okulannı gösterdi. Nevv York Times gazetesi- nin "Türkler Pakistan'a ılımlı tslamı öğretiyor" başlıklı haberinde, Gülen'in Pakistan'da bulunan "Pak- Türk" adlı 7 ayrı okulunda verdiği eğitimle Pakistanlı- lara, "üımlı tslamı" öğretti- ğini yazdı. Ncw York Times gazetesi Gülen'in Pakis- tan'daki okullannın radikal îslama karşı bir alternatif haline geldiğini yazdı. Ga- zetenin muhabiri Sabrina Tavernise tarafından hazır- lanan haber araştırmada, Pa- kistan'ın uzun yıllardan beri radikal îslamcılar ıçın bir ön cephe haline geldiğini, Pa- kistan'da bulunan birçok okulda radikal lslamı des- tekleyen bir eğitim sistemi benimsendiği belirtilcrek il- ki 10 yıl önce açılan Gülen cemaatine ait okullann Pa- kıstanlılar için bir alternatif haline geldiği yazıldı. Ülkede eğitim sistcminin çok zayıf olduğu, fakir Pa- kistanlı ailelerin çocuklarmı kıyafct ve kitap parası öde- me zorunluluğu olan devlet okullarma gönderemediklc- rini böylece ülkede dini eği- timın ağırlıkta olduğu med- rese ve din okullannın re- vaçta olduğu belirtildi. ADANA (Cumhuriyet Bürosu) - Adana Numune Araştınna ve Eğitim Hasta- nesi'ndeki basın odasının ka- pattınlması tepki çekti. Oda- nın, Başhekim Atilla Akova tarafından, bazı doktor ve hastane çalışanlannın da ara- lannda bulunduğu, çok sayı- da kişinin gözaltına alındığı, "Beyaz Önlük Operasyo- nu" ve "oğluna kuduz aşısı yapılan bir babadan senet alınmasıyla" ilgili haberlere misillemc olarak kılitlendıği savlandı. Çukurova Gazateciler Ce- miyeti'nden yapılan açıkla- mada, "Akova'nm sebebi nedir bilinmez bir davranış içine girerek gazetecilere yönelik yaklaşımını kamu- oyu önünde kınıyoruz. Bu yanlıştan dönüimesini, meslektaşlarımızın hasta- nede rahat çalışmaları için gerekli ortamın ve basın odasının sağlanmasını, baş- ta Adana Valimiz Sayın İl- han Atış, Sağlık tl Müdürü Dr. Çağlar Çatak ve Hastane Baştabibi Dr. Akova'nm ko- nuya olunılu bakmalarını bekliyoruz." Bu arada, Akova'nın, ken- disiyle görüşmek amacıyla bekleyen gazetecileri görme- si üzcrine, "Burada kalaba- lık etmesinler" dediği, onla- nn "Neden böyle yapıldı?" sorusuna ise," Ikısııı odasını gazetecilere vermekle yan- lış yaptığımız kanaatine vardık. Gidin, bildiğinizi yazabilirsiniz" yanıtını ver- diği öne sürüldü. G U N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı l. Sayfada Istikrarı bozmamak için! Bu açıklamayı Türkçeye çevirirsek, Başbakan şunu demek istiyor: AKP iktidarını sürekli kılmamız gerekiyor. Bu sü- reç nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, biz devamına bakalım ve yine iktidarda kalalım! AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eş- başkanı Joost Lagendijk'ın "AKP kapatılacak, onun yerine kurulacak parti daha güçlü olarak ikti- dara gelecek" sözleriyle, AKP'nin davaya ilişkin tutumunu birleştirince ortaya şu soru çıkıyor: AKP davası sonuna kim hazır? Bu davanın 2008 sonunda biteceği hesaplanır- sa, 2009 başına kim hazır? Gözlemimiz o ki; en ciddi hazırlıklar yine AKP iktidarı çevresinden geliyor. Türkiye'de değil bir yılın sonu bir haftanın sonunu görmek bile zor ama, "o güne" ilişkin biletlerin satılmaya başlandı- ğını görüyoruz! *•• AKP savunması henüz yayın organlarına tü- müyle yansımadı. AKP'nin tam resmi yayın orga- nı olarak Yani Şafak gazetesinin savunmanın içe- riğine ilişkin haberleri dikkate alınırsa şunlar söy- lenebilir: 1- AKP, Anayasa Mahkemesi'ne verdiği metni "savunma" olarak nitelemiyor. Yanıt verme, tarihe not düşme gibi tanımlamalar kullanıyorlar. Bu yaklaşımın Türkçesi şudur: Davayı ve mahkemeyi takmıyoruz! 2- AKP, kendi deyimiyle tarihe not düşerken fazla not düşmüş. Sızan haberlere bakılırsa, dip- notlar ana metinden fazla yer tutmuş olabilir. Not- ların içinde Demirel, Özal, Ecevit, Baykal'ın kimi ziyaretleri, demeçleri ve tavırları da yer alıyor. Es- ki Hava Kuvvetleri Komutanı'nın rutin bir ziyareti bile metne girmiş. AKP bir yandan davayı yok sa- yarken öte yandan siyasal sistemin unsurlarına sarılıyor. AKP'sel bir çelişki! 3- Her mahkemede "iyihal" diye bir durum var- dır. Ağır suç işlemiş bir kişi bile mahkeme önünde yargıçları etkileyecek ölçüde iyi halde ise verilen ceza en ait sınır olur. AKP, bu sınırı almış. Değil iyi hal, mahkemeye ve Yargıtay Cumhuriyet Başsav- cısı'na saygı bile gözetilmemiş. Bu durum sonu- cun şimdiden kabullenildiği anlamına da gelebilir! ••• Yeniden altını çizelim, yukarıdaki saptamalar AKP'nin yeminli medya müşavirlerinin haber ve yorumlarında yer alan "AKP savunması" içeriğine dayanıyor. Metnin tümünü gördüğümüzde ayrıca değerlendiririz. Yazının başındaki soruya dönersek... Demokrasisi rayına oturmuş bir ülkede en önemli unsurlardan biri sistemin seçenek ürete- bilmesidir. Sistem içinde seçenek varsa, kimsenin aklına "sistem dışı" bir şey gelmez. Yoksa her şey gelir! AKP'lilerin 5 yıl siyaset yasağı "parti üyeliğine" dayalı yasak... Biz bağımsız adaylık üstünden bu nu da deleriz gibi "seçenek" üretme arayışları, en hafif anlatımla mevcut siyasal yapıya saygısızlık! Önümüzdeki dönem çağdaş, demokratik, laik Türkiye'nin gerçek gücü seçenek üretme gücüyle ölçülecek! ankcum" cumhuriyet.com.tr Barzani: PKK şîddetten vazgeçmeli • Dış Haberler Servisi - Kuzey Irak'taki Bölge- scl Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani dün bir grup Diyarbakırlı avukatı kabülünde yaptı- ğı konuşmada, Kürtlerin, ne Irak'ta ne de baş- ka bir yerde şiddete başvurmamalan gerektiği- ni belirtti. Barzani, terör örgütü PKK'ye atfen, Kürtlerin şiddete başvurma konusundaki gö- rüşlerini değiştirmeleri gerektiğini, bu yönte- min artık bazı hedeflere ulaşılmasında işe ya- ramadığını dile getirdi. Ankara ilc diyalog kur- mak istediğini de söyleyen Kürt lider, komşu ülkelerle iyi ilişkilere sahip olmak istediklen- ne de dikkat çekti. Barzani, Kürtlerin Irak'ın bir parçası olmayı seçtiklerini belirtti. 19 DTP'li gözaltına alınüı • ADANA (Cumhuriyet Bürosu) - Ada- na'nın Ceyhan ilçesinde, aralannda DTP Ceyhan Ilçe Başkanı Seyfettin Aydemir'in de bulunduğu 20 kişi, DTP Ceyhan Ilçe Başkanlığı'nm Nevruz bayramı etkinliğinde yapılan konuşmalarda ve 26 Mart tarihinde Küçükkınm Mahallesi'nde düzenlenen "Ha- lepçe Katliamı'm kmama" toplantısında "te- rör örgütünü ve elebaşını övdüklerı ve lehı- ne slogan attıklan" gerekçesiyle gözaltına almdı. Gözaltına alınanlardan Aydemir'in de aralannda bulunduğu 15 kişi daha sonra tu- tuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldj. Şişli'de kumar operasyonu • Istanbul Haber Servisi - Şişli Ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Anıirliğı ckipleri, Mecıdiyeköy'dekı bir ışyerine, kumar oyna- tıldığı yönündeki ihbar üzerine operasyon düzenledi. lşyerindeki 7 blackjack masası ile çeşitli kumar gereçlerine el koyan polis, bu- radaki 9'u kadın 22 kişiyi gözaltına alarak Şişli Polis Merkezi'ne görürdü. ABD'de uçak kazası: 3 ölü • MCCALL (AA) - ABD'nin Idaho eyalctinde, küçük bir uçağın iııiş yaptığı sırada bir başka uçağa çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Federal Uçuş Da- iresi yetkilisi Ian Gregor, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 2 kişi taşıyan Cessna 172 tipi uça- ğın, McCall Belediyesi Havaalanı'na iniş yaptığı sırada, 4 kişi taşıyan, yine aynı tip bir uçağa çarptığını söyledi. Gregor, çarpışmanın hemen ardından her iki uçağın da infilak ettiğini söyledi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog