Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 5 MAYIS 2008 PAZARTESİ HABERLER Toskay: Ne kaldı elimizde? • ANTALYA (Cumhuriyet Bürosu) - Antalya'da MHP Korkuteli llçe Başkanlığı'nca düzenlenen "Türk Günü" etkinliğine katılan MHP Gcnel Başkan Yardımcısı Tunca Toskay, anayasanın 301. maddesındeki değişıkliği eleştirdi. Toskay, "Bu topraklar kolay kazanılmadı. Türkiye'nin her türlü özelliğinden rahatsızlık duyduğu anlaşılan, bunun için de kanun maddesi değiştirecek kadar gözü dönen bir sıyasi iradenin karşısında sılaca kenetlenelim" dedi. Hükümctin özclleştirme politikasını da cleştiren Toskay, "Ne kaldı elimizde'.' Yollar, köprüler ve mezarhklar. Bu zihniyetle yakın zamanda buralan da eldcn çıkarırlar" dedi. Güi, ayrıntıları istedi • ÜSKÜP (AA) - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, lçişleri Bakaııı Bcşir Atalay'dan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkaııı Prof. Dr. (jençay Gürsoy'un gözaltına alınmasıyla ilgilı olarak bilgi istedi. Cumhurbaşkanlığı Genel Sckrelerı Mustaia Isen'in, lçişleri Bakaru Atalay'dan bilgi alarak Gül'e ilettiği öğrenildi. lstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu ılc çok sayıda hekim, sivil toplum kuruluşu ile siyasi parti temsilcileri, Gürsoy'ım gözaltına alınmasını protesto için bugün saat 12.30'da Cağaloğlu'ndaki lstanbul Tabip Odası'nda toplanarak lstanbul Valiliği'ne yürüyecek. Gençlerden istifa çağrısı • İstanbul Habcr Servisi - Yeni Demokrat Gençlik (YDG) üyeleri, AKP iktidaıının siyasi vc ekonomik politikalarını protesto ederek, 1 Mayıs günü polisin işçi ve emekçilere yönelik sert müdahalesi nedeniyle lstanbul Valisi Muammcr Güler vc Istanbul Emniyet MüdürüCelalettın Cerrah'a istifa çağnsında bulundu. Galatasaray'da bir araya gelerek "Tutuklamalar, gözaltılar, baskılar bizi yıldıramaz" paııkartı açan YDG üyeleri adına yapılan açıklamada Akdeniz, Marmara ve Yıldız Tekııik üniversitelerinde faşist saldınların günden güne şiddetlenmekte olduğu savunuldu. Dokunulmazlık dosyası • ANKARA (ANKA) - MHP Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz'in yasama dokunulmazlığının kaldınlmasına ilişkin, Başbakanlık fezlekesı Mcclis'e ulaştı Cengiz hakkındaki dokunulmazlık dosyası Anayasa ve Adalct Komisyoııları Üyelcnnden Kurulu Karma Konıisyonu'na havalc edildi. Anayasa değişikliği konusunda adım atmak için Anayasa Mahkemesi'nin türban karannı bekliyor AKR türban karannakilitlendiEMtNEKAPLAN ANKARA - AKP, kapatma dava- sı ve anayasa değişikliği konusunda yol hantasını belirlemck için Anaya- sa Mahkemesi'nin türban karannı bekliyor. AKP yöneticileri, mahke- menin CHP'nin başvurusunu redde- derek 10 ve 42. madde değişiklikle- rini onaylaması durumunda siyasi partilerin kapatılmasını zorlaştıracak anayasa paketinin getirilebileceğine dikkat çekiyor. Mahkemenin türban değişikliğini anayasanın 2. maddesi- ne aykın bulması durumunda ise ana- yasa paketinin rafa kaldınlmasına büyük olasılık tanınıyor. Anayasa Mahkemesi'nin anayasa- da türbanla ilgili yapılan değişiklik- le ilgili kararı AKP için büyük önem taşıyor. AKP, bu karara göre yol ha- ritasını biçimlendirecck. AKP yöne- ticileri, karara göre şu olasılıklan de- ğerlendiriyor: v' Anayasa Mahkcmesi CHP'nin THE OBSERVER 'Gerginlik Türkiye'yi bölüyor9 (ANKA) - lngiliz The Observer ga- zetesi, Ergcnckon soruşturmasıyla il- gili haberinde "stratejik olarak dün- yanın cn önemli ülkelerinden biri- nin istikrarının söz konusu olduğu" yorumunu yaptı. Gazeteye konuşan emekli General Haldun Solmaztürk de Ergenekon'u "önemsiz" olarak ni- telendırirken "AKP bir kaygıdır. Ilımlı İslaııı diye bir şey yoktur" şeklinde konuştu. The Observer gazetcsı, "Öldürücii elitin sırrı, Türkiye'deki huzursuz- luğu alevlendiriyor" başlığıyla Erge- nekon olayına ilişkin uzun bir habcr yayımladı. Haberde, "Çok gergin si- yasi realitc, Türkiye'yi bölüyor" ifa- desinı de kullanan gazete, Türkiye'nin siyasi tarihine ordunun müdahalerinin damgasını vurduğunu, her müdahalc önccsi istikrarsızhk döneminin yaşan- dığını yazdı. Gazctenın AKP'nin se- çinı zaferleri, ekonomik ve siyasi poli- tikalan, Avrupa yanlısı ve piyasa eko- nomisi yanlısı tavn ile son dönemde zcnginleşen dindar muhafazakâr orta sınıftaki büyümcnin, "ülkenin güçlü askeri ve bürokratik unsurları için tehdit oluşturduğu"nu öne sürdü. 'Çoğunluk demokrasiye bağlf Emekli Gcncral Haldun Solmaz- türk 'ün göriişlerini de alan gazete, Solmaztürk'ün, Ergenekon grubunu "önemsiz" olarak nitelendirdiğini belırrti. Solmaztürk, birkaç subayın Ergenekon olayına "karışnıış" ola- bılcccğını ancak askerlerin büyük çoğunluğunun demokrasiye bağlı ol- duklarını söylcdiğini aktardı. Görüş- lerının, üst düzey subaylarca payla- şıldığını söyleyen Solmaztürk, "Tür- kiye'nin, sağcı birkaç çatlaktan çok daha ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunduğu" söyledi. Sol- maztürk, kendisini asıl kaygılandıran konunun AKP hükümeti olduğunu söyledi ve "Ilımlı Islam diye bir şey yoktur. Bir hükümel, ya dinden et- kilenir ya etkilenmez. Eğer etkile- nirse, o zaman laik değil, demok- ratik değil. Bizler demokrasiyi ilerletmek istiyoruz" dedi. • Mahkemenin, CHP'nin başvurusunu reddetmesi ve anayasa değişikliğini yalnızca şekil yönünden denetlemesi durumunda AKP, siyasi partilerin kapatılmasını zorlaştıracak anayasa değişikliği için düğmeye basacak. başvurusunu reddederse: Anayasa Mahkemesi'nin CHP'nin başvuru- sunu reddederek 10 ve 42. madde değişikliklerini yalnızca biçim yö- nünden denetlemesi durumunda CHP'nin "türban değişikliği ana- yasanın 2. maddesine aykırıdır" iddiası boşa çıkmış olacak. Böyle bir karar AKP'nin csas savunması için de çok büyük önem taşıyacak. AKP'ye göre, bu durumda iddiana- mede türban değişikliğiyle ilgili ola- rak AKP'ye atfedilen laiklik karşıtı suç iddiası düşecek, iddianamenin büyük bölümü dc böylelikle çürü- müş olacak. • Anayasa değişikliği Anayasa Mahkcmesi'ne bağlı: Yüksek malı- kemenin CHP'nin başvurusunu red- detmesi durumunda AKP için siya- si partilerin kapatılmasını zorlaştı- racak anayasa değişikliğinin yolu açılmış olacak. AKP kulislerinde, "Eğer Anayasa Mahkemesi, tür- ban değişikliğini anayasanın 2. maddesine aykırı bulup iptal eder- se bu durumda siyasi partilerin kapatılmasını zorlaştıracak bir anayasa değişikliği de süren dava- ları etkilenıeye dönük olduğu ve anayasanın 2. maddesine bağlı ola- rak hukuk devletine aykırı olduğu gerekçesiyle yine CHP tarafından Anayasa Mahkemesi'ne götürüle- bilir" göriişü dile getiriliyor. • Mahkeme türban değişikliği- ni iptal edersc: Yüksek mahkeme- nin türbanla ilgili anayasa değişikli- ğini esastan incelemesi vc anayasa- nın 2. maddesine aykın bularak ip- tal etmesi ya da yorumlu ret kararı ver- mesi durumunda AKP'nin anayasa değişikliği için seçeneği pek lazla kalmıyor. Bu durumda Başbakan Tay- yip Erdoğan'ın B ve C planlannı uy- gulamaya koyması gerekiyor. Parti- nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması ve siyasi yasak getirihne- si durumunda yenı partinin hemen ku- rulacağına dikkat çekiliyor. Yerel se- çimlerc hazırlıksız yakalanmak istc- mcyen AKP, "emanetçi lider" ile yoluna yeni bir partiyle devam ede- ceği, perde arkasında yine Erdoğan'ın olacağına dikkat çekiliyor. AKP kulislerinde konuşulan diğer bir scnaryoysa, partinin kapatılması durumunda ara scçimlere gidilınesi, Erdoğan'ın bağmısız milletvekili ola- rak yeniden TBMM 'ye girmesı, Cum- hurbaşkanı Abdullah Gül'ün hükü- meti kurma görevini yine Erdoğan 'a vermesi, Erdoğan'ın bağımsız başba- kan olarak yeni partinin başına geç- mcden hükümeti devam ettirmesi. Gezmiş, Inan ve Aslan idam idilişleriııin yıldönümünde etkinliklerle amldı. (Fotoğraf: HÜLYA KESKTN) Idam edilişlerinin 36. yıldönümünde gösteri düzenlendi Denizleri anmaya gözath İSTANBUL/ADANA (Cumhu- riyet) -12 Mart 1971 darbesinin ar- dından ülkenin ilerici, sosyalist, ay- dın insanlarına karşı büyük sindir- me harekârına girişilirken 6 Mayıs 1972'dc idam edilen Deniz Gez- miş, Yusuf Aslan ve Hüseyin tnan anılıyor. 1968'in devrimci önderle- rinin idam edilişlerinin 36. yıldönü- mü dolayısıyla düzenleyeceği mi- tinge, "suçu ve suçluyu övme fi- ili"ne girdiği gerekçesiyle izin ve- nlmcyenMücadele Birliği Platlbr- mu'nun yaptığı gösteride bir kişi gö- zaltına alındı. Denizleri aııma mitingi için tstan- bul'da Acıbadem'den Kadıköy'e kadar yürümek isteyen Mücadele Birliği Platformu üyeleri, ızm alın- madığı gerekçesiyle engcllcndi. Bu- nun üzerine Mücadele Birliği Plat- forınu'nu oluşturan Ayışığı Sanat Merkezi, Devrimci İşçi Komitele- ri, Devrimci Öğrenci Birliği üyele- ri Kadıköy Iskele Meydanı 'nda top- landılar. Burada kurulan platformda sanat- çı Nurertin Güleç'in okuduğu tür- küler, ardından Ayışığı Sanat Mer- kezi Müzik Grubu'nun yazdığı 1 Mayıs Marşı söylendi. 6MayısTer- tipKomitesi'ndcn AyşeRojan Şen- dur'unplatform adına yaptığı açık- lamada Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin lnan'ın geriye yenilmcz bir dava bıraktıklan ıfade etti. Gös- teri sonunda grup polisin uyansı üzerine dağıldı. Ancak polis 6 Ma- yıs Tertip Komıtesi'nden Züleyha Dii/lavan'ı gözaltına aldı. Dolmabahçe'ye yürüdüler CHP lstanbul Gençlik Kolları üyeleri Taksim'deki Atatürk Kiiltür Merkezi önündc "Faşizme karşı omuz omuza", "Mustafa Kemal- lcr'den Denizler'e, Denizler'den bizlerc yaşasın tam bağımsız Tür- kiye", "Eşek hoşaftan Tayyip emekten ne anlar" pankartlan açarak toplandı. Dolmabahçe'ye yürüyen grup burada bir basın açıklaması yaptı. Adana'da da ÇYDD üyesi gcnç- ler, 19 Mayıs 1919'u ve devrimci mücadele sonucu 6 Mayıs 1968'dc idam edilen Gezmiş, Aslan ve lnan' ı andı. ÇYDD Şube Başkanı Şafak Evren, "Ulusal kurtuluşun ilk adımımn atıldığı 19 Mayıs'ı ve bu ülkenin bağımsızbğı için mü- cadele edenleri saygıyla anıyo- ruz" dedi. Cumhuriyet Kültür Sa- nat Merkezi'nde düzenlenen ve çok sayıda ÇYDD üycsi ile burslu öğ- rencilerin katıldığı toplantıda, iki kız öğrenci "19 Mayıs" ve "Deniz Gezmiş ve arkadaşları" başlıklı ta- nıtım sunumlarını yaptılar. ÜRKÜTEN TABLO 4 kadından birişiddet mağduru • Devlet Bakanı Çubukçu, bu yılın ocak ve şubat aylarında kadınlara yönelik, fiziksel, sözel, psikolojik cinsel şiddet' olayının sayısını 55 olarak açıkladı. AYŞE SAYIN ANKARA - Hemen her gün gazetclerin üçüncü sayfalarına konu olan "cinsel istis- mar, taciz ve şiddet" konusundaki resmi ra- kamlar, ürkütücü tabloyu ortayakoydu. Bu- na göre yılın ilk iki aymda "cinsel, psiko- lojik, fiziksel, şiddet" olayı sayısı 55 ola- rak belirlendi. KA-DER tarafından yapılan bir araştırmaya göre ise her 4 kadından 1 'i şiddet mağduruyken, saptanabilen en kü- çük "şiddet kurbanı" ise 8 ayhk birbebek. Dinci Vakit gazetesinin yazan 78 yaşın- daki Hüseyin Üzmez' in 14 yaşındaki bir ço- cuğa cinsel istismarda bulunduğunun orta- ya çüanasıyla bir kez daha gündeme gelen "cinsel taciz, istismar, şiddet" konusunda- ki rakamlar, son dercce iç karartıcı. DSP Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı'nın soru önergesini yanıtlayan Devlet Bakanı Ni- met Çubukçu'nun verdiği bilgiler ve Ka- dın Adayları Destekleme Derneği'nin yap- tığı bir araştırmaya göre Türkiye'de aile içi şiddet ve "cinsel istismar, şiddet ve taciz" kadınlann en yoğun uğradığı saldın türün- de başı çekiyor. Aileden sorumlu Devlet Bakanı Çubuk- çu'nun verdiği bilgiye göre, bu yılın ocak ve şubat aylannda kadınlara yönelik fizik- sel, sözel, psikolojik ve cinsel şiddet olay sa- yısı 55'i bulundu. Geçenyıl hizmete soku- lan "Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk, Özürlü Danışma Hattı"na ise 2007 yılında toplam 199 ihmal-istismar başvurusu yapıldı. Şu- bat-Aralık 2007 döneminde kadın konuke- vi hizmeti için yönlendirilen kadın sayısı- run da 1367 olduğunu bildirdi. En büyük oran eşlerde Çubukçu, "Kadınların en yoğun olarak vaşadığı, hissettiği şiddet türü sorulduğun- da, büyük bir oranla fiziksel şiddete uğ- radıkları belirlenmcktedir. Bunu cinsel şiddet, duygusal şiddet ve ekonomik şid- det takip etmektedir. Kadınlara yönelik şiddet uygulayan kişilerlc ilgili istatistiki verilerde en yüksek oranı eşler oluşruru- yor. Bunu, 'baba', 'anne', 'üvey baba', 'üvey anne', 'üvey kardcş' ve diğer kişiler takip etmektedir" görüşüne yer verdi. Çubukçu, "erkek duyarlılığını" arttır- mak için başlatılan asker ocağındaki eği- timde hedefin büyütüldüğünc dikkat çekti. KA-DER'in Hüseyin Pazarcı'ya gönder- diği son araştırmasıysa crkeklerin en yoğun başvurduğu "cinsel şiddet" yöntemlerine dc yer verildi. Buna göre erkekler cinsel şid- det yöntemi olarak "tecavüz, cinsel içerik- li imalar, cinsel içerikli sözlü saldın, el at- mak, parmak atmak, çimdiklemek" yön- temlerine başvuruyor. Her 4 kadrndan bınnin şiddete uğradığı be- lirtilen araştınnada, bunların dörtte üçünde failin "koca" olduğu belirtüdi. Tecavüze uğrayan kadınların yüzde 50'sinin 18 yaşın altında olduğu bulgusuna yer verilen araş- tırma, şiddete başvuranlann yüzde 85'inin çocukluğımda şiddet mağduru ya da tanığı olduğu ortaya konuyor. Saptanan en küçük şiddet mağduru çocuksa 8 ayhk bir bebek. 1 Mayıs'ın simgesi haline gelen Küçükosmanoğlu, AKP'nin gerçek yüzünün ortaya çıktığını söyledi '2009 1 Mayıs'ı için çalışmaya başlanıalıyız' ÖZLEMGÜVEMLİ 1 Mayıs İşçi Bayramf nda güvenlik güçlerinin yarattığı terör ortamından akıllarda kalan bir salıne de DİSK Gc- nel Merkezi'nin önünde gaz bombala- nna, boyalı tazyikli suya karşm slogan atarak dircnen işçi oldu. Ama bu işçiyi diğerlerinden ayıran iki önemli aynntı var. Birincisi Nakliyat-lş'in Genel Baş- kanı Ali Rjza Küçükosmanoğlu olma- sı. Küçükosmanoğlu aynı zamanda DİSK Yönetim Kurulu Üycsi ve Örgütlenme Dairesi Başkanı. Ikinci ayrıntıysa Ankara Siyasal Bil- giler Fakültcsi mezunu olmasma karşın hayatını kısa bir memurıyet dönenıi dı- şında hep işçilikten kazanması. 1 Ma- yıs 2008 'in AKP'nin gerçek yüzünü or- taya çıkardığını düşünen Küçükosma- noğlu, 2009 1 Mayıs'ınınTaksim Mey- danı 'nda kutlanması için şimdiden mü- cadeleye başlanmasının önemine dikkat çekiyor. DİSK'ebağlı Nakliyat-lş Genel Baş- kanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, 1979'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fa- kültesi'nde okurken işçiliğe başlamış. İlk olarak çelik çekme sanayisindc ça- lışmaya başlayan Küçükosmanoğlu, iini- vcrsıte bitene kadar işçiliğe devam et- miş. Okul bitince kısa bir süre memur- luk yaptıktan sonra bu görevinden ay- nlan Küçükosmanoğlu o dönemde ba- ğımsız olarak kurduklan Makine-lş Sen- dikası'nın genel başkanlığmı yapmış. 12 Eylül sonrası yaşadığı baskılar artınca 1985 yılında Istanbul'a gelen Küçükos- manoğlu, Bakırköy'de küçük bir teks- til atölyesinde çalışmaya başlamış. Küçükosmanoğlu, sendikal örgütlen- me faaliyetleri yürüttüğü için işten atı- lınca hayatını nakliyat ambarlannda ça- lışarak kazanmış. 1989-1992 arasında TÜMTİS lstanbul Şube Sckreterliği yaptıktan sonra bir süre kargo şirkctle- rinde çalışmış. 1992'dc DlSK'in yasa- ğının kalkıp yeniden açılması ile Nak- liyat-tş Sendikası'na üye olan Küçü- kosmanoğlu, 1995'ten beri bu scndika- nın genel başkanlığmı yürütüyor. Yıllann deneyimli sendika yönetici- si Ali Rıza Küçükosmanoğlu, günün ilk saatlcrinden itibarenyaşadıklannı şöy- leanlattı: "Biz toparlanırken polis de boş dur- madı. Her şey 5-10 dakika içinde ol- du. 06.20 sıralarında çevik kuvvet müdahaleye başladı. Tazyikli su sık- tılar. Arkadaşlarla kol kola girdik. Direnmeye konsantre oldum. însan kendini korur geri çekilir ama ben 'ne olursa olsun direneceğim' dedim. tlk tazyikli su atıldığında yıkılmadım, 1- 2 kez sendeledim 'Yaşasın 1 Mayıs' diye slogan attım. DİSK'e, işçi sını- fının onuruna sahip çıkma sorumlu- luğum öne çıktı." Küçükosmanoğlu, direnişiyle simge oldu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog