Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

5 MAYIS 2008 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Erdoğan, Newsweek'e AKP'nin ortalama bir Türk'ün partisi olduğunu söyledi 'Dengeyi biz sağladık'NEW YORK (ANKA) - Baş- bakaıı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikaıı Newsweek dergisi ile yaptığı söyleşide AKP hükü- metinin, "dindar bir insanın, laiklik flkrini koruyabileceği- ııi kanıtladığını" savunarak "AKP sadccc dindar insanlar için değil, biz ortalama Türk'ün partisiyiz" dedi. Erdoğan'ın AKP'nin kapatma davasıyla ilgili olarak Anayasa Malıkenıesi'ne savunmasını sun- duğu gün, Newsweek dergisi muhabiri Owen Matthews'le yaptığı söyleşinin başında kapat- ma davasına göndermede bulu- narak "Türkiye Başbakanı Re- cep Tayyip Erdoğan, geçen yaz elde ettiği ezici seçim zaferine rağmen siyasi hayatı için ıııii- • Başbakan Erdoğan, Amerikaıı Newsweek dergisi ile yaptığı söyleşide "Hükümetimiz dindar bir insanın laiklik fikrini koruyabileceğini kanıtlıyor" dedi. AKP iktidarının ardmdan dini kurallann değişmediğini söyleyen Başbakan Erdoğan, insanlann dinc ilişkin tutumlanmn değiştiğini belirtti. cadele veriyor" diye yazdı. Söyleşi sırasında yargı süre- cinin devanı ettiğini belirterek dava konusunda bir yorumda bıılunamayacağını söyleyen Er- doğan, Islama ilişkin bir soru üzerine Türkiye'nin, "İslam, demokrasi, laiklik ve moder- nite" arasında bir denge sağ- layarak insanlann, hiçbir za- man başanlamayacağını söyle- dikleri bir şeyi başardığını söy- ledi. Erdoğan, "Hükümetimiz dindar bir insanın laiklik fik- rini koruyabileceğini kanıtlı- yor. Batı'da AKP, her zaman 'Islami kökenli bir partf ola- rak gösteriliyor. Bu doğru de- ğil. AKP, sadece dindar in- sanlara hitap eden bir parti değil. Biz ortalama Türk'ün partisiyiz. Etnik ınilliyetçili- ğe, bölgesel milliyetçiliğe ve dini şövenizme tamamen kar- şıyız" diye konuştu. En çok kadın milletvekili Ne politikacıların nc de îsla- mi bilginlerin Islamın modern- leştirilmesi tartışmalarına gir- me haklarının bulunmadığını belirten Erdoğan, buna karşın Müslümanların modern topluın- daki yeri ve modenı hayata kat- kıları konusunda konuşabile- ceklerini kaydederek "Kadın- larm yeri ile ilgili olarak ko- nuşabiliriz. Örneğin, bugün Türkiye'de AKP, kadınlann siyasi hayatta aktif bir rol oy- nayabilmeleri için en iyi yol- dur. En yüksek sayıda kadın milletvekili bizde" dedi. Başbakan Erdoğan, "İktida- ııııı/ sırasında Türkiye'deki dini tavır nasıl değişti" soru- suna yarut olarak da dini kural- lann değişmediğini ancak in- sanlann dine ilişkin tutumlann- da değişiklik oİduğunu söyle- di. Ülkede kentleşme ve artan zenginliğin farklı bir anlayışı beraberinde getirdiğini kayde- den Başbakan Erdoğan, geç- nıişte insanlann bir altcrnatifi- nin bulunmadığını belirterek "Şimdi insanlara seçme öz- gürlüğünü sağladık. Aynı za- manda Müslüman olmayan- ların hak ve özgürlüklerini geliştirdik" dedi. Van'daki Emıeni kilisesinin restorasyonu ve Vakıflar Yasa- sı gibi örnekler veren Başbakan Erdoğan, Ruhban okulunun açıl- madığma dikkat çekilmesi üze- nne de, "Bu bir eğitim sorunu, dini bir sorun değil" açıkla- masını yaptı. TASARI BU HAFTA MECLÎS'TE 'Yabancıya toprak'inadı • Eski Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Özkaya, 'Yabancılara imarlı araziler tepsi içinde sunulacak' uyansında bulundu. Ozkaya, yeni düzenlemenin Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçelerini karşılayamadığını söyledi AYŞE SAYEV ANKARA-AKP hükü- meti, Anayasa Mahkeme- si'nin yabancıya arazi satı- şıyla ilgili yasanın bazı mad- delerini iptal etmesinin ar- dından hazırladığı yeni ya- sa değişikliğini bu hafta Meclis Genel Kurulu gün- deminc aldı. Yeni düzenle- mede yabancıya arazi satı- şında üst sınır kriteri, "il yüz ölçümünün binde 5'i" ye- ri nc "merkez ilçe ve ilçele- rin imarlı araziierinin yüz- de 10'unu geçmeme" kri- terine bağlanıyor. Hükümetin bu hafta Mcc- lis 'ten geçirmeyi planladığı ve 100 milyar dolarlık gelir beklediği yasa tasansında Anayasa Mahkemesi'nin "iptaP'ine dayanak oluştu- ran Bakanlar Kurulu 'na yet- ki veren hükümler "küçük makyajlara" rağmen ko- runuyor. Düzenlemedeki en önemli değişikliği yabancı- lara satılacak arazi oranını belirlemedeki kriter oluştu- ruyor. Yabancı uyruklu ger- çek kişiler, merkez ilçe ve ilçcler bazında, uygulama imar planı ve mevzi imar plan sınırlan içcrısinde ka- lan toplam alanlann yiizöl- çümünün yüzdc onuna ka- dar kısmında taşınmaz ile bağımsız ve sürekli nitelik- te sınırlı ayni hak edinebi- lecekler. Bakanlar Kurulu, merkez ilçe ve ilçelerin alt- yapı, ekonomi, enerji, çev- re, kültür, tanm ve güven- lik açısından öncmlerinı dik- kate alarak, yüzde ] 0 oranı- nı aşmamak koşuJuyla, fark- lı oran bclirlcmcyc yetkili olacak. "Askeri yasak böl- geler, askeri güvenlik böl- geleri ile stratejik bölge- lere ve değişiklik kararla- rına ait harita vc koordi- natdeğerleri" Milli Savun- ma Bakanlığf nca, özel gü- venlik bölgelen ve değişik- lik kararlanna ait harita ve koordinat değerleri ise Içiş- leri Bakanlığı'nca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü- ğü'nün bağlı olduğu bakan- lığa verilecek. Eski Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Orhan Özkaya, düzenle- menin Anayasa Mahkeme- si'nin iptal gerekçelerini kar- şılayamadığı gibi "tehlike- li" hükümler içerdiğine dik- kat çekerek AKP'nin bu dü- zcnİemeyle "imarlı arazi- leri, altın tepsi içinde ya- bancılara sunarak ülkeyi anahtar teslimi tasfiyc ede- ceğini" söyledi. ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART İllıan Selçuk'tan sonra Prof. Dr. Gençay Gürsoy'un da sabaha karşı saat 05.00'te gözaltına alınması tepkiyle karşüandı. DOKTOR, DURUMUMU NASIL ĞÖRÜyORSUN ?... NE yİYEyİM, NE YEMEYEytM ?.. VALLA ARTIK NE YERSEN YE musakart@yahoo.com 'Yaşananlar faşizmin ayak sesleridir' Istanbul Haber Servisi - Sosyal Demokrat Halk Partisi (SHP) Genel Başkanı Murat Karayalçın, partisinin il başkanlığınm dün Şişli'deki Haldun Dormen Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3'ncü olağan kongresine katıldı. Kongredc parti delegelerine seslenen Karayalçın, "1 Mayıs'ta DİSK Genel Merkezi'nde sendikacılara yapılanlar, işçi bayramında emekçilere uygulanan şiddet, Cumhuriyet Gazetesi Başyazarı tlhan Selçuk'un sabaha karşı sorgulannıası, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Gençay Gürsoy'un gözaltına alınması, tersane işçilerinin ağızlannın kapatılması faşizmin ayak sesleridir" dedi. VEKİL MALlYETl ARAŞTIRMASI 88yûda 4 milyar 738 milyon YTL ödendi y,*t II • l l l l ' ı-v ANKARA (ANKA)- Her dönem tartışmalara yol açan milletvekili ma- aşlan konusunda yapılan bir araştırma, çarpıcı bil- gileri ortaya koydu. Araş- tırmaya göre 1 inci Bü- yük Millet Meclisi'nden bugüne kadar 15 bine ya- • kın milletvekili görevya- parken 1920'den bu yana da milletvekillerine mil- leti temsil karşılığında toplam 17 milyon 578 bin „ 825 adet Reşat Altını de- ğerinde 4 milyar 738 mil- yon YTL ödendi. Reşat altınlarımn ağır- • lığı ise yaklaşık 54.5 to- nu buldu. 1920'de bir milletvekili maaşıyla ay- da 17 Reşat Altını alına- • bilirken2007'debumik- tar 39 Reşat Altını'na çıktı. Maaşlan altma en- dekslendiğinde en şans- lı millervekillerüün ise 1999 ve 2000 yıllannda görev yapanlar olduğu ortaya çıktı. Çünkü 1999'damilletvekilleri- ııin bır aylık maaşı yak- laşık 60 Reşat Altını cdi- yordu. MiUetvekülerinin yıllık toplam maaşları Reşat Altını cinsinden sıralandığında ilk dört sırayı 1931-1934 arasm- daki yıllar dolduruyor. CNBC-e Business dergi- sinin yaptığı araştırma milletvekili maaşlarına ilişkin ilginç tespitlerdc bulundu. Araştırmada milletvekili maaşlannın kurruluş mücadelesinin güç kazanmasında önemli bir silah görevi gördüğüne işaret edildi. Milletvekili maaşı ile ki- şi başına gelir karşılaştır- ması yapıldığında ise 1923'ten bu yana hiçbir dönemde yurttaşın vcki- lüü yakalayamadığı or- taya çıktı. KADIR HAS UNIVERSITESI Hukuk Fakültesi "100. YILINDA II. MEŞRUTİYET" KATILIMCILAR LJJ • Prof. Dr. Jean MARCOU (Fransız Anadolu Araştırmaları Merkezi) "II. Meşrutiyet'in Türk Anayasacılığına Katkısı" • Prof. Dr. Taner TİMUR (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi) "İttihatçılık ve Kemallzm: Devamlılık mı, Kopuş mu?" • Prof. Dr. Ahmet MUMCU (Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi) "1909 Değişiklikleri İle II. Meşrutlyette Anayasal Rejim" • Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM (Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi) "Günümüz Bakış Açısından II. Meşrutiyet'in Anayasal Gellşmelerlmlze Etklsl" • Prof. Dr. Kurtuluş KAYALI (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi) "Türk Sosyal Billmler Llteratüründe II. Meşrutlyet" • Dr. Mustafa ONGAN (University of Leeds, Politics and International Studies -UK) "Belgelerle II. Meşrutiyet'e İngiliz Bakışı" Tarih: 06 Mayıs 2008, Salı Saat: 10.30 Yer : Kadir Has Kampüsü Cibali, İstanbul Tel: (0212) 5336532 /1451 www.khas.edu.tr 'Velev ki Taksim de Simge...' AKP, "aslında demokrat" mı dediniz? Yoksa, "samimi olarak AB yanlısı" mı diyordunuz? Yoksa AKP, "merkeze mi kayıyor"üul Hangi AB ülkesinde 1 Mayıs'larda bu kadar "orantısız" güç kullanımı var? Hangi "demokrat" iktidarlar güvenlik güçlerini işçisinin, emekçisinin üstüne salıyor? Hangi demokratik ülkede hükümetin bir bakanı, devletin Taksim Meydanı'nda yurttaşlarına karşı "savaş" açtığı günün akşamı TRT'ye çıkıp (Maliye Bakanı Kemal Unakıtan) "O insanlar oraya yaralanmaya gittiler" gibi bir cümle kurabilir? Hangi "AB yanlısı" kabine üyesi, "orantısız" güç kullanımıyla ilgili sorular üzerine "Çatışma olunca, böyle kaldınm taşı atılınca, karşı taraftaki delikanlı bir insan, haksızlık, yanlışlık yapabiliyor zaman zaman?" diyerek (Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay) "delikanlı" polisleri savunabilir? "Türbana özgürlük" isteyenler, 1 Mayıs'a, işçinin ve emekçinin bayramına da "özgürlük" istiyor mu? "Kendine demokrat" olanlarla "demokrasi yolculuğu" nereye kadar? Türban için "velev ki siyasi simge..." diyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin emekçileri için Taksim Meydanı'nın da "bir simge" olduğunu göremiyor mu? 1977 yılında 37 yurttaşımızın can verdiği bir meydanda bu utancın, ayıbın izini silmek için 1 Mayıs'ı "bayram" olarak kutlamak, "normalleşmek" demek değil mi? Yüzde 47 oy alan bir iktidar işçisinden, emekçisinden korkar mı? Taksim'de ne zaman, 1 Mayıs'ta halaylar çekilip emeğin, dayanışmanın, barışın, baharın şarkıları, türküleri söylenecek? CHP'nin c kimi çöplerü' Siyasette "adres" değiştirmenin bir bedeli vardır. Bu bedeli ödemek kolay olmasa gerek ki - hem vicdanen hem de ele güne karşı- adres değiştirenler yeni partilerinin "en militan, en saldırgan savunucusu" kesiliverir. TBMM Genel Kurulu'nda geçen hafta CHP'Iİ Muharrem Ince, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın yanıtlaması istemiyle verdiği bir soru önergesini gündeme getirdi. Ince, Kültür Varlıklan ve Müzeler Genel Müdür Vekili Abdullah Kocapınar'ın, soru önergesine verilecek yanıtın "geçiştirilmesi" için bürokratlara talimat verdiğini anlattı. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, "Galiba, bazı arkadaşlanmız bizim bakanlığın çöp kutulannı kanştırıyorlar" deyip eski partisinin "Iç işlerine" girince ortalık karıştı. Bu atışmalarla ilgili tutanaklardan seçtiğimiz bazı bölümler şöyle: MUHARREM İNCE (Yalova) - ...Abdullah Kocapınar'a ait değilse, ben milletvekilliğinden istifa edeceğim. Hadi, var mısınız? Bu yazı Abdullah Kocapınar'a aitse siz görevden alacak mısınız? Siz istifa edecek misiniz? ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - Bazı arkadaşlanmız kurultay öncesi, yine böyle, işte çöp kutularından belge çıkararak parti meclisine aday oldular... Birinci sınavı geçtiler. Sanıyorum, şimdi MYK adaylığı gündemde... MUHARREM İNCE (Yalova) - Ben bakan olmak için partimi satmadım! Bakan olmak için partimi bırakmadım ben! ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - Ben bugün neyi savunuyorsam aynı şeyleri hayatım boyunca savundum ama doğruların savunmasından rahatsız olanlar beni bir partinin üyeliğinden çıkardılar, ben de siyaset yapma hakkımı kullandım ve Türkiye'de yeni bir partiye katıldım; bundan ibaret. MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Aman efendim, kimse burada partisini satmadı. Burada kimse milletvekili olmak için ideolojisini satmadı. Oturun oturduğunuz yerde... HAKKI SÜHA OKAY (Ankara) - CHP'nin hiçbir milletvekili, Kültür Bakanlığı'nda çöp sepeti karıştırmaz ama CHP'nin attığı kimi çöpler Kültür Bakanlığı'ndadır... (CHP sıralanndan alkışlar) "Siyaset yapma hakkını" kullanan Günay'a bir soru: Eğer "milletvekili, bakan" değil de "sade üye" olsaydınız, "siyaset yapma hakkınızı" kullanmak için AKP'li olur muydunuz? Zorunlu bir CD... CHP'nin 32. olağan kurultayına eski DSP milletvekili olan TRT sanatçısı Faruk Demir, "minl" konseriyle renk kattı. Demir'in en ilgi jjören türküsü ise ünlü ozan Aşık Mahsuni'nin Atatürk'e adadığı "Sarı Saçlım Mavi Gözlüm" adlı türküydü. Demir bu türküyü "CHP lideri Deniz Baykal'ın partililere armağanı" olarak anons etti. Partililerden çok ilgi gören Faruk Demir, kurultayda parti meclisi üyesi seçildi... Aynı zamanda bir televizyon kanalında program da yapan Demir, yurttaşlardan gelen "yoğun baskı ve istek" üzerine "Sarı Saçlım Mavi Gözlüm"ün CD'sini çıkardı. Demir albümüne, Ecevit'in "Madımak" adlı şiirinden bestelediği eserin yanı sıra yine Âşık Mahsuni'nin "soygun ve talanları" anlattığı "Yuh Yuh" ve Köroğlu'nun "Kiziroğlu Mustafa"s\n\ da almış. Aslında hiç de böyle bir albüm çıkarma niyetinde olmadığını anlatan Demir, "Aslında belki de bu bir ilk, çünkü 'Sarı Saçlım, Mavi Gözlüm', beni kasetyapmak zorunda bırakan türkü" diyor. Bunun nedenini de şöyle anlatıyor: "Çünkü televizyon programında sürekli istek geliyor. Inanılmaz bir baskı altında kaldım. Bir ilk olacak. Kaset yapmak zorunda bırakan türkü. Üzerimde resmen baskı oluştu ve ben de kaset yapmak zorunda kaldım. Ve kesinlikle de hiçbir ticari kaygı ile hareket etmedik." Örfe uygun olunca serbest! 1 Mayıs'ta işçileri Taksim'e sokmamak için polisin "gaz bombası, boyalı tazyikli su, cop, sopa ve tekme" olmak üzere bütün yöntemlerini denemesine vize veren İstanbul Valisi Muammer Güler ve İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, "orantısız güç kullanımı" konusunda ne kadar yetenekli olduğunu ortaya koydular. Ancak işçilere Taksim'i "haram" eden ikiliden Vali Güler'in, söz konusu Başbakan Tayyip Erdoğan ve AKP olunca nasıl da "akla hayale gelmeyecek gerekçeler" bulabildiği somut bir olayla tescillendi. AKP hakkındaki kapatma davasının hemen ardmdan Başbakan Erdoğan'ın, İstanbul Atatürk Havalimanı VIP salonu önünde toplanan yaklaşık bin kişilik bir kalabalığa konuşma yaptı. Konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü, "Atatürk Havalimanı alanı içerisinde izin alınarak miting ya da açık hava toplantısı düzenlenmesi mümkün müdür? Başbakan'ın mitingi andıran toplantısı için kim başvuru yapmış ve hangi kamu kurumu izin vermiştir? Havalimanlannda güvenlik en önemli unsuıiardan biri olması gerekirken yaklaşık 1000 kişinin katılımıyla miting benzeri bir toplantı yapılması, konuşmacı Başbakan da olsa kabul edilebilir birdurum mudur" diye sordu. Soruya yanıt veren Güler, bir eyleme izin verme kriterlerini de ortaya koydu: "Sözü edilen alan Atatürk Havalimanı VIP terminali dışında kalan ve birkısmı araç otoparkı olarak da kullanılan açık bir alandır. Aynca bu alanın kullanılması herhangi bir izne tabi olmayıp yolcu karşılamaya gelenlerin yaraıiandığı bir alandır. Söz konusu edilen karşılama, örf ve âdet kurallan içinde oluşan bir karşılamadır." Türey Köse, Ayşe Sayın, Emine Kaplan parlamentokulisi@gmaiLcom
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog