Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

5 MAYIS 2008 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER SÖZ ÇİZGİNİN Turhan Selçuk fiffnnıııı A 1 n n n n n Çocuklar koruma altina alındı MİLAS (Cumhuriyet) - Milas ilçesinde, 8 ya- şındakı B.ö'nün tecavüz vc şiddete maruz kal- dığı ıddıasıyla ilgili olarak gözaltına alınan ve öncekı gecc çıkarıldığı mahkemece serbest bıra- kılan ancak Mılas Cumhuriyet Savcısı'nın kara- ra itirazı üzerinc dün sabah gözaltına alınan ba- ba A.M.Ö. (32), ile birlikte yaşadığı Ç.K. ruruk- lanarak gözaltına alındı. 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi yetkilileri dc hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi görcn B.ö'nün sağlık dıını- munun ciddiyetini koruduğunu söylediler. Mi- las Kaymakamı Bahattin Atçı da şiddete vc te- cavüze maruz kalan 8 yaşındaki çocuk ile iki kardeşinin koruma altina alındığmı söyledi. TÜRK TABİBLERİ BİRLİĞI BAŞKANI Prof. Dr. GENÇAY GÜRSOY GÖZALTINA ALINDI.. 'Darbe günlerinden daha zor dönemdeyiz' CAN HACIOĞLU ESKİŞEHÎR - Sinema sanatçısı Tarık Akan, bugün Türkiye'de sinema sektörü- nün darbe dönemJerinden bile daha zor bir dönem geçirdiğini belirterek u Filmlerimizi çekerken sıkıyönetinıi gördük. Telıdit- ler aldık, ölünıü göze aldık, lîlm cektik. Aııın sinemacılar açısından şu döncııı daha zor. Karşıda var gibi görünen ama görünnıeyen güçler var" dedi Anadolu Üniversitesi tarafindan bu yıl onuncusu düzenlenen Uluslararası Fski- şehir Film Festivali düzenlenen törenle baş- ladı. Festivalde, Hale Soygazi ile bırlık- te onur ödülü alan Akan, "40 yıllık oyun- cuyum. I iltnkıimi/i çekerken sıkıyö- netinıi gördük. Tehditler aldık, ölünıü göze aldık, filnı çektik. Ama sinemacı- lar açısından şu dönem daha zor. Kar- şıda var gibi görünen ama görünnıeyen güçlervar. 1950'debaşladılar. 1980'den sonra şaha kalktılar. Bu metafi/ik doğ- nıa inançlılar ile nasıl mücadele edile- cck ve kaliteli fılmler yapılacak bile- miyorum. Bilim insanları televizyon- larda mctafizik düşünceleri savuııu- yor. İıısaulıırınu/.da metafızik düşün- celerin etkisiııde yetişiyor. Bu şartlar- da bugün ülkcmde lîlııı yapnıak zor" di- ye konuştu. Akan ayakta alkışlandı. AKP Milletvekilleri Murat Mercan ve Nedim Öztürk ise Akan'ın konuşmasının ar- dından salonu terk etti. Sincmaya Emek ödülü alan, sinema yazarı Sevin Ok- yay'ın, "Bu ödülü, emek bayramında hırpalanan emekçiler adına alıyorunı" sözleri dc uzun süre alkışlandı. Festival 12 Mayıs'a kadar sürccek. CHP Gürün İlçe Başkam'm kene ısırdı • SIVAS (AA) - Sıvas'ın Gürün ilçesinde pıknik alanıııda kenenm ısırdığı ClfP Gürüöİlçe Başkanı llyas F.şiyök, tedavi altina alındı. Gökpınar Gölü'nün kenanna pıknik yapmaya gıden CHP (iürün İlçe Başkanı Lişıyok, gölün çcvresindc gezcrken bacağında acı lııssettı. Bacağını kontrol cdcn Eşiyok, kene tarafindan ısınldıgını fark etti. Aynı yerde pıknik yapan (iürün Sağlık Grup Başkanı Doktor Murat Ycşıltaş, kcneyi cınıbızla çıkardı Patlayıcıyla balık avlarken öldii • ANTALYA (AA) - Bırakaryakıt istasyonunda pompacıhk yapan ve arkadaşlarıyla Düden Çayı'na giden Mehmet Eren (30), patlayıcı madde kullanarak balık avlaınak ıstedı. Eren, bu maddenin clınde patlaması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kren'in ccscdı, yapılan incelemenin ardından otopsı yapılmak üzcrc Antalya Adlı I ıp Kurunıu morguna kaldınldı. Evli ve bir çocuk babası Eiren'ın kullandığı maddenin dınamit olabileceği belırtıldı Oğlunu öldürüp intihar etti • ADLYAMAN (AA) - Adıyaman'da bir kişi 5 yaşındaki oğlunu tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Edinilcn bilgiye görc, merkez ilçeyc bağlı Durukaynak köyünde, Doğan Karadağ (29), oğlu Umut üazı Karadağ'ı köy dışına çıkardı. Üğlunu tabancayla oldüren Doğan Karadağ, daha sonra intihar etti. Umut (iazı Karadağ'ın akıl hastası olduğu, baba Doğan Karadağ'ın oğlunun bu halını kabullenemediği önc sürüldü. AYDINLANMA EMRK KONGAfi 1 Mayıs'ta Devlet-Millet Ayrımı Yanlışlığı Sevgili okurlarım Türkiye'de yanlış varsayımla- ra, yanlış kabullere dayalı çözümlemelerle insanlar yanlış noktalara yönlendiriliyor. • •• Bunların birincisi ve belki de en önemlisi la- iklik ve demokrasi kavramları arasındaki ilişki- de yaşanıyor. Laikliğe karşı olanlar, sanki demokrasi ile laik- lik arasında bir karşıtlık, bir çatışma varmış gibi sı- nıflandırmalar yapıyorlar. "Müslüman demokratlar ile laikler arasındaki ça- tışmadan" söz edebiliyorlar. Sanki Müslümanların hiçbiri laik değilmiş, ama hepsi demokratmış ya da laik olanlar Müslüman ve demokrat olamazmış gibi. Bu iddianın temel yanlışı, laiklik ile demokrat- lık arasında bir karşıtlık, bir çatışma olduğunu öne sürmesidir. Oysa laiklik, demokrasinin ayrılmaz bir parça- sıdır, demokratlığın ön koşuludur; aralarında uyum vardır. Laik olmayan insan demokrat olamaz. Tabii demokrat olmak için sadece laik olmak da yetmez. Inanç alanının dışındaki temel hak ve özgür- lüklerden de yana olmak gerekir; ifade özgürlüğü, muhalefet özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü gi- bi. Ama unutmayalım, laik olmayan yani devletin bütün farklı inanç sahiplerini ve inançsızları aktif olarak koruması gerektiğine inanmayan bir kişi as- la demokrat olamaz. Dınci çizgide siyaset yapan AKP'nin yandaşları, demokrasi ile laiklik kavramları sanki birbırine karşıtmış gibi bir izlenim yaratarak rejimin altını oyuyor. •*• Ikinci yanlış devlet ile millet kavramlannı bir- birine karşıtmış, birbiriyle çatışma halindeymiş gibi göstermektir. Bu anlayış, yani devlet ile milletin karşıt olduğu görüşü ancak demokrasinin olmadığı, otoriter ve- ya totaliter rejimler için geçerlidir. Demokrasilerde, devlet "Milli Egemenliğe" da- yalı olduğu için gerek kuramsal olarak gerekse uy- gulamada, devleti millet oluşturur ve aralarında bir karşıtlık değil, bir birliktelik, bir bütünleşme var- dır. Örneğin, devletin en önemli kurumu olan hü- kümet, millet tarafindan seçilir. Örneğin, devleti ayakta tutan adalet sisteminin kararları "millet adına" verilir. Devlet, millete hizmet eder, zaten onun için var- dır. Otohter veya totaliter rejimlerde görülen "ce- benvt, baskıcı, faşist devlet" demokratik rejimlerde "hizmetkâr devlete" dönüşmüştür. Milletin başhizmetkârı, hem devlet hem de hü- kümet adına Başbakandır; çünkü o makama, hiz- met etmesi için seçilmiştir. Günümüz siyasetinde "Başbakan" aslında "Başhizmetkâr" demektir. Bu açıdan, 1 Mayıs olaylarını çözümlerken "AKP, milletin değil, devletin yanında yer aldı" gö- rüşü son derece yanlıştır. Milleti demokrat, devleti faşist olarak görmek, tanımlamak ve birbirine karşıt iki kavram olarak sunmak, cehaletten değilse, kötü niyetten kay- naklanan bir yanlıştır. AKP, 1 Mayıs 2008'de Istanbul'daki uygula- malarla hem Devlete hem de Millete karşı bir tu- tum sergilemiştir. Galiba 1 Mayıs'taki hükümet uygulamalarının ne anlama geldiği hakkındaki en doğru çözümlemeyi DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebı yap- mıştır: "Bu iktidann özgürlükten anladığı sadece türban özgürlüğüdür!" Böylece AKP'nin sahte demokratlığı, de- mokrasiyi çarpıtarak, laikliği yok etmek için kul- landığı açıkça ortaya çıkmıştır. ekongar@cumhuriyet.com.tr;www.kongar.org Yurdatap toprağa verildi • İstanbul Haber Servisi - Türkıye Gazete- ciler Cemiyeti (T(îC') üyesi, gazeteci ve Türk sınemasının duayenlerinden yapımcı Kadri Yurdatap'ın (77) cenazesı dün Sılıv- rıkapı Mezarlığf nda toprağa verildi. Bir sü- redir karacığer kanseri tcdavisı gören ve cu- martesi günü yaşamını yitıren Yurdatap'ın cenaze törcninc Yurdatap'ın eşi Şadıye Yurdatap ile oğulları Ahmet ve Metin Yur- datap'ın yani sıra sinema sanatçıları Fikret Hakan, Fatma (iirik, Hülya Avşar ve seven- lerı katıldı. Züğürt Ağa, Kuyucaklı Yusuf, Kızgın Toprak isimli fılmleriyle tanınan ve gaz.etccilik dc yapan Yurdatap, uzun yıllar Sinemagazin ısımlı dergıyi çücarmıştı. KartaCda maskeli soygun • îstaııhtıl Haber Servisi - Silahlı ve maskeli 3 kişi, KartaFda bir akaryakıt ıstas- yonunu soydu. Esentepe Mahallcsi E-5 Ka- rayolu kenarındaki ıstasyonun marketine gi- ren 3 kişi, görevlı ve müşterıleri silali tehdi- dıyle etkısız hale getırdi. Kasadaki yaklaşık 3 bin YTL'yı alan soyguncular, geldıkleri otomobille ıstasyondan kaçtı. Bindikleri aracı olay yeri yakınlarında terk eden soy- guncular, daha sonra yaya olarak kaçtı. Po- lisin yaptığı incelemede, olayda kullanılan otomobılın çalıntı olduğu belirlendi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog