Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyel İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK J-.Genel Yayın Yönetmeni: lbrahim Yıldız • Yazıişleri Müdürleri: Mehmet Sucu, Giiray Öz (Sorumlu) • Haber Merkezı Müdürü: Hakan Kara Istihbarat: Ccngiz \ ıldıı ım • Ekonomi: Ha- san Eriş 0 Dış Haberler: Özgür Ulusoy # Kültür: fegemen Berköz 9 Spor: Abdülka- dir Yücclman # Makaleler: Saıni Karaören • Düzeltme: Abdullah Yaacı • Bilgi-Bel- ge: Edibe Buğra Yayın Kurulıı. İllıan Sclçuk (Hasluııı). IMIIIV Kongar (Başkan Vardımcısı), Orhan Kriııç, Ilikıııcl (,'cliııkuyu. Şıik ran Soner, ibrahim Yıldız, Orhan Itııı salı. Mııstafa Balbay, Hakan Kara. Ankara Temsilcisi: Mustafa Balbay Atatürk Oulvarı No: 125, Kal: 4, üa- kanhklar Tel: 4195020 (7 hat), Faks: 4195027 • Izmir Temsilcisi: Scrdar Kı- zık, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: 4411220, Faks: 4418745 • Adana Tem- silcisi: Çctin Vigcnojjlu, lnonü Cd 5 S. Aksogan Iş H. Kal I Tel: 3631211, Kaks: 3631215 # Antalya Temsilcisi: Ahmct Oruçoğlu Cumhuriyet Mey- ılanı Yıldız Apartmanı li Blok No: 80/5 Tel: 0242 2480057 Faks: 0242 2430509 0 ldaıc Müdürü: llüseyin (VüriT 9 Malı I5İLT: Bü- lent Ycner • Sabş: Fazilet Kuza • ('umhuriyet Rek- lam: Cienel Müdür: Özlcın Aydcn •(ieııel Mütiiir Yar dımcısı: Najeııde PalTel: (0212) 251 98 74 -75 /251 9X 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Rezervasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212343 72 53 Yayımlayan ve Yönetim Ycri: Yeni Gün Haber Ajaıısı Basınve Yayıncılık A.S, Pıof. Nurcltin Mazhar Öklel Sk. No: 2. 34381 Şisji/lstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygın siireli yayın Baskı: DPC Doğan Medya Tesislerı Hoşderc Yolu 34850 Esenyurt Istanbul Dağıtım: YAYSAT Doğan Medya Tesisleri Hoşdere 34850 Esenyurt Istanbul 5 MAYIS 2008 lııısak: 4.07 Cjüneş: 5.50 Ögle: 13.08 lkindi: 16.58 Akşam; 20.13 Yatsı: 21.47 'Zararlı mı yararlı mı' sorusu besleııme ve diyet uzmanlan ile hekimler arasında farklı görüşleri ortaya çıkardı Kayıp opera yeniden sahnede Margarin diyetisyenleri böldü • Diyetisyenler margarin rcklamını doğıu bul- madıklarmı belirterek yağ tüketiminin teşvik edilmesinin halk sağliğı açısından ciddi risk- ler oluşturabileceğini söylediler. Kampanya- da rol alan beslenme uzmanlan ise margari- nin beslenmede yer alabileceğini bcliıttiler. StBELBAHÇETEPE Türkıyc Diyetisyenler Derneği (TDD) Istanbul Şube Başkanı Fatmagül Yılmaz, margarin rekla- mının tüm diyetisyenlerin görüşünü yansıtmadığı- m belirtti. Kampanyada rol alan beslenme uzmanı Tayian Kümeli ise yapılan bilimsel çalışmalar sonrasında margarinin besın ıçeriğinde değişiklik- lerin yapıldığını, lcalp ve damar hastalıklarına yol açtığı bilinen trans yağın artık bulunmadığını, onıega 3 ve 6 ile A ve D vitaminı eklendiğı ve bu nedenle beslenmede yer alabileceğini savundu. Mutfak Ürünlcri ve Margarin Sanayicileri Der- neği (MÜMSAD) tarafından beslenme uzmanlan, diyetisyen ve ünlü sinıalarla hazırlanan reklam kampanyası farklı görüşleri ortaya çıkardı. 'SAĞLIK İÇİN CİDDİ RİSK' TDD tstanbul Şube Başkanı Yılmaz, birçok di- yetisyenin reklam kampanyasını doğru bulmadığı- nı belirterek " 'Diyetisyenler margarin öneriyor' imajının yaratılmış olmasından son derece ıa- hatsızlık duymaktayız" dedi. Yılmaz, yağ tüketi- minin teşvik edilmesinin halk sağlığı açısından ciddi nskler oluşturbileceğinin aitını çizdi. Diye- tisyen Ayşen Arıcan margarin tüketimini teşvik eden kanıpanyada meslektaşlannın yer almasını etık ve halk sağlığı açısından uygun bulmadığını söyledi. Türk Diyabet Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık ise "Rcklamdan etkilenen çocukların margarin tüketimini arttırması en korkulan 'çocuk yaşı' şişmanlığına neden olabilir" uyarı- sında buılundu. MÜMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yurdagül ise "2007 1 den bu yana MÜMSAD'a üye olan margarin firmalarında trans yağ yok- tur" diye konuştu. Nesin dostları ve çocukları halay çekti, dans etti, türküler ve şarkılar söyledi Nesin Vakfı 'nda 1 Mayıspikniği HÎLAL KÖSE ÇATALCA - Yazar Aziz Nesin'in, 1 Mayıs'ı kutlamanın yasak olduğu dönemlerde bir "tepki" olarak düzenlediği 1 Mayıs yemcği geleneği bu yıl da "Mayıs Pikniği" ile sürdü- rüldü. Çatalca'daki Nesin Vak- fı'nın bahçesinde bir araya ge- len Nesin dostlan, çoluk çocuk hep birlikte 1 Mayıs'ı özgürce kutladılar. Çatalca Gökçcali kö- yündeki Nesin Vakfı'na ait Ço- cuk Cenneti'ndeki 1 Mayıs şen- liği, önceki gün, Nesin Vakfı gönüllüleri, dostlan vc çocuk- lann katılımıyla gerçekleştiril- di. Vakfın bahçesindeki meyve ağaçlannın altında piknik ya- pıldı, içkiler içildi, dans edildi, halay çekildi, türküler, şarkılar söylendi. Çocuklarla birlikte oynanan oyunlara, vakfın yö- neticisi Prof. Ali Nesin de ka- tıldı. Pikniğe gelenler, Aziz Nesin kitaplarının yanı sıra vakfın çiftliğinde üretilen bal ve yumurtalardan, organik bibcr ve domates salçalanndan da satın aldılar. Çocuklar ise en çok il- giyi resinı atölyesine gösterdi- ler. \#ENİ HABER VAR 1 Mayıs'ta Istanbul'da yaşa- nan olaylan "polisin her za- ınanki çiğliği" olarak değer- lendiren Nesin, yeni bir haber de vcrdi: "Babamın bir riiyası vardı. Bahçenin bitiminde bir dere var. Derenin öbür tara- fındaki 20 dönümlük araziyi alrııak istiyordu. Niye diye sorduğumuzda, taş köprü yapmak istiyorum derdi. Ala- rııadı. Çok para istemişti adam. Geçen ay orayı aldık. Oraya bir taş köprü yapaca- ğız. Babam taş köprü diye çok yakınırdı..." Kültür Servisi - Ital- yan besteci Antonio Vi- valdi'nin çok uzun za- mandır kayıp olan 'Ar- gippo' adlı operası, 278 yıl sonra Prag'da yeni- den sahnelcndi. Bir tut- ku, aşk ve entrika öykü- sünü anlatan yapıt, 1730 yılında ilk kez Prag'da sahnclenmiş; ancak son- rasında iz bırakmaksızın ortadan kaybolmuş- tu. Kayıp operayı ortaya çıkaran Çek müzis- yen Ondrej Macck, yapıta, 1730 yılındaki prö- miyerde dağıtılan kitapçıklar ile Argippo'yu ilk kez sahneleyen Italyan müzisyenlerin daha sonra Almanya'ya yerleştikleri bilgisi ışığında ulaştı. Macek, üçte ikisine ulaşabildiği yapıtın kayıp bölümlerini ise Vivaldi'nin diğer arya- lanndan faydalanarak tamamladı. Cannes 14 Mayıs'ta başlıyor I Kültür Servisi - Bu yıl 61.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nin açılışı, 14 Mayıs akşamı Brezilyalı yönetmen Femando Mereil- les'in "Blindness" adlı filmi ile yapılacak. Festival, Barry Levinson'ın yönettiği, Robert de Niro, bu yılki jüri başkanı Sean Penn ve Bmce Willis'in oynadığı "What Just Happe- ned" fılmiyle sona erecek. Fatih Akın, bu yıl festivalin "Un Certain Regard" adlı yarışma bölümünün jüri başkanı olacak. Robotlar orkestra kurdu • Dış Haberler Servisi - Japonya'nın bir numa- ralı otomobil üreticisi Toyota, dün başkent Tokyo'da düzenlediği araba tanıtımında ko- nuklan robotlardan oluşan bir orkestrayla kar- şıladı. Çeşitli enstrümanlarla mini bir konser veren "müzisyen robotlar" arabalardan daha fazla büyük ilgi gördü. Neredeyse gerçek bir müzisyeni andıran robotlar izleyicilerden bü- yük alkış aldı. (Fotoğraf: REUTERS) www.sarar.com ' tftik 01 Nisan-31 Mayıs 2008 tarihleriarasında Sarar rnoğazalajından yapdacak alısverislerde yeçerlidir. Başka kampanya ile bifl|ştirilen\e^. Outlet mağazalarımızda geçerli değHdir. ' ' fi'.,.. '"*" i Maximum Kart'a özel % I Vindirim! Üstelik peşin fiyatına 9 taksit
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog