Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

5 MAYIS 2008 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA KULTUR kultur@cumhuriyet.com.tr 15 'Şehitler Oratoryosu'nun dünya prömiyerinde duygulu anlar yaşandı ' Unutulmak ölmektir...'ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Başkent önceki gün, Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü'nce gerçek- leştirılen ve şehitlerin anısına adanan "Şehitler Oratoryo- su"nun dünya prömiyerinde duygulu anlara tanık oldu. Eski Kara Kuvvetleri Komıı- tanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın librettosunu yazdı- ğı, 26 yaşmdaki keman sanatçısı vc besteci Hasaıı Niyazi Tu- ra 'nın bestelediği eserin lib- rettosunda geçen "Unutulmak ölmektir", "Selam vatan uğrunda ga- zi erlere selam" ve "Selam millet yo- lunda çarpan kalplere selam" sözleri, başkentli- ı lerdenyoğun alkış ">gfc-^r» aldı. Eserin dünya prömiycrini izle- meye gelenler arasında gazete- ci Enıin Çöla- şan ve ünlü ti- j yatro oyuncusu I Ayten Gök- çer de vardı. Eser, 15 Ma- yıs'ta yeniden sa- natseverlerin beğenisine sunu- lacak. 18 Mayıs'ta da Samsun Devlet ve Opera Balesi Mü- dürlüğü'nün açılışmda çalına- cak. Eserin bestecisi Hasan Ni- yazi Tura, Cumhuriyet'e yap- tığı açıklamada, "Ülkemizde çok değerli miizisyenler var. Ancak kabul etnıek gerekir ki opera ve oratoryo eseri bes- teleyen genç miizisyenler azın- lıkta. Tüm devrinılerde ol- duğu gibi Atatürk devrimle- rinde de 2. Dünya Savaşı son- rası bir gerileme olduğu söy- lenebilir. Bu gerilemeden en çok ınii/ik etkilendi. Ancak bu hep böyle olacak değil. Mü- zikteki ivme yeniden canlan- dırılabilir" görüşünü dile ge- tirdi. "Bugün burada gönü) ra- hatlığıyla eserlerimizi seslen- dircbiliyorsak, bunu aziz şc- hitlerimize borçluyıız" dıyen Tura, eseri bestelemeye geçen eylül ayında başladığmı ve çok büyük bir heyecanla, 3 ay gibi kısa bir sürede escn bcsteledi- ğini belirtti. Eseri besteleme işini "vatan görevi" kabul et- tiğini dile getiren Tura, eserin 5 bölümden olus.tuğunu, birinci bölümün vatan scvgisi- nı, ikinci bölü- mün tarih bo- yunca yapılan mücadeleyi, üçüncü bölüm askerin şehadet öncesi duygulan- nı, dördüncü bö- lüm şehadet anını ve son bölümün de şehadet sonrasını anlattığına değindi. Lirik bir beste yap- maya çalıştığını an- latan Tura, yurttaşla- rııı kendisine tanıdık gelen melodileri bu eserde bulabileceğini söyledi. Eserin bir diğer öne- minin ise Samsun Devlet Ope- ra ve Balesi Müdürlüğü'nün açılışmda da çalınacak oldu- ğunıı dile getiren Tura, bu ne- denlc ayrı bir gurur yaşadığını da sözlerine ekledi. Ünlü tiyatro sanatçısı Murat Atak'ın anlatı görevini üstlen- diği oratoryoyu, DOB Genel Müdürü ve Orkestra Şefı Prof. Rengim Gökmen yönetiyor. Oratoryoda sanatçılara, DOB Korosu ve Devlet Çocuk Ko- rosu eşlik ediyor. TURHAN SELCUK: TÜRK KARIKATÜRÜNUN EN ÖNDE CELEN CIZERLERINDEN BIRIYDI Eflatun Nııri yaşaıııa veda etti Kültür Servisi - Türk karikatürünün büyük ustası Eflatun Nuri (Adil Nu- ri Erkoç) öneeki gün 81 yaşında ya- şama veda etti. Eflatun Nuri, yann son yolculuğuna uğurlanacak. Ortaöğre- niminden sonra bir süre Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde sanat eğiti- mine başlayan Eflatun Nuri'nin ya- pıtları iik olarak I942'de Akbaba'da yayımlandı. Bugüne dek sanat yaşa- mını sürdüren ve Mcdct, Marko Paşa, Melun Paşa gibi birçok dergi ve ga- zetede çizen Eflatun Nuri, "karika- türümüzde tüm dönemleri sanatın- da buluşturan büyük ustalarımız- dandı". Eflatun Nuri, son dönemde, Leman, Öküz, Yeni Hannan ve Kaçak Yaym'da yazı ve çizgilcriyle yer aldı. Aynı zamanda 'Bcnim Adını Eflatun' adlı kitabının ikinci basımma hazırla- nıyordu. Ferit Öngören, Eflatun Nu- ri'nin sanatı için "lmzasına kadar bir insancıllığa gömülmüştür onun ka- rikatürü" diyordu. Karikarürleri yurt- dışında da yayımlanan, 1969'da yılında Yugoslavya'nın Üsküp şehrinde ya- pılan uluslararası yarışmada jüri özel ödülü kazanan Eflatun Nuri, Lon- dra'da da bir kişisel scrgi açmıştı. Ef- latun Nuri'nin kaybı, mizah ve sanat dünyasında da büyük üzüntü yarattı. TuRHAN SELÇUK Haberi duyunca çok üzüldüm. Biz Eflatun'la Dolmuş adlı mizah dergi- sinde yıllarca berabcr çalıştık. Eflatun kendine özgü özelikleri olan Türk ka- rikatürünün en önde gelen çizerlerin- den biriydı. Yerınin doldurulabılece- ğini sanmıyorum. H/İETİN PEKER (Karikatürcü- ler Derneği Başkanı) Türk karikatür sanatının en büyük- lerinden Eflatun Abi'mizi kaybettik. Çok büyük bir acı yaşıyoruz. Yeri dol- durulamayacak bir sanatçıydı. Kari- katürü nakış ışler gibi işlerdi. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. BAHADIR BARUTER Mizahçılann pckyaşı olmaz ama Ef- latun Nuri hepimiz için yaşsızlığın çok özcl bir sembolüydü. Gelecek için iyi bir örnekti. Son dakıkaya kadar çı- zebildi, bütün kuşaklan birbirine bağ- layan bir karikatürcüydü o. Klasik mizah dönemi, Oğuz Aral'la başlayan san mizah dönemi ve günümüzü...Tüm dönemlerin tanığıydı. TuRGUT ÇEVİKER Eflatun Nuri, Türk karikatürünün modernleşmesinin en öncmlı unsur- larından biridir. Çok üzgünüm. FERİT ÖNGÖREN Yunanlann Eflatun'undan sonra ls- tanbul'ıın Eflatun'u da göklere uçtu. Eflatun Nuri tam bir mizahçıydı. tki karikatürcü bir araya gelse hep Efta- tun'un fıkralarını anlatırlardı. Efla- tun'un çizgileri kadar yaşamı da mi- zaha dönüşmüştür. Yeni albümüyle İstanbul'da • Kültür Servisi - Jııdas Priest'ın "Nostra- damus" adlı yeni albümünün ülkemizde tüm dünyada ilc birlikte 16 Haziran'da pi- yasaya sunulacağı açıklandı. 13 Tem- muz'da Turkcell Kuruçeşme Arena'da konser verecek topluluğun 'Tlic Best of Ju- das Priest - Living after Midnight' albümü ise geçen hafta satışa sunulmuştu. (0 212 31J 13 57) Çelik'e Sait Faik Ödülü • Kültür Servisi - Darüşşafaka Cemiyeti ve Yapı Kredi Yayınları'nın düzenlediği 44. Sait Faik Hikâye Armağanı "Gün Ortasında Arzu" adlı kitabıyla Behçet Çelik'e veril- di. Doğan Hızlan başkanlığında toplanan Hilmi Yavuz, Füsun Akatlı, Nursel Duru- el, Jale Parla, Murat Gülsoy ve Beşir Öz- men'den oluşanjüri, bu yılki ödülün Beh- çet Çelik'e verilmesini kararlaştırdı. Çelik'e ödülü, 9 Mayıs Çuma günü saat 18.00'de Rahmi Koç Müzesi'nde verilecek. Dot oyuncularını arıyor • Kültür Servisi - Tiyatro Dot 2008-2009 sezonunda sahneleyeceği iki farklı oyun için iki aşamalı bir oyuncu seçmesi yapa- cak. Bugün başlayacak birinci aşamada ya- nn, 12 ve 13 Mayıs'ta 11.00-19.00 saatlcri arasında sadece ön göriişmeler yapılacak. Ön görüşmelerden sonra ikinci aşamaya da- vet edilen oyunculardan sahne hazırlama- lan istenecek ve bu sahneler Dot intcrnet sitesinde yer alacak. Seçmelerin ikinci aşaması yine randevulu yapılacak ve ta- rihler Dot internet sitesinde duyurulacak. (0212 25145 45) Lemi Bîlgin'den açıklama • TRABZON (AA) - Devlet Tiyatrolan Ge- nel Müdürü Lemi Bilgin, özellikle bu se- zon çok ciddi taleple karşılaştıklarmı, ne- redeyse bütün tiyatrolannın rekor kırdığı- nı dile getirdi. Bilgin yaptığı açıklamada, "Daha çok salon olsa, dalıa çok hızmet gö- tünne şansımız olacak" dedi. "15 Mayıs'ta sezonu bitiriyonız. 16 Mayıs'tan itibaren de 1.5 ay içinde 'Hiçbir Yeri Unutmadık' sloganıyla Türkiye'nin 600 yerleşim yeri- ne gideceğiz. Ülkemizde gitnıediğimiz yer kalmayacak. Belki de bunu, dünyada yapabilen ilk ve tek kuruluşuz" diyen Bil- gin, Avrupa'daki en önemli tiyatrolardan biri olduklaruıı da dile getirdi ve "Dünya- daki en büyük, en köklü, en hızlı organi- ze olabilen, en çok perde açan vc en çok oyun oynayan tiyatrolann başında geliyo- ıuz" diye konuştu. CUMOK ÇANAKKALE VE CHP ÇANAKKALE CENÇLIK KOLLARI ÇAĞRISI Mustafa Kemallerden Denizlere, Denizlerden Bizlere, Tam Bağımsız Türkiye!.. TÜM HALKIMIZI "DENİZLERE AÖLAMAYA DEĞİL, DENİZLERİANLAMAYA" ÇAĞIRIYORUZ!.. Konuşmacılar: Gökalp EREN, 68'lıler Bırlıgı Vakfı Eskı Başkanı Abuzer tNANMAZ, CUMOK Çanakkaie Temsilcisi Tarih: 6 Mayıs 2008 Saat: 16.30 Yer: Belediye Sosyal Tesisleri - ÇANAKKALE SEN CELMEZSEN BİR EKSİĞİZ îletişim: 0536 475 85 88 www.euniok.ore SUSMAYAN NEI Yazan ve Yöneten: Aytekin OZEI Dramaturg: LütfU KALELİ -Ahmet DEMİR DerlevHil«r Fatlh f* eyla M d h m u t J K0RKMA2 ÜNVER KÂRAKAYA Türküleri Yorumlayan: LEYLA Kostüm: Gönül SIPAHİOĞLÜ Bakırköy ve Beşiktaş Belediyelerinin Desteği ile AYDINLIGA NÖBETTUTANLAR İÇİN AKATLAR KÜLTÜR MERKEZİ BEŞİKTAŞ GişeTel: 0212 351 93 84 17 Mayıs C.tesi 20:00 24 Mayıs C.tesi 20:00 ATAKÖY YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ GişeTet: 0212 661 38 95 07 Mayıs Çarşamba 20:30 Bilgiiçin: 0212 560 70 83 0533 773 68 07 0552 211 22 34 www.meydansahnesi.com GİZEMTUTKUSU KORUMASINDA SAHTE BİLİM ÖZEL GÖRELİLİK TEORİSİNE ELEŞTİREL BAKIŞ SAHTE BİLİM Gnstein'in izaliyet teorisindc mantık yalpalaması ynşayan, uygunsuzluk yakolayan, ya da sezen amnlör ruhlu bilim insanlannın huzur bulacakları bu popüler bilim kilabında, kuramın derin ve delaylı olopshi sunulmakta, itiraz ve çelişki noktalan Einstein ile tartışma kurgusunda işlenmektedir. Bir postula restorasyonu eşliğinde uzay-zaman karmaşası berrak hole gelirilmiş ve yeni bir yontem teklif edılmıştır. Yeni yöntem, boyut/birim standartlarını değiştirmedcn analiz olnnağı sağlomaktadır. İNFO YAYINLARI: www.inioyay.com TEŞEKKÜR Elmaddğ Meyhanesi'nde MüzikJi Geceler Dr.AtiIla Ovalı yönetiminde Sollst Ayşe Sagyaşar ve GrupEhl-i Keyf ile her Çarşamba, Cuma ve Cumartesi gecesi Türk Sanat Müzigl Programına yer veriyoruz. (elmadağ") \ . meyhanesi ^ v / Rezervasyon: (0212) 241 03 20 -23 www.elmadagmeyhanesi.com Türkiye'nin Çevre Dergisi Abone olmak için www.yesiliz.net Deniz GEZMİŞ, Hüseyin İNAN, Yusuf ASLAN'ın avukatı ve 68 devrimci gençliğinin hukuk anıtı HALİT ÇELENK'e Saygı Gecesi İZLENCE Açılış Konuşması Sönmez TARGAN 68'liler Birliğı V;Jcfı Başkanı Şiirler ve Saydam Gösterisi Halit ÇELENK'e şükran plaketi sunumu Dostdan Halit ÇELENK'i anlaüyor • Vahap ERDOĞDU • Orhan lzzet KÖK Dinleti Orhan Murat ÖZTÜRK Sunum Melike EFENDİOĞLU Orhan KURTULDU YER Petrol-tş Sendikası Ankara Şubesi Toplantı Salonu Adakale Sok. No: 6 Ycnişchiı-ANKARA TARtH: 7 Mayıs 2008, Çarşamba SAAT: 18.00-21.00 tLETÎŞÎM: Serpü GÜVENÇ; 0532 316 78 63 Annern AYSEL ÖZTARÇIN'ın ameliyatını başanyla gerçekleştiren Prof. Dr. MURAT TOPALAN'a cerrahi öncesi ve sonrası uzun soluklu tedavi sürecine yön veren, hastamıza güven sağlayan, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.ŞAMtLAKTAŞ'a isminin anlamını ve hünerli ellerini hekimliğe katan, bölüm doktorlarından Dr. Bengisu ÖROĞLU'na, kibar ve güleryüzlü ifadesiyle emeğini hiçbir zaman esirgemeyen Dr. Gam2e ÖZTÜRK'e, ayrıca ekibin idealist, çalışkan ve pozitif enerjili doktorları Dr.SelvaMERÎZEREN, Dr. Ahmet HÖBEK, Dr. Ayşen KOLAT, Dr. Abduüah ARSLAN, Dr. îrem TEZER'e, fiyzoterapist Ali ÇELÎK'e Dr. Sevi Tekin DOĞAN'a ve servisin tüm fedakâr hemşirelerine, sağlık teknisyeni Cengiz ŞlMŞEK'e ve servisin diğer tüm personeline teşekkür ederim. Diş Hekimi LÜTFlYE YURDAKUL (ÖZTARÇIN) HALKEMIZA ABD emperyalizmi ve işbirlikçılcrinc karşı bağımsızlık savaşımızın bayraklaşan devrimci önderlen. baskı ve sömürü ile her türlü gcncılığe karşı omuz omuza savaşım venrken ıdanı edilen, ınançlannı yaşamlan ile birleştirerek bize devrimci bir gelenek bırakan, Devrimci Yurtsever Savaşımın 3 Yiğit Temsilcisi DENİZ GEZMİŞ, YUSUF ASLAN, HÜSEYÎNİNAN arkadaşlarınuzın ıdamlannın 35'inci yılında. orüaıı saygı ve özlemle anıyoruz. Anma etkjnligi, İstanbul'da her yıl düzenlediğimiz ve geleneksclleşen bir "kitlcsel açık hava basııı toplantısı" biçiminde, devrimci ve yurtseverler için anlamlı bir alan olan Dolmabahçc Rıhtımı'nda, 6 Mayıs 2008 Salı günü saat 12.00'de yapılacaktır. Siyasal partiler, sendikalar. oda ve mcslck kıınıluşlan, demokratik kıtlc örgütleri, basm yaym kuruluşlan, iletişim organlan ile bağımsızlıktan, demokrasiden ve sosyalizmden yana olan tüm halkımız davetlidir 68 liler Birliği Vakfı A. Recai EMRE (1941-....) Aramızdan ayrılışının 2. yılında ÖZLEM ve RAHMETLE anıyoruz. Eşin ve çocukların. riiler ADANA TEMSİLCİLfĞl İDAMLARININ 36. YILINDA DENİZ GEZMİŞ, HÜSEYİN ÎNAN, YUSUF ASLAN'I ANIYORUZ PANEL OTURUM BAŞKANI AHMET BÖRÜBAN KONUŞMACILAR ATİLA SARP İNİSİYATİFLER BİRLEŞMESİ DEV-GENÇ NECLA ÜLKÜ 68'DEN BUGÜNE DEĞİŞMEYEN DEĞERLERİMİZ YER: CUMHURİYET KÜLTÜR SANAT MERKEZİ İNÖNÜ C'AD. 5 SOK. AKSOĞAN İŞHAN1 KURUKÖPRÜ ADANA TARİH: 6 MAV1S 2008 SALI SAAT: 18.00
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog