Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA 14 CUMHURİYET 5 MAYIS 2008 PAZARTESİ KULTUR kultur@cumhuriyet.com.tr 8. Lions Tiyatro Ödülleri bugün sahiplerini bulacak Kühür sayfaııııza ödül HAFTANIN SANAT CIZELCESI ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - "8. Lions Tiyatro Ödülleri", bugün Küçük Tiyatro'da törenle verilecck. Törende gazetc- mize de kültür-sa- nat sayfalannda ti- yatroya verdiği öncm nedeniyle ödül verilecck. Bıı yil, geleneksel Türk tiyat- rosu için yaptığı çalışmalar ne- deniyle Prof. Dr. Nurhan Ka- radağ'a özel ödül, Nurlekin Odabaşı'na da "Tiyatroya Bir Ömür Onur Ödiilü" verilecck. "En İyi Erkck Oyuııcu Ödii- lü" Bahadır Tokmak'a (Ku- tulaştırma), "En İyi Prodük- siyon Ödülü" "Aşk-ı Menı- nu"nun yönetmeni Mehnıet Alay'a (Ankara ÜT), oyun yazarı dalında ödül "Çığ" ılc Tuncer Cücenoğlu'na, "En İyi Kadın Oyuııcu Ödülü" Dcvrim Ya- kut'a (Tek Kişilik Şe- hir), "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü" Uğur Kelcş'e (Rembetiko), "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü" Mcliha Sa- vaş'a (Zorunlu Hcdcfler), "Küçük Salon Kadın Oyuııcu Ödülü" Serpil Gül'e (Japon Kuklası). "Küçük Salon Er- kck Oyuncu Odülü" Eray Eserol'a (Japoıı Kuklası), "En İyi Kostüm Tasarımı" Sevgi Türkay'a (Aşk-ı Mcmnu), "En İyi Işık Tasarımı Ödülü", "Tek Kişilik Şehir" ile Şükrü Kırıınlıoğlu'na, "En İyi Salı- ne Tasarımı Ödülü", "Çığ" ile Murat Gülmez'e, "En İyi Ko- reografi Ödülü" de "Rembe- tiko" ile Deniz Gebeshuber'e vcrilecek. "Canlandırma Bütünlük Ödülü"ne "Kayıplar" adlı oyun, "Komedi Toplu Can- landırma Ödülü"ne de "Bir Mahalle ki" adlı oyun dcğer gö- rüldii. Trabzon DT'de "En İyi Pro- düksiyon Ödülü"nü "Düğün ya da Davul" ve Erzurum DT'de "Kaflkas Tebeşir Dai- resi" aldı. Adana DT'de "En İyi Prodüksiyon Ödülü", "Ay- kırı İkili" verildı. ew York'tan ödül ! Kültür Servisi - Istanbul Filnı Festivali'nde Ayça Danıgacı'ya 'En İyi Ka- dın Oyuncu' ödülünü ge- tiren 'Gitmek' adlı film, yönetınen Hüseyin Kara- bey'e ıse Ncw York Tri- beca Filnı Festivali'nde 'En İyi YönetmeıT ödülü ile birlikte 25 bin dolarlık para ödülünü de kazandır- dı. Scçici kurul yaptığı açıklamada, Karabey'in ödüle, yaıattığı çağdaş vc benzersiz kadın karakteri nedeniyle değer görüldü- güııü bcliıttti. 2002 yıhndan bu yana Robert De Niro öncülüğünde düzenlenen ve 7'ncısı dün sona eren 'Tribeca Film Festiva- li'ne bu yıl en iyifilmödü- lünü lsveç yapımı, Tomas Ali'redson imzah 'Let the Right One In' adlıfilnıal- dı. Fcstivale bugüne dek 'Takva' ve 'Beş Vakit' ka- tılmış; Pelin Esmer ise 'Oyun' adlıfilmiyle2006 yılında 'En İyi Belgesel Yönetmeni' ödülüne değer görülmüştü. T ÜRMQ B TÜRKİYI SERBESIMUHASfc'HK 1 MA11MÜŞ.AVİRI ER VE YEMİNLİ MAL1 MÜŞAVİIUXR ODALAR1 BİRLİOI Cumhurbaşkanımız, Bu yasayı onaylamayınız Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, dün itibariyle 6 serbest muhasebeci, mali müşavir odasında seçimli genel kurul gerçekleştirilmiştir. Bu odalar, yürürlükte olan 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre genel kurula gitmiş, seçim yapmışlardır. Söz konusu Kanun'da değişiklik için Size sevk edilen yasa tasarısı yürürlüğe girdiğinde önümüzdeki hafta sonu genel kurullarını yapacak odalar ile gerçekleştirenler arasında ciddi bir eşitsizlik oluşacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin ve meslek ile meslek mensubunun gelişimi için çalışan serbest muhasebeci, mali müşavir odaları, Sizin de takdir ettiğiniz gibi; çok sesliliğin, farklı renklerin yarattığı ve yaratacağı dinamizme inanmaktadır. Farklı düşünen, değişik önermelerde bulunan ve seçim döneminde birbirleriyle kıyasıya yarışan kesimlerin, meslek kurum ve kuruluşlarda temsili çeşitli kurullarda sağlanmaktadır. Bu kesimlerden hiçbirinin karşı tarafı dışlaması, eğitim ve yayınlarında çifte standart uygulaması düşünülemez. Ancak, ülke ve mesleğin gelişimi için üretebilmenin yolu, icra kanadının, bugün Türkiye'nin yönetiminde olduğu gibi karar alabilen ve kararlılıkla uygulayabilen kadrolar oluşturulabilmesinden geçer. Sayın Cumhurbaşkanımız, Bize dayatılmak istenen nispi temsil sisteminde bu kadroları oluşturmanın mümkün olmayacağı inancındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız, Mesleki alanla ilgili sorunlara çözüm arayışının konunun muhataplarıyla yapılması gerektiği kanısındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel kurullarına katılımın yüzde 80'leri bulacak kadar dinamik olduğu meslek örgütleri, seçim ve yönetim modellerine kendileri karar verebilmelidir. Demokratik işleyiş için bunun yaşamsal zorunluluğuna inanıyoruz. Dayatmanın ne ülkeye ne odalara ne de meslek mensubuna yararı vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız, 74 bin meslek mensubunun olduğu bir meslek alanının çalışma altyapısı düzenlenirken söz konusu meslek mensuplarının ve onları temsil edenlerin, katkısının alınması gerektiğini düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Hazırlık sürecinde dışlandığımız, mesleki sorunları gözetmediği gibi ekonominin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak ve maddelerinin önemli bir kısmı odaların seçimleriyle ilgili olan bu yasayı, genel kurullarımızın ortasına atılan bomba olarak değerlendiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Bu yasayı meslek odasında genel kurul hazırlığı çoktan yapılmış, bazı odalarda bitmiş meslek mensubunun iradesine saygısızlık olarak değerlendiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Bu yasayı onaylamayınız. Seçimlerle ilgili maddeleriıı önümüzdeki seçim dönemine ertelenmesinîn, tartışılmasımn ve mesleki sorunlara taraflarıyla çözüm aranmasının yolunu Sîz açımz. • Istanbul Devlet Tiyatrosu Oda Tiyatrosu'nda "Kıal Dairesi"; \/ı/ Nesm Sahnesi'nde 'Ben Ruhi Bey Nasılını'; Şişli Cevahiı Sahnesi'nde 'Bir Anarşjstin Ka/a Sonucıı Ülünui'; Beykoz Feridun Karakaya Sahnesi'nde 'Uyarca' adlı oyunlan sahneleyecek • Oyun Atölyesi yann Tiyatroadanı'dan 'Albay Kıış"; çarşamba günü Tiyatrotem'den saat 15.00'te 'Nasıl Anlatsak Şunu' ve saat 20.30'da 'TartOf Bey'; perşembe \e cunıa ğfınleri saat 20.30'da; cumartesi günü saal 16.00'da ve 20.30'da; pazargünü saal 16.00'da ••Evliükte Ufak Tefek Cinayetleı' adlı oyunlan sahneleyecek. (0 216 345 39 39) • Ortaoyuncular bugün \ e yann 'Boşgezen ve Kalfası'; perşembe, cunıa ve cumartesi güııleri 'Fername' adlı oyunlan saal 20.00'de sahneleyecek (0 212 251 18 65) • Tiyatro Kedi 'Kibarhk Budalası' adlı oyunıı pa/aı günü saat 16.00'da Cevahiı Megaplex Sahnesi'nde sahneleyecek. (021221603 14) • Bakırköy Belediye Tiyatroları yann 20.30'da 'Kadıle Çiçekleri' oyıınunıı Turhan Tuzcıı Salonu'nda; perşenıbe saal 20 30'da " I eısıııe Dünya"; cunıa saat 20.30'da "Yağnıurcu"; cumartesi saat 11.00'de "Kanııca Kararınca" ve 20.30'da "Yağmurcu"; pazar saat 11.00'de "Pırtlatan Bal" ve 15.30'da "Uözü Kara Alaturka" adlı oyunlan Yunus Enıre Sahnesi'nde sahneleyecek. (0212 661 38 95) • Dot çarşamba, perşembe ve cunıa gûnleri saat 20.30'da ve cumartesi giinii saat 21.00'de 'Kürklü Meıkür" adlı oyunıı sahneleyecek. (0 212 251 45 45) • Dostlar Tiyatrosu ' Sivas '93" adlı oyunıı cunıa ve cumartesi günleri saat 20:30 Muammer Karaca I iyatrosu'nda; pazar giinii saat 16.00'da Caddebostan Kültuı Merkezi'nde salıneleyecek. (0 212 252 59 35) Bakırköy Belediye Tiyatrolan Yunus Emre Sahnesi'nde cumartesi saat 20.30'da "Yağmurcu" adhoyun sahnelenecek. Ivan Bunın • 11" & 12 Gun • Rehberlı Turlar 03-19- 24 Hazlran & 05' • 15 • 26' Temmuz 05- 16'Agustos Moskova (3 gün), Uglıch, Yaroslav, Gorıtsy, Kızhı Mandrogı, Sl Petersburg (4 gün) BALTIK BAŞKENTLERİ VE RUSYA Azamara Journey (5'+) 13 Gün • Rehberli Turlar 13 • 25 Haziran & 07 Temmuz Kopenhag, Berlın, Helsinki, St. Petersburg (3 gün), Tallinn (Estonya) Stockholm (2 gün), Lübeck, Kopenhag 1790*=. 'dan itlbaren NORVEÇ FIYORDLARI Azamara Journey (5'+) 14 Gün • Rehberli Tur • 18 Temmuz Kopenhag (l gece otel), Oslo, Eidlyord, Bergen, Olden, Geiranger Molde, Alesund, Flam, Stavanger, Kopenhag 1UBKISH f V l AIRLINES V;•-;.•' 2290G dan itlbaren HAFTALIK NORVEÇ FIYORDLARI Z»! ® Costa Mediterranea (5') • 9 Gün - 26 Temmuz & 23Ağustos 1499 € Kopenhag (1 gece otel), Flaam, Hellesylt, Geiranger, Bergen, Stavanger, Oslo, Kopenhag dan İtlbaren BATI AKDENIZ VE FRANSIZ RIVIERASI TURKISH ı AIRLINES ı "•'**** Üî »*MkMtJE!JE-'~? Navlgator o( the Seas ($') -7 Gün- Rehberli Tur - 29 Haziran Barselona (1 gece otel), Cannes (Moııte Carlo) 990 € Livorno (Floransa/Pisa), Civitavecchia (Roma) ~ ~ j - — Rar«alnna 1290 € ;ager ot The Seas (S') • 8 6ün • Rehberli Turlar •19-26 Temmuz & 02 -09 -16 -23 Ağustos Barselona, Villefranche (Nlce) iiqfi£s Livorno (Floransa/Pisa), Civitavecchia (Roma) **««» Palermo (Sicilya), Barselona 1990 €• İSTANBUL ÇIKIŞLI TURLARIMIZ VENBDİK VE ADRİYATİK (ıznm-ızmır sefer imkanı) MSC Poesia (5'J - 8 Gün • Rehberli Turlar • Her Çarşamba Hareket Istanbul, Dubrovnık (Hırvatıslan), Venedık (Italya), Barı (Italya) Katakolon (Yunanistan), Izmir, Istanbul Yesil pasaporla VİZE YOKTUR. tSYaştnaKadar ŞÇocukÜcretsk 650-S 'dan itibaren YUNANADALARI VE ATINA Cristal(4")- 7 Gün • Rehberli Turlar • Her Pazar Hareket Istanbul, Mıkonos, Patmos, Kuşadası, Rodos, Girit, Santorını, Pıre (Atina), Istanbul 356'€• 16 YASINA KADAR 2 COCUK UCRETSIZ dan itibaren YAZ BOYUNCA VİZESİZ YUNAN ADALARİT Ankara • 7 Gün • Rehberli Turlar • Türk Personel 16 Haziran dan itibaren her Pazartesi istanbul, Mıdıllı, Rodos, Santorını, Mıkonos, Atına (Pire), Istanbul '17YaşmaKadar 2ÇocukÜcmtsi2 439** 'dan itibaren 3 KITA - 5 ULKB Blue Monarch - 8 Gün • 7Mayıs tan itibaren2 haltada bir Çarşamba hareket Istanbul, Mıkonos, Pıre (Atına), Port Saıd (Kahıre) Ashdod (Israıl), Lımassol, Antalya 7 Mayıs'a ozol 2. kişi °. 50 indiriınli promosyonu 16YaşınaKadar IÇocukÜcretSU uçaklıpaketlerimizi sonınuz. 458 € dan itibaren KUŞADASI ÇIKIŞLI TURLARIMIZ ECE'NİN KEŞFİ & ECE KLASİĞİ Ocean Countess - / Kategori Upgrade • Her Cumartesi - 4 Gün Kjşadası, Patmos, Gırıt, Santorinı, Pıre (Atına), Mikonos, Kuşadası Ocean Countess - / Kategori Upgrade - Her Salı • 5 Gün Kuşadası, Patmos, Rodos, Gırıt, Santorını, Pıre (Atına), Mıkonos, Kuşadası 16 Yaşma Kadar 2ÇocukÜaetsa 253*= 'dan itibaren dan itibaren Ocean Countess'le 2. kişi % 50 indirimii!! Promosyon tarihleri 13-17 Mayıs 19 Mayıs tatliini içeren 17 Mayıs kalkışlı turda son yerler!! ECE & AKDENIZ Orient Oueen (4") -11 Gün • 2 Mayıs'tan itibaren her 10günde bir hareket Kuşadası, Patmos, Mıkonos, Santorını, Katakolon, Messina Marsilya, Cenova, Napoli, Pire (Atina), Kuşadası 18Ynşııta•Kadar 2ÇocukÜctetslz Mayıs-Hazimn için ÖzelFiyat 'dan itibaren HAFTASONUNDA VİZESİZ YUNAN ADALARi' (BODRUM-DAN) Samsun • 3 Gün • 6 Haziran dan itibaren her Cuma Bodrum Santorını, Mıkonos, Bodrum 17YaşmaKadar 2Çocuk Üctetse 129*= 'dan itibaren 3 GECE GEMI + 4 GECE MIKONOS Ocean Countess • 8 Gün - Rehberli Turlar • Her Cumartesi Kuşadası, Patmos, Girit, Santorını, Pıre (Atına). Mıkonos (4 gece otel), Kuşadası 480 G. dan itibaren YUNANADALARI VE ATINA Perla • 24 Mayıs tan itibaren her Cumartesi • 4 Gün Kuşadası, Gırıt, Santorını, Pıre (Atına), Mıkonos, Patmos, Kuşadası Perla • 20 Mayıs 'tan itibaren her Salı • 5 Gün Kuşadası, Rodos, Gırıt, Santorını, Pıre (Atına), Mıkonos, Patmos, Kuşadası 20-24-27-31 Mayıs 'a özel fiyatlar 270*= dan itibaren16 YaşmaKadar 2Çocuklhetsa 269 € llman vergilerı dahlldir. dan itibaren Fıyallsra cilt kişilik kabinlerde kişi başı tam panslyon konaklama, animasyon ve aktlviteler, tarlfeli selerleı ile uçuşlar transterler ve tüı kçe rehberlik hizmetleri (grup oluşması İçin gerekll min. yolcu sayısı 20 dir) dahll, vergller ve bahşlşler hariçtir. B »*«) a»») İSTANBUL (MERKEZ): 291 85 85 • ŞAŞKINBAKKAL (ŞUBE): 359 15 15 4 4 4 4 4 3 9 LEVENT (İŞKULE): 317 94 34 • ANKARA (ŞUBE): 439 86 00 Wy.n^ıt,.nto.o.,nlİZMİR (ŞUBE): 463 06 76 • ANTALYA (ŞUBE): 322 84 04 Ataşehir 456 53 97 • Selamlçeşme (Bağdat Caddesi) 411 49 47 • Çekmekoy 640 03 88 • Bostancı 445 35 26 Kozyatağı 478 46 23 • Acıbadem 545 97 45 • Kavacık 465 77 77 • Kadıkoy 418 29 49 • Baglarbaşı 651 49 51 Görtepe 358 93 93 • Mallepe 459 10 10 • Atrium 560 63 62 • Yeşllköy 663 99 65 • Bahçelievler 441 84 84 Beylikdüzü 872 31 22 • Bakırköy (Ist. Cad.) 543 45 89 • Bakırköy 543 40 70 • Zeytlnburnu 679 26 36 • Şişll 219 30 40 Harbiye 444 0 150 • Etller 351 41 71 « Takslm 250 69 70 • Beyazıt 516 17 91 • Sllivrl 728 40 48 • Yalova 814 13 42 İzmit 331 52 89 • İzmit (Gölcûk) 414 44 02 • Edirııe (Klpa) 236 54 62 • Kırklareli 214 78 85 • Bursa (Nllüfer) 246 80 86 Bursa (Kükürllü) 233 60 23 • Bilecik 314 35 43 • Eskişehir 230 35 11 • Ankara (Kızılay) 430 34 35 Ankara (Ümilköy) 235 05 18 • Ankara (B.Evler) 223 33 80 • Izmlr (K.Yaka) 364 42 96 • İzmir (Alsancak) 421 21 55 izmlr (Foça) 364 60 77 • Kuşadası 6141010 • Konya 320 53 50 • Kayseri 222 99 47 • Adana 459 20 80 • Adana 457 45 30 Mersln 237 12 02 • Mersln 326 62 71 • Antalya 312 31 51 • Trabzon 321 95 88 » Girne 228 52 22 • Lelkoşe 228 85 44 • Resul Aytemur Resim ^ . # c c ı Sergisi -5 W ^ ^ 1 Mayıs'a dck - Beyoğlıı Akademililer Sanat Merkezi. (0 212 245 02 29) • Nuran Ünsal ve Sırma Olcay Kefeli - 6 Mayıs'a dek - Istanbul Grafık Sanatlar Müzesi (0 216 470 92 92) • Başka Işıklar Fotoğraf Sergisi - 7 Mayıs'a dek - Moda Deniz Kulühü Sanat GaJerisi.(0 216 346 90 72) • İplikle Sanat Bienali Katılımcıları Sergisi - 7 Mayıs'a dek - Akatlaı Kültür Merkezi. (0 212 351 93 94) • Erol Özden Resim Sergisi - 7 Mayıs'a dek - Doku Sanat Galerileri. (0 212 246 24%) • Ara Güler - 'Istanbullu' - 7 Mayıs'a dek - Mac An Gallery. (0 212 Î4! 85 40) • Deniz Toraman 'Deniz-ı K.uşlar' - seramık - 8 Mayıs'a dek - Mıllı Keasürans Sanat Galerisi. (0 212 2?0 19 76) • Haydar Çelik Resim Sergisi - 8 Mayıs'a dek - AKM Taksinı Set Altı Scrgı Salonu. (0 212 440 36 34) • KARISMUS VII resim - 8 Mayıs'a dek - AKM Sanat Galerileri. (0 212 251 56 00) • Nilgün Eran Sipahioğlu Resim Sergisi 9 Mayıs'a dek - Onay Sanat (0 212 249 49 63) • Hasan Rastgeldi Resim Sergisi - 9 Mayıs'a dek - Zıraat Bankası Pünel Sanat Galerisi. (0 212 251 42 48) • Gültekin Yıldız Baskı Resim Sergisi 9 Mayıs'a dek - Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi. (0 212 251 42 48) • Selma Gürbüz 'Güneşli-Gölgeli' - 10 Mayıs'a dek - Galeri Apel. (0 212 292 72 36) • Halil Yavuz Ertürk Resim Sergisi - 10 Mayıs'a dek- Karşı Sanat Çalışmaları. (0 212 245 15 08) • Zulal Üşenmez Ertürk Resim Sergisi 10 Mayıs'a dek - Karşı Sanat Çalışmaları. (0 212 245 15 08) • Semra Doğan Resim Sergisi - 10 Mayıs'a dek - Tu/e Sanatevı. (0 216 380 85 80) • Ertuğrul Ateş - 'Uçucu Zaınaıılar, Romaniık Salınınılar' - 10 Mayıs'a dck- Teşvikiye Sanat Galerisi. (0 212 241 04 58) • Sabahattin Tuncer Resim Sergisi - 11 Mayıs'a dek - Harmony Sanat Galensi. (0 216 553 21 67) • Şeker Ahmed Paşa Resim Sergisi 11 Mayıs'a dek - Dolmabahçe Sarayı Sanat Galensi. (0 212 236 90 00) • Rokni Haerizadeh • 'Renklerin Diliylc Iran Küllürü' - 12 Mayıs'a dek - (îalerı Artist 1-ulya. (0 212 227 68 52) • Öktay Anılanmert Resim Sergisi - 12 Mayıs'a dck - Teın Sanat Galerisi. (0 212 247 08 99) • Sofya Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Öğretim Üyeleri ve Öğrencileri Sergisi - 12 Mayıs'a dck - Maınıara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ana Galeri. • Kasım Koçak Resim • AKM'de Ola *brrMÜ yönetimindeki Istanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın cunıa günü saat 19 30'da ve cumartesi saat 1 1 OO'de vereceği konseı lerın solısti piyano sanatçısı Burçiıı Büke (0 212 251 56 00) • Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bugün saat 20 OO'de Kıemlın Bale Tiyatrosu, yann saat 20.00'de Hiromis Sonicbloom, çarşamba günü saat 20.00'de Mıısika Judaıka. perşembe günü saat 20.00'de Maııuel Barrueco - Cuarteto • AKM'de OPERAiM İTinbul Pe-let w r E / 1 ^ X ^ i Opera ve Balesı cumartesi günü saat 15.30'da 'Aıda'vı sahneleyecek. (0 212 251 56 00) • Kadıköy Süreyya Sergisi - 13 Mayıs'a j | - ı j l dck - Aılısaıı. V v J l | (0 212 247 90 81) • Ateşten Suya Rakı Kurultayı Sergisi -16 Mayıs'a dek - Küllür Üniversitesi Resim Galerisi. (0 212 498 41 69) • Ayça Tüylüoğlu -'Ya Sonra' - 17 Mayıs'a dek - Galeri x-ıst. (') 212 291 77 84) • Güneşe Doğru 2 Karma Resim Sergisi - 17 Mayıs'a dek - Abıa Sanat Galerisi. (0 21221938 77) • Selin Melek Aktan'ın - 'Aşk Sel'inde Uçuşan Melekler' - 17 Mayıs'a dek- Galeri Bıııyıl. (0 212 240 34 45) • Valeria Cavestany - 'Parçalar ve Çiçekler' - 18 Mayıs'a dek - llayda Sanal Galensi. (0 212 227 92 92) • Bahadır Yıldız - 'Son Katman' - 19 Mayıs'a dek - Galeri Apel. (0 212 292 72 36) • Gencay Kasapcı - 19 Mayıs'a dck - Galeri Selvin (0 212 263 74 81) • İDGSA '80 II. Karma Sergi - 20 Mayıs'a dek - Miınar Sınan Güzel Sanatlar Fakültesi. • 4 Kuşak 44 Renk 22 Mayıs'a dek - Ütopya Platform (0 216 414 11 87) • Zeynep Dilek ve Mehmet Çetiner - 'Coşkulu Soyutlar' - 24 Mayı.s'a dek - Antik Park Fine Art and Antiques. (0 212 345 59 99) • Arşo Kasparyan Heykel Sergisi - 'Yeniçeriler' - 24 Mayıs'a dek - Antik Park Fine Art and Antıques (0 212 345 59 99) • Bedri Rahmi Eyuboğlu Resim Sergisi - 'Yaşasın Renk' - 24 Mayıs'a dek - Iş Sanat Kıbele Galerisi. (0 212 316 15 80) • Atatürk ve Çocuk Fotoğraf Sergisi -25 Mayıs'a dek - Re/,/an lias Müzesi. (0 212 533 65 32) • Sessiz Direniş - fotoğraf- 25 Mayıs'a dek - Istanbul Modem (0 212 334 73 00) • Surre-i Hümâyûn Sergisi - 25 Mayıs'a dek - Topkapı Sarayı Müzesi. (0 212 512 04 80) • 'Mehmet Pesen 85 Yaşında' Karma Resim Sergisi -31 Mayıs'a dek- Ürün Sanat Galerisi. (0 216 363 12 80) • Islam Sanatının Üç Başkenti: Istanbul, Isfahan, Delhi - 'Louvre Koleksıyonlanndan Başyapıtlar' - 1 Haziran'a dek - Sakıp Sabancı Müzesi (0 212 277 22 00) • Zeren Göktan 'tç-sel' - 7 Haztran'a dck - Akbank Sanat. (0 212 252 35 00) • Sıtkı Olçar 'Sırlı Gemiler' - 17 Haziran'a dek- Çırağan Palace Holel Kempinski. (0 212 258 33 77) • Tasarım Kentleri - 10 Ağustos'a dek - Istanbul Modem. (0 212 334 73 00) • Joan Miro -31 Ağustos'a dek - Pera Mü/esı. (0212211 41 00) • Burhan Doğançay - Jacques Villegle - 'Kolaj - Dekolaj' - 13 Temmuz'a dek - Pera Mü/esı. (0 212 211 41 00) • Modern Deneyimler - 31 Aralık' a dck - tstanbul Modcnı. (0 212 334 73 00) 7 Î K İ Latinoamericano, cuma£ - t U V l o.inii saat ?<1 OOMf Yansımalar, cumartesi günü saat 20.00'dc Anushka Shankar, pazar günü saat 20.00'de Dino Merlın dinlenebilir. (0 216 556 98 00) • Caddebostan Kültür Merkezi'nde Joseph Wolfe yönetimindeki Borusan Oda Orkestrası, çarşamba günü saat 20 OO'de konser verccek. (0 216 556 98 00) • Bostancı Gösteri Merkezi'nde cuma günü saat 21.00'de Se/en Aksıı dinlenebilir (0 216 556 98 00) BALEİ Operası'nda Istanbul perşembe günü saat 20.00'de 'Bale Gala'yı; pazar günü saat 14.00'te 'Mullu Prens'i sahneleyecek. (0 212 251 56 00) • Osmanlı ^^B, rnsTPPt Bankası j S f Y s O ' < • • ' • ' H/ICiTosi'nd' 1 Sl y;ı^i ^ T İ f * Iktısat Söyleşılen'nııı bu aykı konuğu Prof. Dr. Ayşe Buğra, çarşamba günü saat 18:3O'da "Yoksullukla Mücadeleden Ne Anlıyoruz" konulu bir söyleşi gerçekleştirecek, (0 212 334 22 70) • Can Kitabevi Söyleşi Salonu 'nda bugün saat 18.OO'de Necdet Neydim vc Murat Batmankaya çocuk edebıyatıııda çevırı konusunu masaya yatıracak. (0 212 252 59 88) • Yapı Kredi Sermet Çifter Salonu 'nda çarşamba günü saat 18.30'da Merıh Akogul'uıı yönetimindeki 'Fotoğraf ve Sanat T.ııılıı llışkisı Ü/erıne' konulu I L.BŞ1 söyleşi düzcıılenecek. (0 212 252 47 00) • Yapı Kredi Sermet Çifter Salonu 'nda perşembe günü saat 18.30'dalpek Duben'ın konuşmacı olarak katılacagı "Çağdaş Sanal Konuşmalan 4 - Koleksiyoıı. Koleksiyonerlik ve Mü/ecılık" adlı söyleşi yapılacak (0 212 252 47 00) • Akbank Sanat 'ta çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pa/ar günleri güııleri saat 18.30'da Alı Akay'ın dü/enlediğı 'Gilles Deleııze ve Beden' konuîı konleranslar duzenlcııecek.. (0212 252 35 00) • Akbank Sanat 'ta Leyla Gedı/ perşenıbe saat 18.30'da, cuma ve cumartesi güııleri ıse saat 14 OO'de atölye çalışması ılu/enleyecek. (0 212 252 35 00)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog