Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

5 MAYIS 2008 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HJJvUl!M U l V l l . ekonomi@cumhuriyet.com.tr 13 Merkez Bankası Başkanı Yılmaz, büyümeyi feda etmemek için enflasyon hedefini orta vadeye çektiklerini açıkladı Yüzde 4'tenvazgeçmedik• Enflasyon üzerindeki kur etkisini değerlendiren Durmuş Yılmaz, "Arzu edilmeyen dalgalanmalara yol açmamak için" hedefi zamana yaydıkJannı belirtti. Ekonomi Servisi - Ekonomide özellikle düııya koşullanndan kay- naklanan belirsizliklcre dikkat çckcn Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, büyümeyi feda etmemek için enflasyon hedefini geriye çek- tiklerini söyledi. Sonbaharda enf- lasyon hedefıüin rcvize edilmesüıi gündeme aldıklannı belirten Yıl- maz, "Yüzde 4'lük hedeften vaz- gcçmiyoruz. Ama son gelişmelerin ışığında bunu orta vadeli hedefe ge- tireceğiz" dedi. Yılmaz, önceki gün ekonomi servis yöneticilerine yö- nelik düzenlenen toplantıda özetle şunlan vurguladı: Kur etkisi başladı: Fiyat artışla- wW '^^S*v\^ r. Yılmaz'm istanbuTda düzcnlcdiği sohbet toplantısma Merkez Bankası'nın başkan yardınıeıları Erdem Başçı, tb- ralıtııı lurhan, Burhan Göklemez ve Mehmet Yörükoğlu da katıldı. nnda pctrol vc gıda ürünlcrinin bü- yük payı var. Nisan ayı ile birlikte kur etkisinin dc kcndini göstenne- ye başladığını gördük. Neden revizyon gerekiyor: Enf- lasyonun 2009 sonunda yüzde 4'lük hedefe ulaşması için, tcpkisel bir politika izlenmeli. Ama bu, arzu edilmeyen dalgalanmalara yol aça- bilir. Hedefin orta vadeye çekilme- si ve yeni bütçe hazırlıklan sırasın- da revize edilmesi dalıa uygun olur. Tehlike ve faiz oranları: Enflas- yon beklentisi bozulmaya başladı. Bi- zim için tehlike budur. Bunu faizle- ri arttrrarak frenlemek miimkün. Para kıtbğı yok: 'Nakitsıkıntı- sı var' gibi bir algılama var. Oysa, akşam bankalann elinde para kalı- yor, getirip Merkez Bankası'na sa- tıyorlar. Krizin ortasmı geçtik gibi: Ulus- lararası piyasalardaki krizin ortası- nı geçtik. Ama hâlâ yolun sonuna ge- linmedi, ihtiyatlı olmakta yarar var. Oyunun kuralları değişecek: Ön- ce 'sistem tamamcn serbest bıra- kılsın, otokontrol olacaktır' denil- di. Şimdi yaşananlar bunun tanı doğ- ru olmadığını gösteriyor. Önümüz- deki dönem kurallar yeniden gözdcn geçirilecek. Merkez bankalarının ro- lü giderek artacaktır. Vatandaşın enflasyonu: Biz top- lumun bütününün enflasyonunu öl- çüyoruz. Herkesin kendi harcama yapısına göre etkilenmesi elbettc farkhdır. Vatandaş da bundan ken- dine göre bir sonuç çıkarabilir. Döviz girişi: Son 9-10 gündür Türkiye'ye döviz girişi var. Fakat bono piyasasına gitıniyor, para piya- sasında bekliyorlar. Bu da her hal- de istikrar konusundaki beklentiler- le ilgili. Büyük ülkelerin ekonomik tekelleşme alanı haline gelen kara kıtada Tanzanyalı yetkililer endişeli: Afirika'ınn kaderiııi Çin'e bırakmayın • Tanmdan turizme, madencilikten enerjiye kadar kaynaklan bol olan ancak ticarette tek ülkeye bağh kalmak istemeyen Tanzanya, Türk işadamlannı da yatınma bekliyor. NF.CDETÇALIŞKAN DARÜSSELAAM - 55 ülkede 900 milyon insanın yaşadığı kara kıta ma- dencilikten tanma, enerjiden turizm ve altyapıya kadar Çin başta olmak gelişmiş ülkclcrden gelen yatırımcılann akınına uğraması, Afrikalılan tedirgin etmeye başladı. 2005'te dünyarun en çok yatı- nm çeken ülkesi Tanzanya'nın Turizm Bakan Yardımcısı Ezekil M. Maige, "Afrika'mn kaderi Çinlilerin elleri- ne bırakılmamalı" dedi. Türkiye Işadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu'nun (TUSKON) Tanzanya'daki yatırım olanaklarının incelendiği gezi kapsamındaki toplan- tıda konuşan Maige, özellikle tarım ve turizmde yatınm yapılabileceğini belir- terek "12 ay boyunca ürün alınabilen büyük arazilerimiz var" dedi. TANZANYA'NIN EGELİ MISIRCISI 'Meyvemiz bol ama meyve suyumuzyok' Turizmin ülkenin milli gelirinin yüzde 20'sini oluştıırduğunu belirten Maige, "45 yıldır barış içinde yaşıyoruz. Yılda 700 bin civarında turist geliyor. Inşaat sektörümüzün yüzde 4O'ı Çinlilerin elinde. IVladencilikte ise Kanada, Avustralya ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin tekeli var. Bu tckcli kırmak istiyoruz ama yerli payı ancak yüzde 5'lerde" dedi. Tanzanya Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Başkanı Aloys J. Mwanıanga ise şöyle konuşru: "Ülkede taze ve meyve sebze ürctimi iyi. Bu üretimleri değerlcndirccek meyve suyu, konserve gibi işlenmiş gıdaya dönüştürccck sanayiye ihtiyaç var. Hcr türlü tarım ürünü yetiştiği için bunlar endüstriyel hale getirilebilir." TUSKON Başkan Vekili Ahmet Ciğer, 2006'dan bu yana "Türkiye Afrika Dış Ti- caret Köprüsü" adı altmda toplantılar düzenlediklerini di- le getirerek "2006'da 500, 2007'de 800 işadamı Türki- ye'ye geldi. Bu yıl ise 45 ül- keden 1000'eyakın işadamı- nın gelmesini bekliyoruz" dedi. Yaklaşık 90 Türk'ün yaşa- dığı Tanzanya'da yerleşikTürk girişimcileri debulıınuyor. Ya- şar Holding'de üst düzey yö- ncticilik görcvlerindc bulun- duktan sonra yaklaşık 3 yıl ön- ce emekli olan Muammer Ök- süzhan da Tanzanya'da ticaret hayatına atılan Türk işadam- larından. Bir telcvizyon prog- rammda izlediği ve beğendi- ği ülkeye önce turistik, sonra da tanm arazisi bakmak için geldiğini söyleyen Öksüzhan, Tanzanya Yatırım Ajansı 'ndan 30 bin dönüm araziyi 99 yıl- lığma kiraladıklarını ve şu an- da bunun bir bölümünde mı- sır ürettiklerini söyledi. Ök- süzhan, "Tanzanya'da tarım arazisi çok, ancak işlenme- miş. Buraya ycni tarım ma- kinclcri gctirdik. Arazileri hem açıyor hcm dc işliyo- ruz" dedi. Öksüzhan, ülkeye ilk geldikleri ve iire- tinıe başladıklan yıl 300 tonluk birmısınnhır- sızlarca çalın- dığını, ancak bugüniseye- rel halk ile daha iyi anlaş- tıklannı söyle- di. McnueldHotelBodrumun incisi Biteı koyunda mayıs ayı dostiar arasında tatil keyfi fırsatı Denize sıfır özel plajlı, botanik bahçesini andıran doğasıyla mavi ve yeşilin bütünleştiği tatil cennetidir... 20 Yılı aşkın kaliteli ve güleryüzlü hizmeti ile özenli ve titiz mutfağı ile ... Mayıs Ayı Kişi Başı: 54 YTL. 'Ymt OTELİMİZE AİT TEKNEYLE ÜCRETSİZ TEKNE TURLARI TEŞEKKÜR Sevgili babamız emekli Türk dili ve edebiyatı öğretmeni İbrahim BAYAR'ın yeniden sağlığına kavuşmasını sağlayan Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Vural Ali VURAL Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Gökhan IPEK ve ameliyat ekibi: Doç. Dr. Suat Nail ÖMEROĞLU Dr. Şeyma DENLÎ Dr. Sefa GÖDE Dr. Zeki KILIÇ Dr. Macit BtTERGÎL'e Doç. Dr. Lale YÜCEYAR Uzm. Dr. Cem SAYILGAN sevgili servis hemşireleri ve hastane personeline teşekkür ederiz. Eşi Gülsefa BAYAR, Gülnur ve Ayhan BAYAR, Emine ve Tolga ÇETÎN, Mustafa BAYAR ANKARA PAZARI YAKUP KEPENEK Demokrasi Kültünü? Ülkemizde siyasetin söylemi, giderek "demok- rasi kültürûnden" uzaklaşıyor; demokrasiye zarar verir bir noktaya taşıntyor. Siyasetin önde gelen sözcüleri, demokrasinin temeli olan özgür düşünceye ve demokrasinin iş- leyişinetümüyleters düşen sözleri kamuoyunda ege- men kılıyor. Demokrasinin düşünsel temelleri gö- çüyor. • • • Başbakan kendisi gibi düşünmeyenleri eleştirmek için neredeyse sürekli olarak Kuran'a başvuruyor; ikide bir yinelediği Araf Suresi'nin 179. Ayeti'dir. Ayet şöyle: "Ant olsun, cehennem için cinlerden ve insanlar- dan çok sayıda kişiyarattık (hazırladık). Kalpleri var- dırbununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardırbu- nunla görmezler, kulakları vardır bununla işitmez- ler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha aşağılıktır- lar. Işte bunlar gafıl olanlardır." Başbakan, ayetin daha çok ikinci tümcesini kul- lanıyor. Karşıtlarını, "anlamaz, kör ve sağır" olarak nitelendiriyor. Oysa bu nitelemenin başında bu ki- şilerin "cehennemlik" olduğu; sonunda da aynı ki- şilerin "hayvan gibi"; "hatta daha aşağılık" oldukla- rı vurgulanıyor. Bu anlayışın demokrasinin temel değerleriyle uyumlu olduğu söylenemez. Başbakan karşıtlarını yalnız aşağılamakla, hatta onları hayvan saymakla kalmıyor; onlara verilecek cezayı da kendisi kesiyor; "cehennemlik" diyor. Oysa demokrasilerde hesap bu dünyada verilir ve nasıl verileceği de açıktır: Oy sandığında ya da yar- gıda. Hesabı öbür dünyaya bırakan anlayış, "he- sap vermeyi" de doğal olarak oraya bırakır ki bu da demokrasi olmaz! Başbakan, çok eşitlikçi(l) bir görüşle geçen gün işçileri "ayaktakımı" olarak adlandırdı. Bu anlayışın uygulaması gecikmedi; 1 Mayıs'ta, "hesabı" önce- ki benzerleri gibi "hiç sorulmayacak"', gerçekten korkunç bir polis devleti anlayışı sergilendi. Ezilen, ayaklar altına alınan, aslında emekçilerle birlikte demokrasi kültürünün kendisiydi. • • • Geçen hafta sonu CHP kurultayı vardı. Kurultay ve kongrelerde, kuraldır, yöneticiler, "hesap" verir. Böyle olmuyor. Kurultaydan günler önce Ankara cad- de ve meydanlarının panolarını CHP Genel Başka- nı'nın sözleri süslüyordu. Bunlardan biri, "Verilecek hesabımız yok, sorulacak hesabımız çok" diyordu. Bu sözlerin gerisinde Genel Başkan'ın parti için- de kendi seçmenine hesap verme gibi bir düşün- cesi bulunduğu söylenebilir mi? Aynı panolarda Genel Başkan'ın bir başka sözü de şuydu: "Çekil aradan... Din de bizim... Millet de bizim... Devletdebizim. "Aradan çekilmesi istenilen kişi Baş- bakan olmalı. Başbakan yok olursa, bu üçlü, yani, din, devlet ve millet, bizim mi olacak? Nasıl olacak? Çok da acımasız bir anlayış var. CHP Genel Baş- kanı, onca yoğun baskıya karşın kendisi için "im- za vermeyenlere" ve onlarla birlikte olan muhale- fete, "Gidin partinizi kurun" dedi. Demokrasilerde, "oy vermeyenikovmak" düşünülemez. Kaldı ki yo- ğun baskılara boyun eğmeyen, vaatlere ödün ver- meyen ve demokrasi adına kutlanması gereken bu insanları, yıllar boyu, emeklerini, maddi ve manevi varlıklarını, daha doğrusu "yaşamlannı karşılıksız verdikleri" CHP'den kovmaya, Genel Başkan da- hil, kimsenin hakkı yoktur ve olmamalıdır. • • • Yukarıda sıralananlar, son haftanın örnekleri. Oy- sa uzun birsüredir, bunlar gibi, demokrasi kültürü- nü zedeleyen çok sayıda örnek gösterilebilir. Bu gi- diş iyi değil. Genel kamuoyu ve özellikle de yeni ku- şaklar bir yanlış demokrasi kültürüyle besleniyor. Butürsöylemlerin genç beyinlerin kapılarını özgür- lükçü düşünceye açması nasıl beklenir? Devletin görevlilerinin, özellikle de güvenlik güçlerinin ve si- yasetle uğraşan diğer insanların demokratik dav- ranması istenebilir mi? Yanlış beslenen demokrasi de bir türlü büyüye- miyor; emeklemekten, çocukluktan kurtulamıyor. • • • Yazının sonunda, CHP'de kurultay sonrası ile il- gili "yan-özel" bir not düşmem gerekiyor. Kurultay, CHP üst yönetimine büyük birgörev ve sorumluluk yükledi: Başarılı olmak. Başarı, "dışa dönük" çalışmalarla sağlanır; parti içinde kurultay- da konuşma hakkı bile elde edemeyen muhalefet- le uğraşmakla ve onları cezalandırmakla değil. Eğer CHP üst yönetimi öncelikle "kendi yanlış- larından" dersler çıkarmayı başarır; demokratik- leşme ve ekonomik gelişmede "ilerici ve öncü" olur ve halkla kucaklaşırsa, seçmen desteğini elde eder. Imza vermeyenler ve onlarla birlikte olan muhalif- ler, bu satırların yazarı dahil, CHP'nin, demokratik- leşerek, yenileşerek ve değişerek güçleneceği görüşündeler. Muhalifler, şimdiye dek olduğu gibi, bundan sonra da "her koşulda" partileri CHP'nin güçlenmesi için çalışacaklardır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın! yakupkepenek06@hotmail.com YÜKSEKÖĞRETtM KURULU ÖĞRENCİSEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI'NDAN DUYURU MESLEK YÜKSEKOKULLAR1 İLE AÇ1KÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLAR1MEZUNLARINDAN LİSANS ÖĞRENİMİNE DtKEV GEÇİŞ SESAV1NA (DGS) KATILMAK İSTEYENLERİN DİKKATİNE 1) Mcslck Yüksekokullan ile Açıköğrctim Önlisans Programlan Mezunlannın Lisans Uğrcıımııııc Dıkey Geçış Sınavı (DGS) 13 Temmuz 2008 tanlıındc Adana, Afyonkarahisar, Ankara. Aıılalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, (,'anakkalc. Denizli, Dıyarbakır. Hdır- nc, Hlazıg, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta. Istanbul, Izmir, Kahramanmaraş, Ivars, Rayscri, Kırıkkalc, Kocaeli, Konya, İCütahya, Malatya, Manisa. Mersin, Mugla,Niğdc, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van vc Zonguldak illcn ile Lef- koşa'da yapılacaktır. 2) 2008-DGS'ye; a) Mcslek yüks.ckokııllan ve açıkögrctim önlisans programlanndan mezun olnıuş olanlar ile son sınıfta olup da staj dışındaki mezu- ııiyel şaıtlarmı yerine gelınııış olanlar, b) Kıızcy Kıbns Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullannın stııı sınıf ögrencilcri vc me/.unlan, ülkemızdc mcslck yüksekokulu adını taşımayan fakat bir mesleğe hazırlayan önlisans programlanndan mezun olan ve ay- nı koşullarda yurtdışından mezun olup denkliği kabul cdilcnlcr, c) Özel yetenek sınavı ile ögrenci alaıı lisans pıogramlanna dikey ge- çişyapmakisteyenlerbaşvurabilirler 3) Ankara Oniversitesi llahiyat Fakûltesi llahiyat Lisans Tamamlama(lLITAM)Programınayer- leşiinııe Ankara Üniversitesi tarafından adavlaı ın D( 1S puanlanna göre yapılacağından, bu prugranıa başvuracak adaylann da DGS'ye girmcleri zorunluduı. 4) 2008-DGS'ye başvurma işlemleri 12 Mayıs 2008 tarihinde başlayacak ve 21 Mayıs 2008 tarihinde soııa erecekrir. 5) Bu sınavda adaylara lisans öğrenımındekt başanda elkıli olan sayısal \'e sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülnıesıne yöne- lık bir yetenek tesii uygulanacaktır. Test sayısal ve sözel bölümlcrden oluşmaktadır. h) Yerleştirme işlemi merkezi olarak, adaylann [)(iS puanlan, tercihleri ve yûksekögretim programlannm konıcnjan ve koşullan göz önündc Cutularak bilgisayarla yapılacaktır. 7) Sı- nava başvurmak isteyen adaylar, başvuru ınerkezlerindeıı. 2008-DGS Kılavuzu ile Aday Bılgı Formundan olusan başvuru evrakını, 2,00 YTL kars-ılıgında başvurma süresi icerisinde alacaklardır. 50.00 YTL olan sinav iicreti başvuru işleminden önce ilgili bankaya ya- lınlmalıdır Başvurular elektronik ortamda yapılacaklır. 2007-DGS'ye başvurmuş olan adaylar başvurulannı, bireysel olarak intemet aracıhğıyla kendileri yapacaklardır 2007-DGS'ye başvurmamış adaylar başvurulannı başvuru merkezleri aracıltğıyla yapacaklardır. Başvuruda 3,00 YTL olan Başvuru Hizmeti Ücreti dc adavlaı tarafından odeneceklir. 8) Başvuru merkezleri ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr intemet adresinden duyurulacaktır. (Basııı: 22924) İZMİR 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN SATIŞ İLANI Dosya No: 2007/1 Satış Mahkemcmizce satiij surctıyle satılarak ortaklıgın giderilmesine karar verılen ve satışı lcra lllas Kanunu hü- kıııııleıinc göre yapılacak olan gayrimenkul, tapunun lz:tıııt ılı Konak ılçesı 1. K-aratas Malıallesı 6659 ada 6 par- selde lapuya kayıtlı cinsi arsa olarak tapuya kayıtlı 187,00 nı2 yıizölçünılü taşınmaz kadastıoııun 603 ada 3,4. 5. 6 nolu parseller iken imar uygulaması sonucu 6659 ada 6 parsel olmuştur. Taşınmazın özcllıklcn, 1. Karataş Ma- hallesindeki karataş Hastanesine giden sokağın bitiminde ve hastancye varmadan sol kolda vc yuksekte yeı alan 4'ii de eskı yapı olan 11 kapı numaralı eskı 6 numaralı kadastral parseldekı evın 2 katlı 54 m2 zemın alanlı vc üzcri kıremıl örtülüdür. Evde ayrı ayn alt ve üst kalta 2 kııtıcı bulunmaktadır. Eski 5 numaralı kadastral parselde yer alan ve 13 lapu numaralı ve yıne eskı ikı katlı uz.cri kırcnııt ortulü cv 62,50 m2 zemin alanlıdır. Eski 4 numa- ralı kadastral parsel üzerinde yer alan ve yınc eskı üç katlı iken kırcmıt cirtülü 15 tapu numaralı cv 45 m2 zcmın alanlı olup lıalen iiç katıda ayn ayrı olarak ev şeklinde kullanılınaktadır. l-,ski 3 numaralı kadastral parsel üzenıı- dcyeralan vcçokeskıyıgmatarzdainşaedılmıs2 katlı sıvalan dokulmu^2 katlı üzeri kırcnııt örtülûevin birkıs- mı yol gövdesinde kalmakta olup yeni oluşmuş 6 numaralı parsel içinde kalan kısmı 18 ın2 dır lüm bu cvlcrin or- talama yıpranması %75 civanndadır. Taşınmazın tapu kaydının şerhler hanesinde yer alan 28 09.1938 tarilı ve 1353 ycvmıyclı (603 ada 6 parselden gelme Ester ve Vital hisselcrine) aıt haciz hangi kurunı ve kuruluş ile dos- ya numarasının teınin edılemeyccegı Konak 5. Bölge Tapu Sieil Müdürlüğünün 26.02.2008 tanh 685 sayılı ya- zılaıı ile bildirildiğinden taşınmaz üzerindeki bu haciz şerhi ile birlikte yükümlü olarak ihale edilecektir. İMAR DURU^U: Bitisik nizamda llnıa\= 12.80 m. Çatı katsız bina yüksekliğinde 4 katlı yapılabilecegi bil- dınlmıştır MUHAMMEN KIYMETİ: 188.300.00YTL'dır. SATIŞ ŞARTLARI. Ihalesi Izmir6.'SuIh Hukuk Mah- kemesi Kalcminde yapılacaktır. 1. İHALESİ : 13.06.2008 günü saat 14.00-14 15 arasında yapılacaktır Bu artır- mada verilecek bcdel masrallar ile birlikte kıymctiniıı %60'ını bıılmaz veya alıcısı çıknıazsa 2. ihalesi yiııe aynı mahkemede 10 gün sonra yapılacaklır. 2. İHALESİ: 23.06.2008 günü saat 14.00-14.15 arasında yapılacaktır. Bu artırmada verilecek bedel masraflar ile birlikte kıymetinin "MO'ının altmda satılmayacaktır Ihalcye ginnck iste- ycnlcr %20 nakti tcminatlarını Izmir 6. Sulh Hukuk Mahkemesinden alacaklan yazı ile Akbank Adliye Subesi Müdürlüğüne yatıraeaklar, ılıaleye girmck isteyenler satış şartnamesini okumuş. kapsanıım aynen kabul etmiş sa- yılıılar. İhale bedelinden başkaca alım harcı, damga rcsmi, Katma deger vergısi alıcısına aıttır Satış şartnamesi ilaıı tarihinden itibarcn herkese açıktır. llaıı olunur. 30.04.2008 Basm: 24653 İULUSAL BUGUN 10.00 A.BAŞER KAFAOĞLU EKONOMİ GÜNDEMİ Ekonomik krizin nedenleri 15.10 ATATURK'U BUGÜN OKUMAK Av. Ayhan Sarıhan Av.Ceyhan Mumcu Devrım tarıhı derslari 16:00 SAHNE SANATLARI Hayati Asıl Yazıcı'nın konuğu oyuncu, yönetmen Murat Atak Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Tiyatro Festivali / Konya MnAnM.ulusalkanal.cotn.tr D-Smart 78. kanaldayız
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog