Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

5 MAYIS 2008 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr II Talabanî'nin eşîne saldım • Dış Haberler Servisi - Irak'ta Devlet Başkanı Celal Talabani'nin eşinin bulunduğu konvoya bombalı saldırı düzenlendi. Konvoydaki araçlardan biri, yol kenarına yerleştınlen bombaya çarptı. Talabani'nin eşi Hero Ibrahim saldırıdan yara almadan kurtulurken, 4 koruma görevlisi yaralandı. Saldın, Hero Talabani, başkent Bağdat'ta bir fcstivale katılmak için Ulusal Tiyatro'ya gittiği sırada meydana gcldi. Olment'in başı dertte • Dış Haberler Servisi - Hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan lsrail Başbakanı Ehud Olmert, "tüm söylentilere rağmen" görevine devam edeceğini söyledi. Olmert, bakanlar kıırulunda yaptığı konuşmada, "Bir dedikodu furyası almış başını gidiyor, bu dedikodulann pek çoğu kötü niyetli. Sizi temin ederim ki, dıırum aydınlığa kavuştuğunda tüm bu kuşkular ortadan kalkacak" dedi. Olmert, geçen cuma sabahı, 1.5 saat süreyle Kudüs'teki konutunda polis müfettişlerine ifade vermişti. Kuveyfte aşiret isyanı • Dış Haberler Servisi - Kuveyt'te hükümetin meclis seçimlerinden önce aşiret kongrelerine katılanları tutuklamasını protesto eden binlerce kişi güvenlik kuvvetlerine ait bir binayı taşlayıp camlarını kırdıktan sonra işgal ctti. Hükümet, seçimlerde aşiret kararlanna göre oy verildiği ve halkın devlete değil, aşirete bağlılık göstemıesine neden olduğu gerekçesiyle 1998'de aşiret kongrelerini yasaklamıştı. Dev dalga 8 kişiyi yuttu I Dış Haberler Servisi - Güney Kore'nin batısındaki bir sahilde, koruyucu duvarı aşan yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki dev dalga 8 kişinin ölümünc yol açtı. Ölenler arasında 5 ve 9 yaşlarında iki çocuk bulunuyor. 12 kişinin yaralandığı olayın ardından 15 kişi de kayboldu. Kurbanların çoğunun balık avlayan kişiler veya turistler olduğu açıklandı. Dev dalganın Sarı Deniz'deki gelgitten kaynaklandığı sanılıyor. Solcu başkan Morales'e muhalif Santa Cruz eyaletinde özerklik için referanduma gidildi Bolivya'dabölünmetehlikesi • Bolivya'nın en zengin eyaleti Santa Cruz'daki referandumdan "evet" sonucu çıkması halinde, ülkenin sert çatışmalara sürüklenebileceği belirtiliyor. Dış Haberler Servisi - Boliv- ya'nın en zengin eyaleti Santa Cruz'da dün özerklik için referan- dum yapıldı. Ülkenin solcu Devlet Başkanı Evo Morales, referandu- mu "yasadışı" ilan ederek boykot edilmesi çağnsında bulundu. Ordu da referandumu "ulusal tehdit" olarak nitelendirdi. Referandumdan "evet" oyu çık- ması halinde, bölgenin muhafaza- kâr liderlerinin, ülkenin en büyük gaz rezervleri başta olmak üzere zengin doğal kaynaklar üzerinde denetimi ele geçireceği ve eyaletin kendi güvenlik güçlerini oluştura- cağı bildiriliyor. Kamuoyu yoklamaları, Santa Devlet Başkanı Morales, referandumu yasadışı ilan etti. (REUTERS) Cruz'daki 930 bin seçmenin yüz- de 70'ten fazlasının referandumda "evet" oyu vcreccğini gösteriyor. Referandum sonucunun özerklikten yana olması halinde ülkenin sert ça- tışmalara sürüklenmesinden endi- şe ediliyor. Bolivya'nın doğusundaki Santa Cruz'un yanı sıra üç eyalet daha ge- lecek ay özerklik için referanduma gideceİc. tki eyalet de referandum konusunu tartışıyor. Gelişmeler, toplam 9 eyaletten oluşan Boliv- ya'nın zengin doğu eyaletleriyle fa- kir batı Ant Dağları bölgesinin birbirinden aynlması tehlikesini doğurdu. Morales, ülkede çoğunluğu oluş- turan yerlilerin, ülkenin zcnginlık ve topraklarından daha fazla ya- rarlanmasını sağlayacak anayasa değişikliklerine hazırlanıyor. Re- ferandumların buna tepki olduğu belirtiliyor. Hükümet, gerginliğin hüküm sürdüğü Santa Cruz'a yüz- lcrcc polis gönderdi, ancak bu kuv- vetlere seçim merkezlerinden uzak durmaları talimatı verildi. Sandık başlannda güvenliği yercl emniyet güçleri sağlıyor. Morales'i destckleyen ordu ko- muta kadcmesinden oluşan Millı Güvenlik Konseyı'nin yaptığı bir açıklama, ordunun müdahalede bulunabileceği yorumlanna yol aç- tı. Açıklamada, "Ülkenin toprak bütünlüğüne yönelik ciddi bir tchlike ve tehditle karşı karşıya olduğu" belirtildi. Myanmar'da tayfun felaketi 350 can aldı Dış Haberler Servisi - Myanmar'ın güneybatısı tay- fun felaketiyle sarsıldı. Nargis tayfunu bölgede 350 ki- şinin ölümüne yol açtı. Myanmar Enformasyon Bakan- lığı, başkent Yangon'da 19, lrravaddi bölgesindeyse 222 kişinin öldüğünü açıkladı. Hint Okyanusu'nun ku- zeydoğu uzantısı Bengal Körfezi'nden gelen tayfun, Myanmar'ın güneybatı kıyılarını vurdu. Başta Yangon olmak üzere birçok bölgede ciddi hasara neden olan, saatteki hızı 200 kilometreye ulaşan fırtına elektrik ve iletişim ağını da çalışamaz hale getirdi, havalimanları trafığe kapatıldı. Limanlarda tekneler devrilirken tay- fun asırlık ağaçları kökünden söküp devirdi. Ülkenin beş eyaleti afet bölgesi ilan edilirken kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Hızı saatte 200 km'ye çıkan fırtına ağaçlan kökünden söküp devirdi. (REUTERS) SOFA anlaşması, Amerika'ya istediği sürece, Irak'ta asker bulundurma hakkı tanıyor Irak'ta süresiz ABD işgali BAHADIR SELlM DÎLEK ANKARA - Washington yöneti- mi ile Irak hükümetinin bir süreden bu yana pazarlık yürütmekte olduğu Kuvvetler Statüsü Anlaşması'nın (Status of Forces Agreement - SO- FA) imzalanması durumunda, ABD'nin Irak'ta kalıcı üsler kurmaya gereksinimi kalmayacak. Taslak mehıinde, işgal sonrası SOFA çer- çevesinde Irak'ta kalacak ABD as- kcrlcri için süre vc sayı sınırlaması- nın bulunmadığı ortaya çıktı. Bu durum, Irak'taki fıili ABD işgalinin, Washington yönetimi istediği süre- ce devam edeceğini gösteriyor. ABD ile Irak arasındaki SOFA pa- zarlığının ayrıntıları netlcştikçc, Washıngton yönctiminin Ortado- ğu'daki ABD askeri varlığının kalı- cı olması yönünde ciddi bir polıtıka izlemekte olduğu gözler önüne se- rilmeye başlandı. Gözaltı yetkisi Edinilcn bilgilere göre SOFA'nın taslak mctnindc ABD'yc "terorizme karşı mücadele" gerekçesiyle Irak içinde istediği zaman ve istediği kapsamda askeri operasyonlar dü- zenleme yetkisi tanındı. Yine bu çerçevede taslak metninde SOFA, güvenlik gerekçesiyle ABD asker- lerine Iraklıları gözaltına alma yet- kisi verirken ülke içindeki ABD as- kerlerinin sayısına ve faaliyetlerine zaman sınırlaması getirmedi. Böylece ABD yönetimi bu ikili an- laşmaya dayanarak Irak'ta istediği kadar askerini, istediği süre boyun- ca konuşlandırabilecek. Ancak bu noktada ABD'nin, Irak topraklannı kullanarak üçüncü ülkelere operas- yon düzenleme yetkisinin de SO- FA'da yer alması talebine Bağdat yö- netiminin karşı çıktığı ve pazarlığın da bu noktada kilitlendiği belirtildi. Bağdat yönetimi, SOFA'da ABD'ye Irak topraklan üzerindcn "üçüncü ülkelere operasyon" hak- kı tanırsa, öncehkle tran ile karşı kar- şıya gelmiş olacak. Böyle bir mad- denin yer alacağı herhangi bir ikili anlaşmanın, Tahran'a yakın olan Şii gruplann ağırlıkta bulunduğu Irak parlamentosundan geçmesi ola- sılığı ise bulunmuyor. Ancak, üçüncü ülkelere operasyon hakkı tanımayan bir SOFA'nın da ABD'nin Ortadoğu'daki uzun erim- li stratejik çıkarlanna aykın olduğu belirtiliyor. Sünni Araplann şiddet- le karşı çıktığı, Şiilerin çekinceli baktığı SOFA'ya Iraklı Kürtler ise iş- galden sonra elde ettikleri kazanım- lan korumak için ciddi anlamda destek veriyor. Maleçya'da kadınlar yurtdışı için izin alacak Dış Haberler Servisi - Malezya Dışişleri Bakanı, yurtdışına yalnız gidecek kadınların ebeveynleri ya da işverenlerinden yazılı izin almalannı öngören bir tasarıyı meclise sundu. Dışişleri Bakanı Rais Yatinı, tasannın amacının, kadınlann uyuşru- rucu kuryesi olarak kullanılmasını engellemek olduğunu savundu. Yatim, bu önlemin Dışişleri ve lçişleri Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğünü söyledi. 100'den fazla Malezyalı kadının dünyanın çeşitli bölge- lerinde uyuşturucu kaçakçılığından dolayı hapiste bulunduğu belirtiliyor.Kadın, Aile ve Toplum Geliştirme Bakanı Ng Yen Yen ise öne- riyi "kadın hakları ihlali" olarak nitelendirdi. Öneriyi kınayan kadın hakları örgütleri ise Malezyalı kadınların zaten birçok kısıtlamayla karşılaştık- larını vurguladılar. TonyBlair emlak zengini oldu Dış Haberler Servisi - Eski Ingiltere Başbakanı Tony Blair, 4 milyon sterlin değerinde tarihi bir mali- kâne daha satm aldı. Malikânenin 7 odası, bir saat kulesi ve özel olarak dizayn edilmiş bir bahçcsi bulunu- yor. Blair ailesinin emlak portföyünün, birbirinden değerli 6 evi içerdiğine dikkat çeken emlak uzmanlan, bu mülklerin toplam değerinin 10-15 milyon sterline ulaştığını belirttiler. Geçen yıl haziran ayında başbakan- lık görevinden aynlan ve Ortadoğu Dörtlüsü'nün başkanhğına getirilen Tony Blair, dünyanın önde gelen yatırım bankalarından JP Morgan'ın vc lsviçrc merkezli sigorta şirketi Zurih Financial Services'ın danışmanlı- ğını üstlenmişti. Tony Blair, danışmanlık görevlerinden yılda 1 milyon dolan aşkın maaş aldığı bildiriliyor. BIÇAK SIRTI EROL MANİSALI Deniz Baykal'dan AklımdaKalan... CHP Kurultayı'nda Deniz Baykal, "Işbirlikçi Islamcılar- la antiemperyalist Islamcıları ayırarak" AKP'ye çattı. Bay- kal'a göre AKP, "ABD ve AB ile işbirlikçiliği kabul ettiği için, onların desteği ile ikti- dara getirilmişti." Yıllardır Bıçak Sırtı'nda di- le getirdiğim bu görüşü De- niz Baykal'ın da benimse- mesi beni mutlu kıldı. - Baykal, Islamcılar için bir kırmızı çizgi koyuyor, "işbir- likçiler ve antiemperyalistler" ayrımı yapıyordu. Refah (ve Erbakan) antiemperyalist ol- duğu için ABD, Ingiltere ve lsrail tarafından tasfiye etti- rilmişti. - O gruptan aynlan "yeni- likçi ve işbirlikçiler" ise ABD, AB ve lsrail saflarına katıl- mışlar, onların planlarının bir parçası olmuşlardı. Deniz Baykal'ın yaptığı bu doğru tespitin yalnızca Is- lamcılarauygulanması, ben- ce eksik olmakla kalmaz, yanlış sonuçlar da doğurur. İşbirlikçiler ile antiemperya- list duruş sergileyenler ara- sında keskin bir ayırım ya- parak kırmızı çizgi çiziyor- sak, bu doğru tespiti Islam- cılar dışında da uygulama- mız gerekir. Sıralayalım: - Liberaller arasında acaba işbirlikçiler yok mu? Içlerin- de ateist olanlar bile vardır. Bunlarlslamcı değillerse, iş- birlikçi eylemlerini göz ardı mı edeceğiz? - Ya da, sağda ve merkez sağdaki işbirlikçileri ne ya- pacağız? Bunlar arasında BOP'a destek verenler yok mu? Tonla var... Türkiye'nin AB'ye tek yanlı bağlanması- na göz kırpan sağcıları nere- ye saklayacaksınız, ortalık onlarladolu... - Ve de sosyal demokrat- lar içindeki işbirlikçiler. Bu kesimde işbirlikçi bulunma- dığını söylemek "aşın saflık sınıfına" girmezse acaba ne- reye girer? Liberaller, merkezdekiler, sağcılar, solcular arasında "Ben Atatürkçüyüm diyerek" örtülü işbirlikçilik yapanlar, boyunbağı taktıkları ve viski içtikleri için affa mı uğraya- caklar? Yalnızca İslamcılar mı? Deniz Baykal'ın "Islamcı- lar için yaptığı işbirlikçilik ay- rımını" sağcılar, solcular, li- beraller kısacası herkes için uygulamak gerekir. Türkiye'de bir açık bir de örtülü işbirlikçiler var: - Ben BOP'nin bir parça- sıyım, ABD, AB ve Israil'in is- teklerini yerine getiririm di- yerek bu işi gizlemeyenler var. İşi, "Ben buprojenin eş- başkanıyım" diyecek kadar benimseyenler bile var. Ya da, "Bizi deliğe süpürmeyin, kullanm" çağrıları yapan hiz- metkârlar söz konusu. Bun- lar en açık işbirlikçiler... - Ya da "Biz Türkiye'nin eyaletlere, devletlere bölün- mesinden yanayız; bunun için ABD, AB ve Israil'le bir- likte çalışıyoruz" diyerek iş- birlikçiliklerini en baştan itiraf edenler de ortalıktalar. Bu iki grup, "Batı emper- yalizminin bölgedeki maşa- ları olduklarını" zaten itiraf ediyorlar, kimlikleri belli, bunlar pazara düşmüşler. Örtülü işbirlikçiler en büyük sorun En büyük sorun "örtülü iş- birlikçilerde"; onlar bir taraf- tan tören Atatürkçülüğü ve- ya hamasi nutuklarla halkı oyalarken, masanın altından işbirlikçilik yapıyorlar. Birkaç örnek verelim: 1) Biz laiklikten yanayız, Atatürk'ü çok seviyoruz, derken "AB sürecine destek veriyorlar." Bu sürecin, Tür- kiye Cumhuriyeti'ni ve Lo- zan'ı tasfiye ettiğini görmez- likten geliyorlar. 2) Sosyal devleti, sosyal hakların geliştirilmesini iste- miyorlar. Onlar da AKP üst yönetimi gibi, "Herşeyipiya- saya bırakın, piyasa size yol gösterir" diyorlar. 3) Ekonominin, siyasetin, kültürün yabancılaştırılması- na ve emperyalizmin deneti- mine girmesine karşı çıkmı- yorlar. Bunu, "küreselleşme- nin doğal bir sonucu" gibi pazarlamaya çahşıyorlar. 4) Sanayide, tarımda, tica- rette, teknolojide ulusal (ve makro) politikaların uygulan- masına karşı çıkıyorlar. Böylelikle, yabancı tekel- lerin (ve devletlerin) Türki- ye'yi örtülü işgalini destekle- miş oluyorlar. Bunlar "işbir- likçi sınıfına" girmiyor mu? Deniz Baykal'ın kurultay- da ifade ettiği, "işbirlikçi ve antiemperyalist Islamcı" ay- rımını "Islamcı sözcüğü yeri- ne liberal sağcı, sosyal de- mokrat veya daha başka söz- cükleri de koyarak değerlen- dirmek gerekir". Türkiye bugün ikiye ayrıl- mıştır: Bir yanda örtülü ve açık işbirlikçiler bulunuyor. Öte yanda ise sömürgeci da- yatmalara karşı "ulusalcı cephe" vardır. Ulusalcı cephe şu temel özelliklere sahiptir: 1) En başta antiemperya- listtir, sömürgeci düzene karşıdır. Bu, Atatürkdevrim- lerinin en vazgeçilmez koşu- ludur. 2) Bu cephe sosyal ve laik hukuk devletinden yanadır. 3) Gerçek demokrasinin, "katılımcı örgütlenmelerle" olabileceğineinanır. Bireysel ve toplumsal hakları ve öz- gürlükleri birlikte destekler. 4) Dış ilişkilerde iktisadi, siyasi, askeri ve kültürel ola- rak "karşılıklı çıkarları savu- nur." Tek yanlı bağlara şid- detle karşıdır. Bunun gereği olarak uluslararası ilişkilerde "denge politikasını" esas alır. Türkiye'nin Avrasya ile ilişkilerinin geliştirilmesini, "Batı'nın dayatmalarının en- gellenmesi için" vazgeçil- mez bir koşul olarak benim- ser. Görüyorsunuz, "işbirlikçi- lere karşı olmak için" işi bu- raya kadar getirmek gerekir. Legonun sadece bir parçası bizim işimize yaramaz, olayı bütünüyle değerlendirmek durumundayız. www.istanbul.edu.tr/iktisat/emanisali ın sonra ev alın! Garanti'nin özel eğitimli, sertifikalı Mortgage Uzmanları şimdi de telefonun ucunda. Türkiye'de ilk defa, tek bir telefonla danışma, karşılaştırma, başvurma, sonuç alma imkanı. Belli ki işin uzmanından. Garanti'den. Başka bir arzunuz? 444 4443848
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog