Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 MAYIS 2008 PAZAR HABERLER AKP, kapatma davası iddianamesine karşı hazırladığı savunmada dayanaksız gerekçeler sundu AKP'nin savunması çürüyor Türkiye önerilerî iletti • Dış Haberler Servisi - Israil ile Surıye arasındaki anlaşmazhğın temclıııi oluşturan Golan Tepeleri'ne ilişkin Türkiye'nin her iki iilke arasında arabuluculuk yaptığının orlaya çıkmasının ardıııdan Dışi^leri Bakanı Ali Babacan'ın Suriye'nin görüşlerini Israil taraiîna ilettığı ileri sürüldü. Israil medyasına yer alan haberlerde Ingiltere'nin başkenti Londra'da yapılan "Filistinlilere yardım" toplantısında Israil Dışişleri Bakam Tzipi Livııi ile göriişen Babacan'ın, Suriye'nin önerilerini ilettiği belirtildi. Önerilerin ıçeriğıne ilışkin bilgi verilmezken, mcsaj trafiğinin hızlanabileceği belirtildi. Bahçeli'den 301 eleştîrisî • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - MHP Genel Başkanı Devlet Balıçeli, 301. maddeyi değiştiren AKP'yi "Kanun maddesini değiştirccek kadar gözü döncn bir siyasi iradcnin karşısında, milliyetçi tutum ve davranışın 3 Mayıs ruh vc kararlılığına salıip olduğunu bu vcsileylc hatırlatmak isterim" sözleriyle eleştirdi. Bahçeli, yaptığı yazılı açıkJamada, "siyasi sorumluluk mcrkczindc bulunanlann" milli kimliği hırpaladığı ve birliktc yaşama idealini kuşkulu hale getirdiğini vurguladı. Hayalin takip edilmediği yalan' • Istanbu) Haber Servisi - Istanbul Emniyet Müdürlüğü, gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesinde azmettirici olarak yargılanan Yasin Hayal'in Trabzon'da McDonald's'a attığı bombadan dolayı bir süre tutuklu kaldığı cezaevinden çıktıktan sonra Istanbul'da polis tarafından takip cdilınediği yönündeki haberleri yalanladı. Haberdeki bilgilerin gerçek olmadığınnı kaydedildiği emniyetten yapılan açıklamada, konuya ilişkin daha öncc yapılan haberlerin de tekzip edildiği belirtildi. Bacca'nın katiline nakil • İstanbul Haber Servisi - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öldürülen ltalyan sanatçı Giuseppina Pasqualino di Marineo'nun katil zanlısı, güvenlik gerekçcsiylc Gebzc M Tipi Cezaevi'nden .Sakarya'nın Ferizli ilçesindeki L tipi cezaevine nakledildi. Karataş'ın, hcm kendi kendine hem de kamuoyunda infial uyandıran olay nedeniyle diğer tutuklu ve hükümlülerin zarar vermemesi için tek kişilik odaya alındığı belirtildi. ANKARA (Cum- huriyet Bürosu) - AKP'nin kapatma davası iddianamesine karşı hazırladığı ön savunmada, daya- naksız gerekçeler sı- ralanıyor. Savunma- da, partinin en ctkili isimlerı arasında yer alan Bülent Arınç' ın çı- kışlan hakkında sorumlu- luk üstlenilmezken, far- knıda olmadan Fethuilah Gülen okullarına giden • AKP'nin savunmasında, partinin en etkili isimleri arasında yer alan Annç'ın çıkışlan hakkında sorumluluk üstlenilmezken, farkrnda olmadan Gülen okullarına giden isinıler dayanak yapılınaya çalışılıyor. Savunmada, Erdoğan ve eski Meclis BaşkanıAnnç'ın açıklamaları da yok sayılıyor. isinıler dayanak yapılma- ya çalışılıyor. Savunmada hükümet ve Meclis çalış- malannın kapatmaya de- lil olamayacağı ileri sürü- lüyor. AKP, Anayasa Mahke- mesi'ne sunduğu ön sa- vunmada hakkındaki suç- lamalan kabul etmemek için türlü yollara başvurdu. 9. Cumhurbaşkanı Süley- ııı:m Demirel, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve eski Başbakan Bülent Ece- vit'in açıklama ve uygula- malanna sanlan AKP, De- mirel'in 1987 yılındaya- yımlanan "tslam ve De- mokrasi" kitabında geçcn "Atatürk'ün kurduğu devlet laik devlet değil, İslanı devletidir" ifade- sini savunmaya koydu. Savunmada, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın İmam-ı Azam Ebu Hane- Meslek örgütleri, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde hükümeti uyardı 6 Medyayı hedef göstermeyin' Haber Merkezi - G-9 Gazeteci Örgüt- len Platfornıu, AKP'ye "gazetecilerin öz- gürce çahşması önüne engeller çıkar- nıama, eleştirilere tahammüllü olma, medyayı tehdit eden ve hedef gösteren söy- lemlerden kaçınma ve basın emekçileri- ııin örgütlenme hakkını kullanabilmelc- rinin önünü açma" çağnsı yaptı. G-9'u oluşturan gazeteci örgütlerinin temsilcileri, 3 Mayıs Dünya Basın Özgür- lüğü Günü dolayısıyla dün Güvenpark'ta bir araya geldi. Çağdaş Gazetecilcr Derne- ği (ÇGD) Başkanı Ahmet Abakay bura- da, plattbnn adına ortak açıklama yaptı. Abakay, "Bir taraftan siyasi iktidarın <>/- gür basını hedef alan saldırıları, diğer ta- raftan aşın ticarileşme vc yoğunlaşnıa ko- şulları ve bütün bunların paralelinde ge- lişen teknolojik gelişmeler medya çauşan- larını daha olumsuz koşullarda çalışma- ya nıahkûm ediyor" vurgusunu yaptı. İlhan Selçuk'a ödül verilecek Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) ile tle- tişim Araştırmalan Derneği (ÎLAD), "3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü" nedeniyle bugün Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Yerleşkesi'nde kutlama törcni dü- zenledi. TGC, TYS ve ILAD, Gazetemiz imtiyaz sahibi vebaşyazan İlhan Selçuk'a iletilmek üzere "Basın Özgürlüğü ve Dü- şünce Özgürlüğüne Emek Verenler" pla- keti hazu"ladı. Bahçeşehir Üniversitesi Be- şiktaş Yerleşkesi'nde bugün saat 19.00'da gerçekleştirilecek olan etkinlikte ödüle la- yık görülen gazetecilere de plaketleri su- nulacak. Törende Başyazanmız ilhan Sel- çuk'un yanı sıra Adıyaman Gerger Fırat Gazetesi sahibi Hacı Boğatekin ve tiyat- rocu Genco Erkal'a ödül sunulacak. lzmir Gazetecüer Cemiyeti Başkanı Erol Akıncılar da yaptığı açıklamada, basın öz- gürlüğünün demokrasinin vazgeçilmezi ol- duğunu vurgulayarak "Denıokrasiyi içine sindiremeyen bazı çevreler basuıın özgür- lüğünden rahatsızlıkduvmakta; sansür uygulamaktadır" dedi. fi'nin sözlerinden alıntılar- la dini içerikli konuşmalar yaptığı belirtilirken eski başbakanlardan Ecevit'in "Dinde bağnazuk olabi- leccği gibi laikh'kle de bağ- na/.lık olabiliyor"" sözleri- ne yer verildi. Dayanaksız savunma Dışişleri Bakanlığı dö- neminde Fethuilah Gülen okullarına yönelik genel- gesi nedeniyle suçlanan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül savunulurken de CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen ve eski Ha- va Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halis Burhan'ın bu okullara yap- tıkları ziyaretler anımsatıl- dı. Ancak bu iki isim de olcullara destek amacıyla gitmediklerini açıklayınca AKP boşluğa düştü. Partinin garip savunma- sında Başbakan Recep Tay- yip Erdoğan ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın açıklamaları da yok sayılıyor. Erdoğan'ın 1990-2000 yıllan arasında- ki açıklamalannın partinin kapatılmasına gerekçe ya- pılamayacağı ileri sürülen savunmada, Annç'ın TBMM Başkanı olduğu sı- rada yaptığı açıklamaların da partiyi bağlamayacağı belirtiliyor. MARGARİN HAKKINDA BİLİNMEYEN 7 GERÇEK PROF. DR. AYŞE BAYSAL Beslanme Uzmanı MARGARİN, KOLESTEROL İÇERMEZ. • Margarin, ayçiçeği, soya ve paim yağı gibi bîtktsel yağiardan üretiür. • Bitkisel besinler ve bitkisel yağlarda kolesteroi yoktur. • Bu nedenle margartnlerde kolesteroi bulunmaz. • Dolayısıyia margarin, sağlıklı bir bîreytn güntük enerji ihtiyacına göre beslenme düzeninde yer alabilir. Daha detaylt bilgi için www.7gercek.com MARGARİN. DOGRU SEÇİM. MUMSAD www.7gercek.com Mutfak Urunleri ve Margarin Sanayicileri Derneği Sana PAZAR ORHAN BURSALI Çöken (Sahte) Teoriler Bakıyorum, Erdoğan ve AKP iktidarı üzerine te- oriler inşa edenler 1 Mayıs hayal kınklığı içinde. "De- mo/craf"sözcüğüyle"£rrfoğan"adınınyanyanapek yakışmadığını belirtiyorlar! Onlar adına üzüldüğü- mü söyleyemem! 1 Mayıs sayısız "teori"y\ çökert- ti! Ne demişler: Bir musibet bin nasihat! Pratik, doğ- ruların anasıdır... Blraz eğlenme zamanı şimdi.. ••* Milli Irade: "Milli Irade" özellikle AKP'nin hu- kuksal-anayasal densizliklerine dokunmak söz ko- nusu olduğunda sığınılan limandı! Ancak bir mu- cize oldu, Erdoğan'ın "bilinçaltında" uslu uslu tut- tuğu ana düşüncesi "çokkutsal" bir anda dile gel- di: "Ayaklarbaş olursa kıyamet kopar!" Burada bir "Tanrı müdahalesi" olduğuna gel de inanma! Bu şu demek: Milli lrade=Ayak Takımı! Türkiye'nin büyük çoğunluğu emekçi olduğuna göre! 2) "Taşra", "Varoş" İktidarı: Erdoğan'ın seçim- leri kazanması üzerine, anlı şanlı yazarlar, büyük sosyologluğa soyunmuş ve varoşların iktidara gel- diğini yazmıştı! Sıradan birgerçeği görememişler- di: Dün DP, AP, ANAP, Doğru Yol gibi partileri ikti- dara getirenler, bu kez AKP'yi iktidar getirmişti! Peki, AKP'nin kurucuları "varoş" muydu? Erdo- ğan mı varoştu, Arınç mı, Gül mü ve diğerleri mi? Hayır, bunlar dinci politikanın seçkinleriydi! Nite- kim Erdoğan, "ayaktakımı" benzetmesiyle de, ken- dilerinin seçkinliklerini ilan ediyordu! Fakat, solcu eskisi biri, Erdoğan'ı aslında seçkinci değil varoş insanı olduğuna inandırmaya çalışıyor, komik olu- yor! Erdoğan 1 Mayıs ile "devletlü" seçkinliğe tır- manmaktadır. Ama olabilecek midir? ••• 3) Milletin Devleti: AKP ve yandaşları, devleti, bürokratları ve CHP'yi "halktan /copu/c"lukla suç- luyordu! Onlara göre kendileri milletin temsilcisiy- di, iktidara gelerek halkın devletini kurmuşlar, dev- letle milleti barıştırmışlardı! Dinciliği devlete ta- şımanın, devlet-millet birlikteliğinin yeni "sosyolo- jik"ad\ydı bu! Devlet, herzaman devlettir! Biraraç- tır, iktidara gelenlerin kendi ideoloji ve siyasetleri doğrultusunda kullandıkları! Bu ebedi ve ezeli si- yasal doğruyu (teoriyi) bir kenara atıp, "milletin devleti"gibi birucubeoluşturmuşlardı! "Milletin dev- leti"leorisinin en mükemmeli, Hitler- Millet- Dev- let pratiğidir! Şüphesiz, ideali, devleti, milletin ve ülkenin ay- nı zamanda iyi bir hizmetkârı yapmaya çalışmak- tır! Bunu da ancak geçmişten ders alan solcular, sosyal demokratlar gerçekleştirebilir! Hem de ön- cü ve ileri tarzda! AKP gibileri ancak devleti mille- te karşı kullanabilir! Bir de bunun safsatasını ve hal- kın en geri kesimlerinin ideolojisinin aracı yapar! ••• 4) "Erdoğan ve AKP Demokrattır": AKP'nin (Er- bakan gibi!) ancak kendi dinci ideolojilerine ve bu yolda iktidar pratiklerine sonsuz özgürlük isteği- ne hizmet ettiği sürece, bu teori doğrudur. Neyse ki 1 Mayıs bu uyduruk teoriyi yerle bir etti! 5) AKP Emekten, Haktan, Hukuktan Yanadır: Bazıları Erdoğan'ı ezilenlerin sesi bile gördü nere- deyse! Iktidarları döneminde ne emek ne hak ne de hukuku yücelttiler! Tam tersine, bütün bunları hırpaladılar, yok etmeye çalıştılar! Adalet ve Hu- kuk, "AKP'leştiği", AKP'ye dokunmadığı, AKP'ye hizmet etitği sürece, Adalet, Hak ve Hukuk'tu! AKP'ye dokunan hukuk ve adalet ise diktatörlük- tü, demokrasi düşmanıydı, Kemalist darbecilikti! ••• Peki neden bütün bu uydurma teoriler ortaya sü- rüldü? Hele hele AKP'den demokratlık, demokra- si beklentisi ve AKP'yi neredeyse "ezilen sınıflann partisi" yapma gayretkeşliği? Bu teori sahiplerinin esas amacı, Cumhuriyeti ayakta tutan bütün güçleri çökertmekti, AKP'nin dincilik amaçlarıyla örtüşen bir durum vardı! Düş- man, yıkılacak güçler aynıydı! Ve büyük ittifak böyle doğdu, bu ittifak aynca iktidardan yağan ballı böreklerle besleniyor... Dincilik hedefi olan, halk içindeki en geri ideoloji- ye sahip bir partinin demokrat olamayacağı tarihsel duvarına çarptılar ve şimdi 2.80 yerde yatıyorlar! NOT: Başbakan'ın HACEMAL vb. gibi "medyayan- daşlan" ve Can Paker ismindeki işadamı ve "sivil ör- güf'çü ile bir araya gelmesi, hem de AKP'nin dipler- de seyrettiği bir zamanda, ilginçtir! VVashington yö- netimli bir plan programa benziyor.. çıkar kokusu! obursali@cumhuriyet.com.tr BAKANGÜNAY TELEFONLA ARADI! YavuzBingölypolis şiddeüni anlattı Istanbul Haber Servisi - Sanatçı Yavuz Bingöl, 1 Mayıs'ta Istanbul'da polisin sınır tanımayan şiddetini anlattı. Cihangir'de tamk olduğu olay- lan aktaran Bingöl, atılan gaz bombası nede- niyle nefes almakta zorlandıklarını, polisin göstericilere dayağına tamk olduğunu aktardı. TRT 1 'de dün gece Korhan Abay'm sunduğu Altın Adımlar adlı programa katılan Bingöl, 1 Mayıs'ta yaşadıklannı anlattı. Bingöl, Cihan- gir'de bir kahvehanede arkadaşlanyla oturduk- lan sırada kutlamalara katılmak isteyen bir gruba polisin müdahale ettiğini belirtti. Poli- sin şiddeti karşısında yaşadığı şaşkınlığı giz- lemeyen Bingöl, atılan gaz bombasından her- kesin etkilendiğini söyledi. Atılan gaz bomba- sı nedeniyle nefes almakta zorlandıklan anda Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ta- rafından cep telcfonuyla arandığını anlatan Bingöl, "Öksürük nöbetine yakalanmıştım. Sayın Günay beni, 'Üç Maymun' filminde- ki rolümden dolayı Cannes Film Festiva- li'ndc 'En iyi erkek oyuncu' ödülüne aday gös- terildiğim için kutladı. Ben de Sayın Ba- kan'a, yaşanan cehennemden sağ kurtula- bilirsem Canncs'a gideceğimi anlatüm" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog